5.5. Загальні умови договору купівлі-продажу для експорту та імпорту споживчих товарів тривалого користування та інших  металовиробів серійного виробництва

Ці умови є типовими  й розроблені  ЄЕК ООН.

1. Преамбула

1.1. Ці Загальні умови застосовуються до договорів купівлі-продажу в тому разі, якщо сторони у конкретному договорі на них посилаються.  Сторонам надається  пра- во вносити  в Загальні умови  зміни  та доповнення,  які будуть вважатися дійсними тільки в тому разі, якщо вони складені в письмовій формі.

2. Укладання договору

2.1. Договір вважається укладеним, якщо після отримання замовлення продавець підтверджує в письмовій формі та в межах строку (якщо такий передбачається), вста- новленого покупцем, свою згоду на поставку.

2.2. Коли,пропонуючи, продавець встановлює  кінцевий  строк для його прийнят- тя, договір вважається укладеним,  якщо  покупець  виявить  свою згоду в письмовій формі до закінчення цього строку.

2.3. Якщо  для  виконання договору  потрібні  експортні  та  імпортні  ліцензії, дозвіл на обмін валюти  або інші аналогічні  дозволи,  то сторона, в обов’язки  якої входить отримання таких, повинна  зробити  усе можливе,  щоб своєчасно  отрима- ти потрібні ліцензії або дозвіл. Якщо по закінченні  строку, встановленого у пунк- ті А Додатку, починаючи з дати складання договору або, у випадку відсутності встановлення такої дати сторонами,  по закінченні  тримісячного строку необхідні ліцензії  або дозволи, які не були отримані,  кожна зі сторін може вважати  договір такий, що не набув чинності, за умов невідкладної  інформації  іншої сторони  про своє рішення.


 

3. Пояснювальні документи та інструкції, відносно використання та обслугову- вання поставленого товару

3.1. Маса, розміри, потужність,  ціни, коефіцієнт корисної  дії та інші дані, зазна- чені в каталозі, проспектах, циркулярах, рекламних оголошеннях,  малюнках та прей- скурантах,  не будуть носити обов’язкового  характеру,  за винятком випадків, коли в контрактах  є на них спеціальне посилання.

3.2. Продавець  надасть покупцеві  безкоштовно,  не пізніше початку гарантійного періоду, свою документацію про використання та обслуговування поставленого  то- вару.

4. Упаковка

4.1. За відсутності інших вказівок вважається,  що:

a) ціни, вказані у прейскурантах та каталогах, відносяться до товару без упаковки; b) ціни, вказані у пропозиціях та контрактах, містять вартість упаковки або інших засобів  запобігання,  необхідних  у звичайних умовах  перевезення для  запобігання пошкоджень  або поломок  товару  до доставки  його в місце призначення, яке зазна-

чене в контракті.

5. Перехід ризику

5.1. За відсутності  в договорі вказівок  про форму продажу вважається,  що товар продається  «з заводу».

5.2. За винятком випадків, передбачених  у пункті 6.5, момент переходу ризиків, оскільки сторонами не буде обумовлено інше, встановлюється в такий спосіб:

а) у випадку  продажу «з заводу» ризики  переходять  від продавця  до покупця  в момент, коли  товар був наданий  у розпорядження покупця  у відповідності  з дого- вором, до того ж продавець  повинен  повідомити  в письмовій  формі  покупцю  дату, починаючи  з якої покупець  зможе прийняти товар. Це повідомлення повинно  бути зроблено  вчасно, для того щоб покупець  мав можливість  прийняти звичайно  необ- хідні для цього заходи;

b) у випадку продажу, «вагон (вантажівка,баржа) зазначене місце «відправника»


або «з оплатою  вартості  перевезення до


» ризики  переходять  від продавця  до по-


купця у момент, коли засоби перевезення з навантаженим на них товаром прийняті перевізником;

с) у випадку продажу на умовах «ФОБ» або «СІФ» ризики  переходять  від про- давця до покупця у момент фактичного  завантаження товару на борт судна в умовле- ному порту завантаження;

d) у випадку  продажу на умовах «з доставкою до кордону» (без іншої вказівки) або «з доставкою до кордону країни експорту» ризики переходять від продавця до по- купця в момент закінчення митних формальностей у прикордонному пункті країни вивезення;

е) у випадку продажу «з доставкою до (кордону  країни імпорту або узгодженого місця у країні імпорту)»  ризики переходять від продавця до покупця з моменту, коли покупець зобов’язаний прийняти товар після прибуття останнього в узгоджене місце; f) у випадках, передбачених у зазначених  пунктах «b», «с», «d», та «е», продавець повинен завчасно попередити  покупця про відправку товару, для того щоб покупець

мав достатньо часу для прийняття усіх необхідних заходів.


 

5.3. При всіх інших умовах продажу момент переходу ризику буде передбачений сторонами в їхніх договорах.


 

дат:


6. Поставка

6.1. За відсутності іншої угоди, період поставки починається з найпізнішої з таких

а) дати укладання договору;

b) дати отримання продавцем авансового платежу, якщо такий платіж до постав-


ки передбачений  у договорі.

6.2. Після закінчення строку, передбаченого  в договорі, продавцю надається  для поставки додатковий  строк, зазначений у пункті Б Додатка, або ж, за відсутності  та- кої вказівки,  строк в один місяць після закінчення строку домовленості.

6.3. Якщо  поставка  затримується з будь-якої  з вказаних  у статті 10 причин  або внаслідок  будь-якої  дії або недогляду  з боку покупця,  то строк  поставки  повинен бути відповідно  продовжений з урахуванням усіх обставин  даного випадку.  Але це положення не застосовується, якщо затримка  виникла  після закінчення додаткового строку, вказаного в пункті 6.2, за винятком випадку, коли затримка  була спричинена дією або недоглядом з боку покупця.

6.4. Якщо по закінченню додаткового строку, вказаного  у пункті 6.2, товар не поставлений, покупець має право за допомогою письмового повідомлення відмо- витися  від зобов’язань  за договором  у відношенні  усіх недопоставлених товарів,  а також у відношенні  усіх поставлених товарів, які не можуть бути належним чином використані без товарів,  які  не були  поставлені.  У такому  випадку  покупець  має право  відмовитися від товарів,  які не можуть  бути використані належним чином, а також право на відшкодування усіх проведених  ним платежів  за недопоставлені товари, або за товари, які не можуть бути використані належним чином та всіх ви- правданих  витрат, зазнаних  ним за час виконання договору, до того ж це виключає права пред’явлення  будь-якого  іншого позову до продавця  на підставі затримання у поставці товару.

6.5. Якщо покупець не приймає товар у місці і в строк, установлений у договорі, та за умови, що його затримка  не викликана будь-якою дією або недоглядом  продавця, покупець,  тим самим, повинен  виконати  усі передбачені  договором платежі, так на- чебто товар був поставлений. У цьому випадку, якщо товар буде індивідуалізований, то продавець вживає заходів для його збереження, причому ризик та витрати за збе- реження  несе покупець. Продавець  має також право на відшкодування виправданих витрат, які він зазнав на виконання договору та не покритих  отриманими ним плате- жами, але це виключає  право пред’явлення  будь-якого  іншого позову до покупця  на підставі затримки  у прийманні товару.

7. Платежі

7.1. Платежі  будуть виконуватися в порядку  та в строк або строки, встановлен- ні сторонами  в договорі. Якщо  цього сторони  в договорі не встановлять прямо  або побічно, платіж повинен бути виконаним:  у випадку продажу «з заводу» — через 30 днів після повідомлення продавцем  покупця  про те, що товар був наданий  у розпо- рядження покупця;  при інших формах продажу — через 30 днів після повідомлення продавцем покупця про відправку товару.


 

7.2. Якщо покупець затримує виробництво яких би то не було платежів та оскіль- ки несплата з боку покупця не зумовлена тою чи іншою дією або недоглядом продав- ця, продавець буде мати право:

а) відкласти  виконання прийнятих ним на себе зобов’язань  аж до виплати  цих платежів;

b) повідомивши  про те вчасно покупцеві  в письмовій  формі, вимагати  сплати  6 відсотків на належну йому суму, якщо сторони не домовляться про інше, причому ці відсотки обчислюються з дня настання  строку платежу зазначеної  суми.

7.3. Якщо по закінченні  строку, вказаного  у пункті С Додатка, або, за відсутністю такої вказівки, строку в один місяць після закінчення договірного строку платежу по- купець все ще не сплатить належної з нього суми, продавець має право за допомогою письмового повідомлення відмовитись від виконання договору та вимагати від покуп- ця сплати усіх належних з нього сум за поставлений товар та відшкодування усіх вип- равданих витрат, понесених ним на виконання договору, причому це виключає право пред’явлення  будь-якого  іншого позову до покупця на підставі затримки  платежу.

8. Право  покупця відмовитися від товару

8.1. Упродовж  періоду, зазначеного  у пункті D Додатка, або, за відсутністю такої вказівки,  упродовж періоду, достатнього для огляду товару, покупець може відмови- тися від товару, що не відповідає умовам договору, за винятком товарів, яким був зав- даний дефект після переходу ризику. При цьому, до того як покупець скористається цим правом, продавець матиме можливість усунути дефект за власний рахунок за розумний  термін.

8.2. Покупець  може скористатися своїм правом відмови також і від товару, який був поставлений та прийнятий, але який не може бути належним чином використа- ним без товару, зазначеного в пункті 8.1

8.3 Продавець  має право вимагати повернення  йому за його ризик рахунок за не- прийнятий товар.

9. Гарантія

9.1. Відповідно  з нижчевикладеним, на зобов’язанні  продавця  лежить  усунення будь-яких дефектів, які є результатом погрішностей, допущених у кресленнях та при виготовленні обладнання, а також в результаті використання неякісних  матеріалів.

9.2. Це зобов’язання  відноситься тільки  до дефектів, які виявляються упродовж періоду (названого «гарантійним періодом»),  який починається з моменту переходу ризиків  та продовжується до закінчення строку, зазначеного  в пункті Е, або строку, зазначеного  у пункті  F Додатка,  залежно  від того, який  з них закінчиться першим. Якщо такі строки не будуть установлені в пунктах  E та F Додатка, то продовження гарантійного періоду, який визначений у пункті E Додатка, буде 12 місяців, а періоду, який визначений у пункті F Додатку, — 6 місяців.

9.3. У відношенні  тих частин товару, які спеціально  згадуються  в контракті,  га- рантійним періодом буде будь-який інший період (якщо такий передбачається), який встановлений у відношенні кожної з цих частин.

9.4. Сторони  можуть передбачити  в договорі, що продавець не несе ніякої відпо- відальності,  за винятком відповідальності, що випливає з його грубої недбалості, як це визначено в пункті 9.11.


 

9.5. Для  того щоб мати  можливість  використовувати надані  йому цією статею права, покупець повинен без зволікання та в письмовій формі повідомити продавцеві про виявлені  дефекти. При отриманні  цього повідомлення та якщо дефект покрива- ється постановами  цієї статті, продавець повинен буде на свій вибір:

а) відремонтувати дефектний товар у місці знаходження товару;

b) отримати назад дефектний товар або дефектні частини для ремонту;

с) замінити  дефектний товар;

d) або замінити дефектні частини для того, щоб дати можливість  покупцю зроби- ти необхідний ремонт за рахунок продавця.

9.6. Якщо  продавець  отримує  назад дефектний товар або дефектні  частини  для ремонту  або для заміни, покупець  бере на себе, за відсутності  іншої згоди, витрати та ризик, пов’язані з їхнім перевезенням. Повернення покупцю відремонтованих або замінених  товарів, або частин здійснюється за відсутності  іншої згоди, за рахунок та за ризик продавця.

9.7. Дефектні товари або частини, замінені відповідно до цієї статті, будуть надані в розпорядження продавця.

9.8. Якщо, отримавши  повідомлення, згадане  у пункті  5, продавець  не виконає своїх зобов’язань у розумний  строк, покупець  має право усунути дефект за рахунок покупця за умови, що він діє розсудливо.

9.9. Зобов’язання продавця  належать  тільки  до дефектів,  що виявляються при правильному використанні товару в передбачуваних договором умовах. Ці зобо- в’язання,  зокрема,  не належать  до дефектів,  які є результатом неправильного вста- новлення,  неправильного догляду  або невдало зробленого  ремонту, якщо такі вста- новлення, догляд або ремонт не були зроблені ні продавцем, ні за його дорученням, а також не належать до дефектів, які є результатом змін, що внесенні в товар без пись- мової згоди на те продавця, або нормального  зносу.

9.10. За винятком зобов’язань та гарантій, які передбачені цією статею, та при дот- риманні положень статті 8, продавець після переходу ризиків не несе відповідальнос- ті у відношенні дефектів, навіть якщо ці дефекти, зумовлені причинами,  які існували до переходу  ризику.  Обидві  сторони  заявляють, що покупець  не буде пред’являти претензій  у відношенні  завдання  особистої шкоди, матеріальних збитків  або втрати прибутку, оскільки можливість пред’явлення таких претензій не буде передбачена згодою сторін, якщо тільки із обставин справи не доведена груба недбалість продавця.

9.11. «Грубою недбалістю» буде визнаватися дія або недогляд з боку продавця, що має своїм результатом або не брати належним чином до уваги серйозні наслідки, які в такому разі були б передбачені будь-якою добропорядною особою, що є фахівцем в конкретній сфері, або свідоме ігнорування будь-яких наслідків такої дії чи недогляду. Однак під «грубою недбалістю» не мається  на увазі будь-яка відсутність  передбачу- ваності або вміння.

10. Випадки, які звільняють від відповідальності

10.1. Будь-які незалежні від обох сторін зобов’язання, якщо вони мають місце піс- ля укладання контракту і заважають його виконанню  в нормальних умовах, повинні розглядатися як такі, що не звільняють від відповідальності. За змістом цієї статті, яка не залежить від сторін, обставинами вважаються ті, які не є результатом провини сторін, що на них спирається.


 

10.2. Сторона, яка потребує звільнення від відповідальності через одну зі згада- них обставин, негайно повинна повідомити  в письмовій  формі іншій стороні, як про наявність  цих обставин, так і про їхнє закінчення.

10.3. Якщо через одну з обставин, зумовлених у пункті 10.1, виконання договору в розумний  строк стає неможливим, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від виконання контракту шляхом повідомлення про те у письмовій формі іншій стороні. В цьому випадку повинно бути зроблене справедливе відновлення (якщо таке взагалі виникає) шляхом повернення  коштів або товару, або інакше — як можуть дозволити обставини, згадані в пункті 10.1.

11. Арбітраж та законодавство, яке застосовується

11.1. Будь-яка суперечка, яка виникає  з договору або у зв’язку з ним, який  сто- ронам не вдалось вирішити  мирно, підлягає,  не звертаючись  до суду, кінцевому  ви- рішенню арбітражним органом, який вказаний у пункті G Додатка.

11.2. За відсутності іншої згоди до контракту застосовуються закони країни про- давця.

ДОДАТОК

(що підлягає заповненню сторонами, які беруть участь у контракті)

Стаття

А. Строк, по закінченні якого сторони можуть вважати договір, що не набрав чин- ності, якщо необхідні ліцензії або дозволи не могли бути отримані 2.3.

В. Додатковий строк поставки 6.2             .

С. Продовження прострочення платежу, що виправдовує розторгнення контрак-

ту продавцем 7.3       .

D. Період, упродовж якого покупець може користуватися своїм правом відмови-

тися від товару 8.1    .

Е. Продовження гарантійного  періоду після переходу ризику 9.2.

F. Продовження гарантійного  періоду, вважаючи з дня продажу товару першому

кінцевому споживачу  9.2    .

G. Найменування арбітражного органу, якому сторони доручають вирішувати су- перечки, що виникають  з договору або у зв’язку з ним.