5.3. Загальні умови експортних поставок машинного устаткування

Ці умови є типовими  й розроблені  ЄЕК ООН.

1. Преамбула

Ці Загальні умови будуть застосовуватися в усіх випадках, за винятком тих, якщо вони змінені спеціальною  письмовою угодою сторін.

2. Укладання контракту

2.1. Контракт  вважається укладеним,  якщо після одержання  замовлення Прода- вець підтверджує в письмовій  формі й у межах строку (коли  такий передбачається), установленого Покупцем, свою згоду на поставку.

2.2. Коли  роблячи  свою  пропозицію,  Продавець  установлює  граничний  строк його прийняття, контракт  вважається укладеним, якщо Покупець  виявить  свою зго- ду в письмовій  формі  до закінчення цього строку  й за умови, що він матиме  силу лише в тому випадку,  якщо  згода на його прийняття буде отримана  Продавцем  не пізніше одного тижня після закінчення вищезгаданого строку.

3. Креслення й пояснювальні документи

3.1. Маса, розміри, потужність, ціни, коефіцієнт корисної дії та інші дані, що вка- зують у каталогах, проспектах, циркулярах, рекламних  оголошеннях,  малюнках і прейскурантах, є лише приблизною вказівкою. Ці дані не будуть мати обов’язкового характеру, за винятком випадків, коли в контрактах  є на них спеціальні  посилання.

3.2. Будь-які креслення або документи  технічного характеру, призначені  для ви- готовлення устаткування або частини такого й повідомлювані Покупцеві до або після укладання контракту, є виключною власністю Продавця. Без згоди Продавця вони не можуть бути скопійовані, відтворені Покупцем, передані або повідомлені третій осо- бі. Однак вищезазначені плани й документи  переходять у власність Покупця,  якщо:

— це право передбачене;

— вони стосуються окремого попереднього контракту про складання проекту, що не передбачає виготовлення устаткування як такого, і в якому не застерігаєть- ся право власності Продавця  на вищезазначені плани й документи.

3.3. Будь-які креслення або документи  технічного  характеру,  які слугують  для виготовлення устаткування або його частини й повідомлювані Покупцем Продавцеві до або після укладання контракту,  є виключною  власністю Покупця.  Без його згоди Продавець  не має права ними користуватися, знімати  з них копії, відтворювати  їх, передавати або повідомляти про них третій особі.

3.4. На вимогу Покупця  Продавець  повинен до початку гарантійного  періоду, за- значеного відповідно до статті 9, безкоштовно  повідомити  Покупцеві досить доклад- ні відомості щодо устаткування й надати креслення (за винятком робочих креслень) для того, щоб Покупець  міг зробити монтаж устаткування, ввести його в дію й утри- мувати в справності (включаючи поточний ремонт) усі частини устаткування. Ці ві- домості й креслення залишаються власністю  Покупця  й до них не застосовуються обмеження, зазначені в п. 3.2. За умови, що цього вимагає Продавець, такі відомості й креслення повинні залишатися конфіденційними.


 

4. Упакування

4.1. За відсутності інших вказівок вважається,  що:

а) ціни, зазначені в прейскурантах і каталогах, належать до устаткування без упа- кування;

б) ціни, зазначені в пропозиціях і контрактах, включають вартість упакування або інших засобів забезпечення,  необхідних  у звичайних умовах перевезення для запо- бігання  ушкоджень  і поломок  устаткування до доставки  його в місце призначення, зазначене в контракті.

5. Огляд і випробування

Огляд

5.1. Якщо це прямо обумовлено  в контракті,  Покупець  має право вповноважити своїх представників оглядати й перевіряти якість використаних матеріалів й окремих частин устаткування як під час його виробництва, так і після. За узгодженням з Про- давцем дати й числа цей огляд і перевірка будуть проводитися на місці виробництва у звичайних умовах й у робочі години.

5.2. Якщо внаслідок цих оглядів і перевірки в Покупця створюється переконання, що який-небудь матеріал або окремі частини є дефектними або не відповідають умо- вам контракту,  він повинен сповістити  про це в письмовій  формі, указавши,  на чому ґрунтуються його заперечення.

Випробування

5.3. Виготовлене  устаткування повинне  піддаватися приймальним випробуван- ням. За відсутності  іншої вказівки  випробування проводиться на підприємстві Про- давця у звичайні  робочі години. Якщо технічні умови цих випробувань не зазначені в контракті,  випробування проводитимуться відповідно до звичайної  процедури,  за- стосовуваної у відповідній галузі промисловості країни, в якій виготовляється устат- кування.

5.4. Продавець  завчасно сповістить Покупцеві про дату виробництва цих випро- бувань, щоб представники Покупця  мали можливість  на них бути присутніми;  якщо Покупець не присутній на цих випробуваннях, Продавець повідомить Покупцеві звіт про них, правильність якого Покупець не зможе заперечувати.

5.5. Якщо в ході якого-небудь  випробування (за винятком випробування на міс- ці установки,  коли такі передбачаються в контракті) виявиться, що устаткування дефектне  або не відповідає  умовам контракту,  Продавець  негайно усуває дефект за власний рахунок (включаючи всі витрати по перевезенню) або ж гарантує, що устат- кування  відповідає умовам контракту,  після чого, якщо цього зажадає Покупець,  ви- пробування  буде повторено.

5.6. За відсутності  інших вказівок  Продавець  несе всі витрати з виробництва ви- пробувань на своєму підприємстві,  за винятком особистих витрат представників По- купця.

5.7. Якщо контракт передбачає виробництво випробувань на місці установки, умо- ви проведення  цих випробувань повинні бути спеціально погоджені між сторонами.

6. Перехід ризику

6.1. За відсутності  в контракті  інших вказівок  вважається,  що устаткування про- дається на умовах «із заводу».


 

6.2. За винятком випадків, передбачених у п. 7.6, момент переходу ризиків, оскіль- ки сторонами не буде обумовлено інакше, встановлюється в такий спосіб:

а) при продажу на умовах «із заводу» ризики переходять від Продавця  до Покуп- ця в момент, коли устаткування було надано в розпорядження Покупця  відповідно до контракту, причому Продавець повинен повідомити  в письмовій формі Покупцеві дату, починаючи  з якої Покупець  прийме  устаткування. Це повідомлення повинне бути зроблене  вчасно,  щоб Покупець  мав можливість  вжити  звичайно  необхідних для цього заходів;

б) якщо  продаж здійснюється на умовах ФОБ або СІФ,  ризики  переходять  від Продавця до Покупця в момент фактичного навантаження устаткування на борт суд- на в домовленому  порту навантаження;

в) при продажі на умовах «франко-границя» ризики  переходять від Продавця  до Покупця  в момент закінчення митних формальностей у прикордонному пункті кра- їни вивозу;

г) у випадках,  передбачених  у двох вищевказаних пунктах,  Продавець  повинен завчасно попередити  Покупця  про відправлення устаткування, щоб той мав досить часу для прийняття всіх необхідних заходів.

6.3. За всіх інших умов продажу момент переходу ризику буде передбачений  сто- ронами в їхніх контрактах.

7. Поставка

7.1. За відсутності  іншої угоди період поставки  починається з пізнішої з наступ- них дат:

а) дати укладання контракту,  встановленої відповідно до статті 2;

б) дати одержання Продавцем повідомлення про видачу Покупцеві діючої імпорт- ної ліцензії, якщо така є необхідною для виконання контракту;

в) дати одержання  Продавцем  авансового платежу, якщо такий платіж до почат- ку виробництва передбачений  у контракті.

7.2. Якщо поставка  затримується з якої-небудь із зазначених  у статті 10 причин або внаслідок  якої-небудь дії чи недогляду  з боку Покупця,  то строк поставки  по- винен  бути подовжений з урахуванням усіх обставин  цього випадку.  За  винятком випадку, застереженого в п. 7.5, це положення застосовується також, якщо причина затримки  виникла  після спливу первісного строку поставки.

7.3. Якщо в контракті передбачений певний строк поставки, а Продавець не в змозі зробити  поставку  в межах зазначеного  або подовженого  відповідно  до п. 7.2 строку, Покупець має право, завчасно повідомивши  про те в письмовій формі Продавцеві, ви- магати знижки з передбаченої в контракті ціни, якщо тільки з обставин даного випадку не можна буде зробити обґрунтованого висновку про те, що Покупець не зазнав ніякого збитку. Ця знижка обчислюється у відсотках до ціни тієї частини устаткування, що не може бути використана за призначенням внаслідок  прострочення Продавцем  строку поставки. Зазначена знижка повинна обчислюватися за кожний повний тиждень про- строчення,  починаючи  з установленої  дати поставки, але її виражені  у відсотках роз- міри не повинні перевищувати максимуму. Ця знижка допускається, коли правильний платіж повинен здійснюватися в момент поставки  або після неї. Крім цієї знижки,  за винятком випадків, передбачених  у п. 7.5, Покупець  не може вимагати  від Продавця яких-небудь інших відшкодувань  за невиконання вищевказаних умов поставки.


 

7.4. Якщо зазначений у контракті  строк поставки є лише припустимим, то по за- кінченні двох третин цього строку кожна сторона може вимагати в письмовій  формі від іншої сторони встановлення певного строку поставки. Якщо в контракті строк по- ставки не зазначений, ця процедура може застосовуватися будь-якою стороною після закінчення шести місяців після укладання контракту. Якщо в обох випадках сторони не дійдуть згоди, то, відповідно  до положень  статті 13, кожна сторона може зверну- тися в третейський суд для встановлення розумного строку поставки, і встановлений у такий  спосіб строк  буде розглянутий як певний  строк  поставки,  передбачений  у контракті, а відповідно до цього буде застосовуватися п. 7.3.

7.5. Якщо не поставляється яка-небудь  частина устаткування, відносно ціни якої Покупець одержав право на максимальну знижку, передбачену в п. 7.3, або на макси- мальну знижку  за умови, що про це повідомили  Продавцеві,  як це вказується в тому самому пункті, Покупець  може шляхом повідомлення Продавця  в письмовій  формі вимагати  від нього здійснення поставки  та встановити  в цьому повідомленні  оста- точний строк поставки  з врахуванням відстрочок,  які вже мали місце. Якщо з якої- небудь причини Продавець не вживе (у межах встановленого строку) всіх необхідних для здійснення поставки заходів, Покупець матиме право, повідомивши  в письмовій формі Продавців  й не звертаючись  до суду, відмовитися відносно вищезгаданої  час- тини устаткування від зобов’язань за контрактом  і вимагати від Продавця  відшкоду- вати збитки,  які Покупець  отримав  внаслідок  невиконання вищезгаданої  поставки Продавцем,  причому  необхідна  сума не повинна  перевищувати суми, передбаченої в контракті  вартості тієї частини устаткування, що внаслідок  невиконання поставки Продавцем  не могла бути використана, як це передбачалося раніше.

7.6. Якщо  Покупець  не приймає  поставки,  здійснюваної  у встановлений строк, він повинен зробити всі передбачені контрактом платежі, так якби поставка була зроблена. Продавець  вживе заходів для зберігання  устаткування на складі, причому в цьому випадку ризик і витрати  по зберіганню несе Покупець.  Якщо цього вимага- тиме Покупець, Продавець застрахує устаткування за рахунок Покупця. Однак якщо затримка  в прийнятті поставки  спричинена однією із згаданих у статті 10 обставин і якщо Продавець  має можливість  складувати  устаткування в приміщеннях, що на- лежать йому, без шкоди для свого підприємства,  то Покупець не несе витрат по скла- дуванню.

7.7. За винятком тих випадків, коли Покупець не приймає поставки через одну із згаданих у статті 10 обставин, Продавець  шляхом повідомлення Покупця  в письмо- вій формі може вимагати від нього прийняття поставки в розумний строк. Якщо з тієї або іншої причини Покупець не приймає поставки в цей розумний  строк, Продавець шляхом  повідомлення Покупця  в письмовій  формі й без звернення до суду матиме право відмовитися від зобов’язань за контрактом відносно тієї частини устаткування, поставки  якої внаслідок  відмови Покупця  її прийняти не здійснюються,  і вимагати від Покупця  відшкодувати  всі збитки,  заподіяні  неприйняттям цієї поставки  в роз- мірі, що не перевищує  суми, передбаченої в контракті  вартості цієї частини устатку- вання.

8. Платежі

8.1. Платежі  здійснюватимуть в порядку,  встановленому в договорі  між двома сторонами, і в передбачений  строк (або строки).


 

8.2. Авансові платежі, зроблені Покупцем на рахунок вартості замовлення, не по- винні розглядатися як задаток, відмова від якого дала би право відмовитися від ви- конання  контракту.

8.3. Якщо поставка здійснюється до сплати всієї суми, що належить  сплатити відповідно  контракту,  поставлене  устаткування, оскільки  це дозволяється законами країни,  у якій устаткування перебуває  після його поставки,  залишається власністю Продавця  до сплати  всієї суми. Якщо законодавство даної країни не дозволяє Про- давцеві  зберегти  за собою право  власності  на поставлене  устаткування, Продавець зможе  користуватися всіма  іншими  правами,  якими  зазначене  законодавство доз- воляє  йому користуватися. Покупець  всіляко  сприятиме Продавцеві  для прийнят- тя будь-яких  заходів, необхідних  для охорони права власності  Продавця  або інших прав, як зазначено вище.

8.4. Строк  платежу,  обумовлений виконанням того чи іншого прийнятого Про- давцем на себе зобов’язання, не настає доти, поки воно не буде виконано, якщо тільки невиконання зобов’язання  Продавцем  не спричинене тією або іншою дією або недо- глядом Покупця.

8.5. Якщо  Покупець  затримує  будь-які  платежі,  Продавець  може відкласти  ви- конання  прийнятих на себе зобов’язань аж до здійснення цих платежів, оскільки  не- сплата з боку Покупця  зумовлена тим або іншим вчинком або недоглядом Продавця.

8.6. Якщо затримка  у здійсненні  Покупцем  будь-яких  платежів  спричинена од- нією із згаданих у статті 10 обставин, Продавець не має права вимагати сплати відсо- тків на суму, що йому належить.

8.7. За винятком зазначених вище випадків, якщо Покупець затримує здійснення будь-яких платежів, Продавець, повідомивши про те завчасно Покупцеві в письмовій формі, матиме право вимагати сплати відсотків на суму, що йому належить, причому ці відсотки начисляються з дня настання строку платежу вищезазначеної суми. Якщо наприкінці встановленого періоду Покупець усе ще не сплатить належної суми, Про- давець матиме право, повідомивши  про те Покупцеві в письмовій  формі й не зверта- ючись до суду, відмовитися від виконання контракту й вимагати  потім від Покупця відшкодування збитків, що не перевищують  розмірів, зазначених  у Додатку.

9. Гарантія

9.1. Відповідно  до викладеного нижче,  на Продавця  покладене  усунення  будь- яких  дефектів,  що є результатом погрішностей,  допущених  у кресленнях і при ви- готовленні устаткування, а також у результаті використання непридатних матеріалів.

9.2. Ця відповідальність обмежується дефектами,  які виявляються протягом  пе- ріоду, зазначеного нижче як гарантійний період.

9.3. При встановленні цього періоду було належним чином враховано час, звичай- но необхідний для перевезення, як це передбачається в контракті.

9.4. Відносно тих частин устаткування (незалежно від того, виготовлені вони на підприємстві Продавця  чи на іншому підприємстві), які спеціально згадуються  в контракті,  гарантійним періодом вважається всякий  інший період (якщо  такий  пе- редбачається), що встановлений по відношенню до кожної із цих частин.

9.5. Гарантійний період  починається з того моменту,  коли  Покупець  одержує від Продавця  повідомлення в письмовій  формі  про те, що устаткування готове до відправлення. Якщо відправлення відкладається, гарантійний період подовжується


 

на строк, рівний  строку  затримки  відправлення, щоб дозволити Покупцеві повніс- тю використати час, передбачений  для випробування устаткування. Якщо затримка спричинена обставинами,  що не залежать від Продавця, це подовження гарантійного періоду не повинне  перевищувати кількості  місяців, зазначених  у контракті.  За на- явності відповідної угоди між сторонами гарантійний період починається з моменту поставки.

9.6. Беручи до уваги характер устаткування, сторони можуть передбачити в конт- ракті скорочення  гарантійного  періоду у випадку інтенсивного,  що не є нормальним, використання устаткування.

9.7. Частини, що поставляють для заміни дефектних частин, або нові частини, що поставляють у порядку виконання дійсної статті, будуть предметом нового гарантій- ного періоду, застосовуваного на тих самих умовах, які передбачені  для первісного устаткування. Цей захід поширюється на частини устаткування, що залишаються, у відношенні яких гарантійний період буде подовжений лише на строк, протягом яко- го устаткування не використалося внаслідок виявлення дефекту, передбаченого дій- сною статею.

9.8. Для того щоб мати можливість  використати надані йому дійсною статею пра- ва, Покупець негайно повідомить у письмовій формі Продавцеві про всілякі виявлені дефекти  й надасть йому всі можливості  для огляду устаткування й усунення  вище- зазначених  дефектів.

9.9. Після одержання  цього повідомлення Продавець  негайно усуне виявлені  де- фекти за свій рахунок, за винятком випадків, зазначених  у п. 10 дійсної статті. Крім тих випадків, коли дефект може бути усунутий на місці установки, Покупець  повер- тає Продавцеві для лагодження або заміни будь-яку частину устаткування, в якій був виявлений дефект, передбачений  дійсною статтею; у цьому випадку поставка Покуп- цеві належним чином виправлених частин або частини, що заміняє  несправну,  буде розглядатися як виконання Продавцем  своїх зобов’язань, передбачених  у дійсному пункті у відношенні цієї дефектної частини.

9.10. За  відсутності  іншої угоди Покупець  несе ризик  і витрати  за перевезення дефектних  частин, виправлених частин або частин, поставлених для заміни  цих де- фектних  частин, між місцем перебування устаткування й одним з наступних  місць призначення:

а) підприємство Продавця: у випадку продажу на умовах «із заводу», або «франко- вагон»;

б) порт, з якого устаткування було відправлене Продавцем, якщо контракт  укла- дений на умовах ФОБ, ФАС, СІФ або «вартість плюс фрахт»;

в) кордон країни, з якої Продавець  відправив  устаткування, в усіх інших випад- ках.

9.11. Якщо відповідно до п. 9.9, потрібно зробити ремонт установки на місці, умо- ви, що передбачають присутність представників Продавця на місці установки, повин- ні відповідати тим, які можуть бути спеціально встановлені за згодою між сторонами.

9.12. Дефектні  частини, замінені відповідно до чинної статті, будуть надані в роз- порядження Продавця.

9.13. Якщо  Продавець  відмовиться виконати  передбачені  в чинній  статті зобо- в’язання або не вживе належних заходів до того, Покупець може виконати  необхідну роботу за рахунок і ризик Продавця, але за умови, що він діє розумно.


 

9.14. Продавець  не несе відповідальності за дефекти,  виявлені  в матеріалах,  що поставляє  Покупець, або в результаті виготовлення устаткування за наданим Покуп- цем планом.

9.15. Продавець  несе відповідальність лише за дефекти, виявлені  в результаті експлуатації устаткування (згідно передбаченим у контракті  умовам),  і лише в тому випадку,  коли воно використовується належним чином. Продавець  не несе відпові- дальності  за дефекти,  викликані причинами,  які виникли  після переходу ризику,  як це передбачено в статті 6. Зокрема, Продавець не несе відповідальності за дефекти, які виявляють у результаті  помилок,  допущених  Покупцем  при монтажі  устаткування, під час догляду за ним або в результаті  переробок устаткування, зроблених  без пись- мової згоди на те Продавця,  а також у результаті  неправильно зробленого  Покупцем ремонту; Продавець не несе також відповідальності за нормальний знос устаткування.

9.16. За  винятком зобов’язань  і гарантій,  передбачених  у дійсній  статті, Прода- вець не несе відповідальності після  переходу  ризику,  як це передбачено  в статті 6, відносно дефектів,  навіть якщо вони викликані причинами,  що існували  до перехо- ду ризику.  Обидві  сторони  заявляють, що Покупець  не буде пред’являти  претензій відносно заподіяння особистої шкоди, матеріальних збитків або втрати прибутку, оскільки  можливість  пред’явлення  таких претензій  не буде передбачена угодою сто- рін, якщо тільки з обставин справи не доведена груба недбалість Продавця.

9.17. Грубою недбалістю буде визнаватися дія або недогляд  з боку Продавця,  що має своїм результатом або неприйняття належним чином у розрахунок  серйозних на- слідків, які в такому самому випадку були б передбачені всякою сумлінною  особою, що є фахівцем у цій галузі, або свідоме ігнорування яких-небудь наслідків такої дії чи недогляду, але не всяка відсутність належної передбачливості або належного вміння.

10. Випадки, що звільняють від відповідальності

10.1. Незалежні від обох сторін обставини, якщо вони мають місце після укладан- ня контракту й перешкоджають його виконанню  в нормальних умовах, повинні роз- глядатися як звільняючі від відповідальності. Як виходить з цієї статті, незалежними від сторін обставинами вважаються ті, які не є результатом провини  сторони, що на них посилається.

10.2. Сторона, що вимагає звільнення від відповідальності через одну із згаданих обставин, негайно повідомить у письмовій  формі іншій стороні як про наявність  цих обставин, так і про їхнє припинення.

10.3. Вплив згаданих обставин, оскільки вони відбиваються на своєчасному вико- нанні сторонами прийнятих ними зобов’язань, зазначено в статтях 7 і 8. За винятком випадків, передбачених  у п. 7.5, 7.7 й 8.8, якщо через одну з вищевказаних обставин своєчасне виконання контракту стає неможливим, кожна сторона матиме право від- мовитися  від виконання контракту,  повідомивши  про те письмово іншій стороні без звернення для цього до суду.

10.4. У випадку відмови від виконання контракту відповідно  до п. 10.3 розподіл витрат, зумовлених укладанням контракту,  буде встановлено шляхом угоди між сто- ронами.

10.5. У разі відсутності угоди арбітраж визначає, яка із сторін не мала змоги вико- нати своїх зобов’язань, і ця сторона відшкодує іншій стороні її вищезгадані  витрати, за винятком суми, що їй належить відповідно до п. 10.7; у тих випадках, коли належна


 

їй у такий спосіб сума перевищує  суму цих витрат, вона має право на відшкодування надлишків.  Якщо  арбітраж  вирішить,  що обидві сторони  не мають змоги виконати своїх зобов’язань, він розподіляє вищевказані витрати між ними з тим розрахунком, що, на його думку, буде найбільш  справедливим і розумним, беручи до уваги всі об- ставини цього випадку.

10.6. У цій статті під витратами маються на увазі фактичні, розумно обґрунтовані витрати  за умови можливо  більшого зменшення  сторонами  своїх втрат. При цьому, оскільки  устаткування виявляється поставленим Покупцеві,  витрати  Продавця  ви- значаються  тією частиною ціни, що сплачує відповідно до контракту і яка за достат- ньою підставою підлягає віднесенню до такої.

10.7. Усі суми, які за контрактом  сплачені або повинні  бути сплачені Покупцем Продавцеві, записуються на кредит Покупця  для балансування витрат Продавця. На кредит Продавця  для балансування витрат Покупцем заноситься та частина ціни, що сплачується по контракту,  що у точності  ставиться  до устаткування, поставленого Покупцеві,  або (у випадку поставки  частини устаткування) до вартості цієї частини устаткування з урахуванням того, що воно не поставлено повністю.

Додаткова стаття

Перегляд цін

Якщо ціни на відповідні матеріали та (або) зарплата змінюються під час виконан- ня контракту, договірна ціна підлягає перегляду шляхом застосування такої формули:


 

P1 


P       M         S  

0     a  b     1   с   1   ,


 

1

 
де  P


100 

— остаточна ціна по рахунку;


М0       S0  


0

 
Р — первісна ціна товару, установлена в контракті, дійсна на  (1);

M

 

1

 
—  середня  (2)  ціна  (середня  індексів  цін)  на  (рід  відповідних  матеріалів)


0

 
за період


(3);


 

М

 
0

мент;


— ціни (або індекси цін) на згадані матеріали  в зазначений вище для Р


мо-


S

 

1

 
— середня  (2)  зарплата  (включаючи витрати  й відрахування на соціальне  за-


безпечення) або відповідні індекси (4) у відношенні


(ука-


зати категорії  робочої сили, витрати  й відрахування на соціальне  забезпечення) за


S

 
період

0


(3);

— зарплата  (включаючи витрати  й відрахування на соціальне  забезпечення)


або відповідні  індекси (4) у відношенні  тих же категорій робочої сили в момент, за-

0

 
значений  вище для Р :

(1) — сторонам рекомендується приймати  (за можливості) як первісну ціну дій- сну ціну в день укладання контракту,  а не в який-небудь попередній момент; звичай- но нею є передбачена в контракті ціна, за винятком вартості упакування, перевезення й страхування;

(2) — середнє арифметичне, або середнє зважене;

(3) — указати дану величину  періоду, що може становити частину передбаченого для поставки періоду або рівнятися йому;

(4)  — якщо індекс охоплює  встановлені законом  витрати  й відрахування на со- ціальне забезпечення,  їх не слід приймати  знову в розрахунок;


 

а, b, с — виражають  установлене  в контракті  відсоткове співвідношення окремих елементів первісної ціни; їхня сума дорівнює 100:

а + b + с = 100%,

де  а — постійна частина витрат, рівна      ;

b — частка витрат на матеріали, рівна       ;

с — частка витрат на зарплату  (включаючи витрати  й відрахування на соціальне

забезпечення), рівна             .

Там,  де це необхідно,  b і с можуть  бути  розбиті  на число  часткових  відсотко-


вих відносин  (b , b , b


…), рівне  числу  прийнятих у розрахунок  змінних  величин


1          2          3

(b +b +…. + bН = b).

1          2

Документація

Щоб визначити вартість матеріалів і заробітної плати, сторони погоджуються ко-

ристуватися як джерелом такими документами,


1. Відносно матеріалів — ціни


(рід матеріалів або індекси цін), опуб-


ліковані


під рубрикою             .


2. Відносно зарплати — зарплата (у тому числі відповідні витрати й відрахування


на соціальне забезпечення або відповідні індекси1), опублікована


під


рубрикою       .

Правила застосування статті.  У випадку  часткових  поставок,  які ставляться в рахунок окремо, остаточна ціна буде розрахована окремо за кожну поставку.

Строк  застосування статті.  Стаття  про перегляд  цін охоплює  встановлений у контракті  строк поставки  й подовжений строк поставки,  що передбачає  п. 7.2, але в жодному разі її дія не поширюється на період, що йде після закінчення виготовлення устаткування.

Допущені відступи.  Ціни не будуть переглядатися, поки застосування формули не приведе до зміни контрактних цін на плюс або мінус             %.

Випадки  незастосовності статті. Якщо сторони побажають внести виправлення у формулу, що застосовується для перегляду цін, або замінити  її більш точним мето- дом розрахунку  в тих випадках, коли зниження або підвищення цін перевищує деяку величину, це слід спеціально оговорити в угоді.