7.13. Агентський контракт на збут машин та високотехнологічного обладнання

Юрисдикція контракту універсальна,  тобто може використовуватися як основа для оформлення операцій між компаніями з будь-яких країн.

Контракт  складений  з урахуванням рекомендацій  Міжнародної Торгової Палати і на підставі  таких публікацій:  Керівництво по складанню  комерційних агентських


 

контрактів (публікація МТП  № 410),  Типовий  комерційний агентський  контракт (публікація МТП  № 496),  Типовий  комерційний агентський  контракт  (публікація МТП № 644).

Цей типовий  контракт  враховує  інтереси і ризики  як потенційного  принципала (постачальника), так і потенційного  агента. Детально  розроблені  положення,  що ре- гулюють ухвалення замовлень Принципалом, організації передпродажної підготовки і гарантійного  обслуговування. Цей аспект характерний для агентських  операцій  на збут машин та устаткування, на відміну від операцій на збут готової продукції, сиро- вини і послуг. Передбачена  можливість  встановлення гарантованого мінімуму  про- дажів для агента, гнучко визначені методи розрахунку  комісійних  й інше.

Цей контракт  може використовуватися для оформлення найскладніших опера- цій, пов’язаних із збутом машин і устаткування, а також промислових виробів  і на- півфабрикатів.

Нижче наведено перелік статей і фрагмент контракту: Стаття 1. Територія та Обладнання.

Стаття 2. Сумлінність і чесність. Стаття 3. Функції Агента.

Стаття 4. Прийняття замовлень Принципалом. Стаття 5. Зобов’язання не вступати у конкуренцію.

Стаття 6. Організація передпродажної підготовки, продаж і післяпродажного (га- рантійного) сервісу, реклама, ярмарки  та інше.

Стаття 7. Обсяг продажів. Гарантований  мінімум продажів. Стаття 8. Субагенти.

Стаття 9. Право Принципала на інформацію. Стаття 10. Фінансова відповідальність.

Стаття 11. Товарні знаки та позначення Принципала. Стаття 12. Скарги покупців.

Стаття 13. Винятковість.

Стаття 14. Право Агента на інформацію. Стаття 15. Комісійні Агента.

Стаття 16. Метод обчислення  комісійних  і платежів. Стаття 17. Неукладені угоди.

Стаття 18. Термін дії Контракту. Стаття 19. Незавершені угоди. Стаття 20. Дострокове розірвання.

Стаття 21. Відшкодування збитків у разі розірвання Контракту. Стаття 22. Повернення документів і зразків.

Стаття 23. Арбітраж. Застосовне право.

Стаття 24. Попередні  домовленості. Зміни. Недійсність. Стаття 25. Заборона переуступки.

Стаття 26. Автентичний текст. Додаток № 1. Товарні знаки. Додаток № 2. Комісійні.

Додаток №3. Форма  замовлення.

Додаток 4. Повідомлення Агента про нараховані комісійні.


 

Цей Контракт  укладено ХХ ХХ 200Х р. між:

1. Компанією,  що зареєстрована у Великій  Британії, і має зареєстрований офіс, розташований за адресою ХХХХХХХХХ,  яка іменується  Принципал, і

2. Компанією,  що зареєстрована у РФ,  і має зареєстрований офіс, розташований за адресою ХХХХХХХХ, яка іменується  надалі Агент.

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО

Принципал є виробником устаткування, поширюваного під товарними  знаками, вказаними в Додатку №1 до цього Контракту,  та

Агент має досвід і бажання сприяти просуванню вказаного високотехнологічного фармакологічного устаткування на ринки країн СНД,

ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО  УЗГОДЖЕНО:

Стаття 1. Територія і Устаткування

1.1. Принципал призначає Агента, який погоджується як торговий агент сприяти продажу устаткування під товарними знаками (позначеннями, логотипами або інши- ми найменуваннями), перерахованими в Додатку № 1 до цього Контракту (іменова- ного надалі «Устаткування»), на території СНД (іменованою надалі «Територія»).

1.2. Якщо Принципал приймає рішення про розміщення будь-якої іншої продук- ції на Території,  він повинен  повідомити  про це Агентові, щоб обговорити  можли- вість включення цієї продукції в перелік Устаткування, визначений в статті 1.1.

Стаття 2. Сумлінність і чесність

2.1. При виконанні зобов’язань по цьому Контракту сторони діятимуть сумлінно і чесно.

2.2. Положення цього Контракту, а також будь-які інші заяви, зроблені сторонами у зв’язку з їх взаєминами по агентському Контракту,  повинні тлумачитися сумлінно.

Стаття 3. Функції Агента

3.1. Агент зобов’язується докласти  всіх зусиль  для сприяння продажу  Устатку- вання на Території відповідно до розумних інструкцій  Принципала.

3.2. Агент не повинен  шукати  замовлення за межами  Території,  якщо  це не до- зволено Принципалом. Якщо Агент веде на Території  переговори, що завершуються підписанням договорів  купівлі-продажу, з покупцями,  зареєстрованими за межами даної Території, застосовуються положення статті 15.2.

3.3. Агент не має права укладати  договори  з третіми  особами від імені Принци- пала або іншим чином висловлювати обов’язки Принципала перед третіми особами. Він тільки  збирає  замовлення у покупців  для Принципала, який  має право (як  ви- кладено надалі у статті 4.2) прийняти їх або відкинути.

3.4. Під час переговорів  з покупцями Агент повинен пропонувати Устаткування в строгій відповідності  з умовами і положеннями договору купівлі-продажу, переда- ного йому Принципалом.

Стаття 4. Ухвалення замовлень Принципалом

4.1. Принципал повинен  інформувати Агента без невиправданої затримки  про своє ухвалення або відмову від замовлень,  переданих останнім. Принципал може на свій розсуд  прийняти або відкинути  будь-яке  індивідуальне замовлення, передане йому Агентом.


 

4.2. Принципал, проте, не може безпричинно відкидати  замовлення, передані Агентом. Зокрема, повторна  відмова від замовлень,  які суперечать  сумлінності  (на- приклад, зроблений тільки з метою перешкодити діяльності  Агента), вважатиметься порушенням Контракту з боку Принципала.

Стаття 5. Зобов’язання не вступати  в конкуренцію

5.1. Без попереднього письмового  дозволу Принципала Агент не має права нада- вати, проводити або розміщувати будь-яку продукцію, що конкурує з Устаткуванням Принципала, протягом всього терміну дії Контракту.

5.2. Агент має право надавати, проводити,  розміщувати будь-яку  продукцію, що не конкурує з Устаткуванням, за умови, що він наперед інформував Принципала про такого роду діяльності. Проте вищезазначене зобов’язання  про інформування Прин- ципала втрачає силу за умови, якщо 1) характеристики товарів, які Агент хоче нада- вати, і 2) сфера діяльності Принципала, в якій Агент збирається працювати, не дають підстав вважати, що це торкнеться інтересів Принципала.