4.3. Договір міжнародної купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ХВОЙНИХ ПОРІД

(типові, розроблені  ЄЕК ООН)

1. Сфера застосування загальних умов

Ці Загальні умови застосовуються до договорів  купівлі-продажу в тому випад- ку, якщо сторони в конкретному договорі прямо посилаються на них. Сторонам  на- дається  право вносити зміни і доповнення до Загальних умов. Всякого роду зміни і доповнення вважатимуться дійсними  тільки  в тому випадку, якщо вони здійснені  у письмовій формі.

2. Створення договору

Якщо  оферта  є твердою з вказівкою  певного  терміну  для її акцепту,  то договір вважається укладеним на момент отримання Продавцем повідомлення рекомендова- ним листом або телеграмою (або по телефону або телетайпу — з подальшим підтверд- женням рекомендованим листом)  про акцепт покупцем оферти, за умови, що акцепт зроблений Покупцем у встановлений в оферті термін.

Якщо  тверда оферта  не містить  певного  терміну  для її акцепту,  договір вважа- ється  укладеним  на момент  отримання Продавцем  повідомлення рекомендованим листом (або по телефону або телетайпу — з подальшим  підтвердженням рекомен- дованим листом) про акцепт Покупцем оферти за умови, що акцепт послідкував у розумний  термін, який не повинен перевищувати 15 календарних днів.

Оферта, що не є твердою, не створює зобов’язань для сторін.

Якщо оферта не є твердою, договір вважається укладеним  на момент отримання Покупцем  повідомлення рекомендованим листом  (або ж по телефону  або телетай- пу — з подальшим  підтвердженням рекомендованим листом)  про акцепт Продавцем пропозиції, зробленої Покупцем на підставі оферти Продавця.

Якщо укладення договору оформлюється єдиним  документом,  то такий договір вважається укладеним  на момент підписання його обома договірними  сторонами.

Оферта,  акцепт або підписання договору можуть бути здійснені  або договірними сторонами, або їхнім належним чином уповноваженими представниками або агентами.

Після  укладення договору всі переговори  (як  в усній, так і у письмовій  формі), що передували  йому, суперечать умовам договору, не мають юридичної сили.


 

Положення даної статті також застосовуються до змін і доповнень,  які можуть бути внесені сторонами.

3. Вивізний  і ввізний дозвіл (ліцензії)

Якщо для виконання договору потрібна експортна та імпортна ліцензія, сторона, на обов’язку якої лежить отримання потрібної ліцензії, то треба прямо про це вказати в договорі. Про всякого роду зміни, що відбулися  з часу укладення договору в ліцен- зійному  режимі,  відповідна  сторона  зобов’язана  негайно  по телеграфу  повідомити іншій стороні.

Якщо для виконання договору потрібна експортна  або імпортна ліцензія, то сто- рона, на обов’язку  якої лежить  отримання ліцензії,  повинна  своєчасно  зробити  всі необхідні заходи для отримання такої ліцензії.

Якщо сторона в передбачений  договором  термін не отримає  ліцензії, то договір вважається таким, що припинив  свою силу. Якщо відповідний орган відмовив  у ви- дачі ліцензії в передбачений  договором для отримання ліцензії термін, то сторона, на обов’язку  якої лежить  отримання такої ліцензії,  повинна  негайно  по телеграфу  по- відомити  про відмову  іншій  стороні. Якщо  такого повідомлення не буде зроблено, то сторона вважається такою, що не виконала  договірних  зобов’язань і не має права посилатися на цю статтю, а також на статтю 18 («Підстави для звільнення від відпо- відальності») дійсних Загальних умов.

У тому випадку, якщо ліцензія  видана тільки на частину договірної кількості, сто- рона, в обов’язки якої входить отримання ліцензії, повинна негайно по телеграфу  по- відомити про це іншій стороні. У цьому повідомленні  або в перебігу встановленого до- говором терміну сторона, яка була зобов’язана забезпечити отримання ліцензії, може запропонувати іншій  стороні  часткове  виконання договору  з вказівкою  терміну  для ухвалення такої пропозиції. Якщо в перебігу встановленого договором терміну сторона, яка була зобов’язана забезпечити отримання ліцензії, не запропонує  часткового  вико- нання договору, або інша сторона, отримавши  пропозицію про часткове виконання, не акцептує його в запропонований у договорі термін, то договір вважається анульованим.

У цьому випадку, якщо видана ліцензія анулюється  після відправки товару сухо- путним шляхом, сторона, що клопотала про ліцензію, не в праві посилатися на поста- нови, що передбачаються статею 18 («Підстави для звільнення від відповідальності») дійсних Загальних умов.

У тому випадку, якщо видана ліцензія  анулюється  до зафрахтовування судна або до відправки товару сухопутним шляхом, сторона, що клопотала про ліцензію, повин- на негайно телеграфом  повідомити  про це іншу сторону. Тоді кожна сторона має пра- во розірвати  договір за умови, що повідомлення про розторгнення дається стороною, що клопотала про отримання ліцензії в телеграмі, вказаній вище, а іншою стороною — негайно  після  отримання цієї телеграми.  Анулювання договору через цю статтю не надає права будь-якій стороні на повернення  збитків, що можуть виникнути в резуль- таті анулювання договору, за винятком тих випадків, коли сторона, на обов’язку якої лежить отримання ліцензії, не виконала своїх зобов’язань, передбачених п. 3.2.

4. Ціни

4.1. Ціни встановлюються залежно  від вибраної  сторонами  форми  договору ку- півлі-продажу.


 

4.2. Усі збори, мита і податки, що стягуються  у зв’язку з укладанням і виконан- ням  договору  в країні  Продавця  і (або)  в країні  походження товару,  сплачуються Продавцем. Всі такі збори, мита і податки, що стягуються у зв’язку з укладанням і ви- конанням  договору в країні Покупця  або в країні призначення товару, сплачуються Покупцем.

4.3. Витрати,  пов’язані  з оформленням і отриманням консульських фактур  або інших документів  ( зокрема  сертифікату про походження товару  і фітосанітарного сертифікату), сплачуються стороною, яка вимагає пред’явлення  таких.

5. Якість

За відсутності іншої домовленості між сторонами щодо якості товару, який на- лежить поставити, якість товару має відповідати стандартам (сорту, асортименту, ви- мірам і маркіровці) країни походження товару.

6. Стан товару

Товар повинен  відвантажуватися в хорошому стані і належним чином витрима- ним для перевезення.

8. Маржа при відвантаженні й маржа  Продавця (застереження «близько») Маржа  в межах 10% у бік збільшення або зменшення  загальної  договірної кіль-

кості надається:

а) Продавцеві, у всіх випадках;

б) при морських і водних перевезеннях;

в) Покупцеві,  якщо він відповідальний за забезпечення отримання транспортних коштів.

При договорах на великі кількості сторони можуть встановлювати інший розмір маржі в відповідній пропорції, яка визначається в договорі.

Якщо відвантажена кількість товару знаходиться в межах договірної, включаючи маржу в розмірі вказаних  вище 10% або інших меж маржі, встановлених сторонами в договорі, Покупець  зобов’язаний  сплатити  фактично  відвантажену кількість  за до- говірною ціною.

Якщо фактично  відвантажена кількість  товару  перевищить передбачену  дого- вором, враховуючи  маржу, Покупець  повинен  буде прийняти договірну  кількість плюс маржа. В цьому випадку  він має право або прийняти всю фактично  відван- тажену  кількість  за договірною  ціною, або прийняти і сплатити  тільки  договірну кількість  плюс маржа, а кількість,  що перевищує  маржу,  складувати  за рахунок  і ризик  Продавця,  враховуючи  оплату Продавцем  фрахту, що належить  за цей над- лишок.

У тому випадку, якщо встановлена нестача якого-небудь  товару, Покупець  зобо- в’язаний прийняти і сплатити  відвантажену кількість  за договірною  ціною, але при цьому він має право на отримання компенсації,  визначеної  згідно ухвалам  статі 14 («Невчасне постачання») дійсних Загальних умов, за недовантаження товару з ура- хуванням  маржі.

8.5. Надана  цією статею маржа  не повинна  приводити до зміни  співвідношень якості, асортименту і розмірів проданого товару, за винятком тих випадків, коли сто- рони в договорі передбачили  різні межі маржі за окремими розмірами.


 

9. Повідомлення про вантаження і відправку товару

Договори ФОБ і ФАС

9.1. Протягом  установленого сторонами  в договорі терміну  (до початку  стадій- ного часу) Покупець зобов’язаний повідомити Продавцеві про застраховане судно, вказавши  його назву і вантажопідйомність.

9.2. При фрахтуванні судна Покупець  зобов’язаний  передбачити  в чартері зобо- в’язання  капітана  повідомити  Продавця  про приблизну дату прибуття  судна в порт вантаження. Покупець  повинен поклопотатися про те, щоб копія чартеру і вантажні інструкції  були вручені Продавцеві  при першій нагоді, але не пізніше за дату, перед- бачену в договорі. Якщо вантажні  інструкції  не будуть вручені Продавцеві  або його агентові в строк, передбачений  у договорі, Продавець має право на свій розсуд заван- тажити товар, дотримуючи  прийняті правила вантаження пиломатеріалів на судно.

9.3. Після закінчення вантаження товару на судно Продавець зобов’язаний негай- но по телеграфу  повідомити  Покупцеві про завантажену кількість  товару на судно і дату його виходу з порту завантаження.

Договори СІФ

9.4. Продавець  зобов’язаний  послати  Покупцеві у визначений у договорі термін (після  отримання останнього коносамента), повідомлення, вказавши  назву судна, за- вантажену  кількість  і дату виходу судна з порту завантаження. Датою відвантажен- ня товару вважається дата коносамента, виписаного  «на прийнятий на борт товар» і (або) «на прийнятий до відвантаження товар», оскільки не доведено інше.

9.5. Якщо вантажні  інструкції  не будуть вручені Продавцеві  або його агентові у встановлений у договорі  термін, Продавець  має право  на свій розсуд  завантажити товар, дотримуючись прийнятих правил завантаження товару на судно.

Перевезення залізницею і внутрішнім водним шляхом

9.6. Відправник  зобов’язаний  завчасно направити вантажоодержувачеві повідом- лення про відвантаження товару з таким розрахунком,  щоб Покупець  міг вжити не- обхідних заходів щодо митного очищення  і приймання його. У повідомленні  вказу- ється вид перевізного  засобу і (або)  назва судна, завантажена кількість,  позначення партії товару (за можливості назви залізничної станції і (або) пункту призначення), а також вартість товару, якщо це передбачено сторонами в договорі.

9.7. Датою відправки товару (якщо іншого не буде доведено) при залізничних від- вантаженнях є дата залізничної накладної, при перевезенні  по воді — дата накладної або коносамента.

Дорожні перевезення за рахунок третіх осіб

9.8. Датою відправки  (якщо  інше не буде доведено)  є дата накладної  або дорож- нього свідоцтва на відправку товару.

10. Палубний вантаж ФОБ, СІФ

10.1. При договорах ФОБ і СІФ дозволяється завантаження палубного вантажу, що не перевищує  1/3  кожної  завантаженої на судно партії товару, передбаченого  в договорі.

11. Коносамент

11.1. У коносаментах  повинна бути вказана кількість штук товару по товщині, причому на трюмний і палубний  вантаж повинні виписуватися окремі коносаменти.


 

11.2. Товар вантажиться за кількістю  коносаментів,  які вимагатиме  покупець, за умови, що ця кількість не перевищує кількості, передбаченої сторонами в конкретно- му договорі.

11.3. Завантаження на судно повинно проводитися з таким розрахунком, щоб капі- тан міг виконати вантажні інструкції Покупця, передбачені договором. Капітанові на- дається право вживати необхідних заходів з метою забезпечення мореплавства судна.

12. Страхування

12.1. Страхування вантажу звичайних морських і річкових ризиків і страхування авансу фрахту проводяться Покупцем або Продавцем залежно від обраної ними фор- ми договору купівлі-продажу.

12.2. Сторони  можуть у договорі визначити умови, на яких може бути проведене страхування ризиків, що виходять за межі звичайних транспортних ризиків, залежно від обраної ними форми договору купівлі-продажу.

13. Невчасне вивезення товару

13.1. Якщо  за договором  отримання транспортних коштів  входить  в обов’язки Покупця  і якщо товар не вивезений Покупцем  у зазначений у договорі термін, йому надається  додатковий  пільговий  термін  для приймання і вивезення товару, трива- лість якого встановлюється сторонами в договорі.

13.2. Якщо, згідно з угодою, Покупець  повинен  прийняти і вивезти  товар у пев- ний день і якщо це не буде зроблено в строк, а також в перебігу вказаного вище додат- кового пільгового терміну, виключаючи  провину Продавця  і обставини, передбачені статею 18 («Умови  звільнення від відповідальності») дійсних Загальних умов, По- купець зобов’язаний  після закінчення додаткового пільгового терміну відшкодувати Продавцеві  всі доведені додаткові  витрати,  які можуть бути спричинені  несвоєчас- ним прийманням і вивезенням товару.

13.3. Якщо товар, індивідуалізований Продавцем,  не буде прийнятий і вивезений Покупцем відповідно до п. 2 цієї статті, ризики переходять з Продавця на покупця в мо- мент, починаючи з якого покупець повинен прийняти товар, але не пізніше за закінчен- ня додаткового пільгового терміну. В цьому випадку Покупець винен провести оплату вартості товару за попереднім розрахунком продавця, ніби постачання  мало б місце.

13.4. У зв’язку з оплатою вартості своєчасно  не прийнятого і не вивезеного  По- купцем товару за попереднім  розрахунком,  сторони  в договорі можуть передбачити надання Продавцем  Покупцеві гарантій відносно здачі йому товару.

14. Невчасне постачання

14.1. Якщо за договором отримання транспортних коштів є обов’язком Продавця і якщо товар не буде поставлений в зазначений в договорі термін, Продавцеві  нада- ється додатковий термін для постачання товару, тривалість котрого встановлюється сторонами в договорі.

14.2. Якщо Продавець не поставить товар згідно умовам договору в передбачений в ньому термін і протягом вказаного  вище додаткового терміну, виключаючи  прови- ну Покупця  і обставини, передбачені статею 18 («Підстава для звільнення від відпо- відальності») дійсних Загальних умов, Покупець  у праві залишити  договір у силі і розірвати  його без дотримання будь-яких  формальностей. Продавець  в обох випад-


 

ках зобов’язаний  відшкодувати  Покупцеві доведені  додаткові  витрати,  які можуть виникнути внаслідок  несвоєчасного постачання   товару  або  розірвання  договору. Якщо Покупець вирішить розірвати  договір, він повинен про це повідомити  Продав- цеві рекомендованим листом або телеграфом,  вказавши  дату, з якою він вважає  до- говір не дійсним. Таке повідомлення повинне  бути направлено  Покупцем  протягом

15 календарних днів з дати, передбаченої в договорі для постачання.

14.3. У разі розірвання договору Покупець  має право, крім отримання відшкоду- вання доведених додаткових  витрат, понесених  ним внаслідок  несвоєчасного поста- чання Продавцем  товару, вимагати  від останнього  протягом  терміну, встановленого в договорі, компенсацію,  розмір якої визначається різницею  між ціною розірваного договору і фактично  сплаченою Покупцем  ціною в разі покупки  ним такого самого товару в іншого експортера.  Такий  розмір компенсації  визначається з урахуванням середньої  ринкової  ціни на такий  самий  товар  і для такої самої форми  договору  в країні Продавця,  що діє протягом  30-денного  терміну, наступного  за датою, з якою договір вважається не дійсним. Якщо Покупець  не купить у третьої особи такого са- мого товару, то розмір компенсації  встановлюється різницею між ціною розірваного договору і середньою ринковою  ціною на такий самий товар для такої самої форми договору в країні Продавця,  що діє протягом  30-денного терміну, наступного  за да- тою, з якою договір вважається не дійсним.

15. Платіж

15.1. Умови і спосіб платежу встановлюються при укладанні сторонами договору.

15.2. При несвоєчасному відкритті  акредитиву  або здійсненні  платежу до поста- чання, якщо така затримка  не викликана провиною  Продавця  або обставинами,  пе- редбаченими  в статті 18 («Підстави для звільнення від відповідальності») дійсних Загальних умов, Продавець  у праві залишити  договір у силі або розірвати  його без дотримання яких-небудь формальностей. У разі розірвання договору Продавець  по- винен  повідомити  Покупцеві рекомендованим листом  або по телеграфу,  вказавши дату з якою він вважає договір не дійсним. Таке повідомлення повинне бути направ- лено Покупцеві протягом  15 календарних днів з дати, передбаченої  в договорі для відкриття акредитива  або здійснення платежу.

15.3. У тому випадку, якщо Продавець  зберігає договір у силі, він має право, крім отримання вартості товару і відшкодування доведених додаткових витрат, понесених ним внаслідок  прострочення Покупцем  у відкритті  акредитиву  або здійснення пла- тежу, на отримання відсотків за прострочення платежу при інкасовій, акредитивній і інших формах розрахунку. Нарахування відсотків відбувається з дати, вказаної Про- давцем Покупцеві,  і в розмірі, визначеному сторонами в договорі.

15.4. При розірванні  договору Продавець  надає Покупцеві право першої відмови. Якщо  Покупець  не скористається цим правом  протягом  указаного  Продавцем  тер- міну, Продавець  у цьому випадку має право перепродувати товар. Як у тому, так і в іншому випадку Продавець  має право, крім відшкодування доведених додатково по- несених ним витрат, вимагати від Покупця у встановлений договором термін компен- сацію, розмір якої визначається різницею між ціною розірваного договору і фактично отриманою  ним ціною при перепродажі  товару. Такий  розмір компенсації  визнача- ється з урахуванням середньої ринкової  ціни на такий самий товар і для такої самої форми договору в країні Покупця, що діє протягом 30-денного терміну, наступного за


 

датою, з якою договір вважається недійсним. Якщо товар не буде перепроданим Про- давцем, розмір компенсації  в цьому випадку  встановлюється як різниця  між ціною анульованого  договору і середньою ринковою ціною на такий самий товар і для такої самої форми договору в країні Покупця, що діє протягом 30-денного терміну, наступ- ного за датою, з якою договір вважається не дійсним.

16. Приймання

16.1. При морському  перевезенні  товару  коносамент  вважається доказом  здачі- приймання кількості  завантаженої кількості  і товщині  поліматериалів, а також від- носно інших розмірів, оскільки  вони вказуються  в коносаменті.  Інші питання  щодо порядку  кількісного  (кубатура) і якісного  приймання товару  при морському  пере- везенні, а також усі питання,  що належать  до кількісного  і якісного  приймання при сухопутному  перевезенні,  встановлюються сторонами  в договорі. Сторони,  зокрема, уточнюють, чи проводиться приймання в присутності обох сторін або їх представни- ків або третьою особою, якій обидві сторони доручають приймання. Місце прийман- ня (склад  продавця,  порт вантаження, місце вантаження, порт призначення, пункт розвантаження, склад Покупця  і так далі) також визначається сторонами в договорі. За взаємною згодою сторін якісна здача-приймання товару може проводитися згідно із сертифікатом, що видається  компетентним органом країни  експортера,  який  під- тверджуює відповідність  відвантаженого товару умовами договору.

16.2. Якщо  сторони  в договорі вибрали  систему  приймання в присутності обох сторін і якщо  Покупець  і Продавець  не з’явилися,  приймання товару  проводиться у відсутності  сторони, яка не з’явилась, але обов’язково  в присутності третьої неза- цікавленої  особи, що призначається сторонами.  При цьому витрати  по прийманню, пов’язані за участю третьої особи, відносяться за рахунок сторони, яка не з’явилась.

16.3. Незалежно від вибраного сторонами способу приймання, факти, встановле- ні при прийманні по питаннях,  до яких, згідно з угодою, це приймання належить,  є остаточними  і обов’язковими для обох сторін.

16.4. Після  здачі-приймання товару і до дати, передбаченої  договором для виве- зення цього товару, Продавець  зобов’язаний  проявити належну турботу щодо збері- гання товару і запобігання його пошкодженням.

17. Рекламація

17.1. Рекламації можуть пред’являтися Покупцем тільки з тих питань, які не були предметом приймання товару, проведеного відповідно до умов договору.

17.2. У разі пред’явлення  рекламації,  як сказано  вище, Покупець  не в праві від- мовитися  від здійснення платежу,  що належить  за товар, і товар  у цьому  випадку приймається ним на свої склади, до врегулювання рекламації.  Сторони  можуть пе- редбачити  в договорі гарантію, яку продавець  повинен  надати Покупцеві,  на спірну і сплачену  суму за товар. Витрати,  пов’язані  з видачею  такої гарантії  сплачуються Продавцем, якщо рекламація визнана обґрунтованою,  а якщо рекламація визнана не обґрунтованою,  такі витрати оплачуються покупцем.

17.3. Рекламація повинна пред’являтися письмово і містити всі необхідні дані по кількості товару, що є предметом рекламації, а також містити підстави для рекламації і конкретні  вимоги  Покупця.  Порядок  пред’явлення  і терміни  заяви  рекламацій, а також терміни, в перебігу яких Продавець  повинен з’явитися для огляду рекламова- ного товару, і способи огляду встановлюються сторонами в договорі.


 

17.4. Рекламований товар  повинен  бути  пред’явлений  Покупцем  для  огляду  в одному місці, якщо сторонами  не передбачений  у договорі порядок  огляду товару в декількох місцях.

18. Підстави для звільнення від відповідальності

18.1. Підставами  для звільнення від відповідальності за договором  вважаються обставини,  не залежні  від волі сторін, які виникли  після укладення договору і пере- шкоджали  повному або частковому  його виконанню,  якщо ці обставини  неможливо було передбачати  і якщо їх наслідки не могли бути усунені сторонами.

18.2. Сторона, що постраждала від настання  зобов’язань, передбачених  у п. 18.1, зобов’язана негайно повідомити іншій стороні по телеграфу про виникнення і припи- нення подібних зобов’язань. При неповідомленні про настання  згаданих зобов’язань зацікавлена сторона  не в праві посилатися на них, за винятком того випадку,  коли настання  подібного зобов’язання  перешкоджає  також і повідомленню.

18.3. При настанні зобов’язань, вказаних у п. 18.1, термін виконання зобов’язань за договором зміщується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі зобов’язання, без відшкодування яких-небудь збитків.

18.4. Якщо зобов’язання,  передбачені  в п. 18.1, продовжуватимуться понад уста- новлений у договорі термін, кожна сторона в праві розірвати договір без відшкодуван- ня яких-небудь збитків. Встановлюваний у договорі термін може бути або однаковим для обох сторін, або різним. Якщо ці терміни будуть різними, то сторона, яка корис- тується  правом  розірвати  договір після  закінчення коротшого  терміну, зобов’язана негайно повідомити  іншій стороні про ухвалене нею рішення.

19. Арбітраж

19.1. Усякого  роду спори, що можуть виникнути з договору або у зв’язку з ним і не врегульовані дружним  шляхом, підлягають  вирішенню  в порядку  арбітражного розгляду (виключаючи підсудність загальним судам) згідно з встановленою сторона- ми процедурою.

19.2. Кожна  з договірних  сторін зобов’язується виконати  в терміни,  що наказує арбітражне рішення або правила арбітражної комісії, яка могла бути призначена  сто- ронами, рішення,  винесене  арбітражною  комісією  відповідно  до правил,  установле- них сторонами в договорі.

19.3. Сторони уповноважують арбітражну комісію, призначену  сторонами в дого- ворі, опублікувати ім’я тієї сторони, яка не виконає арбітражного  рішення в терміни, передбачені арбітражним рішенням або правилами арбітражної комісії.