Глава 3. Спрощення процедур у міжнародній комерційній діяльності

У галузі регулювання міжнародної  комерційної практики великий  комплекс пи- тань вирішує  Європейська Економічна Комісія ООН (ЄЕК  ООН), а саме — її Комі- тет по розвитку  торгівлі, промисловості та підприємництву.

Спрощення процедур  торгівлі  при здійсненні  фірмами  зовнішньоторговельних операцій забезпечується двома шляхами:

1) спрощенням,  узгодженням та стандартизацією процедур експорту та імпорту з використанням усіх видів транспорту;

2) розробленням уніфікованої системи експортно-імпортної документації  як для паперових  документів, так і для їхніх електронних еквівалентів на основі міжнарод- них стандартів.

ЄЕК  разом  з ЮНКТАД видані  збірники  зі спрощення  зовнішньоторговельних процедур, а також документи, які містять їхні рекомендації. У цих рекомендаціях ре- гулюються  питання,  які пов’язані з розробленням основних  форм зовнішньоторго- вельних документів, кодів умов поставки й платежу, одиниць виміру, видів упаковки, а також з електронним обробленням зовнішньоторговельної інформації.