4.6. Договір міжнародної купівлі-продажу какао-бобів

Це типовий контракт, розроблений відповідно із Загальними умовами Асоціації з торгівлі какао — найбільш авторитетною  міжнародною бізнес-організацією з торгівлі какао. Наводяться витяги з контракту: зміст і декілька статей.

Зміст контракту:

1. Кількість  какао-бобів, що постачаються.

2. Какао.

3. Якість по прибутті.

4. Ціна.

5. Пакування.

6. Порт (і) призначення.

7. Період відвантаження.

8. Сплата.

9. Відвантаження.

10. Повідомлення про відвантаження (декларація).

11. Документи.

12. Контроль, зважування і відбір проб. а) контроль;

б) маса;

в) підбірка зразків.

13. Остаточне  пред’явлення  рахунку.

14. Страхування.

15. Пароплавні компанії.

16. Претензії  (рекламації).

17. Форс-мажор.

18. Арбітражне застереження.

19. Застосоване право.

20. Спеціальні умови.


 

Цей Контракт на постачання  какао-бобів складений, підписаний  і набув чинності

<дата> між:

1. Х., компанією  створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри- дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, це вираження включає всіх правонас- лідувачів Х, іменоване надалі Продавець.

2. Z, компанією створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, має юридич- ну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, це вираження включає всіх правонасліду- вачів Z, що іменується  надалі Покупець,

ПРОДАВЕЦЬ І ПОКУПЕЦЬ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО- РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ»

Зважаючи,   що   Сторони    підтверджують   усний    продаж,   зроблений   через


[           ] на підставі замовлення і від імені [


] відповідно  до Загаль-


них умов Асоціації з торгівлі  какао (А.f.С.С.),  які Сторони  оголошують  відомими  і застосовними.

Сторони спільно роблять заяву, що вони мають повноваження і бажання укласти цей Контракт; СЬОГОДЕННЯМ УПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи на вихідні пере- думови і взаємні зобов’язання,  викладені нижче, Сторони домовилися про таке:

1. Кількість какао-бобів, що поставляються

[           ] (тонни  1000 кг). З допустимим  відхиленням плюс або мінус

2% від маси, вказаної в коносаменті під час відвантаження.

4. Ціна

Тверда і неподільна.

Включає  вартість,  страхування і фрахт  вивантаженої маси нетто, з допустимим відхиленням плюс або мінус 2% відносно проданої кількості.

5. Пакування

У нових  експортних,  тканих,  не підлягаючих  поверненню  мішках  —  звичайна тара.

10. Повідомлення про відвантаження (декларація)

Усі повідомлення про відвантаження, зроблені  за допомогою телексу  або теле- грамою чи рекомендованим листом, вважатимуться дійсними.

Вони повинні  визначати:  походження товарів, назву судна, включаючи  тоннаж, кількість мішків, відвантажувальне маркування і серійні номери, дату і кількість згід- но з коносаментом,  пункт призначення і, якщо таке є, ім’я контролера,  призначеного продавцем.

Коносамент повинен містити інформацію про те як, повністю або частково, сфор- мована партія товару. Будь-яка істотна помилка може бути виправлена до відплиття.

У разі транспортування з перевантаженням(ями) найменування основного пере- візника, що доставляє  (товар) до порту призначення, повинно бути повідомлено  по- купцеві продавцем не пізніше ніж за 7 днів до прибуття  судна в згаданий порт.

Декларація, що відповідає умовам цього контракту,  буде безвідкличною.

Кожна декларація має бути оголошена, як мінімум, для 25 тонн, враховуючи  до- пустимі  відхилення від проданої кількості.  У разі декількох  коносаментів,  що нале-


 

жать до однієї декларації, кожен коносамент вважатиметься частковою декларацією. Кожна часткова декларація визнаватиметься виконанням окремого договору.

Кожний  продавець повинен відправити  декларацію його покупцеві негайно. Якщо декларація прийде після причалювання в порту призначення, покупець не

має права відмовитися від неї, але може покласти  на контрагента відповідальність за фінансові наслідки, виходячи із затримки  передавання декларації.

Якщо покупець  не отримає  декларації  до півночі 14-го дня наступного  за періо- дом відвантаження, він може відмовитися від подальшої декларації  і оголосити  про- давця  таким, що не виконав  своїх зобов’язань.  Він має право ставити  питання  про умови розірвання контракту, які будуть установлені за допомогою арбітражу (з усіма ціновими відмінностями, штрафами і відсотками, які будуть покладені на продавця).

16. Претензії (рекламації)

a) Претензії  за якістю: будь-яка  претензія  у зв’язку з низькою  якістю  має бути передана контрагентові  максимально в межах 21 дня з моменту остаточного  прича- лювання судна. Претензія має бути відправлена негайно телеграмою або телексом.

b) Технічні претензії: будь-яка претензія  має бути вручена контрагентові  макси- мально в межах одного року після остаточного причалювання судна або після запла- нованої дати відвантаження, якщо така не мала місця.

с) Арбітражна  процедура  і апеляція:  сторони  керуватимуться правилами Арбіт- ражної палати A.f.c.c.

17. Форс-мажор

Оголошення форс-мажору має бути зроблене  не пізніше ніж через 8 днів після відвантаження, що не здійснилося. У разі відвантаження, що не здійснилося або від- строченого  у зв’язку  з непередбаченими і непереборними причинами,  таких  як за- борони на експорт, пожежа, страйк, локаут, бунт, війна, революція  або інші випадки форс-мажору, період відвантаження має бути продовжений на один місяць.

Якщо затримка відвантаження перевищує один місяць, покупець повинен обрати таке:

— або розірвати  контракт  відносно непоставленої кількості товару;

— або продовжувати виконувати цей контракт  доти, як первинна  причина  неви- конання  або затримки  постачання  припинить своє існування,  але не пізніше, ніж через 5 місяців з моменту первинного  продовження на один місяць. Коли цей  період  скінчиться,  цей  контракт  автоматично  припинить свою дію для будь-якої кількості непоставленого товару.

Цей вибір має бути оголошений у письмовій формі покупцем продавцеві, як тіль- ки останній повідомить  про нездатність  постачання  протягом  продовженого (місяч- ного) періоду, але не пізніше ніж 7 днів з кінця місяця після періоду відвантаження, передбаченого в цьому контракті.

Цей  контракт   вважатиметься  дійсним,   якщо   покупець   не  оголосить   (який- небудь)  вищезазначений вибір, будь-яким засобом, викладеним вище. У всіх випад- ках продавець обов’язково швидко повинен надати покупцеві  повідомлення і докази форс-мажору.

19. Застосоване право

Цей контракт  і його наслідки будуть підпорядковані ХХХХХ праву.