5.6. Контракт на постачання й проведення будівельно-монтажних робіт заводу та устаткування

Контракт  розроблений на підставі  Загальних умов ЄЕК  ООН для  постачань  і проведення  будівельно-монтажних робіт заводу і устаткування для імпорту та екс- порту. Застосовується для регламентації  найскладніших операцій з постачання  і монтажу  заводів, комплексного  устаткування і машин, технологічних і складальних ліній і т.п. Нижче для ознайомлення приводиться зміст і декілька статей контракту.

Зміст контракту

1. Визначення термінів.

2. Завод, що постачається,  та устаткування.


 

3. Креслення та документація описового характеру.

4. Упаковка.

5. Місцеве законодавство.

6. Робочі умови.

7. Монтажні роботи на почасовій і одночасній основі.

8. Інспектування і випробування заводу.

9. Перехід ризику.

10. Прострочене  прийняття постачання.

11. Виплата.

12. Підготовча робота.

13. Уповноважені представники.

14. Додаткова  робоча сила.

15. Техніка безпеки.

16. Понаднормові.

17. Робота за рамками контракту.

18. Право підрядчика  на інспекцію.

19. Інструктаж робочої сили покупця.

20. Терміни завершення робіт.

21. Приймальні випробування.

22. Приймання.

23. Гарантія.

24. Відповідальність за виробничий травматизм  і псування  майна.

25. Звільнення від відповідальності.

26. Обмеження збитку.

27. Права при анулюванні.

28. Арбітраж і застосовне право.

Додаток.

Додатковий пункт. Перегляд  цін. Документація.

Правила,  вживані відносно цього пункту. Допуски.

Внесення змін.

Цей Контракт  на постачання  і проведення  будівельно-монтажних робіт заводу і устаткування (далі — Контракт) складений, підписаний і набрав чинності Х ХХ 200Х року між:

XXXXX,  компанією  створеною  і існуючою  по  англійському праву,  юридична


адреса


, іменована  надалі  Продавець,  таке  найменування включатиме


також всіх правонаступників Продавця, і

ZZZZZ, компанією, створеною та існуючою згідно юридичної адреси            ,

іменованою  надалі  Покупець,  таке найменування включатиме також  всіх правона- ступників Покупця.

ПОКУПЕЦЬ та ПРОДАВЕЦЬ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО- РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».


 

Зважаючи, що Продавець  володіє правами на збут

, описаною в Додатку 1

(«Опис Устаткування») і Додатку 2 («Робочі  креслення»), і

Зважаючи, що Покупець  бажає  придбати  Устаткування для  організації  вироб- ництва і неексклюзивного збуту Продукції (як визначено нижче); і

Зважаючи, що Сторони  спільно  заявляють, що вони мають повноваження і ба- жання укласти цей Контракт;

ДІЙСНИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи  на вихідні передумови  і взаємні зобов’язання,  викладені нижче, Сторони домовилися про нижченаведене:

3. Креслення і документація описового характеру

3.1. Маса, розміри, потужність,  ціни, експлуатаційні характеристики та інша ін- формація, включена в каталоги, проспекти, циркуляри, рекламні матеріали, ілюстра- тивні матеріали  і прайс-листи слугують цілям загального ознайомлення з проектом. Вся ця інформація не носить обов’язкового характеру, за винятком випадків, обумов- лених у тексті цього Контракту.

3.2. Будь-які креслення,  що відносяться до технічної  документації,  призначеної для здійснення будівельно-монтажних робіт, або частини таких, передані покупцеві до або після складання контракту, залишаються виключно власністю підрядчика. Без попередньої згоди підрядчика покупець не має права користуватися ними, копіювати їх або передавати в якому-небудь вигляді третій стороні. Проте названі плани і доку- менти стають власністю покупця за умови:

а) якщо такі дії недвозначно  погоджені; або

b) якщо вони відносяться до окремого попереднього  контракту,  яким  не перед- бачено виконання будівельно-монтажних робіт і не обумовлено використання в ході таких власності підрядчика.

3.3. Будь-які креслення або технічна  документація,  призначена  для проведення будівельно-монтажних робіт, або частини  таких, і передані  підрядчикові покупцем до або після складання цього контракту,  залишаються виключно власністю покупця. Підрядчик не має права користуватися ними, копіювати їх або передавати їх у якому- небудь вигляді третій стороні.

3.4. Відповідно  до статті 23, підрядчик зобов’язаний  на вимогу  покупця  безко- штовно надавати тому протягом гарантійного  терміну інформацію і креслення (крім виробничих креслень, пов’язаних з вищезазначеними роботами),  детальні в тій мірі, яка дозволяє покупцеві здійснювати експлуатацію всіх частин названих робіт (вклю- чаючи поточний  ремонт)  і (за винятком тих випадків, коли підрядчик відповідно до контракту відповідає  за замовлення на постачання  робіт)  введення  в експлуатацію таких. Подібна  інформація і креслення повинні залишатися власністю  покупця  і до них не можуть застосовуватися обмеження  по їх використанню, викладені в парагра- фі 2. У випадку, якщо підрядчик обумовлює  це особливо, вони носять конфіденцій- ний характер.

5. Місцеве законодавство

5.1. На прохання підрядчика Покупець повинен — наскільки це можливо — сприя- ти підрядчикові в здобутті необхідної інформації, в тому, що стосується  місцевого за- конодавства, застосовного до вищеназваних робіт, а також відповідних податків і мит.


 

5.2. Якщо після дати тендеру до такого законодавства були внесені зміни, що спричинило збільшення або зменшення  ціни  монтажу,  то сума такого  збільшення або зменшення  ціни має бути віднята  або бути додана до тієї ціни, яка обумовлена контрактом.

8. Інспекція і випробування заводу

Інспекція

8.1. Якщо  це недвозначно  обумовлено  в тексті  цього контракту,  то покупець має право інспектувати якість  використовуваних матеріалів  і частин заводу, як в ході виробництва, так і після  його завершення, довіреними  особами,  наділеними відповідними повноваженнями. Подібна  інспекція  і контроль  повинні здійснюва- тися  на місці  виробництва протягом  робочого  дня  в погоджений  з підрядчиком день і час.

8.2. Якщо в результаті такої інспекції покупець дійде тієї думки, що матеріали або частини мають дефекти  або не відповідають умовам контракту,  він письмово викла- дає свої заперечення і причину таких.

10. Прострочене прийняття постачання

10.1. Якщо Покупець не може прийняти постачання в належний  час, він здійснює платіж за постачання  так, начебто завод дійсно був ним отриманий.  При цьому під- рядчик організовує  зберігання заводу за рахунок і ризик покупця. Підрядчик на про- хання покупця страхує завод за рахунок останнього.

10.2. Якщо така нездатність  покупця  спричинена обставинами,  обумовленими в пункті 25, підрядчик може вимагати від покупця, письмово сповістивши йому про це, прийняти постачання  в розумно прийнятний термін.

Якщо Покупець  виявляється нездатним  з якої-небудь причини  зробити  це в за- значений  термін, то підрядчик отримує право, письмово сповістивши покупцеві  і не вимагаючи  згоди якого-небудь  суду, анулювати  контракт  відносно  тієї частини  за- воду, яка не була поставлена  покупцеві  з вини  останнього,  і вимагати  від покупця компенсацію  витрат,  понесених  внаслідок  вищеназваної нездатності,  в сумі, що не перевищує  суму, обумовлену  в параграфі  А Додатка, або ж, якщо така сума не обу- мовлена,  ту частину  ціни, яка, відповідно  до контракту,  порівняна  з цією частиною заводу. Покупець не несе витрати за зберігання.

13. Повноважні представники

13.1. Підрядчик і Покупець  письмово призначають кожен своїх повноважних представників для зв’язку один з одним для повсякденного здійснення робіт на буді- вельному майданчику.

13.2. Кожен такий представник під час робочого дня присутній  на будівельному майданчику або поблизу нього.

16. Понаднормові

16.1. Будь-яка понаднормова робота  і умови  такої повинні  — в рамках  законо- давства країни підрядчика  і країни, де споруджується завод, — бути погоджені обома сторонами.


 

18. Право  підрядчика на інспекцію

18.1. До тих пір, поки роботи не прийняті,  а також під час проведення  робіт, які витікають  з дії гарантії, підрядчик має право у будь-який час протягом робочого дня інспектувати хід робіт на будівельному  майданчику за свій власний  рахунок.  При відвідинах майданчика,  інспектори  зобов’язані дотримувати правил, що діють на те- риторії покупця.

26. Обмеження збитку

26.1. У тих випадках, якщо одна сторона зобов’язана компенсувати іншій стороні збиток,  такий  не повинен  перевищувати збиток,  що розумно  передбачався  винною стороною під час складання цього контракту.

26.2. Сторона, що заявила про порушення положень контракту, зобов’язана прий- няти  всі необхідні  заходи для зменшення  втрат, які мали місце, за умови, що вона здатна зробити  це без надмірних  незручностей  або витрат. Якщо вона не в змозі це зробити, то сторона, винна у вищезазначеному порушенні, може зажадати скорочен- ня компенсаційних виплат.

28. Арбітраж і застосовне право

28.1. Будь-яка суперечка,  що виникає  у зв’язку або поза зв’язком  з контрактом, має зрештою  бути  врегульована арбітражем  без звернення до суду. Ця  процедура узгоджується обома сторонами.

28.2. Якщо не погоджене інше, то контракт,  — наскільки  це дозволяє законодав- ство країни, в якій здійснюються вищеназвані роботи, — підкоряється законам країни підрядчика.