ВИСНОВКИ

 

Сучасна епоха зумовлює поступовий перехід від національних аспектів розвитку економіки до загальносвітових. Світ глобалі-зується, і Україна активно включається в економічну спільноту. Широке коло співробітників економічних структур виявляються задіяними у міжнародному розподілі праці.

Сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні дедалі розширюється і поглиблюється. До того ж, українські компанії по­ступово виходять на світові ринки. Тому до розв'язання проблем міжнародного менеджменту залучатиметься більше вітчизняних фахівців. Їхня успішна діяльність залежатиме від набутих навичок і вмінь, використання кращого досвіду провідних міжнародних ком­паній. Узагальнення світових тенденцій у цій сфері дає можливість сформулювати низки пропозицій майбутнім фахівцям.

В діяльності міжнародних корпорацій спостерігається зростан­ня економічної ролі та посилення функцій держави. Держава по­винна бути ефективною, а не просто сильною. На неї покладається готовність передати господарським агентам ті повноваження, які вони можуть реалізувати краще.

Також слід звернути увагу на необхідність здійснення посту­пової, в міру вдосконалення внутрішнього споживацького ринку, лібералізації ринку капіталу. На початкових етапах варто стриму­вати приплив портфельних інвестицій і відтік капіталу за кордон. Водночас відкриття рахунків фізичних осіб за кордоном і ввезення спекулятивного капіталу також доцільно обмежувати.

Інтереси розвинутих країн, країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою збігаються не завжди і не за всіма позиція­ми. Пільгові кредити міжнародних фінансових організацій можуть бути дуже корисними і вигідними, але необхідно враховувати, що плата за них не рівнозначна пільговому відсотку. В деяких випад­ках вони дійсно прискорюють соціально-економічний розвиток України, в інших - гальмують його.