3.2. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів

Велику увагу ЄЕК ООН надає стандартизації та уніфікації  зовнішньоторговель- них документів (ЗТД), що дає змогу застосовувати передову технологію виготовлен- ня, оброблення  та передавання зовнішньоторговельних даних за каналами  зв’язку з використанням ЕВМ. У 2001 р. СЕФАКТ ООН були прийняті «Керівні  принципи застосування формуляра-зразка ООН для зовнішньоторговельних документів».  Цей документ  ґрунтується на формулярі-зразку ООН(ФО  ООН) і складений  із враху- ванням взаємозв’язку між паперовими документами  та їхніми електронними анало- гами. У ньому також наводиться  класифікація зовнішньоторговельних документів  і система уніфікованих ЗТД  ООН.

Формуляр-зразок ООН  для зовнішньоторговельних документів

Формуляр-зразок був прийнятий у 1982 р. Він установлює  галузь застосування ЗТД,  формати  бланків, розміри  полів, послідовність  та межі розміщення реквізитів документів, пояснення щодо заповнення реквізитів.

ФО ООН є основою системи погоджених міжнародних документів і призначений для розроблення всіх груп ЗТД:  комерційних,  транспортних, митних,  банківських, страхових тощо. Рекомендації по ФО  ООН призначені  для забезпечення міжнарод- ної основи  для  стандартизації ЗТД.  Формуляр-зразок є основою  для  розроблення уніфікованої серії форм документів з використанням основного документа при одер- жанні документів методом одноразового  запису. Його також можна застосовувати як макет для візуального  надання  інформації  на екрані при використанні систем АОД. На підставі ФО  ООН розроблено  значну кількість  міжнародних  і національних сис- тем документації.


 

До реквізитів формуляра-зразка належать: вантажовідправник (експортер); ван- тажоодержувач;  адреса для повідомлення або доставки; відомості щодо транспорту- вання; дата, довідковий  номер та ін.; покупець  (якщо  він не є вантажоодержувачем) або інша адреса; відомості щодо країн (походження, відправлення, призначення); умо- ви постачання та платежу; відвантажувальне маркування та номери контейнерів; кіль- кість та вид вантажних  місць; опис товару; товарний  номер; вага брутто (маса); обсяг (куб. од.); вартість; поле вільного використання; засвідчування справжності (підпис).

Класифікація зовнішньоторговельних документів

Робочою  групою  по  спрощенню  процедур  міжнародної  торгівлі  ЄЕК  ООН  у

1982 р. був затверджений перелік назв торговельних документів з описом їхніх функ- цій. Для включення назв документів у перелік використовувалися такі принципи: до- кументи повинні використовуватися в поточній практиці міжнародної торгівлі; вони повинні використовуватися в торгівлі товарами, а не у сфері послуг; вони повинні на- лежать до окремих партій товарів, а не бути зведеними  документами,  які охоплюють увесь вантаж повністю або увесь вантаж, який розташований на транспортному засо- бі; використання кодових, а не конкретних  назв для уявлення функцій документів, за винятком таких конкретних  документів,  які широко застосовуються в практиці,  що виправдовує визначення їхньої точної назви в переліку.

Переліки  документів  згруповані  за такими групами: 1) виробництво;  2) закупів- ля; 3) продаж; 4) платежі — банківські операції; 5) страхування;  6) посередницькі по- слуги; 7) транспорт; 8) правила вивезення;  9) правила ввезення та транзиту.

Перелік торгових документів у розрізі груп

1. Виробництво: доручення  на покупку; інструкція з виготовлення; наряд на ви- везення  зі складу; таблиці  фактурування; інструкції  з упакування; пакувальний ар- куш; наряд на внутрішнє транспортування; статистичні та інші внутрішні адміністра- тивні документи.

2. Закупівля: запит; лист про наміри; замовлення; інструкція з постачання; дозвіл на постачання.

3.  Продаж: пропозиція/оферта; контракт; підтвердження замовлення; рахунок- проформа; запит на інструкції з постачання; заявка на фрахтування; інструкція з від- правлення;  доручення  на відвантаження; ордер  на перевезення;  повідомлення про готовність до відправлення; ордер на відправлення; повідомлення про відправлення; повідомлення про розподіл документів; комерційний рахунок.

4. Платежі, банківські операції: інструкції  з банківського  переведення;  інкасове доручення; платіжне доручення; заявка на товарний  акредитив; товарний  акредитив.

5. Страхування: страховий  сертифікат;  страховий  поліс; страхове  оголошення

(бордеро); рахунок страховика; ковернот.

6. Посередницькі послуги:  транспортно-експедиторські інструкції;  повідомлен- ня експедитором  агента імпортера; повідомлення експедитором  експортера; рахунок експедитора;  експедиторський сертифікат про одержання  вантажу  (ФІАТА); пові- домлення  про  відправлення; складська  розписка  експедитора  (ФІАТА); розписка про одержання товару; документи на портові збори; ордер на видавання товару; ордер на оброблення  вантажів; пропуск на товар.


 

7. Транспорт: універсальний (багатоцільовий) транспортний документ; роз- писка про одержання вантажу, доставляння; морська накладна; річкова накладна; коносамент; коносамент (внутрішні водні шляхи); штурманська розписка; гаран- тійний  лист; залізнична накладна  (загальний термін);  дорожна відомість; накладна автодорожнього  перевезення;   авіавантажна  накладна;  супровідна  адреса  (пошто- ві посилки);  документ змішаного/комбінованого перевезення (загальний термін); документ змішаного перевезення; коносамент змішаного перевезення; оборотний коносамент змішаного перевезення; необоротна накладна змішаного перевезення; наскрізний коносамент;  транспортний сертифікат експедитора  (ФІАТА); підтверд- ження  на фрахтування тоннажу;  заява-вимога про відправлення; фрахтовий раху- нок; повідомлення про прибуття  вантажу; повідомлення про виникнення перешкод у перевезенні; повідомлення про виникнення перешкод у постачанні; повідомлення про постачання  вантажу;  вантажний маніфест;  фрахтовий маніфест;  бордеро; кон- тейнерний маніфест;  ваговий  сертифікат вантажовідправника для змішаного  пере- везення (ФІАТА).

8. Правила вивезення: заявка  на видавання експортної  ліцензії;  експортна  лі- цензія; декларація валютного контролю, експорт; експортна  декларація;  вантажна декларація (загальний термін);  вантажна  декларація;  заявка  на свідоцтво  про конт- роль якості; свідоцтво про контроль товару; заявка на фітосанітарне свідоцтво; фіто- санітарне  свідоцтво;  санітарне  свідоцтво;  заявка  на свідоцтво  про огляд; свідоцтво про огляд; заявка на сертифікат про походження товару; сертифікат про походження товару (загальний термін); сертифікат про походження товару; сертифікат Загальної системи преференцій (ЮНКТАД); декларація про походження товару; свідоцтво про районне найменування; консульська фактура; декларація про небезпечні вантажі; статистичний документ, експорт.

9. Правила ввезення та транзиту: заявка  на видавання імпортної  ліцензії;  ім- портна ліцензія; заявка на видавання валютної ліцензії; валютна ліцензія; декларація валютного  контролю,  імпорт; декларація про товари для внутрішнього  споживання; декларація про негайне митне звільняння; митне повідомлення про постачання; ван- тажна декларація про прибування (загальний термін);  вантажна  декларація,  прибу- вання; декларація про вартість; митна фактура; митна декларація (поштові посилки); податкова  декларація (податок  на додану вартість);  декларація про товари для мит- ного транзиту;  книжка  МДП; книжка  АТА; транзитне  гарантійне  свідоцтво; статис- тичний документ, імпорт.

Система  уніфікованих зовнішньоторговельних документів ООН

Робота щодо стандартизації та уніфікації  зовнішньоторговельних документів проводиться на:

— міжнародному рівні (в рамках міжнародних  економічних  організацій);

— національному рівні (в рамках кожної окремої країни);

— внутрішньогалузевому рівні (з урахуванням специфіки товарів);

— рівні зовнішньоторгових підприємств та організацій  (на підставі нормативних актів у галузі зовнішньої торгівлі).

Ця  робота  передбачає  застосування єдиних  елементів  даних  на підставі  таких

джерел, як, наприклад,  «Довідник  елементів  зовнішньоторгових даних ООН», «До- відник  елементів  зовнішньоторгових  даних  (національний)» та  ін.  Відбувається


 

також упорядкування термінології відносно назв видів, різновидів та конкретних  до- кументів на міжнародному, регіональному, національному та галузевому рівнях.

Формуляр-зразок ООН  є  основою  для  створення  допоміжних   міжнародних або національних формулярів-зразків, стандартних  форм документів,  уніфікованих основних документів або форм документів, які використовуються на рівні підприєм- ства. Такі похідні формуляри-зразки та форми можуть бути уніфіковані лише в разі врахування ієрархічної  структури  взаємозалежності та відносин  на міжнародному, національному рівнях і рівні підприємства (рис. 3.1).

СИСТЕМА УНІФІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ ООН

Формуляр-зразок ООН

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ


Міжнародний секторний формуляр- зразок


Міжнародна стандартна форма документа


 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ


Національний формуляр-зразок


Національні основні документи


Національна стандартна форма документа


 

РІВЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Основні документи та форми підприємства

Рис. 3.1. Система уніфікованих зовнішньоторговельних документів ООН

На рис. 3.1 пунктирною лінією зображені  формуляри-зразки, які є основою для складання форм документів, але не можуть самі по собі використовуватися як робочі документи  для зовнішньоторговельних операцій,  а безперервною — національні ос- новні документи, які слугують для одержання документів, і стандартні форми або інші уніфіковані форми документів, які призначені  для використання як робочі докумен- ти. При проектуванні форми документа  слід враховувати наявність  на вищому рівні формуляра-зразка, основного документа або стандартної форми. Однак підприємство може скласти уніфіковану форму документа безпосередньо на основі ФО ООН, якщо


 

на проміжних рівнях немає обов’язкових для застосування формулярів-зразків, осно- вних документів або стандартних форм.

Система уніфікованих  ЗТД ООН включає такі документи.

1. Міжнародні спеціальні  та секторні  формуляри-зразки. Це — міжурядові  або неурядові  стандарти  (часто  факультативні), що передбачають  розміщення додатко- вих елементів  даних, які є загальними для конкретних  видів застосування, або для окремих секторів, для яких призначений формуляр-зразок. Вони є основою для роз- роблення  уніфікованих форм  документів,  які призначені  для  застосування методу одноразового  запису. Наприклад, формуляри-зразки Ради митного співробітництва для митних декларацій.

2. Уніфіковані міжнародні  стандартні  форми  документів.  Це  прийняті міжна- родні форми документів  (найчастіше обов’язкові),  які передбачають  розміщення додаткових  елементів  даних, які вимагаються  відповідними договорами,  конвенція- ми, протоколами та іншими аналогічними угодами. Ці форми не допускають ніяких відхилень  від установленої  форми. До цих угод часто додаються зразки стандартних форм документів, і їм дають назву відповідно до документарної функції, яку вони ви- конують. Наприклад, міжнародна залізнична накладна (Конвенція МГК).

3. Національні формуляри-зразки. Це рекомендовані на національному рівні (обов’язкові  або факультативні) стандарти, які з урахуванням відповідних  спеціаль- них або секторних  формулярів-зразків або стандартних  бланків  передбачають  роз- міщення  будь-яких  додаткових  елементів даних, які вимагаються  на національному рівні з метою розробки національних серій уніфікованих торгових документів.

4. Національні основні документи.  Це рекомендовані на національному рівні стандарти (обов’язкові або факультативні), які, з урахуванням застосовуваних спеці- альних або секторних  формулярів-зразків та стандартних  бланків, містять додаткові необхідні елементи  даних. Вони є основою для погодженої серії торговельних  доку- ментів.  Копії  цих  основних  документів  можуть  використовуватися  безпосередньо для виготовлення документів. Такі копії називають  «бланк основного документа».

5. Уніфіковані національні стандартні  форми  документів.  Це  стандартизовані на національному рівні форми документів, адаптовані  до потреб країни, в якій вони застосовуються. Вони  часто ґрунтуються як  на національних формулярах-зразках (основних документах), так і на спеціалізованих або секторних  формулярах-зразках і призначені  для використання в рамках уніфікованої серії торговельних  документів. Наприклад, національні форми митних декларацій.

6. Уніфіковані основні документи  та форми підприємств.  Підприємство, яке за- стосовує метод одноразового запису для виготовлення зовнішньоторговельних до- кументів, створює основний  документ підприємства для створення всіх відповідних форм документів,  необхідних  для зовнішньоторговельної операції. У країнах, де іс- нує  національний документ,  бланк  основного  документа  може  використовуватися як  основний  документ  підприємства.  Форми  документів  для  зовнішньоторговель- них операцій  містять, крім обов’язкових  національних та міжнародних  стандартних форм, інші форми,  які пристосовані  до конкретних  потреб  відповідного  підприєм- ства, із заздалегідь надрукованою назвою підприємства та логотипом, і відображають іноді інші характеристики підприємства.  Детальне розроблення цих форм підприєм- ства залишається на розсуд самого підприємств.