5.2. Оферта та загальні умови продажу устаткування

Наводяться типові умови продажу устаткування.


На Ваш №


 

20        р.


 

Оферта

Шановні панове!

Ми раді можливості  запропонувати вам нижчевказане устаткування на умовах, що вказані тут.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЦІНА

УМОВИ ПЛАТЕЖУ


 


СТРОК ДІЇ

Оферта  є вільною  для акцепту  протягом нування.


 

днів з моменту  її пропо-


Якщо Ви вважаєте, що наведені дані у якому-небудь відношенні  є недостатніми, ми завжди  готові негайно надати Вам інформацію,  на яку Ви в подальшому  можете оформити  запит.

Чекаємо  на Вашу негайну та позитивну відповідь. Оферта  є дійсною в тому ви- падку, якщо товар не буде продано до отримання відповіді Покупця.

З повагою      Підпис

Загальні умови продажу

1. Акцепт цієї оферти містить як прийняття умов, що вказані на першій сторінці, так і прийняття нижченаведених загальних умов продажу, якщо не існує спеціальної домовленості  сторін про зміни, що стосуються будь-якої з цих умов.

2. Оферта, що є акцептованою, матиме силу договору, якщо Продавець остаточно її підтвердив.

3. Датою поставки  слід вважати  дату коносаменту  (дозволено здійснювати  до- строкові поставки, часткове відвантаження та перевантаження).

4. Якість устаткування, що підлягає  поставці згідно цієї оферти, має відповідати вимогам стандарту або специфікації фірми-виробника, підтверджуватися сертифіка- том про якість, що виданий фірмою-виробником або Продавцем.

5. Устаткування слід вважати таким, що є поставленим з належною якістю, якщо воно відповідає сертифікату про якість, що є виданим фірмою-виробником або Про- давцем, і в належній  кількості, якщо ця кількість  відповідає кількості контейнерів та вазі, що вказана у коносаменті.

6. Продавець  гарантує  якість  устаткування, що поставлене,  протягом  періоду, що обумовлений в оферті. Якщо  в устаткуванні за вказаний період виявляться де- фекти  або невідповідність специфікаціям, що перераховані  в цій оферті, Продавець зобов’язується виправити дефекти або замінити пошкоджені частини. Гарантію Про- давця,  втім, не слід застосовувати до частин,  що швидко  зношуються,  природного зносу або до ушкоджень, що виникли  внаслідок  недотримання Покупцем  технічних інструкцій  Продавця,  що стосуються зберігання, експлуатації та технічного обслуго- вування  устаткування, його зборки  і (або)  монтажу  та пуска в експлуатацію. Ніякі заперечення з боку Покупця,  що пов’язані  із будь-якою  з партій  устаткування, що поставлені, не дають йому права відмовитися від прийняття цієї партії або від оплати подальших  партій устаткування, що поставляються згідно цієї або іншої подібної до цієї оферти.

7. Продавець  зобов’язується застрахувати устаткування від звичайних морських ризиків  відповідно до «Правил  страхування перевезення»                         . Продавець також має можливість  застрахувати устаткування згідно з інструкцією Покупця  і на його кошти від воєнного або іншого ризику.

8. У випадку  недотримування Покупцем  умов цієї оферти  Продавець  має пра- во тимчасово призупинити виконання своїх обов’язків за даною пропозицією та пред’явити  позов  Покупцю  за  шкоду,  що  була  нанесена  невиконанням  останнім умов платежу. Усі видатки та банківські  витрати, що виникають  у зв’язку зі сплатою


 

устаткування, включаючи  можливе  продовження строків  виконання платіжних  до- кументів, здійснюються  за рахунок Покупця.

9. За необхідності  Покупець  зобов’язаний  у належний  строк отримати  імпортну ліцензію та валютний дозвіл (дозвіл  на переказ валюти)  від компетентних органів.

10. Покупець  зобов’язується розвантажити устаткування в порту  призначення у середньому  по 125 т на день з борту. Демередж  (плата  за простій)  становить  0,14 дол. США  за кожну бруто-реєстрову тонну водотоннажності судна або його части- ни. Диспач (премія  за швидке вивантаження) становить  50% демереджу. У випадку транспортування вантажу ліхтерами  Покупець повинен відшкодувати  Продавцю усі видатки останнього, що пов’язані із розвантаженням. Усі податки, збори, мита та інші видатки, що пов’язані із митницею та правилами, що існують в порту призначення, як і видатки, що пов’язані з розвантаженням (у тому числі зі сплатою послуг стивідорів, ліхтерів, платою за зберігання та простій у порту), Покупець сплачує за свій рахунок.

11. За наявності  обставин, що перешкоджають повному або частковому виконан- ню сторонами  зобов’язань  за дійсною  пропозицією,  а саме: пожеж,  стихійних  лих, війни, військових  операцій будь-якого  характеру, блокади, заборон експорту або ім- порту, або інших незалежних від сторін обставин — строк виконання зобов’язань слід відкласти відповідно до часу, протягом якого будуть дійсні такі обставини. Якщо ви- щезгадані  обставини  будуть дійсні протягом  періоду, що перевищує  шість місяців, кожна зі сторін у подальшому має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за дійсною офертою. У цьому випадку  жодна зі сторін не має права пред’являти  ін- шій стороні претензії щодо можливих втрат. Сторона, що втратила  таким чином можливості  виконання своїх зобов’язань  за дійсною офертою, повинна  негайно по- відомити іншій стороні про початок або закінчення дії обставин, що перешкоджають виконанню  вищезазначених зобов’язань.  Наявність вищезазначених зобов’язань  та час їх дії мають підтверджуватися сертифікатами, що видаються  Торговою  палатою

країни Продавця  або Покупця.

12. Продавець  та Покупець  мають ужити  всіх необхідних  заходів, для того щоб будь-якого  роду суперечки  та розбіжності,  що можуть  виникнути у зв’язку  з цією офертою або за якихось  інших причин, могли б бути вирішені  по-дружньому. Якщо сторони  не зуміють  врегулювати  розбіжності,  що виникають,  самостійно,  усі супе- речки та розбіжності (включаючи підсудність загальним судам) повинні бути переда-


ні для вирішення до арбітражної  комісії


. Вони підляга-


ють вирішенню  згідно порядку, що встановлений цією комісією. Рішення арбітражу є остаточним та обов’язковим для обох сторін.

13. Покупець  зобов’язується зберігати  на устаткуванні торгові  марки  та марки фірми-виробника.

14. Будь-які зміни  або додатки  до дійсної  оферти  вважаються дійсними  тільки тоді, коли вони представлені  у письмовій  формі  ті підписані  уповноваженими осо- бами.

15. Після підтвердження цієї оферти усі попередні переговори та листування слід вважати недійсними.

16. Жодна  зі сторін не має права передавати  свої права та обов’язки за дійсною офертою  третім особам за відсутності  письмової  згоди іншої сторони  згідно з дого- вором.