16.3. Функції та механізм інвестиційного менеджменту компанії

Інвестиційні стратегії багатонаціональних підприємств (multinational enterprises, MNEs) спроможні забезпечити додаткове проникнення іноземного капіталу. Останніми роками глобалізація стала складовою корпоративної стратегії, а прямі іноземні інвес­тиції - невід'ємними, а не просто можливими.

Окрім того, прихід нових технологій (наприклад, Інтернет) надає компаніям можливість посилити дієвість стратегії, завдяки якій вони проникають на зарубіжні ринки, а також підвищити ефективність своїх інвестицій.

Тим не менш, зростання іноземних інвестицій є до певної міри взаємопроникненням: конкуренти слідують один за одним на ринок, а прямі іноземні інвестиції можуть стимулювати інші інвестиції, утворюючи вертикальний ланцюг постачальників або провайдерів бізнес-послуг. Тому короткострокова перспектива для потоків інвестицій видається сприятливою і прогнозується тенден­ція їх постійного зростання.

За визначенням англомовної Вікіпедії, інвестиційний менедж­мент (investment management) - це професійне управління різно­манітними цінними паперами (акції, облігації тощо) та іншими активами (наприклад, виробничим обладнанням) з метою досягнен­ня специфічних інвестиційних цілей для забезпечення прибутку інвесторам.

Термін «менеджмент активів» (asset management) застосову­ється як синонім інвестиційного менеджменту у разі колективного інвестування, в той час як синонім «менеджмент фондів» (fund management) є більш узагальнюючим. В якості понять, тотожних терміну «інвестиційний менеджмент», також часто використову­ють «менеджмент капіталу» (wealth management) та «портфельний менеджмент» (portfolio management).

Інвестиційний менеджмент - це велика і важлива глобальна індустрія, яка несе відповідальність за трильйони доларів, євро, фунтів та ієн. Активи її у 2006 році досягли рекордного показника - 55 трлн доларів. Найбільшим світовим джерелом інвестиційних ресурсів є США (48%), на другому місці - Японія (11%) та Велика Британія (7%). Останніми роками найбільше зростання демонстру­ють країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Китай та Індія.

Десять найуспішніших світових компаній в галузі інвести­ційного менеджменту за рейтингом «Global Investor's* наведені в табл. 16.1.

 

Таблиця 16.1

 

Десять найбільших компаній у сфері інвестиційного менеджменту

 

Ранг

Компанія

Активи в управлінні (US$ млн)

Країна

1.

Barclays Global Investors

1,400,491

Велика Брита­нія

2.

State   Street Global Advisors

1,3б7,2б9

США

3.

Fidelity Investments

1,299,400

США

4.

Capital Group Companies

1,050,435

США

5.

Legg Mason

891,400

США

б.

The Vanguard Group

852,000

США

7.

Allianz Global Investors

790,513

Німеччина

В.

JPMorgan Asset Management

7В2,б4б

США

9.

Mellon Financial Corporation

738,294

США

10.

Deutsche Asset Management

723,3бб

Німеччина

Система міжнародного інвестиційного менеджменту реалізує свою головну мету й основні завдання шляхом здійснення певних функцій. Ці функції поділяються на дві групи, визначені комп­лексним змістом системи управління інвестиційною діяльністю:

1. Функції міжнародного інвестиційного менеджменту як управлінської системи є складовими будь-якого процесу управлін­ня незалежно від виду діяльності підприємства, його організаційно­правової форми, розміру, форми власності і т. ін. В теорії управління ці функції характеризуються як загальні.

Характеристика основних функцій інвестиційного менеджменту в розрізі окремих груп


2. Функції міжнародного інвестиційного менеджменту як спе­ціальної області управління підприємством визначені конкретним об'єктом даної управлінської системи. Теорія управління розглядає ці функції як специфічні. У найбільш загальному вигляді склад функцій інвестиційного менеджменту у розрізі цих груп представлений в табл. 13. 2.

6. Розробка дієвої системи сти­мулювання реалізації прийня­тих управлінських рішень в об­ласті інвестиційної діяльності

 

7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією при­йнятих управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності

 

 

Основні функції міжнародного інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління підприємством розглянуті у найбільш агрегованому вигляді. Кожна з цих функцій може бути конкретизована більш цілеспрямовано з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності окремих підприємств. При здійсненні такої конкретизації на кожному підприємстві може бути побудована багаторівнева функціональна система управління інвестиційною діяльністю. Принципова схема побудови такої деталізованої системи наведена на рис. 13.1.

Процес управління інвестиційною діяльністю базується на певному механізмі, що являє собою систему основних елементів, які регулюють процес розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства.

Щоб пояснити причини того, що інвестиційні менеджери дося­гають результатів, вищих за посередні, часто використовують закон «трьох П» - «принципи, процес та персонал» (3-P's - Philosophy, Process and People).

Під принципами у даному випадку розуміють основні засади інвестиційного менеджменту організації: наприклад, чи обере ме­неджер для придбання акції з високою вартістю чи високим зрос­танням (і чому); чи спирається він на внутрішні розрахунки чи винаймає команду аналітиків тощо. Доцільно, щоб ці засади були сформульовані у засновницьких документах компанії.

Процес означає шляхи, якими впроваджуються загальні прин­ципи: наприклад, як менеджером приймається рішення щодо того, які активи і коли купувати; які активи і коли продавати; хто при­ймає остаточне рішення і чи приймається воно колегіально тощо.

Персонал включає в себе працівників компанії, особливо фі­нансових менеджерів. Питання полягає в тому, хто вони, як від­бираються, хто кому підзвітний, яка чисельність команди (і чи ро­зуміють усі її члени принципи і процеси, які вони використовують) і як довго ця команда працює разом.

 

Функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління підприємством

 

Подпись:
Визна­чення форм і обсягів інвесту­вання

Прогно­зування обсягів притоку і відтоку грошових потоків

Визначен­ня обсягу і опти-мізація структури

Визначення форм і обся­гів інвесту­вання

 

 

 

Управ­ління роз­робкою інвести­ційних проектів

Збалан­сування окремих

видів грошових потоків

Управлін­ня фор­муванням власних ресурсів

Оцінка і від­бір окремих фінансових інструмантів

 

 

 

Управ­ління форму­вання інвести­ційної програми

Синхро­нізація грошових потоків у часі

Управлін­ня фор­муванням позикових ресурсів

Управління формуван­ням портфе­ля інвести­цій

 

 

 

Управ­ління ре­алізацією інвести­ційних проетів

Управління реструктури­зацією порт­феля

 

 

Рис. 16.1. Багаторівнева функціональна система управління інвестиційною діяльністю підприємства