ЗМІСТ

 

ВСТУП          3

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ             5

Тема 1. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК

ТА ОСОБЛИВОСТІ         5

Сутність міжнародного бізнесу та його характеристика   5

Міжнародні компанії та їх роль в сучасному
міжнародному бізнесі      19

Питання для самоперевірки      31

Тести             31

Література  34

Тема 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА           35

Теоретичні засади, особливості та завдання
міжнародного менеджменту      35

Сутність та структура міжнародного менеджменту           41

Питання для самоперевірки      52

Тести             52

Література 55

Тема 3. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА           56

Бізнес — середовище діяльності міжнародної компанії   56

Структура бізнес-середовища   66

Особливості аналізу бізнес-середовища міжнародних
компаній      71

Питання для самоперевірки      74

Тести             75

Література 77

Тема 4. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

В РІЗНИХ КРАЇНАХ       78

Менеджмент США            78

Японська модель менеджменту            83

Менеджмент на підприємствах Німеччини  90

Особливості менеджменту в Швеції    91

Особливості менеджменту в Фінляндії          92

Питання для самоконтролю       94

Література 96

МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ТА КРОСКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ   97

Тема 5. КРОСКУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО

ХАРАКТЕРИСТИКА      97

Сутність кроскультурного менеджменту.

Концепції культури в кроскультурному менеджменті      97

Класифікація ділових культур 102

5.4. Взаємодія національних і корпоративних культур.

Моделі корпоративних культур           122

Питання для самоконтролю       128

Тести 128

Література  130

Тема 6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ ... 131

Теоретичні засади прийняття управлінських рішень       131

Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях 134

Питання для самоперевірки      143

Тести             144

Література 145

Тема 7. КЕРІВНИЦТВО І КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ

КОРПОРАЦІЯХ     147

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях     147

Моделі кар'єри керівників корпорації            154

Питання для самоперевірки      158

Тести 159

Література 161

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ           163

8.1. Особливості управління людськими ресурсами

в міжнародних корпораціях      163

Навчання та адаптація кадрів у міжнародному бізнесі   172

Команди у міжнародних корпораціях            176

Питання для самоконтролю       180

Тести             181

Література 185

МОДУЛЬ 3. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  187

Тема 9. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ

КОМПАНІЯХ         187

Суть і значення стратегічного планування в сучасних умовах . 187

Процес стратегічного планування та його етапи    193

Моделі стратегічного управління в корпораціях    197

Види міжнародних стратегій та методи їх вибору

в умовах невизначеності            207

Питання для самоконтролю       212

Тести             212

Література  214

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ .... 216

Організаційний фактор у міжнародному менеджменті    216

Форми організаційних структур управління
міжнародним бізнесом     222

Сучасні інтегровані структури у міжнародному бізнесі   240

10.3.1. Основні форми корпоративної інтеграції у міжнародному

бізнесі           241

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій         252

Питання для самоперевірки      257

Тести 258

Література  260

Тема 11. ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ

МЕНЕДЖМЕНТІ 261

Сутність та специфіка трудової мотивації.

Мотиваційні процеси в різних культурах     261

Методи і способи мотивації ділової кар'єри працівників МНК 267

Системи мотивації персоналу в різних країнах      271

Питання для самоконтролю       280

Тести             280

Література 282

Тема 12. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ

МЕНЕДЖМЕНТІ 283

Особливості контролю в міжнародному середовищі           283

Типи контролю в ТНК     284

Вимоги до звітності в міжнародних компаніях       288

Інформація для ефективної звітності 290

Питання для самоконтролю       293

Тести             294

Література  296

МОДУЛЬ 4. КЛЮЧОВІ СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 297

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій             297

Методи та форми здійснення торговельних операцій
міжнародних компаній   297

Посередницькі організації, що сприяють здійсненню
торговельних операцій    305

Страхування і державна підтримка експортних операцій
міжнародних корпорацій            318

Особливості складання контрактів у міжнародних
корпораціях            320

Питання для самоконтролю       322

Тести             322

Література 326

Тема 14. Міжнародний фінансовий менеджмент   328

Сутність та особливості фінансового менеджменту

в міжнародному бізнесі   328

Основні напрями фінансового менеджменту в ТНК          330

Нетрадиційні методи фінансування   341

Питання для самоконтролю       342

Тести             343

Література  344

Тема 15. Технологічна політика міжнародних корпорацій         346

Мета і напрям технологічної політики           346

Типи технологічної політики    348

Міжнародний ринок технологій           350

Планування та організація міжнародних НДДКР            354

Питання для самоперевірки      359

Тести 359

Література  360

Тема16. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 361

Форми і методи здійснення іноземних інвестицій  361

Суб'єкти та об'єкти інвестиційного процесу  365

Функції та механізм інвестиційного менеджменту компанії .. 370

Інвестиційний клімат і методи його дослідження  375

Питання для самоконтролю       380

Тести 380

Література  382

МОДУЛЬ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ           383

Тема 17. Взаємовідносини міжнародних корпорацій з державою         383

Ставлення приймаючої країни до діяльності МК   383

Державне регулювання діяльності МК         393

Питання для самоконтролю       407

Тести             408

Література  410

Тема 18. Етика та соціальна відповідальність міжнародного

бізнесу          412

Значення етики для глобального менеджера           412

Основні характеристики етичного ведення
міжнародного бізнесу       421

Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу            428

Питання для самоконтролю       430

Література 432

Тема 19. Становлення глобального менеджменту  435

Глобальне управління і глобальний менеджмент  435

Становлення глобальних підприємств          439

Розбіжності інтересів та перебудова ТНК     444

Глобальний менеджмент і природне середовище   446

Глобальне управління людськими ресурсами

в багатокультурному середовищі         448

Питання для самоконтролю       451

Тести             452

Література  455

ВИСНОВКИ           456

ГЛОСАРІЙ 457

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Вихор М. В., Гацька Л. П., Гошовська В. В., Загурський О. М., Лобунець В. І., Романенко Л. Ф.,

Півторак М. В., Цибок В. О., Циганова Н. В., Шемігон О. І., Шишковська В. П., Юхименко Н. М., Юхименко П. І., Якимюк Ю. П.

 

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Відповідальний за випуск - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

 

Підписано до друку 15.02.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 27,45. Наклад - 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006[1] Шишков Ю. В. О некоторых противоречиях глобализации. - М.: Новый век.

- 2001. - С. 35.

[2] Вебер А Глобальное управление как мировая проблема // МЭ и МО. - 1993.

- № 4. - С. 34.

[3] Шепелев М. А. Глобалізація управління та новий світовий політичний порядок. - К., 2003. - С. 57.

[4] Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій. - Херсонський національний технічний університет. - Х., 2007.