7.5. Дистриб’юторська угода

Це типова форма однієї з західноєвропейських компаній,  що спеціалізується на виробництві та збуті високотехнологічного устаткування. Неексклюзивний варіант міжнародного дистриб’юторського  контракту.  Умови продажу постачальника внесе- ні в Додаток до договору. Юрисдикція контракту — універсальна.  Нижче  для озна- йомлення  наводиться  зміст і декілька статей контракту.

Зміст:

Стаття 1. Призначення.


 

Стаття 2. Термін дії. Стаття 3. Просування.

Стаття 4. Найменування та товарні знаки. Стаття 5. Умови продажу.

Стаття 6. Перспективи та орієнтовний обсяг продажів. Стаття 7. Гарантії.

Стаття 8. Права власності та конфіденційність. Стаття 9. Припинення.

Стаття 10. Форс-мажор.

Стаття Обмеження відповідальності. Стаття 12. Заключні положення.

Стаття 13. Підсудність і право, що управляє. Додаток 1. Територія.

Додаток 2. Продукція. Додаток 3. Товарні знаки.

Додаток 4. Загальні умови продажу. Умови.

Постачання. Ціни. Відвантаження. Страхування. Претензії. Гарантії.

Умови платежу.

Збереження права власності. Патенти, товарні знаки і т.п. Підсудність.

Ця угода вступає в силу (дата)між:

ХХХХ, компанією, що діє відповідно з законами, офіс якої зареєстрований у ХХХХХХХХ,  і чий опис  включає  в себе всіх правонаступників ХХХХ,  іменована далі «ПОСТАЧАЛЬНИК», і ZZZZ, створена  і діє згідно з законами,  головне  місце підприємницької діяльності  — ZZZ, чий опис включає в себе всіх правонаступників («ДИСТРИБ’ЮТОР»)

Беручи    до   уваги   те,   ЩО    ПОСТАЧАЛЬНИК   розробляє  та   виготовляє

<              > і має ексклюзивне право розповсюджувати цю продукцію  на тери- торії, зазначеної  в Додатку  1 цієї Угоди  («Територія»), і ДИСТРИБ’ЮТОР  бажає закріпити  за собою право  набувати  у постачальників і перепродувати на території продукцію, перераховану  в Додатку 2 («Продукція»), під назвою та маркою ПОСТА- ЧАЛЬНИКАМ,

Сторони прийшли  до угоди про таке:

Стаття 1. Призначення.

1.1. Протягом  терміну дії цієї Угоди ПОСТАЧАЛЬНИК передає ДИСТРИ- Б’ЮТОРУ право купувати  у ПОСТАЧАЛЬНИКА продукцію  і перепродувати/ви- користовувати її на території  і тільки  на Території  під назвою та маркою  ПОСТА-


 

ЧАЛЬНИКА. ПОСТАЧАЛЬНИК не  передає  на  території  вищеназване право  на продаж іншим особам, крім ДИСТРИБ’ЮТОРА.

1.2. До тих пір, поки Угода залишається в силі, Дистриб’ютор має право прода- вати таку продукцію  або її компоненти,  які можуть заміняти  собою Продукцію,  або складати їй конкуренцію,  лише з попередньої згоди постачальника.

Стаття 2. Термін дії

2.1. Ця Угода вступає в силу 200Х.01.01 і може бути продовжена,  якщо жодна зі сторін не сповіщає письмово другу сторону про свій намір перервати її за 3 місяці до першого числа кожного місяця, або відповідно з положеннями статті 9.

2.2. Ця угода не може бути припинена будь-якої з сторін до ХХ ХХХХ 200Х. Стаття 4. Найменування та товарні знаки.

4.1. ДИСТРИБ’ЮТОР не має права використовувати назву та логотип ПОСТА- ЧАЛЬНИКА у своєму імені або логотипі.

4.2. ДИСТРИБ’ЮТОР не має права без попередньої згоди ПОСТАЧАЛЬНИКА використовувати ім’я, торгову марку та логотип  ПОСТАЧАЛЬНИКА, або його до- чірніх компаній, у зв’язку з будь-якою іншою продукцією/послугами, крім Продукції (див. Додаток 2), включаючи (але не обмежуючись виключно нею) будь-яку рекламу Продукції.

Стаття 7. Гарантії.

7.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує,  що протягом  12 місяців,  починаючи  з дати її відвантаження, Продукція не буде мати ніяких  дефектів  у тому, що стосується  си- ровини і роботи, і буде відповідати всім технічним специфікаціям, як це викладено  в каталозі  постачальника. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується безкоштовно  відремон- тувати або замінити  його на свій вибір будь-яку  браковану  Продукцію  протягом  га- рантійного періоду, за умови, що з цією Продукцією правильно зверталися і її ніяким чином не змінювали,  і не чинили,  за винятком тих випадків,  на які дав свою згоду ПОСТАЧАЛЬНИК. Ця гарантія дійсна не більше 30 днів після поставки.

Період  гарантії  продовжується до 18 місяців,  починаючи  з дати інвойс, в тому випадку, якщо продукція відправлена із запасів ДИСТРИБ’ЮТОРА останньому по- купцю.

7.2. Гарантія не передбачає  допомогу з боку технічних експертів ПОСТАЧАЛЬ- НИКА.

7.3. Продукція, готові вироби та запасні частини, які поставляються згідно гарантії, надсилаються звичайною поштою. Витрати по пересилці оплачує ПОСТАЧАЛЬНИК.

Стаття 10. Форс-мажор.

10.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за нездатність  виконати  свої зобов’язання  або за затримку  їх виконання, якщо  це спричинено непідвладними їй будь-якими обставинами,  включаючи, але не обмежуючись  виключно, пожежами, військовими діями, заколотом,  громадянськими заворушеннями,нещасними випад- ками, поломкою чи пошкодженням техніки та обладнання, повенями,  трудовими конфліктами, адміністративно-правовими втручаннями, неможливістю добути про- мислову сировину або труднощами  при здійсненні  поставок Продукції.

Стаття 13. Підсудність і право, що управляє.

13.1. Ця угода повинна  тлумачитися відповідно  до законів  Данії і таким  чином сторони підпадають під виняткову юрисдикцію  судів Данії.

Додаток 1. Територія


 

Територія встановлюється в рамках існуючих на сьогоднішній день кордонів СНД

Дата

За ПОСТАЧАЛЬНИКА За ДИСТРИБ’ЮТОРА