7.12. Агентський контракт на надання послуг по збуту промислових виробів і напівфабрикатів

Нижче для ознайомлення наводиться  зміст та фрагмент контракту:

1. Визначення.

2. Предмет угоди.

2.1. Діяльність за договором.

3. Зобов’язання Агента.

3.1. Функції Агента.

3.2. Щорічні наради щодо організації збуту.

3.3. Надання інформації  Агенту.

3.4. Процедура  розміщення замовлень.

3.5. Витрати на стимулювання збуту.

3.6. Перевірка  якості продукції.

4. Винагорода Агента.

4.1. Винагорода за надання послуг.

5. Період дії угоди.

5.1. Термін дії Угоди.

5.2. Дострокове розірвання Договору.

5.3. Наслідки розірвання Договору.

6. Інші умови.

6.1. Допомога Агенту.

6.2. Повідомлення.

6.3. Повний договір.

6.4. Заборона на переуступку.


 

6.5. Конфіденційність.

6.6. Несуттєві умови.

6.7. Арбітраж та регулююче законодавство.

ДОДАТОК 1. Річний план продажів Продукції на Території.

ДОДАТОК 2. Прогноз  на три місяці щодо запланованого обсягу продажів Про- дукції на Території.

ДОДАТОК 3. Щомісячний звіт за наданими послугами.

Цей Договір  про надання  послуг (далі  «Договір») поміщений  і підписаний  XX XXX 200X р. між:

(1) компанією  ZZZZZ (далі «ZZZZZ»),  що заснована  і діє відповідно  до законо- давства /Российской Федерации/, розташованою за адресою: ZZZZZZZZZZZ;

(2) Корпорацією XXXXXX (далі «XXXXX»), що заснована і діє відповідно до за- конодавства /Финляндии/, розташованою за адресою: xxxxxxxxxxxxxxx.

ZZZZZ і XXXXX далі спільно іменуються «Сторони»  або окремо «Сторона». Приймаючи до уваги, що

(A) ZZZZZ пропонує  на продаж продукцію  — VVVVVVVVVVVV (далі — Про- дукція)  і бажає стимулювати збут цієї Продукції на Території (як указано нижче);

(B)  ZZZZZ  бажає призначити XXXXX  як свого представника на Території  для просування на ринку Продукції  ZZZZZ, а XXXXX бажає виконувати функції такого представника.

Сторони домовились про нижченаведене:

1. Визначення

У цьому Договорі терміни мають вказані нижче значення,  якщо контекст  не ви- магає іншого тлумачення.

«Принципал» — сторона, що уклала договір на постачання  Продукції з ZZZZZ. Термін  «Територія» — означає  всю Європу,  за винятком країн (Росії,  Білорусі,

України  і Молдови).

«Винагороду» означає винагорода за надання послуг, що виплачується XXXXX.

2. Предмет договору

2.1. Діяльність по договору

Сьогоденням ZZZZZ  надає XXXXX  право діяти  як ексклюзивний представник на Території в просуванні  Продукції, а XXXXX сьогоденням  приймає ці функції від- повідно до умов, викладених  у цьому Договорі.

3. Обов’язки XXXXX

3.1. Функції XXXXX

3.1.1. XXXXX  докладе  всіх розумних  зусиль  для пошуку  клієнтів  на Території для просування Продукції.

3.1.2. ХХХХХ докладе всіх розумних  дій для з’ясування  репутації та платоспро- можності Покупців, замовлення яких ZZZZZ передає ХХХХХ.

3.1.3. Протягом  дії цього Договору ХХХХХ зобов’язується не продавати  продук- ції з полістиролу загального призначення стороннім компаніям, поки не буде укладе- но додаткової угоди між Сторонами.


 

3.1.4. XXXXX не має повноважень на укладання договорів або інших угод від іме- ні ZZZZZ з третіми Сторонами.  Будь-який продаж або контракт  повинні бути узгод- жені з ZZZZZ.

3.1.5. XXXXX приймає  замовлення від клієнтів  і передає їх ZZZZZ. ZZZZZ підт- верджує Покупцеві замовлення у письмовій формі через XXXXX.

3.1.6. ZZZZZ несе відповідальність за складання проектів контрактів з Покупцем. XXXXX  зобов’язаний  організувати підписання договорів з боку Покупця  і переси- лання одного примірника оригінала договору ZZZZZ. Копія договору відправляється ZZZZZ по електронній пошті або факсом.

3.1.7. XXXXX пропонує Продукцію  до продажу за цінами, встановленими в євро

(EUR) або іншій валюті на вимогу Покупця,  якщо це узгоджено з ZZZZZ.

3.1.8. XXXXX за наявності  персоналу та інших ресурсів зробить розумні зусилля для надання  Покупцеві технічних  консультацій з питань  перероблення Продукції. При виникненні проблем ZZZZZ надає технічну підтримку.

3.1.9. XXXXX не несе відповідальності за стягнення  боргів, не забезпечує  і не га- рантує платежі клієнтів.

3.2. Щорічні наради по організації збуту.

3.2.1. XXXXX зобов’язаний, не рідше за два рази на рік, організувати зустрічі ке- рівництва  ZZZZZ і регіональних  представників збутової мережі на Території для об- говорення ринкової ситуації і питань про розповсюдження Продукції. Представники ZZZZZ самостійно оплачують свої витрати, пов’язані з участю в цих нарадах.

3.3. Надання інформації  ZZZZZ

3.3.1. XXXXX зобов’язується надати ZZZZZ:

a) Не пізніше за один місяць  з моменту  підписання договору, нотаріально заві- рене свідоцтво про постановку  XXXXX на податковий  облік в країні походження Y, видане відповідними податковими органами Фінляндії;

b) Річний  бюджет і план продажів продукції (див. Додаток 1). Надаються і узго- джуються щорічно не пізніше 15 грудня поточного календарного  року.

c) Щомісячний прогноз з продажу Продукції  на 3 місяці для розробки плану ви- пуску Продукції  підприємством ZZZZZ (див. Додаток 2), надається  XXXXX щомі- сячно не пізніше 25 числа поточного календарного  місяця.

d) Короткий  порівняльний аналіз ринку по займаній частці і цінам на Продукцію ZZZZZ і аналогічну  продукцію  конкурентів по різних  регіонах Території  надається двічі на рік на нарадах по організації продажів.

Згадані в цьому пункті додатки є невід’ємною частиною Договору.

3.4. Процедура  розміщення замовлень. (далі опущено)