5.4. Загальні умови експортних поставок і монтажу машинного устаткування

Ці умови є типовими  й розроблені  ЄЕК ООН.  Наводяться витяги з документу.

1. Преамбула. Див. р. 5.3, п. 1.

1  В міру можливості,  варто користуватися індексами,  які відносяться до машинобудування й електротехнічної промисловості.


 

2. Укладання договору

2.1. Договір  вважається укладеним,  якщо  після  одержання  замовлення підряд- чик підтверджує в письмовій формі й у межах терміну (якщо такий передбачається), встановленого покупцем, свою згоду на постачання.

2.2. Коли,  роблячи  свою пропозицію,  підрядчик установлює  граничний  термін для  його прийняття, договір  вважається укладеним,  якщо  покупець  виявить  свою згоду в письмовій  формі до закінчення цього терміну і за умови, що договір матиме силу лише в тому випадку, якщо згода на його прийняття буде отримана підрядчиком не пізніше одного тижня після закінчення згаданого терміну.

3. Креслення і пояснювальні документи

3.2. Будь-які креслення або документи  технічного характеру, призначені  для ви- готовлення  або монтажу  устаткування, або частини  такого, і повідомлені  покупцеві до або після укладання договору, є виключною  власністю підрядчика. Без згоди під- рядчика покупець не має права ними користуватися, знімати з них копії, відтворюва- ти їх, а також передавати або повідомляти їх третій особі. Однак зазначені креслення і документи  переходять у власність покупця:

а) якщо це прямо передбачено; або

b) якщо вони належать  до окремого попереднього  договору про складання про- екту, що не передбачає виготовлення устаткування, як такого, і в якому не обумовлю- ється право власності підрядчика  на вищезазначені плани і документи.

3.3. Креслення або документи  технічного  характеру,  що слугують  для виготов- лення або монтажу устаткування, або частини такого, і повідомляються підрядчиком покупцеві  до і після укладання договору, є виключною  власністю покупця. Без його згоди підрядчик не має права ними користуватися, знімати з них копії, відтворювати їх, а також передавати або повідомляти їх третій особі.

3.4. За вимогою покупця підрядчик повинен до початку гарантійного періоду, ви- значеного відповідно до статті 23, безкоштовно повідомити  покупцеві досить доклад- ні зведення  щодо устаткування й установки  і представити креслення (за винятком робочих креслень), для того щоб покупець міг використовувати установку і зберігати всі її частини в справності (включаючи поточний ремонт), а також ввести її в дію, за винятком того випадку, коли, відповідно  до договору, це доручено підрядчикові. Ці зведення і креслення залишаються власністю покупця і до них не застосовуються об- меження,  зазначені  в пункті 2 дійсної статті. За умови, що цього зажадає підрядчик, ці зведення  і креслення повинні залишатися конфіденційними.

4. Пакування

Див. р. 5.3, п. 4.

5. Місцеві закони і правила

5.1. На прохання  підрядчика  покупець сприяє в одержанні необхідної інформації про місцеві закони і правила, що відносяться до монтажу устаткування, і про податки і збори, пов’язані із зазначеним  монтажем.

5.2. Якщо, внаслідок зміни, внесеної в ці закони і правила після того, як була зроб- лена пропозиція, вартість  монтажу  збільшиться або зменшиться, сума цього збіль- шення або зменшення  буде додана до цієї вартості або віднята з неї.


 

6. Умови роботи

6.1. Якщо  покупець  не повідомив  підрядчикові іншого, то при визначенні  ціни передбачається, що наступні умови дотримані:

а) роботи не будуть виконуватися в нездоровій  місцевості або в умовах, що пред- ставляють небезпеку;

b) персонал  підрядчика  матиме можливість  знайти  поблизу  від місця установки належну квартиру і достатнє постачання, а також відповідне медичне обслуговування; с)  на місці  установки  в розпорядження підрядчика  будуть  вчасно  надані  таке устаткування, матеріали,  вода й енергія, що передбачені  в договорі, без оплати  під-

рядчиком, якщо не погоджене інше;

d) покупець надасть підрядчикові безкоштовно, якщо не було погоджене інше, за- криті або приміщення, що охороняються, в місці установки  або поблизу й в яких без ризику крадіжки  або ушкоджень підрядчик може складувати  інструменти й устатку- вання, необхідні для монтажу, а також одяг персоналу підрядчика;

е) підрядчик не буде зобов’язаний  зводити  спорудження або робити  роботи  зі зносу будівель, або починати  інші надзвичайні заходи для доставки  устаткування з місця його розвантаження на місце установки, якщо тільки він не погодився достави- ти це устаткування на місце установки.

У випадку недотримання однієї з цих умов матиме місце підвищення ціни.

6.2. Якщо, внаслідок недотримання однієї або декількох з цих умов, положення буде таке — якщо нерозсудливо очікувати від підрядчика  виконання робіт, то покупець мо- же відмовитися, не позбавляючи прав пред’явлення позову, якими він може володіти.

7. Монтаж з оплатою  постатейно і монтаж  за акордну плату

7.1. Коли передбачається, що монтаж повинен вироблятися з «оплатою постатей- но», у рахунок ставляться окремо:

а) транспортні витрати персоналу і плата за перевезення інструментів і особисто- го багажу (у розумних межах) відповідно до витрат підрядчика  і відповідно до роду і класу перевезення, які вони можуть бути передбачені в договорі;

b) добові за весь час перебування персоналу  поза його постійним  місцем прожи- вання, включаючи дні відпочинку  і святкові дні;

с) відпрацьований час за кількістю  годин, визначених  у відомостях,  що підпи- суються замовником у міру просування робіт. Понаднормові години, робочі години, недільні, святкові  дні, нічний  час оплачуються за спеціально  зазначеним  у договорі тарифом.  Якщо  це не передбачено  особливими положеннями, у погодинні  тарифи включені знос і амортизація інструментів  підрядчика;

d) час, витрачений на:

I) підготовку проїзду туди і назад і на формальності; II) проїзд туди і назад;

III) щоденне пересування ранком і ввечері між житлом і місцем роботи, якщо цей час перевищує  півгодини і якщо не можна знайти менш віддалену квартиру;

IV) простої у випадку зупинки  роботи з причин, за які, внаслідок  договору, під- рядчик не відповідальний;

е) витрати, зроблені підрядчиком у силу договору у зв’язку з постачанням інстру- ментів, а також у разі потреби, плата за надання в тимчасове користування належного йому важкого устаткування;


 

f) податки і збори із суми рахунків, що підрядчик був змушений  сплатити  в краї- ні, в якій здійснюється монтаж.

7.2. Коли монтаж повинен здійснюватися за акордну плату, в зазначену  в кош- торисі  суму  включають  у сукупності  всі зазначені  в пункті  7.1 елементи.  Однак якщо монтаж затримується з вини покупця  або його постачальників (не включаю- чи підрядчика) і якщо внаслідок цього робота персоналу підрядчика  переривається або збільшується, кількість  годин простою або вартість додаткової роботи ставить- ся в рахунок,  так само як і додаткових  добових і витрати  на проїзд, якщо такі по- несені.

8. Огляд і випробування

Див. р. 5.3, п. 5.

9. Перехід ризиків

Див. р. 5.3, п. 6.

10. Несвоєчасне вивезення устаткування

10.1. Якщо  покупець  не приймає  постачання  устаткування, здійсненого  у вста- новлений  у договорі термін, він повинен зробити всі передбачені договором платежі, начебто постачання  було зроблено. Підрядчик вживає заходів для збереження  устат- кування  на складі, причому  в цьому випадку ризики  і витрати  по складуванню  несе покупець.  Якщо цього бажає покупець,  підрядчик страхує  устаткування за рахунок покупця.  Однак  якщо затримка  в прийнятті постачання  спричинена одним зі згада- них у статті 25 обставин і якщо підрядчик має можливість  складувати  устаткування в належних  йому приміщеннях без збитку для свого підприємства,  покупець не несе витрат по складуванню.

10.2. За винятком тих випадків, коли покупець не приймає постачання через одну зі згаданих у статті 25 обставин, підрядчик шляхом повідомлення покупця в письмо- вій формі може вимагати від нього прийняти постачання  в розумний  термін.

Якщо з тієї чи іншої причини  покупець  не приймає  постачання  в цей розумний термін, підрядчик шляхом повідомлення покупця  в письмовій  формі і без звертання в суд матиме право відмовитися від обставин за договором у відношенні тієї частини устаткування, постачання  якої внаслідок  відмови покупця  від її прийняття не здій- снилось, і вимагати від покупця  відшкодування всіх збитків, заподіяних  неприйнят- тям цього постачання, у розмірі, що не перевищує  суми, зазначеної в пункті А Додат- ка, або, якщо розміри цієї суми не зазначені, відшкодування передбаченої в договорі вартості цієї частини устаткування.

11. Платежі

Див. р. 5.3, п. 8.

12. Підготовчі  роботи

12.1. Підрядчик зобов’язаний  представити в належний  час усі плани  установки устаткування і всі вказівки  (що  стосуються,  якщо  інше не буде погоджене,  тільки устаткування), необхідні  для підготовки  належного  фундаменту,  забезпечуючи  до- ставку устаткування в належних умовах і всіх необхідних для монтажу пристосувань,


 

а також усіх деталей, що слід з’єднати з устаткуванням, незалежно  від того, чи пови- нні ці сполучні роботи виконуватися підрядчиком відповідно до умов договору.

12.2. Покупець зобов’язаний виконати підготовчі роботи згідно зі згаданим у пунк- ті 12.1 планам і вказівкам,  даним підрядчиком.  Ці роботи повинні бути вчасно закін- чені, щоб можна було своєчасно  розмістити  в приміщеннях устаткування. Якщо до- ставка устаткування входить до обов’язків покупця, він повинен бути вчасно на місці.

12.3. На  підрядчика  покладаються витрати,  що є результатом помилок  або не- доглядів  у планах і вказівках,  згаданих у пункті 1 дійсної статті, якщо ці помилки  і недогляди  будуть виявлені  до приймання робіт. Якщо  вони будуть виявлені  після приймання робіт, вони, відповідно  до статті 23, повинні  розглядатися як помилки, допущені при проектуванні.

13. Особи, яким доручена підтримка зв’язку

13.1. Покупець  і підрядчик повинні  повідомити  один одному в письмовій  фор- мі прізвище  відповідальної особи, призначеної для забезпечення між ними зв’язку, оскільки це стосується  щоденного здійснення робіт на місці установки.

13.2. У робочі години обидві ці особи повинні перебувати в безпосередній близь- кості від місця установки.

14. Додаткова робоча сила

14.1. На прохання  підрядчика, вчасно посланого  покупцеві,  останній  надає без- коштовно  в розпорядження підрядчика  кваліфіковану і некваліфіковану додаткову робочу силу, передбачену в договорі, а також надає, в розумних межах, некваліфі- ковану робочу силу, що може виявитися необхідною, навіть якщо її надання не було передбачено в договорі.

15. Правила безпеки

15.1. Покупець  повинен  детально  ознайомити підрядчика  з правилами безпеки, які він пред’являє  своєму персоналу, і підрядчик зобов’язаний  вжити заходів дотри- мання їх його персоналом.

15.2. Якщо покупець констатує випадки порушення  цих правил, він зобов’язаний повідомити  про це в письмовій формі підрядчика в найкоротший термін, і йому нада- ється право заборонити  винуватцям цих порушень доступ на місце установки.

15.3. Підрядчик повинен детально поінформувати покупця про ті або інші небез- пеки, пов’язані з виконанням робіт.

16. Понаднормові години

16.1. У разі потреби сторони домовляться про умови використання понаднормо- вих робіт з дотриманням законодавства країни покупця і країни підрядчика.

17. Не передбачені договором роботи

17.1. Без попереднього  дозволу підрядчика  покупець  не має права використову- вати персонал  останнього  для виробництва роботи, що не відноситься до предмета договору. Якщо підрядчик дозволяє цю роботу, він не несе ніякої відповідальності за неї, і покупець повинен забезпечити протягом усього терміну використання на такій роботі безпеки персоналу підрядчика.


 

18. Право  підрядчика інспектувати роботу

18.1. До приймання робіт, а також під час виконання робіт, здійснених  у порядку гарантій,  підрядчик завжди  матиме  право  перевіряти за свій рахунок  роботи  в ро- бочий час на місці установки.  По приходу на місце установки  особи, яким доручена перевірка,  повинні  дотримувати правила  пересування,  введених  покупцем  на місці установки.

19. Навчання персоналу покупця

19.1. У разі потреби в договорі може бути передбачено, на яких умовах підрядчик забезпечить навчання персоналу покупця, якому доручене керування устаткуванням.

20. Терміни закінчення робіт

20.1. За відсутності  іншої угоди, період закінчення робіт починається з пізнішої з таких дат:

а) дати укладання договору, установленої  відповідно до статті 2;

b) дати одержання  підрядчиком повідомлення про видачу покупцеві  діючої ім- портної ліцензії, якщо така необхідна для виконання договору;

с) дати одержання  підрядчиком авансового  платежу,  якщо  такий  платіж  до по- чатку виробництва передбачений  у договорі.

20.2. Якщо закінчення робіт затримується з якої-небудь із зазначених  у статті 25 причин або внаслідок  якої-небудь дії чи недогляду  з боку покупця, термін закінчен- ня робіт повинен бути відповідно  продовжений з урахуванням всіх обставин даного випадку. За винятком випадку, оговореного  в пункті 5 дійсної статті, це положення застосовується також,  якщо  причина  затримки  виникла  після  закінчення першого терміну закінчення робіт.

20.3. Якщо в договорі передбачений  визначений термін закінчення робіт і підряд- чик не в змозі закінчити  роботи в межах зазначеного  або продовженого відповідно до пункту 2 дійсної статті терміну, покупець  має право, завчасно повідомивши  про це у письмовій формі підрядчикові, вимагати знижки з передбаченої в договорі ціни, якщо тільки з обставин даного випадку не можна буде зробити висновку про те, що покупець не потерпів ніякого збитку. Ця знижка обчислюється, як зазначено в пункті D Додат- ка, у відсотках до ціни тієї частини установки,  що не може бути використана для тієї мети, для якої вона призначалася, внаслідок  прострочення підрядчиком терміну  за- кінчення робіт. Зазначена знижка повинна обчислюватися за кожний повний тиждень прострочки, починаючи з установленої дати закінчення робіт, але її виражені у відсот- ках розміри не повинні перевищувати максимуму, зазначеного в пункті Е Додатка. Ця знижка  допускається при платежах, які покупець  повинен здійснювати,  починаючи  з дати закінчення робіт. Крім цієї знижки, за винятком випадків, передбачених у пункті

5 дійсної статті, покупець не може вимагати від підрядчика яких-небудь інших відшко- дувань за невиконання вищевказаних умов, установлених для закінчення робіт.

20.4. Якщо зазначений у договорі термін закінчення робіт є можливим лише після двох третин  цього можливого  терміну,  кожна  сторона  може вимагати  в письмовій формі від іншої сторони встановлення визначеного терміну закінчення робіт.

Якщо в договорі термін закінчення робіт не зазначений, ця процедура  може за- стосовуватися будь-якою  стороною після  закінчення дев’яти місяців  по укладанню договору.


 

Якщо в обох випадках  сторони  не дійдуть угоди, відповідно  до положень  статті

28, кожна сторона може звернутися до третейського суду для встановлення розумно- го терміну закінчення робіт, і встановлений у такий спосіб термін буде розглядатися, як встановлений у договорі термін закінчення робіт, і відповідно до цього буде засто- совуватися  пункт 3 дійсної статті.

20.5. Якщо усе ще не закінчена  яка-небудь  частина установки,  у відношенні  якої покупець одержав право на максимальну знижку, передбачену в пункті 3 дійсної стат- ті, або у відношенні ціни якої він одержав би право на максимальну знижку, за умови повідомлення про це підрядчика, як це вказується у тому ж пункті, покупець  може шляхом повідомлення підрядчика  в письмовій  формі вимагати  від нього закінчення робіт і встановити  в останнім повідомленні  остаточний  розумний  термін закінчення робіт, з обліком уже мали місце відстрочок. Якщо з якої-небудь причини,  іншої ніж та, котру можна поставити  за провину покупцеві  або якому-небудь іншому працюю- чому на нього підрядчику, підрядчик не прийме, у межах встановленого терміну, усі необхідні для закінчення робіт заходи, покупець матиме право шляхом повідомлення в письмовій  формі підрядчика  і без звертання  до суду, відмовитися у відношенні ви- щезгаданої частини  установки  від зобов’язання  за договором і вимагати  від підряд- чика відшкодування збитків, які потерпів покупець внаслідок  того, що підрядчик не закінчив роботу, причому необхідна сума не повинна перевищувати суми, зазначеної в пункті F Додатка, або, якщо ця сума не зазначена, передбаченої в договорі вартості тієї частини установки, що внаслідок того, що підрядчик не закінчив роботу, не могла бути використана, як це передбачалося.

21. Випробування при прийманні

21.1. За відсутності  іншої угоди при прийманні робіт необхідно зробити  випробу- вання. У цьому випадку, коли устаткування готове для проведення  випробувань,  під- рядчик повинен сповістити  про це покупцеві  в письмовій  формі і завчасно, щоб поку- пець міг вжити необхідних заходів. Випробування повинні проводитися в присутності обох сторін відповідно до технічних вимог, передбачених у договорі. Якщо ж ці вимо- ги в договорі не передбачені, випробування повинні вироблятися відповідно до норм, прийнятих даною галуззю промисловості в країні, у якій виготовляється устаткування.

21.2. Якщо приймальні випробування виявляють, що устаткування є дефектним або не відповідає  умовам договору, підрядчик за свій рахунок повинен негайно усу- нути дефект або ж вжити заходів, для того щоб устаткування відповідало умовам до- говору. У цьому випадку — і за вимогою покупця — випробування буде повторено за рахунок підрядчика.

21.3. Із застереженням, що вказується в пункті 2 цієї статті, покупець зобов’язаний безкоштовно  й у розумних  межах  поставляти енергію, мастильні  речовини,  воду і всякого  роду матеріали,  що використовуються під час регулювання проведення  ви- пробувань устаткування. Він також зобов’язаний установити  за свій рахунок всі при- стосування, необхідні для вищезгаданих  операцій.

22. Приймання робіт

22.1. Як тільки  монтаж  устаткування закінчений відповідно  до умов договору  і після успішного проведення  всіх випробувань,  передбачених  по закінченні  монтажу, вважається, що покупець прийняв роботи і починається гарантійний період. Покупець


 

повинен видати підрядчикові особливе посвідчення, яке називається «протоколом про приймання»; у цьому посвідченні вказується дата закінчення монтажу устаткування і проведення  випробувань.

22.2. Якщо покупець відмовляється від проведення  випробувань,  вважається,  що приймання мало місце і що гарантійний період почався після повідомлення підряд- чиком покупця в письмовій формі.

22.3. Якщо через відчуття покупцем ускладнень, незалежно від того, чи зазначені вони чи ні в статті 25, проведення  випробувань з прийому виявляється неможливим, вони повинні  бути відкладені  на термін, що не перевищує  терміну, який  погоджу- ється сторонами,  а за відсутності  такої угоди — на шестимісячний термін, причому застосовуються такі положення:

а) Покупець зобов’язаний здійснити  платежі, ніби прийом мав місце. Однак у ви- падку ускладнень,  які є звільняючими від відповідальності обставинами,  передбаче- ними в пункті 25.1, покупець, за відсутності іншої угоди, не зобов’язаний  виплачува- ти в момент, установлений у договорі для приймання робіт, суми, що відповідає  ще не виконаним роботам, а до витікання гарантійного  періоду, обчислювального відпо- відно до пункту d), — суми, утриманої у вигляді гарантії.

b) У належний  час покупець сповіщає підрядчикові в письмовій  формі про дату, починаючи  з якої можуть проводитися випробування. Він просить підрядчика  вста- новити нову дату випробувань,  що повинна бути в межах терміну, зазначеному в До- датку G, і починається з повідомленої  покупцем дати.

с) Підрядчик може, за рахунок  покупця,  оглянути  установку  до проведення  ви- пробувань і усунути всякий  недолік, виправити всяке ушкодження, а також відшко- дувати втрати, що могли відбутися  після дати, коли установка  була готова до прий- мання відповідно до договору.

d) Гарантійний період починається з дня успішного проведення  відкладених ви- пробувань.

е) Підрядчик, на прохання  покупця,  зобов’язаний  — у рамках  договірних  поло- жень, що стосуються переходу ризиків — забезпечити, в межах місяця з моменту, коли установка  була спочатку готова до випробувань,  її охорону і зміст аж до проведення випробувань.  Покупець відшкодовує  підрядчикові витрати, пов’язані з заходами для охорони і зберігання  устаткування. Після закінчення цього місяця зобов’язання  під- рядчика,  що стосуються  охорони  і зберігання  устаткування, припиняються, якщо сторонами не буде обумовлено інше.

Якщо внаслідок  інших зобов’язань, підрядчик не в змозі залишити  персонал  на місці, він дає покупцеві  всі необхідні інструкції  для того, щоб дозволити йому забез- печити в найкращих  умовах охорону і зберігання  устаткування.

f) Якщо після закінчення періоду, про який  погодилися  сторони, або, за відсут- ності такої угоди, після закінчення шестимісячного терміну, випробування не були зроблені, застосовуються положення пункту 22.2, оскільки стаття 25 непридатна.

23. Гарантія

Див. р. 5.3, п. 9.

24. Відповідальність за заподіяння особистої шкоди або за ушкодження майна

24.1. У випадку заподіяння особистої шкоди або ушкодження майна, що мали міс- це до повного приймання установки, відповідальність розподіляється в такий спосіб:


 

а) I) підрядчик відшкодує  втрати  або збиток, заподіяні  устаткуванню  або уста- новці до переходу ризиків  і викликані якою б то не було причиною,  за винятком дії або недогляду покупця;

II) підрядчик відшкодує втрати або збиток, заподіяні устаткуванню або установці після переходу ризиків, якщо ці втрати або збиток зумовлені дією або недоглядом підрядчика;

III) якщо через дію, за яку, відповідно до підпунктів а) I) або а) II) дійсного пунк- ту, підрядчик відповідальності не несе, частина устаткування або установки виявить- ся знищеною  або ушкодженою,  підрядчик,  на прохання  покупця  і за рахунок остан- нього, замінить або виправить цю частину.

b)  У відношенні  майна  покупця  іншого, ніж установка,  підрядчик зобов’язаний сплатити  покупцеві відшкодування за збиток, оскільки цей збиток заподіяний ним са- мим або внаслідок недоліків поставленими підрядчиком інструментів або пристосувань з метою монтажу, якщо з обставин цього випадку буде видно, що підрядчик не дотри- мувався потрібних запобіжних  заходів і зневажив відповідними технічними  вимогами. с) I) У випадку заподіяння особистої шкоди відповідальність підрядчика і покуп-

ця у відношенні потерпілого визначається відповідно до законодавства країни, в якій мало місце заподіяння особистої шкоди;

II)  якщо  потерпілий  пред’являє  покупцеві  вимоги,  що грунтуються  на заподі- янні особистої шкоди, підрядчик зобов’язаний  відшкодувати  покупцеві  всі сплачені останнім  у цьому зв’язку суми, якщо заподіяння особистої шкоди мало місце через одну з обставин, згаданих у підпункті b) цього пункту;

III)  якщо  потерпілий  пред’являє  до підрядчика  вимоги,  засновані  на заподіян- ні особистої шкоди, покупець  зобов’язаний  відшкодувати  підрядчикові всі сплачені останнім у цьому зв’язку суми лише в межах, передбачених  законодавством країни, у якій мало місце заподіяння особистої шкоди, і остільки, оскільки  підрядчик не був би зобов’язаний, відповідно до підпункту  с) II), сплатити  відповідне відшкодування покупцеві, якби вимога була пред’явлена безпосередньо покупцеві.

d) У відношенні  збитку,  заподіяного майну третіх осіб, будуть застосовуватися положення,  що зазначаються у вищезгаданому підпункті с).

е) Постанови  дійсного пункту, що стосуються  відповідальності сторін договору, відносяться також до їхній працівників відповідно.  Однак  щодо додаткової  робочої сили, наданої покупцем  відповідно  до пункту 14.1, підрядчик несе відповідальність за наслідки розпоряджень, що даються їм, і інструкцій, якщо ці розпорядження й ін- струкції були неправильні, погано виражені або дані особі, що не вважається достат- ньо кваліфікованою для виконання доручення.

24.2. Для того щоб сторона могла скористатися правами, наданими  їй у підпунк- тах с) і d) пункту 24.1, сторона, до якої пред’явлена  вимога, зобов’язана  сповістити іншій стороні про таку вимогу і надати цій стороні, якщо вона цього побажає, вести переговори для досягнення  світової угоди або виступити від її імені на процесах, або ж вступити в процес як третя особа, оскільки це допускається законом країни, в якій порушена судова справа.

24.3. Межі розміру відшкодування, яке повинно бути сплачено кожній зі сторін у силу дійсної статті, будуть зазначені в пункті І Додатка.

24.4. Положення цієї статті застосовуються і тоді, коли підрядчик буде виконува- ти на місці установки свої зобов’язання,  що випливають зі статті 23.


 

25. Обставини, що звільняють від відповідальності

Див. р. 5.3, п. 10.

26. Обмеження збитків

26.1. Оскільки яка-небудь  зі сторін зобов’язана покрити  збитки  іншої, які не по- винні перевищувати збитків,  які відповідальна  за ці збитки  сторона могла з достат- ньою підставою передбачити  під час створення контракту.

26.2. Сторона, що встановлює порушення контракту, зобов’язана прийняти всі за- ходи для скорочення втрат за умови, що це може бути зроблено без зайвого занепоко- єння і витрат. У випадку неприйняття цих заходів сторона, винна в порушенні конт- ракту, може вимагати скорочення  суми, що сплачується у відшкодування збитків.

27. Право  припинення контракту

27.1. Незалежно від причин припинення контракту не повинне порушувати прав сторін, що забезпечуються контрактом  до його припинення.

28. Третейський суд і застосовуване законодавство

28.1. Усяка  незгода, що виникає  в зв’язку  з виконанням контракту,  повинна  в кінцевому  результаті  розглядатися відповідно до Правил Міжнародної торговельної палати про примирення й арбітраж одним або декількома  третейськими суддями, що призначуються відповідно до цих Правил.

28.2. Якщо немає іншої угоди, до договору застосовуються закони країни підряд- чика, якщо це дозволяє законодавство країни, в якій виробляється монтаж установки.

Додаток

А. Максимальна сума, що підлягає  відшкодуванню при розірванні  підрядчиком договору внаслідок  неприйняття постачання  покупцем або не сплати — 10.2 (у вста- новленій в договорі валюті).

В. Відсоткова ставка на прострочені платежі — 11.7 (відсотків  за рік).

С. Тривалість прострочення платежу,  що дає підрядчикові право  розірвати  до- говір — 11.7             (місяців).

D. Знижка у відсотках за кожний тиждень прострочки  — 20.3 (%).

Е. Гранична виражена у відсотках величина, яку вищезгадана знижка не може перевищувати — 20.3 (%).

F. Максимальна неустойка при невиконанні обов’язків по закінченні робіт — 20.5 (у встановленій у договорі валюті).

G. Максимальний термін, на який підрядчик має право відкласти приймальні іс- пити, — 22.3             (тижнів).

Н. Гарантійний період первісної  установки  і заміни  нових  частин  — 23.2 і 23.5 (місяців).

І. Граничні розміри відшкодування при заподіянні тілесних ушкоджень або пош- кодженні майна — 24.3 (у встановленій у договорі валюті).

Додаткова стаття

Перегляд цін

Якщо ціни на відповідні матеріали і (або) зарплата зміцнюються під час виконання контракту, договірна ціна підлягає переглядові шляхом застосування такої формули:


 


P0

P1  


         M         S  

 a  b           1    c   1   ,


 

у якій:


100 


M0       S0  


P

 

1

 
— остаточна ціна за рахунком;

Р

 

0

 
— первісна ціна товару, встановлена в контракті і дійсна на     (1);

М  — середня (2) ціна (або середня індексів цін) на (рід відповідних  матеріалів)

1

за період (3);

М  — ціни (або індекси цін) на згадані матеріали в зазначений вище для Р момент;

0          0

S

 

1

 
— середня (2) зарплата (включаючи витрати і відрахування на соціальне забез-


печення) або відповідні індекси (4) у відношенні.


(указати категорії робочої сили


і витрати на відрахування на соціальне забезпечення) за період


(3);


S

 

0

 
— зарплата (включаючи витрати і відрахування на соціальне забезпечення) або

0

 
відповідні  індекси (4)  у відношенні  тих же категорій  робочої сили в момент, зазна- чений вище для Р .

а, b, с виражають  установлене  в контракті  відсоткове  співвідношення окремих елементів первісної ціни; їхня сума дорівнює 100:

(а + b + с = 100),

а — постійна частина витрат =       ;

b — частка витрат на матеріали =  ;

с — частка витрат на зарплату =    

(включаючи витрати і відрахування на соціальне забезпечення).

Там, де це необхідно, b (а також у разі потреби  с) може бути розбите  на число


часткових  відсоткових  відносин  (b , b , b


…), рівне числу  прийнятих у розрахунок


змінних величин (b + b


.... + b


1          2          3

= b).


l           2          n

Правила застосування статті

У випадку часткових постачань, що ставляться в рахунок окремо, остаточна ціна буде розрахована окремо за кожне постачання.

Термін застосування статті

Стаття  про перегляд  цін охоплює встановлений у контракті  термін постачання  і подовжений термін постачання,  що передбачається пунктом 20.2, але ні в якому разі її дія не поширюється на період, що випливає за закінченням виготовлення устатку- вання.

Допущені відступи.  Ціни не будуть переглядатися, поки застосування формули не приведе до зміни контрактних цін на плюс або мінус         відсотків (6).

Випадки  незастосовності статті. Якщо сторони побажають внести виправлення у формулу,  що слугує для перегляду  цін, або замінити  її більш точним методом роз- рахунку в тих випадках, коли зниження або підвищення цін перевищує  деяку вели- чину, це повинно бути спеціально обговорено в угоді.

(1)  Сторонам  рекомендується приймати,  у міру  можливості,  як  первісну  ціну дійсну  ціну  в день  укладання контракту,  а не в який-небудь попередній  момент.


 

Звичайно цією ціною є передбачена в контракті ціна, за винятком вартості упакуван- ня, перевезення і страхування.

(2) Арифметичне середнє або зважене середнє.

(3) Вказати дану величину періоду, що може складати частину передбаченого для постачання  періоду або дорівнювати  йому.

(4) Якщо індекс охоплює встановлені законом витрати і відрахування на соціаль- не забезпечення,  їх не слід приймати  знову в розрахунок.

(5) У міру можливості, варто користуватися індексами, що відносяться спеціаль- но до машинобудування і до електротехнічної промисловості.

(6) Вказати  у відсотках до контрактної ціни межа змін, що повинний  бути пере- вищена, перш ніж ціна підвищується або знижується відповідно до формули.

У дійсних  Загальних умовах термін «устаткування» означає  машини,  прилади, матеріали  і предмети,  які  підрядчик повинен  поставити  відповідно  до договору,  а термін «установка» — все «устаткування», яке підлягає постачанню, а також усякого роду роботи, що повинні бути виконані  підрядчиком відповідно до договору.