7.7. Договір комісії (типовий)


«          »          20        р.


 

, організація, що іменується  надалі  Ко-


мітент, в особі


, що діє на підставі


, з одно-


го боку, і

ція),  іменована  надалі  Комісіонер,  в особі


(зовнішньоекономічна організа-

, що діє на підставі


 

ведене:


, з іншого боку, уклали  між собою договір про нижчена-


 

I. Предмет договору

1.1. Комітент  доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонер здійснює посередницькі операції на користь Комітента  від свого імені, за його раху- нок, за винагороду.

1.2. Майно  (товари), що поступили  Комісіонерові від Комітента,  або придбані Комісіонером  для Комітента, є власністю останнього, тому ризик випадкової  загибе- лі майна (товарів) зберігається за Комітентом  до моменту переходу його у власність іноземного контрагента.

II. Права і обов’язки сторін

2.1. Комісіонер  зобов’язаний  прийняти на себе доручення  Комітента  на умовах, найбільш  вигідних  для останнього.  Він не має права відступати  від вказівок  Комі- тента, крім тих випадків, коли за обставинами справи це необхідно на користь Комі- тента, і Комісіонер  не міг своєчасно  запитати  Комітента  або не отримав  своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов’язаний  при першій нагоді повідомити  Комітентові про допущені відступи.


 

2.2. Комісіонер приймає на себе поруку за виконання контракту іноземним контр- агентом.

2.3. Комісіонер зобов’язаний:

— на основі розробленої Комітентом документації  і інших даних готувати пропо- зиції іноземним  партнерам;

— отримувати  дозвіл на ввезення  (вивіз) товарів і забезпечувати виконання ва- лютних операцій;

— отримувати  накладні, страхувати  майно при перевезеннях;

— забезпечувати надходження грошових коштів (валюти);

— оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комі- тентом;

— бути представником в процесах, що порушуються  Комісіонером, одержувачем або третьою особою;

— виставляти рахунок іноземному покупцеві (експорт);

— звітувати  перед  Комітентом  про  платежі,  що поступили  від  іноземного  по- купця;

— представляти Комітентові проект контракту для візування;

— по виконання договору представити Комітентові звіт.

2.4. Комітент  має право через своїх представників брати участь у переговорах  і підготовці контракту,  а також відборі товарів за отриманими з-за кордону зразками (імпорт).

2.5. Комітент зобов’язаний:

— прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням;

— оглянути придбане для нього майно (товари) і без зволікання сповістити Комі- сіонерові про виявлені  в товарах недоліки (імпорт).


III. Винагорода Комісіонера

3.1. Комітент сплачує Комісіонерові за цією угодою


 

рублів.


3.2. Комітент  відшкодовує  Комісіонерові витрачені  їм при виконанні доручення суми.


3.3. Комітент  зобов’язаний  сплатити  Комісіонерові виконання контракту іноземним  контрагентом.


рублів  за поруку


 

IV. Відповідальність сторін

4.1. У разі втрати, недостачі або пошкодження майна (товарів), що знаходиться у Комісіонера,  останній  зобов’язаний  відшкодувати  Комітентові заподіяний збиток, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження відбулися  не з його провині.

4.2. Комісіонер,  що зробив операцію з іноземним  контрагентом  на умовах, вигід- ніших, ніж ті, які передбачені договором, зобов’язаний  виручені  додатково  суми пе- рерахувати  Комітентові.

4.3. Комісіонер,  що реалізував  майно (товари) за ціною, нижчою від призначеної йому Комітентом,  зобов’язаний  відшкодувати  останньому  різницю, якщо не доведе, що не було можливості  продати  майно  за призначеною  ціною і продаж  за нижчою ціною запобіг ще більшим збиткам.

4.4. Якщо Комітент порушить  умови договору, внаслідок  чого Комісіонер відмо- виться  від виконання прийнятого доручення,  Комітент  зобов’язаний  відшкодувати Комісіонерові понесені витрати і сплатити  комісійну винагороду.


 

4.5. У разі відхилення призначеної Комітентом  ціни (за  комісійним  договором експорту)  в бік зниження, Комісіонер  зобов’язаний  відшкодувати  збитки, що зазнав Комітент.

Якщо Комісіонер приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не має права відмовитися від укладеної для нього операції.

V. Держава за зобов’язання сторін не відповідає

VI. Додаткові умови

6.1. Комісіонер  має право відмовитися від укладання зовнішньоторговельного договору, якщо доведе, що не в змозі його виконати  або що договір вступає  в супе- речність з розпорядженнями, які діють, у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

VII.  Термін  дії цього договору встановлюється з «        »          20        г. по

«          »          20        г.

VIII.  Юридичні  адреси  і реквізити сторін

Комісіонер: Комітент:

Комісіонер     Комітент

М.П.    М.П.

Зразок договору комісії з імпорту


м.        


«          »          20        р.


 

1. Зовнішньоекономічна організація (Комісіонер) і її адреса:     

2. Розрахунковий рахунок і найменування банку:

3. Замовник (Комітент) і його адреса:

4. Вантажоодержувач і його адреса:

5. Платник  і його адреса:

6. Розрахунковий рахунок Платника і найменування банку:

7. Іноземна  фірма, країна:_

8. Умови постачання  по імпорту:

9. Валюта і умови платежу:

10. Підстава укладання цього договору:

11. Найменування товару | Марка, вигляд і ін. | К-ть | Ціна

---------------------------------+------------------------+-------+-------- (Можуть бути визначені в специфікації)

12. Відповідальний представник Замовника, уповноважений візувати  контракт:

13. Ціна, сума закупівлі:

14. Термін ввезення товару:


 

15. Комісійна винагорода:

16. Платник  гарантує  переклад  платежу  у валюті  на рахунок  Зовнішньоеконо- мічної організації:

17. Платник  гарантує оплату комісійної винагороди:

18. Термін дії договору:

19. Сторони  гарантують  дотримання Основних  умов договору комісії, викладе- них в Додатку № 1 до цього договору.

Підписи Сторін.

Зразок договору комісії з експорту


 

м.        

1. Постачальник (Комітент) і його адреса:

2. Розрахунковий рахунок № банку

3. Найменування і адреса банку

4. Валютний рахунок №.

5. Найменування та адреса банку


 

«          »          20        р.


6. Зовнішньоекономічна організація  (Комісіонер) і її адреса:

7. Розрахунковий рахунок № банку

8. Найменування та адреса банку

9. Підстава для постачання  на експорт: держзамовлення, договір, надпланове  ви- робництво

10. Найменування товару | Модель, вигляд | К-ть

---------------------------------+---------------------+-------------------------------

11. Перелік країн експорту :

12. Терміни відвантаження інофірмі:

13. Мінімальна ціна продажу у валюті:

14. Мінімальна ціна продажу в рублях:

15. Термін дії договору

16. Можливі умови продажу: твердий  розрахунок  (акредитив, з вказівкою  виду інкасо, консигнація)

17. Комісійна винагорода:

а) у валюті продажу:

б) у рублях:

18. Інші умови:

Відповідальний представник постачальника, уповноважений візувати договір:       

(посада, п. і. б., телефон)

19. Сторони  гарантують  дотримання Основних  умов договору комісії, викладе- них в Додатку № 1 до цього договору.

Підписи і друк Сторін.