2.5. Типове форс-мажорне застереження

На виконання контрактів можуть суттєво вплинути  обставини,  передбачити  на- стання яких заздалегідь сторони не мали можливості,  оскільки  вони виникають  вна- слідок непередбачених  подій надзвичайного характеру. Такі обставини  називаються форс-мажорними обставинами.  Міжнародною торговою  палатою  розроблені  реко- мендації щодо відповідної умови в міжнародному контракті, які наведені нижче.


 

Типове форс-мажорне застереження

Підстави звільнення від відповідальності

1. Сторона  не вважається відповідальною за невиконання якого-небудь  зі своїх зобов’язань, якщо вона доведе:

— що  таке  невиконання стало  результатом перешкоди,  яка  перебуває  поза  її контролем;

— що від неї не можна було розумно  очікувати  на момент укладання контракту прийняття в уваги цієї перешкоди або її наслідків для виконання контракту;

— що вона не могла розумно  уникнути  або подолати  таку перешкоду  або, при- наймні, її наслідку.

2. Перешкода,  зазначене  в параграфі  1, може відбутися  через нижчепойменовані події, перелік яких не є вичерпним:

а) оголошена  або неоголошена  війна, громадянська війна, безпорядки й револю- ції, акти піратства, саботаж;

б) стихійні лиха, урагани, циклони, землетруси, цунамі, повені, руйнування в ре- зультаті блискавки;

в) вибухи, пожежі, руйнування машин, заводів і будь-яких установок;

г) бойкоти, страйки й локаути в будь-якій  формі, затримка  роботи, зайняття під- приємств  або їх приміщень,  зупинки  в роботі сторони,  що відбуваються  на підпри- ємстві, яка просить про звільнення від відповідальності;

д) дії влади, законні або незаконні, за винятком тих відношень, які відповідна сто- рона прийняла на себе ризик  згідно з умовами контракту,  а також за винятком тих, про яких говориться  далі в параграфі 3.

3. Для  цілей застосування положень,  зазначених  у параграфі  1, і оскільки  інше не передбачене  в контракті,  перешкода  не включає  відсутність  дозволу, ліцензії або в’їзної візи, або дозволу  на перебування,  або необхідних  для виконання контракту схвалень, які повинні бути видані державними органами в державі сторони, що пре- тендує на звільнення від відповідальності.

Обов’язок повідомлення

4. Сторона, що претендує на звільнення від відповідальності, повинна, як тільки це стане можливим відразу після того, як перешкода  і її наслідки, що впливають  на виконання нею зобов’язання,  стануть їй відомі, повідомити  іншій стороні про цю пе- решкоду й впливі  її наслідків  на виконання нею своїх зобов’язань. По припиненню підстави  звільнення від відповідальності також повинне  бути спрямоване  повідом- лення.

5. Підстава для звільнення від відповідальності має чинність з моменту її настан- ня або, якщо  повідомлення не було зроблено  вчасно, з моменту  подачі такого пові- домлення. Відсутність повідомлення покладає на сторону, що порушила, відповідаль- ність, за збитки, яких можна було уникнути.

Наслідки настання підстав звільнення від відповідальності

6. Підстава для звільнення від відповідальності відповідно до даного застережен- ня звільняє сторону, що порушила,  від відшкодування збитків,  сплати  штрафних і інших договірних  санкцій, за винятком сплати відсотків річних по грошових боргах за такий період і в тій мірі, поки має місце це звільнення від відповідальності.

7. Крім  того, така підстава  відсуває  строк  виконання на розумний  період, вик- лючаючи  тим самим  можливе  право  іншої сторони  на розірвання або анулювання


 

контракту.  При визначенні,  що розуміється під розумним  періодом, повинна  врахо- вуватися  здатність  сторони, що порушила,  відновити  своє виконання, а також заці- кавленість іншої сторони в одержанні такого виконання, незважаючи на прострочен- ня. Чикаючи  виконання стороною, що порушила,  її зобов’язань  інша сторона може призупинити виконання своїх відповідних зобов’язань.

8. Якщо підстави для звільнення від відповідальності тривають більше часу, пе- редбаченого сторонами (тут сторонами повинен бути зазначений відповідний період часу), а за відсутності  такого положення — протягом  періоду, що перевищує  розум- ний строк, то кожна зі сторін має право відмовитися від договору, давши про це по- відомлення.

9. Кожна  зі сторін може удержати  все отримане  нею в ході виконання контрак- ту до його припинення. Та або інша сторона зобов’язана відзвітуватися перед іншою стороною за будь-яке безпідставне  збагачення, що мало місце в ході такого виконан- ня. Платежі по врегулюванню остаточного сальдо повинні проводитися без затримок.