7.2. Типовий дистриб’юторський контракт.

Монопольний імпортер-дистриб’ютор

Контракт  розроблений Міжнародною торговою  палатою  у 1993  р., публікація

№ 518.

Між    

зареєстрований офіс

(іменований в подальшому  «Постачальник») та

зареєстрований офіс

(іменований в подальшому  «Дистриб’ютор») домовилися про наступне.

Стаття 1. Територія та Товари.

1.1. Постачальник надає, а Дистриб’ютор  бере на себе виключне  право  на роз- міщення  та продаж товарів, перерахованих у Додатку  I, § 1 (названі в подальшому

«Товари»), на території,  яка визначена  в Додатку  I, § 2 (іменований в подальшому

«Територія»).

1.2. Якщо Постачальник приймає  рішення  про розміщення будь-яких  інших то- варів  на Території,  він повинен  повідомити  про це Дистриб’ютора,  щоб обговори- ти можливість  включення цих товарів  до переліку  товарів, визначених  у статті 1.1. Однак  вищезазначене зобов’язання  про інформування Дистриб’ютора  втрачає  силу в тому випадку,  якщо,  з огляду  на характеристики нових  товарів  та спеціалізацію дистриб’ютора, немає підстав вважати, що він може розміщувати такі товари (напри- клад, товари іншого асортименту).


 

Стаття 2. Сумлінність і чесність.

2.1. При виконанні зобов’язань за цим контрактом сторони будуть діяти сумлінно і чесно.

2.2. Положення цього контракту, а також будь-які інші заяви, зроблені сторонами у зв’язку з їх взаємовідносинами згідно дистриб’юторського  контракту,  повинні тлу- мачитися  сумлінно.

Стаття 3. Функції дистриб’ютора.

3.1. Дистриб’ютор продає на Території  від свого імені та за свій рахунок Товари, що надаються Постачальником.

3.2. Дистриб’ютор зобов’язується докласти всіх зусиль для просування і продажу товарів на Території відповідно до побажань Постачальника і захищати його інтереси.

3.3. Дистриб’ютор  не має права  діяти  від імені або за рахунок  Постачальника, якщо останній заздалегідь і спеціально не передав йому таких повноважень.

3.4. У випадках, коли Дистриб’ютор не хоче купувати  та перепродувати Товари, він може передати свої функції Постачальнику для прямого продажу споживачеві. За свою роботу посередника  Дистриб’ютор отримує комісію, встановлену в Додатку II,

§ 1 (якщо він заповнений), або відповідно до іншої домовленості  з кожного окремого випадку,  яка визначається і виплачується відповідно  до Додатку  II, § 3. При цьому прямо вказується, що така функція посередника  в тій мірі, в якій вона носить додат- ковий характер,  не змінює юридичного  статусу Дистриб’ютора  як торгового агента, що діє від свого імені та за свій рахунок.

Стаття 4. Зобов’язання не вступати в конкуренцію.

4.1. Без попереднього  письмового  дозволу  Постачальника Дистриб’ютор не має права надавати,  виробляти, розміщувати або продавати  на Території  будь-яку  про- дукцію, яка конкурує  з товарами, протягом усього терміну дії контракту.

4.2. Дистриб’ютор  має  право  надавати,  виробляти, розміщувати або  продава- ти будь-яку  продукцію, яка не конкурує  з товарами,  якщо він заздалегідь  інформує Постачальника про такого роду діяльність.  Однак  вищезазначене зобов’язання  про інформування Постачальника втрачає силу за умови, якщо 1) характеристики това- рів, які Дистриб’ютор хоче надавати,  і 2) сфера діяльності  Постачальника, на якого Дистриб’ютор збирається працювати,  не дають підстав вважати, що це вплине на ін- тереси Постачальника.

4.3. Дистриб’ютор  заявляє про те, що він надає (та/або виробляє,  розміщує  або продає прямо або через інших осіб) Товари, перераховані  в Додатку III, починаючи з дня підписання цього контракту.

Стаття 5. Організація продажів.

5.1. Дистриб’ютор створює і підтримує відповідну мережу для продажу в ряді ви- падків для технічного обслуговування всіх Товарів на всій Території.

5.2. Сторони можуть вказати імена всіх наявних споживачів  у Додатку IV.

Стаття 6. Реклама та ярмарки.

6.1. Сторони  заздалегідь обговорюють рекламну програму на кожний рік. Вся реклама повинна відповідати іміджу Постачальника та його маркетинговій політиці.


 

Витрати  на узгоджену рекламу розподіляються між сторонами відповідно до Додат- ка V (якщо воно заповнено);  в іншому випадку кожна сторона несе витрати на рекла- му, які вона на себе взяла.

6.2. Сторони домовляються про участь у ярмарках  чи виставках в межах Терито- рії. Витрати  на участь дистриб’ютора  в таких ярмарках  і виставках  розподіляються між сторонами, як зазначено в Додатку V, § 2.

Стаття 7. Умови продажу. Ціни.

7.1. Постачальник поставляє  всі замовлені  Товари за їхньої наявності  та за умо- ви належних  гарантій платежу. Постачальник не може без будь-яких  підстав від- мовитися  від замовлень,  отриманих  від дистриб’юторів; зокрема,  повторна  відмова від замовлень, що суперечить  принципу  сумлінності  (наприклад, якщо він виклика- ний наміром перешкодити діяльності  дистриб’юторів),  розглядається як порушення контракту з боку Постачальника.

7.2. Постачальник зобов’язується докласти всіх зусиль для виконання прийнятих ним замовлень.

7.3. Продаж  Товарів  Дистриб’ютору  регулюється стандартними умовами прода- жу Постачальника та Конвенцією ООН 1980 р. про договори  міжнародної  купівлі- продажу товарів (Віденської  конвенції), а варіант, що застосовується в конкретному випадку,  додається  до цього Контракту (Додаток  VI, § 1). У випадку  розбіжностей між такими стандартними умовами та умовами Контракту останні мають переважну силу.

7.4. Ціни, які сплачуються дистриб’юторами,  повинні  відповідати  цінами  прей- скуранту Постачальника, чинного в момент отримання замовлення Постачальником, включаючи знижку, зазначену в Додатку VI, § 2. При відсутності інших домовленос- тей такі ціни можуть змінюватися в будь-який час за умови повідомлення про це за один місяць.

7.5. Дистриб’ютор  зобов’язується з максимальною пунктуальністю виконувати погоджені сторонами умови платежу.

7.6. Сторони  домовляються про те, що Товари,  які постачаються,  залишаються власністю Постачальника до тих пір, поки не буде сплачена вся належна йому сума.

Стаття 8. Обсяг продажів. Гарантований мінімум продажів.

8.1. Сторони щорічно домовляються про обсяг продажів на наступний  рік.

8.2. Сторони  докладають  всіх зусиль для досягнення  узгодженого  обсягу прода- жів, однак його невиконання не розглядається як порушення  контракту, за винятком безпосередньої провини однієї зі сторін.

8.3. У Додатку  VII сторони  можуть домовитися про гарантований мінімум про- дажів і про наслідки його невиконання.

Стаття 9. Субдистриб’ютори або агенти.

9.1. Дистриб’ютор може призначити субдистриб’юторів  або агентів для прода- жу товарів на Території,  якщо він повідомляє про це Постачальника до їх призна- чення.

9.2. Дистриб’ютор несе відповідальність за субдистриб’юторів або агентів.


 

Стаття 10. Право Постачальника на інформацію.

10.1. Дистриб’ютор  проявляє належну  ретельність,  інформуючи Постачальни- ка про свою діяльність,  кон’юнктуру  ринку  та стан конкуренції в межах Території. Дистриб’ютор відповідає на будь-який обґрунтований запит Постачальника, що сто- сується інформації.

10.2. Дистриб’ютор  повинен  намагатися  інформувати Постачальника про 1) за- кони та правила,  які застосовуються на Території  і відносяться до товарів  (напри- клад, регулювання імпорту, маркування, технічні характеристики, вимоги до безпеки і т.д.), і 2) закони  та правила  щодо діяльності  Дистриб’ютора в тій мірі, в якій вони стосуються Постачальника.

Стаття 11. Продажні ціни.

А. Дистриб’ютор має право призначати продажні ціни на Товари. Він намагається встановлювати такі ціни, які не можуть негативно вплинути  на імідж Товарів.

В. (не застосовується в ЄС).

Дистриб’ютор  зобов’язується не змінювати  продажні  ціни,  які  призначаються

Постачальником, і ставлять це в обов’язок своїм покупцям-продавцям.

Стаття 12. Продаж за межами Території.

А. Дистриб’ютор зобов’язується не рекламувати Товарів, не відкривати філію або збутову базу для розміщення Товарів за межами Території.

В.(не застосовується в ЄС).

Дистриб’ютор не продає Товарів споживачам,  які знаходяться за межами Тери- торії, а також споживачам, по відношенню до яких у дистриб’ютора є підстави вважа- ти, що вони будуть перепродавати такі Товари за межами Території.  Дистриб’ютор передає  Постачальнику всі запити  споживачів,  які  знаходяться за межами  Тери- торії.

Стаття 13. Товарні знаки та позначення Постачальника.

13.1. Дистриб’ютор  використовує товарні  знаки,  фірмові  найменування та інші позначення Постачальника для підтвердження автентичності  та рекламування Това- рів, передбачених цим контрактом, і лише в інтересах Постачальника.

13.2. Дистриб’ютор зобов’язується в межах Території  або поза її межами не реє- струвати і не допускати  реєстрації  товарних знаків, фірмових  найменувань та інших позначень  Постачальника (схожих  або здатних  викликати змішання  з тими, які на- лежать Постачальнику).

13.3. Право  дистриб’ютора  на використання товарних  знаків,  фірмових  найме- нувань  або інших позначень  Постачальника, передбачене  першим  параграфом цієї статті, припиняється негайно після закінчення терміну дії контракту або його розір- вання з будь-якої причини. Це не позбавляє Дистриб’ютора прав продавати  наявні у нього в запасі на момент закінчення терміну контракту Товари з товарними  знаками Постачальника.

13.4. Дистриб’ютор повідомляє Постачальникові про будь-яке  порушення  права використання його товарних  знаків, фірмових  найменувань або позначень  на Тери- торії чи інших прав власності, які привернули його увагу.


 

Стаття 14. Запас Товарів і запасних частин. Технічне обслуговування  після про- дажу.

14.1. Дистриб’ютор зобов’язується тримати  за свій рахунок протягом всього тер- міну дії цього контракту запас Товарів  і запасних  частин  в достатній  кількості  для нормальних потреб Території  і в будь-якому  випадку  не менше, ніж вказано  в До- датку VIII.

14.2. Дистриб’ютор  зобов’язується забезпечити технічне  обслуговування після продажу відповідно з умовами, обговореними в Додатку IX, якщо він заповнений.

Стаття 15. Монопольний дистриб’ютор.

15.1. Протягом  терміну дії цього контракту Постачальник не повинен передавати іншій особі або підприємству (в тому числі філії Постачальника) в межах Території права на надання  або продаж Товару. Постачальник утримується від продажу Това- рів споживачам, розташованим на Території, крім випадків, що відповідають умовам, передбаченим статею 16 контракту.

А.

15.2. Постачальник має право  продавати  Товари  покупцям  за межами  Терито- рії, навіть якщо ці покупці збираються  експортувати товари на Територію, але він не зобов’язаний  активно  допомагати  або іншим чином сприяти  такому продажу третім особам з метою обійти положення про виняткові права, передбачені статтею 15.1.

В. (не застосовується в ЄС).

15.3. Постачальник не продає  Товари  покупцям  за межами  Території,  якщо  він знає чи має знати, що такі покупці збираються  перепродувати Товари  на Території. Постачальник також накладає  цей обов’язок на інших дистриб’юторів відповідно до цієї статті.

Стаття 16. Прямі продажі.

16.1. Постачальник має право  укладати  угоди безпосередньо  з певними  покуп- цями, переліченими в Додатку II, § 2. Що стосується  продажу таким покупцям, Дистриб’ютор має право на комісію, передбачену  у Додатку  II, § 2. Ця стаття не за- стосовується в тому випадку, якщо § 2 Додатку II (Комісія за прямі продажі певним покупцям) не заповнений двома сторонами.

16.2. За  настання  терміну  платежу  Дистриб’ютору  розмір  комісії повинен  бути визначений і виплачений відповідно до Додатку II, § 3.

Стаття 17. Право дистриб’ютора на інформацію.

17.1. Постачальник безкоштовно  надає Дистриб’ютору  всю документацію,  яка відноситься до товару (брошури  і т.ін.), яку Дистриб’ютор обґрунтовано  вимагає для виконання зобов’язань за цим контрактом. По закінченні дії контракту Дистриб’ютор повертає  Постачальнику всі отримані  ним документи,  які залишаються у власності Постачальника.

17.2. Постачальник надає Дистриб’ютору всю іншу інформацію, яку Дистриб’ютор обґрунтовано вимагає для виконання зобов’язань за цим контрактом, в тому числі без обмежень будь-яку інформацію,  що стосується  погіршення  можливостей поставок.

17.3. Постачальник надає Дистриб’ютору  відомості про будь-які контакти  зі спо- живачами на Території, які мають відношення до справи.


 

Стаття 18. Термін дії Контракту.

А.

18.1.  Цей   контракт   укладений  на  невизначений  строк   і  вступає   в  силу   з

.

18.2. Цей  контракт  може бути розірваний будь-якою  зі сторін  у будь-який час шляхом  письмового  повідомлення, надісланого  через засоби зв’язку, які забезпечу- ють підтвердження факту  і дати одержання  (наприклад, рекомендованим листом  з повідомленням про вручення  спеціальним кур’єром), не менше ніж за чотири місяці. Якщо контракт діяв понад 5 років строк продовжується до шести місяців. Закінчення строку для повідомлення повинно співпадати  із закінченням календарного  місяця.

B.


18.1. Цей контракт  вступає в силу з

.


і залишається в силі до


18.2. Цей  контракт  автоматично  поновлюється на кожен  наступний  рік, якщо він не розірваний жодною зі сторін шляхом  письмового  повідомлення через засоби зв’язку, що забезпечують  підтвердження факту  і дати одержання  (наприклад, реко- мендованим листом з повідомленням про вручення, спеціальним кур’єром), не пізні- ше, ніж за чотири місяці, до його закінчення.  Якщо контракт  діяв більше ніж 5 років, то термін повідомлення продовжується до шести місяців.

Стаття 19. Дострокове розірвання контракту.

19.1. Кожна зі сторін може розірвати  цей контракт  з негайним вступом розірван- ня в силу шляхом  письмового  повідомлення, яке передається через засоби зв’язку, що забезпечують  підтвердження факту і дати його отримання (наприклад, рекомен- дованим  листом  з повідомленням про вручення,  спеціальним кур’єром),  у випадку порушення  іншою стороною зобов’язань, що випливають з контракту,  або в разі ви- никнення виняткових обставин, виправдовують дострокове розірвання.

19.2. Невиконання однією стороною всіх або частини зобов’язань за контрактом, що наносять  іншій стороні збиток, такий, як позбавлення іншої сторони того, на що вона була вправі розраховувати за умовами контракту,  розглядається як істотне по- рушення  за статею 19.1. Обставини,  за яких немає підстав вимагати від сторони, яка розриває  контракт,  продовжувати вважати  себе пов’язаною цим контрактом,  вважа- ються винятковими (відповідно  зі статею 19.1).

19.3. Цим сторони  домовляються про те, що порушення  зобов’язань  за

цього контракту розглядається як prima facie — свідоцтво істотного порушення контракту.  Крім того, будь-яке  порушення  контрактних зобов’язань можна вважати суттєвим, якщо таке порушення повторюється, незважаючи на прохання іншої сторо- ни про виконання контрактних зобов’язань.

19.4. Сторони домовляються, що наступні ситуації inter alia вважаються виключни- ми, виправдовують дострокове розірвання контракту однією стороною: банкрутство, мораторій, управління майном за дорученням, ліквідація  або будь-яка інша домовле- ність між боржником  та кредиторами,  а також будь-які  інші обставини,  які можуть істотно вплинути  на можливості  цієї сторони  у виконанні нею зобов’язань  за конт- рактом.

19.5. Якщо  сторони  заповнили Додаток  I, контракт  також  може  бути  розірва- ний Постачальником з негайним  вступом розірвання в силу у разі зміни контролю,


 

власності  або управління в компанії-дистриб’ютора у відповідності  з нормами, вик- ладеними в Додатку X.

19.6. Якщо одна сторона розриває  контракт  на підставі цієї статті, але висунуті нею причини  (якщо  такі є) не виправдовують дострокового  розірвання контракту, то розірвання залишається в силі, проте інша сторона має право на відшкодування збитків  за необґрунтоване дострокове  розірвання контракту.  Розмір  відшкодування становить  середній прибуток  від реалізації  Товарів  за той період, який залишається до нормального  закінчення терміну дії контракту.  Середній  прибуток  обчислюється на основі щорічного обороту якщо потерпіла  сторона не доведе, що фактичні  збитки її перевищують  (або відповідно сторона, яка розірвала  контракт доведе, що фактичні збитки  були меншими  від цього прибутку). Крім того, вищезазначені збитки  дода- ються до відшкодування, передбаченого статею 20.

Стаття 20. Відшкодування збитків у разі розірвання контракту. А.

20.1. Дистриб’ютор не має права на відшкодування збитків або іншу компенсацію

(відшкодування збитків) за клієнтуру  (Good-WILL) у разі розірвання контракту.

В.

20.1. У випадку  розірвання контракту Постачальником з причин  крім істотного порушення  умов контракту дистриб’ютором,  останній  має право на відшкодування збитків згідно з Додатком XI.

20.2. Попередній  пункт не впливає  на право Дистриб’ютора вимагати  відшкоду- вання збитків за порушення  контракту, якщо розірвання контракту Постачальником є таким порушенням,  але не передбачається в статті 19.6.

Стаття 21. Повернення документів і запасів товарів.

21.1. Після закінчення терміну дії контракту Дистриб’ютор повертає Постачаль- нику  всі рекламні  матеріали,  а також  інші документи  та зразки,  які були  передані йому Постачальником.

21.2. За бажанням  Дистриб’ютора, Постачальник купує у нього всі запаси Това- рів за ціною, яку спочатку платив Дистриб’ютор, якщо на даний момент Постачаль- ник продовжує  їх продавати, за умови, що вони нові і у першій упаковці. Товари, які не куплені  Постачальником, повинні  бути продані  дистриб’ютором  для виконання контракту на звичайних умовах.

Стаття 22. Арбітраж. Застосовне право.

2.1. Усі спори, які можуть виникнути із цього контракту або у зв’язку з ним, під- лягають остаточному врегулюванню відповідно до Правил примирення та Регламен- ту Арбітражного  суду при Міжнародній Торговій  Палаті  одним або більше арбітра- ми, що призначаються відповідно до зазначеного Регламентом.

Варіанти: А.

22.2. Усі проблеми,  що стосуються  цього контракту,  які не можна прямо або по- бічно дозволити,  використовуючи положення,  що містяться  в самому контракті, регулюються  загальновизнаними в міжнародній торгівлі правовими  нормами, які застосовуються до міжнародних  дистриб’юторських контрактів,  за винятком (відпо- відно до статті 23.3) національних законів.


 

В.

22.2. Цей контракт  регламентується законом                                (назва  країни, за- кон якої застосовується).

22.3 У будь-якому  випадку  враховуються  обов’язкові  правові  норми законодав- ства країни перебування дистриб’ютора; ці норми застосовуються навіть в тому ви- падку, якщо контракт  регулюється іноземним  правом. Усі ці норми приймаються до уваги тією мірою, в якій вони втілюють загальноприйняті принципи,  а також якщо їх застосування представляється розумним і обґрунтованим в контексті міжнародної торгівлі.

Стаття 23. Автоматичне застосування положень даного контракту.

23.1. Якщо сторони не вибрали одне з альтернативних рішень, запропонованих у статтях 11, 12, 15.2, 18, 20 та 22.2 під буквами А і В, та викреслили один з варіантів, і якщо вони не зробили  прямого вибору іншим засобом, то застосовним вважається варіант А.

23.2. Додатки до цього контракту є його невід’ємною частиною. Додатки або час- тини додатків, які не були заповнені, мають силу тільки в тій мірі, в якій вони відпо- відають умовам цього контракту.

Стаття 24. Попередні угоди. Зміни. Недійсність. Передача третім особам.

24.1. Цей контракт замінює всі попередні угоди між сторонами з даного предмету.

24.2. Доповнення або зміни  за даним контрактом  не мають сили, якщо  вони не зроблені  у письмовій  формі. Проте одна із сторін може своєю поведінкою показати, що не визнає недійсність доповнень та змін, не внесених у письмовій формі, в тій мірі, в якій інша сторона покладається на таку поведінку.

24.3. Якщо здається,  що будь-яке  положення або пункт цього контракту не має юридичної сили або не може бути здійснено, то контракт в цілому слід тлумачити так, щоб наблизити його, наскільки  це доцільно,  до початкового  наміру  сторін. Однак, якщо одна зі сторін з достатніми підставами відмовляється від укладання контракту, знаючи, що його тлумачення виходить з вищевикладеного, сам контракт  не має юри- дичної сили.

24.4. Цей контракт  не може бути переуступлений без попередньої  письмової зго- ди обох сторін.

Стаття 25. Автентичний  текст.

Англійський текст цього контракту є єдиним автентичним текстом. Постачальник Дистриб’ютор

ДОДАТОК I ТОВАРИ ТА ТЕРИТОРІЯ

§ 1. Товари (стаття 1, п. 1).

Якщо § 1 Додатку I не заповнений, всі товари, що виробляються та/або реалізу- ються Постачальником у сьогоденні і в майбутньому,  розглядаються в цьому конт- ракті в якості «Товарів».


 

§ 2. Територія.

Якщо § 2 Додатку  I не заповнений, вся територія  країни, де Дистриб’ютор здій- снює свої операції, розглядається в цьому контракті як «Територія».

Постачальник            Дистриб’ютор

ДОДАТОК II

КОМІСІЯ ЗА ПРЯМІ ПРОДАЖІ

§ 1. Нормальна комісія (стаття 3, п. 4).

Виступаючи в якості посередника відповідно з п. 3.4., Дистриб’ютор має право на комісію в розмірі        %.

§ 2. Комісія за прямі продажі певним покупцям (стаття 16).

За всі прямі  продажі певним  покупцям  Дистриб’ютор  має право на таку комі- сію:

%

%

§ 3. Визначення  розміру і виплата комісії.

3.1. Комісія  обчислюється на підставі  чистої суми рахунків-фактур, тобто фак- тичної  ціни  продажів  (будь-яка знижка,  крім  знижки  готівкою,  віднімається), без будь-яких  додаткових  витрат  (таких,  як упаковка,  транспортування, страхування) і без всіх мит або податків  (включаючи податок на додану вартість)  в тому випадку, якщо такі додаткові витрати, мита і податки окремо вказані в рахунку-фактурі.

3.2. Дистриб’ютор набуває право на комісію після того, як покупці повністю спла- тять зазначену в рахунку-фактурі ціну. У разі часткової сплати, зробленої відповідно до контракту про продажі, Дистриб’ютор має право отримати  частину грошей у виг- ляді авансу.

3.3. Якщо Постачальнику для переказу комісії (або будь-якої  іншої суми, на яку Дистриб’ютор має право) необхідний  дозвіл (наприклад, із-за правил валютного контролю  в країні Постачальника), то виплата  комісії проводиться після його отри- мання. Постачальник вчасно вживає  всіх необхідних  заходів для отримання такого дозволу.

3.4. Якщо не обговорюються інші умови, то комісія виплачується у валюті, зазна- ченій у контракті про продажі, за яким ця комісія належить.

3.5. У сі податки  на комісію Дистриб’ютора  на Території  стягуються  за рахунок останнього.

ДОДАТОК III

ТОВАРИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДИСТРИБ’ЮТОРОМ

(стаття  4, п. 3)

Цим Дистриб’ютор заявляє, що він на момент підписання даного контракту пред- ставляє  (та / або виробляє,  розміщує  або продає, прямо або через інших осіб) певні товари таких постачальників:


 


ПОСТАЧАЛЬНИК


ТОВАРИ


 


 

(стаття  5, п. 2)


ДОДАТОК IV

ІМЕНА НАЯВНИХ СПОЖИВАЧІВ


§ 1. Цим Дистриб’ютор заявляє, що до укладення цього контракту він продавав товари  такого  самого  асортименту,  як  Товари,  таким  споживачам  у межах  Тери- торії:

§ 2. Цим Дистриб’ютор заявляє, що до укладення цього контракту він продавав

(прямо  або через інших осіб) Товари таким споживачам у межах Території:


 

(стаття  6)

§ 1. Реклама.


ДОДАТОК V

РЕКЛАМА, ЯРМАРКИ ТА ВИСТАВКИ


Якщо інше не обумовлено  в письмовій  формі, витрати  на узгоджену рекламу ді- ляться між сторонами таким чином:

Постачальник            % Дистриб’ютор       %

Якщо залишені  в § 1 пропуски  не заповнені  сторонами,  кожна сторона несе вит- рати на рекламу, які вона на себе взяла.

§ 2. Ярмарки та виставки.

Якщо інше не обумовлено в письмовій  формі, витрати на участь в ярмарках  і ви- ставках діляться  між сторонами таким чином:

Постачальник            % Дистриб’ютор       %

Якщо залишені  в § 2 пропуски  не заповнені  сторонами,  кожна сторона несе вит- рати на рекламу, які вона на себе взяла.


 

(стаття  7)


ДОДАТОК VI


§ 1. Загальні умови продажу, висунуті Постачальником. Додаються до контракту.


 

Умови  продажу,  висунуті  Постачальником, мають силу тільки  в тому випадку, якщо вони додаються до цього документу або яким-небудь іншим чином передають- ся Дистриб’ютору  в письмовій формі для виконання цього контракту.

§ 2. Знижки та/або ціни, що надаються Дистриб’ютору.

Дистриб’ютору  надається  знижка  у розмірі                  % за прейскурантом, згада- ного в статті 7.3.

Якщо залишений у § 2 пропуск не заповнений сторонами і за умови, що для дист- риб’юторів  немає  спеціального  прейскуранта, Дистриб’ютор  має право  на знижку, яка зазвичай  надається  Постачальником дистриб’юторам, які знаходяться в такій же ситуації, за таку ж кількість  Товарів.


 

(стаття  8, п. 3)


ДОДАТОК VII ГАРАНТОВАНИЙ МІНІМУМ ПРОДАЖІВ


Даний Додаток застосовується тільки в тому випадку, якщо сторони встановили мінімум продажів, заповнивши один з нижченаведених варіантів.

Дистриб’ютор  зобов’язується щорічно  розміщувати замовлення не менше ніж

на:

сума в грошовому вираженні          в кількісному вираженні

            % продажів узгоджених відповідно з п. 8.1.

Якщо до кінця року вищезгаданий гарантований мінімум продажів не виконано і якщо Дистриб’ютор не доведе, що він не несе за це відповідальність, Постачальник має право на свій вибір за умов повідомлення за один місяць розірвати  дію контрак- ту або позбавити  Дистриб’ютора виключних  прав, або зменшити  розміри Території. Однак цим правом можна скористатися не пізніше, ніж через два місяці після закін- чення того року, протягом  якого гарантований мінімум продажів не був виконаний. Рішення Постачальника повинно бути викладено  в письмовій формі.

Якщо  сторони  не домовилися про інші цифри,  то вищевказаний Гарантований Мінімум Продажів  залишається в силі на кожний рік протягом  терміну дії цього контракту (включаючи його поновлення).

ДОДАТОК VIII

ЗАПАС  ТОВАРІВ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

(стаття  14, п. 1)

Дистриб’ютор  зобов’язується мати такий  мінімальний запас товарів  і запасних частин:

Якщо сторони не заповнили цей Додаток, мінімальний запас визначається відпо- відно до обґрунтованих потреб Території.


 

ДОДАТОК IX

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ

(стаття  14, п. 2)

Цей Додаток має силу лише у випадку, якщо вона підписана сторонами.

1. Дистриб’ютор зобов’язується за свій рахунок, використовуючи власні технічні засоби, забезпечувати необхідне технічне обслуговування після продажу, яке розпов- сюджується на всі Товари на Території, які потребують такої допомоги. Таке техніч- не обслуговування здійснюється у відповідності  з нормативами,  зазначеними Поста- чальником.

2. Постачальник забезпечує  навчання,  необхідне  персоналу  дистриб’юторів  для проведення вищезгаданого технічного обслуговування. Дистриб’ютор зобов’язується за свій рахунок, за допомогою власного технічного персоналу та торгових агентів бра- ти участь у роботі таких курсів з навчання  та модернізації,  які Постачальник вирі- шить організувати.

3. Дистриб’ютор  безкоштовно  проводить  усі ремонтні  роботи  та заміну  компо- нентів, передбачені в гарантійних умовах Постачальника, і несе всі витрати по такому обслуговуванню.  Постачальник надає Дистриб’ютору компоненти або запасні части- ни, необхідні для заміни бракованих  компонентів або запасних частин у відповіднос- ті з умовами, зазначеними в гарантії.

4. Після закінчення з будь-якої причини терміну дії цього контракту Дистриб’ютор припиняє  будь-яке   обслуговування  після  продажу  або  за  гарантією,  якщо  інші умови не обговорюються сторонами в письмовій формі. Всі прохання споживачів Дистриб’ютор передає особам, зазначеним  Постачальником.

Постачальник

Дистриб’ютор

ДОДАТОК X

ЗМІНА КОНТРОЛЮ, ВЛАСНОСТІ ТА / АБО УПРАВЛІННЯ У КОМПАНІЇ-ДИСТРИБ’ЮТОРІ

(стаття  19, п. 5)

Постачальник може розірвати  контракт  з негайним  вступом  розірвання в силу, якщо:


 

ніж


Г-н


 

% акцій компанії-дистриб’ютора.


перестає бути власником  більше,


 


Г-н

ної особи)


перестає бути (посада правомоч- в компанії-Дистриб’юторі.


 

ДОДАТОК XI

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У РАЗІ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

(стаття  20, В)

§ 1. У випадку  розірвання контракту Постачальником з причин,  крім порушен- ня  контракту  Дистриб’ютором,   останній,   обґрунтовуючи  дострокове   розірвання


 

посиланням на  статтю  19, має  право  на  відшкодування збитків  у розмірі  50  або

% від щорічного  валового  прибутку,  отриманого  від споживачів,  запропоно- ваних дистриб’ютором, або від споживачів, за допомогою яких Дистриб’ютор істотно збільшив  обсяг бізнесу. Це відшкодування обчислюється за середніми показниками попередніх  п’яти років (а якщо термін дії контракту був менше п’яти років, то в се- редньому за цей термін).

§ 2. Дистриб’ютор  зобов’язується докласти  всіх зусиль,  щоб передати  наявних споживачів  Постачальнику або його новому дистриб’ютору (або агенту). Виконуючи вищевказане зобов’язання,  Дистриб’ютор  зобов’язується протягом  12 місяців  з дня розірвання контракту прямо або через інших осіб не продавати,  не розміщувати і не просувати будь-які товари, що конкурують з товарами, споживачам,  яким він раніше продавав Товари або сприяв їх продажу згідно з цим контрактом.

§ 3. Відшкодування збитків виплачується трьома рівними частинами  через чоти- ри, вісім і дванадцять  місяців  після  розірвання контракту.  Виплата  відшкодування обумовлена виконанням взятого Дистриб’ютором  зобов’язання,  передбаченого в § 2.

§ 4. Дистриб’ютор може в будь-який час відмовитися від свого права на відшко- дування.  У цьому випадку  зобов’язання,  передбачені  в § 2, не продавати  конкурую- чі товари, а також сприяти  передачі наявних  споживачів  Постачальнику або новому Дистриб’ютору (або агента) анулюються. Використання такого права не потребує від дистриб’юторів повернення  вже виплачених  йому сум.

Постачальник            Дистриб’ютор