7.6. Субдистриб’юторський контракт

Наводиться зразок  контракту.  Укладання дистриб’юторського  контракту з іно- земним  виробником або між російським  виробником і іноземним  дистриб’ютором, лише перший крок на шляху досягнення  ефективного збуту товарів (послуг) на місцевих ринках. Наступним кроком на цьому шляху є організація  дистриб’ютором ефективної взаємодії  з кінцевими споживачами,  в чому, безумовно, зацікавлені оби- дві сторони — і дистриб’ютор і принципал.  Найбільш перспективним способом є за- лучення  місцевих  (регіональних) торговельних  організацій  і формування на їхній основі, всередині контрактній території, субдистриб’юторської  мережі.

Детально  пророблений зразок  субдистриб’юторського контракту ілюструє  один із способів регламентації  відносин між дистриб’ютором і субдистриб’ютором. Нижче для ознайомлення наводиться  зміст і декілька статей контракту.

Зміст контракту:

1. Визначення термінів.

2. Призначення субдистриб’ютора.

3. Предмет договору.

4. Початкова  закупівля.

5. Плани закупок продукції.

6. Гарантований  мінімум продаж.

7. Складські  запаси.

8. Реклама.

9. Тренінги персоналу субдистриб’ютора.

10. Торгове обладнання  субдистриб’ютора.

11. Відносини  сторін.

12. Покупна ціна.

13. Цінова політика компанії.

14. Процедура  замовлення.

15. Знижки субдистриб’ютора.

16. Платежі і порядок розрахунків.

17. Термін та припинення дії договору.

18. Умови поставки.

19. Якість та кількість  продукції. Упаковка.

20. Відповідальність сторін.

21. Обставини непереборної  сили.

22. Арбітраж.

23. Заключні положення.

Додаток № 1. Специфікація продукції. Додаток № 2. Товарні знаки.


 

Додаток № 3. Опис Території. Додаток № 4. Прейскурант.

Додаток № 5. Форма  замовлення на поставку. Додаток № 6. Гарантований  мінімум продаж.

Додаток № 7. Звіт про пряму доставку в роздрібні точки. Додаток № 8. Цінова політика компанії на Території. Додаток № 9. План-прогноз закупівель субдистриб’ютора.

Додаток № 10. Квартальний план закупівель субдистриб’ютора.

Додаток № 11. Місячний обов’язковий  план закупівель субдистриб’ютора. Додаток № 12. Умови транспортування і зберігання  продукції компанії.

Зразок субдистриб’юторського договору.


м. (назва міста)


200Х р.


ХХХ, іменована надалі Компанія,  в особі XXXXXXXXXXXXXXXXX, що діє на підставі Статуту, і ZZZ, іменоване в подальшому Субдистриб’ютор, в особі Генераль- ного директора XXXXXXXXXXXXXXXX, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані Сторони, а окремо — Сторона.

Беручи  до уваги, що Компанія  володіє  виключними правами  на збут продукції, описаної в Додатку 1 (далі — Продукція), і бажає організувати збут продукції на те- риторії  (як  визначено  в Додатку  3), і беручи до уваги, що Субдистриб’ютор бажає отримати  неексклюзивне право на закупівлю  в Компанії  та перепродажу  Продукції на Території і має для організації такого збуту міцну фінансову основу;

уклали цей Договір про таке:

2. Призначення субдистриб’ютора

a) Цим Компанія  призначає субдистриб’ютора  Неексклюзивним субдистри- б’ютором з продажу  продукції  на території,  а субдистриб’ютор  приймає  це призна- чення.

b) Компанія  має право  призначити інших субдистриб’юторов  на Території  для збуту продукції, крім субдистриб’ютора.

c) Компанія має право продавати Продукцію іншим особам, крім субдистри- б’ютора, для перепродажу  в межах Території.  У відносинах  з третіми особами, в ме- жах Території,  Компанія  зобов’язана  дотримуватися цінової політики,  узгодженої  і затвердженої  в Додатку № 8 «Цінова політика Компанії на Території».

d) Якщо до Компанії  звертаються будь-які фізичні  або юридичні особи з приво- ду закупівлі  продукції на території  (відмінні  від субдистриб’ютора  або осіб, призна- чених субдистриб’ютором), Компанія  може перенаправити вищезгадані  фізичні  або юридичні особи до субдистриб’ютора для контакту з ним.

e) Субдистриб’ютор зобов’язується ...... (далі опущено)

3. Предмет договору

a) Протягом усього терміну дії цього Договору Компанія на підставі заявок субди- стриб’ютора та відповідно  до Договорів  поставки  (як  це визначено  в пункті 14 (а)), зобов’язується постачати і передавати  у власність  субдистриб’ютора Продукцію,а субдистриб’ютор  зобов’язується приймати  Продукцію  і сплачувати  за неї ціну у по- рядку, передбаченому цим Договором та відповідними Договорами поставки.


 

b) Асортимент і кількість продукції, що поставляється, вартість кожної окремої пар- тії Продукції, терміни поставки, а також основні умови поставки й вантажоодержувач (якщо  Продукція доставляється іншій особі за вказівкою  субдистриб’ютора) фіксу- ються у відповідному  Договорі поставки.

c) Купівля-продаж кожної окремої партії Продукції ...... (далі опущено)

6. Гарантований мінімум продаж

a) Місячний обов’язковий  план закупівель і, відповідно  до його фактичного  ви- конання, не може бути нижче узгодженого Сторонами,  Гарантованого мінімуму про- дажів, зафіксованого в Додатку 6 («Гарантований мінімум продажів»).

b) Якщо протягом трьох місяців або поспіль, або протягом календарного року, вищезгаданий Гарантований  мінімум продаж не виконаний,  і якщо субдистриб’ютор не доведе, що він не несе за це відповідальності, Компанія  має право на свій вибір, за умови письмового  повідомлення субдистриб’ютора за один місяць: зменшити  розмі- ри Території або .... (далі опущено).

7. Складські запаси

a) З метою максимального збуту продукції  на Території  субдистриб’ютор  зобо- в’язується підтримувати повний асортимент існуючої і майбутньої Продукції Компа- нії, як це зазначено в Додатку № 1 до цього Договору.

b) Для забезпечення оптимального співвідношення складських запасів і відванта- жень субдистриб’ютор повинен використовувати систему прогнозування власних об- сягів продажів з тим, щоб підтримувати в наявності складський запас Продукції Ком- панії, в обсязі від 5 до 7 днів продажу, виходячи  з обсягів складських  запасів,плану продажів і маркетингової активності  ринку.

c) У випадку,  якщо  складський запас Продукції  Компанії  на складі субдистри- б’ютора знижується до рівня менше 5 днів продажів (виходячи з динаміки  продажів за попередні два місяці), Компанія може збільшити відпускну ціну, згідно з п. 12 цьо- го Договору.

8. Реклама

а) Компанія  здійснює рекламу і просування продукції на Території таким чином, як вона вважає це доречним, з метою стимулювання інтересу споживачів  та покупки ними продукції.

b) Компанія  самостійно  визначає,  які рекламні  матеріали, в якій кількості  вико- ристовувати,  а також канали та способи розповсюдження реклами.

с) .... (далі опущено)

9. Тренінги персоналу субдистриб’ютора

a) Компанія, в цілях підвищення ефективності господарської діяльності субдист- риб’ютора  і збільшення продажів  Продукції,  може  проводити  тренінг-заходи для персоналу  субдистриб’ютора.  Субдистриб’ютор зобов’язується забезпечити відвід- ування свого персоналу таких тренінг-заходів за свій рахунок.

b) У разі належного  виконання субдистриб’ютором  своїх обов’язків по пункту 9 (а)  Компанія  може надати субдистриб’ютору  привілеї, описані в пункті 8 (K)  цього Договору.


 

10. Торгове обладнання субдистриб’ютора

З метою виконання цього Договору Субдистриб’ютор за власний  рахунок  набу- ває і містить необхідні складські  приміщення, торговельне  обладнання, транспортні засоби для доставки продукції, засоби обслуговування і здійснює їхню комплектацію на Території, включаючи набір персоналу з необхідним рівнем кваліфікації.

14. Процедура замовлення

а) Поставка Продукції здійснюється Компанією відповідно з Договорами постав- ки, що укладаються Сторонами на підставі заявок Субдистриб’ютора. Форма Догово- ру поставки міститься в Додатку № 5. Замовлення продукції здійснюється партіями, кратними  не менш ніж одному повністю завантаженому вагону.

b) Компанія зобов’язана приймати і обробляти заявки Субдистриб’ютора за асор- тиментом та строками відвантажень протягом двох робочих днів, з дати їх фактично- го надходження.

c) У день відвантаження Компанія  зобов’язана  повідомити  (по телефону  або в письмовому  вигляді по факсу / електронній пошті) Субдистриб’юторові, а у випадку вказівки про доставку іншому вантажоодержувачу — також цьому вантажоотримува- чу — про відвантаження продукції на його адресу.

21. Обставини непереборної сили

а) Жодна  із Сторін  не буде нести відповідальності за повне або часткове  неви- конання  своїх зобов’язань, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як по- вінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, військові дії, блокада, акти або дії державних органів чи інших обставин непереборної сили, що знаходяться поза контролем  Сторін,що  виникли  після  укладання Договору.  При  цьому, термін виконання зобов’язань  за цим Договором  відсувається пропорційно часу дії таких обставин та їхніх наслідків.

b)  Сторона,  для  якої  створилася неможливість виконання зобов’язань  за цим Договором,  негайно  повідомляє іншій Стороні  про несприятливі обставини  поза її контролем,  і передбачуваний термін їхньої дії. Сертифікати, що випускає  Торгово- Промислова палата  Російської Федерації, є достатнім  доказом  наявності  подібних обставин та їхньої тривалості.

22. Арбітраж

Усі  суперечки  та розбіжності,  які  можуть  виникнути з цього  Договору  або  у зв’язку  з ним, Сторони  будуть прагнути  вирішити  дружнім  шляхом  за допомогою прямих переговорів. Якщо неможливо  вирішити суперечки і розбіжності шляхом пе- реговорів, то їх передають на розгляд в арбітражний суд ХХХХХХХХХХХХХХ.

23. Заключні положення

a) Цей Договір не може бути змінений,  модифікований, виправлений або допо- внений інакше як у письмовій  формі і за підписом повноважних представників обох Сторін.

b) Усі повідомлення, рахунки, рекламації, які потрібно вручити відповідно з цим Договором, повинні бути складені  в письмовій  формі і передані кур’єром або надіс- лані рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або телефаксом  (з підт- вердженням про отримання).


 

c) Кожна із Сторін підтверджує і погоджується, що інша Сторона не надала будь- яких заяв, гарантій  або угод будь-якого  роду, крім тих, що сформульовані в явному вигляді в тексті цього Договору.

d) Цей Договір відображає повне взаєморозуміння і згода Сторін щодо його пред- мету і скасування будь-яких  попередніх  домовленостей угоди, укладені  в усній або письмовій формі.

e) Заголовки статей вставлені виключно  для зручності і не є частиною цього До- говору.

f) Усі Додатки  до цього Договору, а також підписані  Сторонами  замовлення на поставку є частиною цього Договору.

g) Усе, що не врегульовано  цим Договором, регламентується чинним на дату укладення цього Договору цивільним законодавством РФ.

h) Договір та додатки до нього підписані і передані за допомогою факсимільного зв’язку мають юридичну силу.

I) Цей Договір складений  українською  мовою у двох примірниках, які мають од- накову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін.


 

м.