18.3. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу

Менеджмент ділових організацій несе перед суспільством по­двійну відповідальність - юридичну і соціальну.

Юридична відповідальність - дотримання конкретних законів і норм регулювання, які визначають, що може, а чого не може роби­ти організація. Юридична відповідальність притаманна компаніям, які дотримуються традиційної моделі бізнесу.

Соціальна відповідальність - певний рівень добровільного ре­агування організації на соціальні проблеми. Соціальна і юридична відповідальність притаманна сучасній моделі бізнесу. Кожна з них має свої критерії.

Проблема соціальної відповідальності виникла ще на початку минулого століття , але дискусії з приводу неї не вщухають і донині. Дуже часто при цьому згадується ім'я Е. Карнегі.

Ендрю Карнегі - провідний бізнесмен у виробництві сталі, ви­дав у 1990 році «Євангеліє процвітання», де виклав доктрину капі­талістичної благодійності, відповідно до якої прибуткові організа­ції повинні жертвувати частину своїх коштів на благо суспільства. Він вклав понад 350 млн дол. у соціальні програми і побудував більше двох тисяч публічних бібліотек.

Не менш відомий американський бізнесмен Джон Д. Рокфел­лер пожертвував 550 млн доларів і заснував фонд Рокфеллера, ко­шти якого використовуються для розв'язання соціально значущих проблем у сфері економіки, науки та культури. Ще одним при­хильником соціальної відповідальності ділових організацій став Роберт Вуд - президент торговельної фірми «Сіре Рьобак енд К», який у звіті за 1936 рік нагадував своїм акціонерам про соціальні зобов'язання організації.

Концепція корпоративної соціальної відповідальності була за­пропонована Кітом Девісом у 1975 році. Вона охоплює п'ять клю­чових положень: соціальна відповідальність виникає із суспільної влади; органи влади мають створювати умови і подавати прикла­ди соціальної відповідальності; бізнес має діяти як двостороння відкрита система (з одного боку, враховувати вплив суспільства, ринкові сигнали, з іншого - бути відкритим у своїх операціях для громадськості) соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розглянуті з точки зору правомірності їх віднесення до собівартості виготовлення того чи іншого продукту, надання послуг; соціальні витрати, які розподіляються за кожним продуктом, послугою, ви­дом діяльності, в кінцевому підсумку оплачуються споживачем.

Аналізуючи діяльність багатьох корпорацій, Кіт Девіс та інші дослідники дійшли висновку, що соціальна відповідальність спри­яє розвитку компаній, і навпаки, уникнення її звужує можливості успіху. Це дало можливість сформулювати «залізний закон відпо­відальності», згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, хто не використовує наявну владу в напрямі, який суспільство розглядає як відповідальний, може втратити цю владу.

Ставлення до соціальної відповідальності може бути різним: від сприятливого до ворожого. На рис. 18.1 представлена характе­ристика чотирьох стратегій ділових організацій щодо соціальної відповідальності: протидія, оборона, пристосування та сприйняття. Закономірним є перехід від низького до високого її рівня.

 

 

 


Протидія

 

відхилення соціальної відповідаль­ності

Оборона

 

оголо­шення боротьби з соціаль­ною відпо-відальніс-тю

 

 

 

Низький


Високий

 

Ступінь соціальної відповідальності

 

Рис.18.1. Розвиток стратегії соціальної відповідальності

Слід враховувати наявність аргументів «за» і «проти» соціаль­ної відповідальності.

Аргументи на користь соціальної відповідальності:

сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи;

зміна потреб та очікувань широкої громадськості;

залучення додаткових ресурсів для надання допомоги у розв'язанні соціальних проблем;

 

моральні зобов'язання щодо соціальної відповідальності. Аргументи проти соціальної відповідальності:

порушення принципу максимізації прибутку;

додаткові витрати на соціальну відповідальність;

недостатня звітність широкій громадськості;

недостатня кваліфікація у розв'язанні соціальних про­блем.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості міжнародної етики?

Які особливості притаманні соціальній відповідальності ТНК?

Які існують принципи міжнародної ділової етики?

Як впливає національний менталітет на міжнародний біз-нес-етикет?

У чому полягає відмінність американської та японської ді­лової етики?

Як пов'язані національні культури із соціальною відпові­дальністю міжнародних компаній?

У чому полягають особливості статусу жінки-менеджера в міжнародних корпораціях?

У яких країнах жінки-менеджери мають кращу перспекти­ву для службового просування: Японія, США, Південна Африка, Україна?

Які існують бар'єри для просування жінок-менеджерів у міжнародних корпораціях?

10.       Які перспективи посилення ролі жінок у міжнародному
менеджменті?

 

Подумай і дай відповідь

Mini case studies 1 Після двох років плідного українсько-американського співробітництва керівник української компанії зустрічав в аеро­порту «Бориспіль» представника американського партнера. Знаючи, що ним є молода жінка, і прагнучи заручитися її симпатією та показати себе культурною людиною і галантним чоловіком, український бізнесмен вирішив зустріти її букетом з п'яти великих троянд.

Він зробив також два протокольних компліменти, сказавши американській гості: «Ви чудово виглядаєте» і «Я навіть не підозрював, що мій партнер - така цікава жінка».

Букет і компліменти, однак, не мали очікуваного результату. Подавши руку, молода жінка сухо відповіла на привітання, проігно­рувавши компліменти, а букет відразу передала перекладачеві, який її супроводжував.

Негативна реакція на квіти і «нейтральні», з його погляду, компліменти була повною несподіванкою для українського бізнесмена.   Відчуження, яке виникло при першій зустрічі, частково вдалося перебороти тільки під кінець ділового візиту.

Що відбулося насправді?

Хто виявився не готовим до контакту - українець чи аме­риканка?

А скільки б квітів подарували ви?

Mini case studies 2 На вечірці в будинку, де ви гостюєте, хазяїн запрошує вас при­єднатися до танцюючих.

Ви неохоче встаєте, напружено виконуєте кілька рухів, щоб догодити йому, а потім повертаєтеся на своє місце.

Б. Ви відмовляєтеся, бо не хочете робити з себе посміховище.

Ви раді, що вас попросили взяти участь у танцях, і хоча у вас не дуже добре виходить, намагаєтеся виконувати всі рухи і не залишаєте коло танцюючих в наступному танці.

Який варіант відповіді вибрали б ви і чому? Як би повели себе в даній ситуації поліцентрист, егоцентрист, етноцентрист?

Mini case studies 3

Український інженер, який недавно приїхав працювати на Кубу, розповів своєму старшому товаришу, що помітив багато недо­ліків у фарбуванні виробів, зроблених на кубинському підприємстві в цей день. Він помітив це за дві години до закінчення робочого дня. Вказавши на недоліки майстру, він запитав, коли він їх виправить, а той відповів: «Маньяна! », тобто завтра.

Його товариш, який працював на Кубі вже близько двох років, поправив молодого фахівця: «Це тільки в словнику «маньяна» зна­чить «завтра». Насправді це щось на зразок нашого «зараз», точ­ніше, коли-небудь, коли рак на горі свисне. Якщо ти хочеш, щоб деталі були перефарбовані, треба наполягати на цьому, причому невідкладно. Але врахуй, що це може зіпсувати відносини...»

До якого типу культури належать кубинські працівники? Як, на вашу думку, повинен вчинити інженер? Чи таке ж ставлення до часу в Росії? Україні?

 

Література

1. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала в 2-х томах. Опыт лучших промышленных фирм США,

Японии и стран Западной Европы. - 2-е доп. изд. - М.: МНИИПУ, 1997.

2.         Дахно 1.1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ., 2006. - 304 с.

3.         Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-
Прес, 2002. - 384 с.

Майер Д. М., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці. - К.: Либідь, 2002. - 352 с.

Михайлова Л. І. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. -К.: ЦУЛ., 2007. - 200 с.

Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента. - М.: ДЕЛО, 2003. - 298 с.

Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

Радченко В. В. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 240 с.

Фалмер Р. Энциклопедия современного управления (в пяти томах). - М.: ВИПКэнерго, 1992.

 

Чернега О. Б. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.:

ЦУЛ., 2006. -592 с.

Якокка Л. Карьера менеджера / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991. - 210 с.

Eskew M. The Ethics of Globalization: Oxymoron or Path to Peace and Prosperity? The Raytheon Lectureship in Business Ethics at Bentley College. October 6, 2005. http://www.bentley.edu/cbe/ documents/ RAYTHEON _Eskew_monograph.pdf

Gilmartin R. Ethics and the Corporate Culture. The Raytheon Lectureship in Business Ethics at Bentley College. November 10, 2003. http://www.bentley. edu/ cbe/documents/Gilmartin.pdf

Le Menestrela M, van den Hove S, de Bettignies H-C. Processes and Consequences in Business Ethical Dilemmas: The Oil Industry and Climate Change. Processes & Consequences in BED. November 2001. http://www.econ.upf. edu/docs/papers/downloads/591.pdf

Moore N. G. Ethics: The Way To Do Business. The Sears Lectureship in Business Ethics at Bentley College. February 9, 1998. http://www.bentley.edu/cbe/ events /lecture_sears_moore.cfm#bio

16.       Mulcahy A. M. Social Responsibility: Building a Culture
of Strong Ethics, Good Deeds and Smart Business. The Raytheon Lectureship in Business Ethics at Bentley College. April 12, 2005. http://www.bentley.edu/ cbe/documents/ M9146RAYTHMulcahy.

pdf

Ruettgers M. C. The Integrity of Management and The Management of Integrity. The Raytheon Lectureship in Business Ethics at Bentley College. October 8, 2003. http://www.bentley.edu/ cbe/documents/Ruettgers.pdf

Seidman D. The Power of How: Achieving Enduring Success Through Ethics. The Raytheon Lectureship in Business Ethics at Bentley College. March 28, 2006. http://www.bentley.edu/cbe/ documents/Seidman_Monograph.pdf