1.2. Міжнародні компанії та їх роль в сучасному міжнародному бізнесі

В науковій літературі розмежовують два типи міжнародних компаній (МНК):

транснаціональні корпорації (ТНК) — національні моно­полії із зарубіжними активами, виробнича і торговельно-збутова діяльність яких виходить за рамки однієї держа­ви. Правовий режим ТНК передбачає ділову активність, здійснювану за допомогою утворення в них філій, дочірніх компаній, які можуть мати форму змішаних підприємств з переважно національною участю.

багатонаціональні корпорації (БНК) — міжнародні кор­порації, які об'єднують національні компанії низки дер­жав на виробничій і науково-технічній основі.

Багатонаціональна компанія є однією з найбільш складних форм організації міжнародного бізнесу. Вона використовує між­народний підхід у пошуку закордонних ринків збуту, розміщення виробничих потужностей тощо.

Організація, форми, структурні особливості БНК можуть бути різними, проте можна виокремити такі основні принципи, які ле­жать в їх основі і виділяють їх з-поміж інших форм міжнародного бізнесу, а саме:

корпоративна цілісність, заснована на принципах акціо­нерної участі;

орієнтація на досягнення єдиних для компанії стратегіч­них цілей і вирішення загальних стратегічних завдань;

наявність однієї управлінської вертикалі (з різним сту­пенем жорсткості) і єдиного центру контролю у вигляді холдингової компанії, банку чи групи взаємопов'язаних компаній;

безстроковий характер існування БНК.

Поряд з терміном «багатонаціональний» для визначення біз­несу, що охоплює міжнародні операції по всьому світу, часто вико­ристовують термін «світовий» чи «глобальний». При цьому мається на увазі, що менеджмент глобальної компанії:

•          застосовує глобальний, інтегрований підхід до бізнесу з метою пошуку нових ринкових можливостей, оцінки мож­ливих загроз для бізнесу з боку конкурентів, пошуку нових ресурсів для розширення діяльності (включаючи людські та фінансові ресурси);

прагне закріпити присутність компанії на ключових

країнових (регіональних) ринках;

орієнтується на пошук загальних рис, які притаманні різним

географічним ринкам.

З цієї точки зору, багатонаціональна компанія — це різновид холдингових компаній, які здійснюють свою господарську діяль­ність на різних національних ринках і прагнуть через менеджерів дочірніх підрозділів адаптувати свої продукти та маркетингову стратегію до місцевих умов.

Поряд з терміном «багатонаціональна» і «глобальна» компанія у науковій, фаховій і діловій літературі вживається ціла низка поді­бних понять і визначень. Проте, за традицією, ООН та урядові орга­нізації різних країн найчастіше використовували термін «трансна­ціональні корпорації». Останнім часом учені почали застосовувати цей термін відносно компаній, які можна охарактеризувати і як глобальні, і як багатонаціональні, тобто компаній, які прагнуть досягти ефекту масштабності за рахунок інтеграції і в той же час високоадаптивних до зовнішніх умов (новий термін «багатокуль-турна БНК»). Як бачимо, таке визначення подібне до запропонова­них раніше понять глобальної компанії. Бізнесмени, в свою чергу, часто користуються терміном «транснаціональна корпорація» від­носно бізнесу, який створений у результаті злиття (а не створення спільного підприємства чи стратегічного альянсу) двох компаній приблизно однакового розміру, проте які є представниками різних країн.

Згідно з оцінками ООН, понад 35 тисяч фірм різних країн світу, які контролюють 170 тисяч зарубіжних філій, перебувають нині на транснаціональній стадії розвитку.

Вирізняють три головні критерії належності тієї чи іншої корпорації до ТНК:

1) Структурний критерій.

Критерій результативності.

Критерій поведінки.

За структурним критерієм ТНК — це фірма, яка має власні філії у двох і більше країнах, або це фірма, власники чи вищий управлінський персонал якої є громадянами різних країн (при цьому діяльність ТНК контролюється штаб-квартирою, яка роз­міщується в одній країні. Саме тому розрізняють американські, англійські та інші ТНК).

За критерієм результативності фірми визначаються як ТНК на основі абсолютних або відносних показників: ринкова вартість капіталу, обсяг продажу, прибуток, активи. Характерним для транснаціональних корпорацій є те, що вони генерують значну частину прибутків і продажу від своїх зарубіжних операцій. Загаль­ні зарубіжні активи американських промислових ТНК складають понад 1500 млрд. дол., валова балансова вартість фондів їхніх філій за кордоном — понад 500 млрд. дол.

Згідно з критерієм поведінки фірма може бути названа транс­національною, якщо її вищий менеджмент «мислить інтернаці­онально». Оскільки транснаціональна корпорація діє більш ніж в одній країні, то її керівництво має розглядати весь світ як сферу своїх потенційних інтересів.

Найбільш авторитетним вважається визначення ТНК як впли­вової міжнародної організації. Згідно з визначенням Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), транснаціо­нальна корпорація — це група компаній приватної, державної або змішаної форм власності, яка розташована в різних країнах, при цьому одна чи більше з цих компаній може суттєво впливати на діяльність інших, особливо у сфері обміну знаннями і ресурсами.

За визначенням, схваленим ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку), транснаціональна корпорація — це підпри­ємство, яке об'єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-пра­вових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, провадить координуючу політику і втілює в життя загальну стратегію через один або більше центрів прийняття рішень.

За даними ЮНКТАД, усього в світі на кінець ХХ ст. налічу­валося понад 64 тисячі активно діючих транснаціональних корпо­рацій; більше 500 тисяч філій і відділень цих компаній по всьому світу виробили і продали товарів на загальну суму 11 трлн. дол. Річні обсяги продажу провідних ТНК інколи порівнюють із показ­никами валового національного продукту окремих країн. У цілому вониконтролюють 70-90% ринків товарів, послуг, технологій і є головними експортерами капіталу.

Таким чином, ТНК — це група підприємств, які функціонують у різних країнах, але управляються штаб-квартирою, що міститься в одній конкретній країні.

В основі такого управління — механізм прийняття рішень, який дає можливість здійснювати узгоджену політику і загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології та відповідальність для досягнення результату — отримання прибутку.

З одного боку, ТНК є наслідком, а з іншого — причиною зрос­тання міжнародної концентрації виробництва, а отже розгортання процесу інтернаціоналізації. Будучи на сучасному етапі однією з найефективніших організаційних форм інтернаціоналізації госпо­дарського життя, вони перебувають в центрі історичного процесу глобалізації світової економіки.

У науковій літературі нині утверджується висновок, що до су­часних ТНК навряд чи можна застосувати категорію конкретної національної належності. В рамках стратегії глобалізації країна по­чаткового базування все частіше розглядається ними лише як один із районів з певними перевагами розміщення. ТНК беруть участь у міжнародному поділі праці на двох рівнях — внутрішньофірмово-му і міжфірмовому. Внутрішньокорпораційний поділ праці, який визначає характер і способи взаємодії окремих структурних ланок у процесі міжнародного усуспільнення виробництва, складається під впливом стратегії ТНК. На міжфірмовому рівні такий поділ складається не між країнами, а між діючими в них ТНК.

На сьогодні ТНК, перетворившись у транснаціональні групи компаній виробничого, комерційного, фінансового, науково-дослід­ного профілю, не тільки залишаються опорою економік розвинених країн, а й стають однією із головних сил світового господарства.

Транснаціональні компанії лідирують у світовій економіці за різними показниками. Так, у 1996 році загальний обсяг про­даж БНК склав 5,5 трлн. доларів, або 25% світового ВВП. На них припадає, за різними оцінками, від 1/4 до 1/3 світової торгівлі. В середині 1990-х років активи п'ятисот найбільших небанківських ТНК перевищили 30 трлн. доларів, причому 40% активів було роз­міщено поза країнами, в яких зареєстровані головні компанії.

Загальна чисельність зайнятих в ТНК перевищує 70 млн. осіб. Аналогічна ситуація спостерігається і в банківській сфері: із трьох­сот найкрупніших банків світу близько сто є транснаціональними, при цьому близько 2/3 операцій вони проводять у своїх країнах і 1/3 — за кордоном.

За своєю суттю саме ТНК перетворили світову економіку в дійсно міжнародне виробництво, дали поштовх розвитку нау­ково-виробничому прогресу в різних його проявах, забезпечили підвищення технічного рівня та якості продукції, ефективності виробництва. Окремо варто виділити значення ТНК з позиції удо­сконалення форм менеджменту, організації фірми, управління її комерційним, виробничо-технологічним і кадровим потенціалом.

Прикладами таких кооперацій є англо-голландська «Роял-Датч-Шелл», шведсько-швейцарська «АВВ», англо-голландська «Юнілевер».

Основними специфічними рисами ТНК є:

активна участь у міжнародному поділі праці і сприяння його розвитку;

незалежність руху капіталів від процесів, які відбуваються в країні базування;

проникнення у високотехнологічні галузі, які потребують значних інвестицій та висококваліфікованого персоналу (так, 500 найбільших ТНК реалізують 80% усієї виробни­чої продукції електроніки і хімії, 95% — фармацевтики, 76% — продукції машинобудування);

пропагування диверсифікованості свого виробництва і по­слуг (кожна з 500 найбільших ТНК США має підприєм­ства в кількох галузях, а найпотужніші з них охоплюють по 30-50 галузей);

відстоювання такої виробничо-торговельної політики, яка б забезпечувала високоефективне планування вироб­ництва і товарного ринку.

Глобальна конкуренція між учасниками бізнесу змушує їх роз­глядати світ як величезний цілісний ринок. Незважаючи на оліго-полістичний характер структури багатьох сегментів цього ринку, тут відбувається постійна зміна співвідношення сил між агента­ми економічної діяльності внаслідок передусім змін у перевагах власності, а також еволюції переваг інтерналізації й розміщен­ня. В цій боротьбі за контроль ринку перетворення національних фірм у транснаціональні або підвищення ступеня «міжнародності» останніх часто стає однією з найважливіших умов зростання фірм. ТНК — найдинамічніший структурний елемент світової економіки. За мобільністю, здатністю до трансформації зв'язків та організа­ційних структур, швидкістю реакції на імпульси науково-техніч­ного розвитку вони набагато перевищують національні або регі­ональні форми господарських утворень. На відміну від них ТНК не прив'язані до тієї чи іншої території, а отже, здатні поєднати фактори виробництва різної державної належності і брати участь в освоєнні ринків у будь-якій частині світу.

Організаційна й управлінська спроможність ТНК інтегрувати фактори й умови виробництва у всесвітньому масштабі та реалізу­вати переваги власності, інтерналізації й розміщення роблять їх високоефективним агентом економічної діяльності. З точки зору ефективності поєднання факторів виробництва сучасні ТНК, оче­видно, не мають альтернативи у світовій економіці. Така ефек­тивність досягається транснаціональними корпораціями в ході боротьби за одержання стабільних прибутків. Саме стратегія мак-симізації загальнокорпораційного прибутку є основою оптимізації ТНК, форм і напрямів їхньої господарської діяльності, внутрішньо-фірмових і міжфірмових взаємозв'язків.

Діяльність ТНК суттєво визначає не тільки конкурентоспро­можність окремих галузей або країн, а й загальні риси сучасної і майбутньої світової економіки. Інтернаціоналізація приводить до посилення взаємозв'язків між усіма складовими світового гос­подарства, до глобалізації економічного розвитку. ТНК є основною рушійною силою цього процесу. На початку 90-х років практично не залишилось жодної країни, не охопленої виробничо-інвестицій­ними операціями. Формуючи тісні коопераційні взаємозв'язки між підконтрольними підприємствами на базі одиничного поділу праці, ТНК закладають міцний фундамент цілісності та взаємозалежності глобальної економіки.

Визначаючи масштаби діяльності ТНК, слід зауважити, що найбільші з них навіть перевищують розміри ВВП окремих держав, і сьогодні не виникає сумнівів, що показник їхнього зростання перевищує показник багатьох економік світу. При цьому триста корпорацій розпоряджаються 75% світового валового продукту. На іноземні філії припадає 1/10 світового ВВП. Кожна з п'ятисот найбільших ТНК США має в середньому підприємства в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30-50 галузей. У групі зі ста голо­вних промислових фірм Англії багатогалузевими є 96, у Німеччи­ні — 78, у Франції — 84, в Італії — 90. П'ятсот світових гігантів реалізують 80% усієї виробничої продукції електроніки і хімії, 95% — фармацевтики, 76% — машинобудування.

Сукупні активи зарубіжних філій ТНК у 2002 р. склали 26 543 млрд. дол. США, зокрема 25 найбільших корпорацій світу володіють їх 6% відсотками, що вимірюється сумою 1 683 047 млн. дол. США; 25 найбільших ТНК із країн, що розвиваються, воло­діють зарубіжними активами у розмірі 156 968 млн. дол. (0,6% світового показника), причому левова частка з них належить ки­тайській (Гонконг) корпорації «Хатчісон вампоа лтд» (40 989 млн. дол. США). Середній розмір зарубіжних активів ТНК коливається від 373 млн. дол. для 25 лідерів із країн Центральної та Східної Європи до 67 322 млн. дол. для 25 світових лідерів.

Позиції найбільшої ТНК за обсягами зарубіжних активів три­валий час утримувала компанія «Дженерал Електрик». Проте про­тягом 2000 та 2001 років вона поступилася лідерством британській компанії «Водафон», яка практично всі свої активи (90,5%) розмі­щує за кордоном. Сума активів цієї компанії у 2001 році в цілому сягала близько 207,5 млрд. доларів, що на 65% перевищує відпо­відний середній показник групи 25 лідерів.

Обсяги продажів ТНК переважно складають не менше кількох сотень мільйонів доларів на рік. Зокрема, по 25 найбільших з них цей показник сягає в середньому 81,3 млрд. дол. США, в т. ч. за­рубіжні — 48,9 млрд. дол. Для корпорацій країн, що розвиваються, та країн Центральної і Східної Європи він складає 11 075 млн. дол. (в т. ч. 4870 млн. зарубіжних продажів) і 1209 млн. дол. (в т. ч. 525 млн. дол. зарубіжних продажів) відповідно.

За оцінками експертів ЮНКТАД у ТНК зайнято понад 20% сві­тової робочої сили. Зокрема, такі гіганти як «Вівенді юніверсал», «Форд моторс компані», «Дженерал моторс» в сукупності управля­ють трудовими ресурсами чисельністю понад 1 млн. 100 тис. осіб. 25 ТНК — лідерів по групах країн мають чисельність робітників у середньому 195 тис. по розвинених країнах, 33 тис. — по країнах, що розвиваються, і 13,4 тис. — по країн Центральної та Східної Європи, причому частка зайнятих у зарубіжних філіях становить 59%, 49% та 9% відповідно.

Аналіз емпіричних даних свідчить, що продуктивність праці робітників, зайнятих у зарубіжних підрозділах наймогутніших ТНК, має вражаючий рівень. Так, у компанії «Водафон», яка очо­лює рейтингові таблиці ЮНКТАД, вона вимірюється 436 тис. дол. США на рік; фірми «Хатчісон вампоа лімітед», яка очолює групу ТНК із країн, що розвиваються, цей показник складає 114 тис. дол., у ТНК «Лукойл», яка є лідером серед корпорацій країн Централь­ної та Східної Європи, — 675 тис. дол. США. Причому, незважаючи на країнову належність, найвищу продуктивність демонструють нафтові монополії: 3613 тис. дол. — «Петролеос де Венесуела», 2385 тис. дол. — «Ексонмобіл корпорейшн», 1400 тис. дол. — «Ро-йал датч/Шелл груп», 3333 тис. дол. — група «Петроль» із Словенії.

За останні роки підвищився рівень «міжнародності» операцій більшості ТНК. У середньому по групах із 25 лідерів він становить 61% (постіндустріальні країни), 52% (країни, що розвиваються), 30,3% (по країнах Центральної та Східної Європи). Водночас такі корпорації, як АББ, «Гуандун інвестмент лтд», «Ферет Пасіфік компані лімітед» демонструють індекс транснаціональності понад 90%.

За оцінками експертів «Fortune» сукупний дохід 500 амери­канських компаній становить 6,95 трлн. дол. США. Лідером серед них стала «Вол-Март Сторез», яка на фоні загального зниження темпів зростання доходів найбільших ТНК продовжує нарощувати свої доходи.

Прибуток усіх п'ятисот компаній, які потрапили до рейтингу, скоротився за минулий рік на 66%, тобто на 69,6 млрд. дол., за­гальний дохід — на 6% — до рівня 6,95 трлн. дол. І тільки дохід «Wall-Mart Stores» за результатами 2002 року зріс на 12% і в оста­точному підсумку склав понад 246 млрд. доларів.

У компанії «General Motors», яка посідає друге місце в рейтин­гу «Fortune», цей показник на 60 млрд. дол. менший. «Wall-Mart Stores» є яскравим прикладом виживання ТНК у несприятливих економічних умовах.

Найважливіша сфера діяльності ТНК — пряме отримання при­бутку зі своїх філій і підприємств, які оперують на внутрішніх рин­ках приймаючих країн. Друга за значенням галузь їхньої активнос­ті — розширення експорту з країн базування і приймаючих країн.

Стратегії ТНК спрямовуються на формування інтегрованої міжнародної системи виробництва, що, в свою чергу, потребує за­лучення додаткових ресурсів. Цілком можливо, що цей фактор у наступні роки визначатиме інтенсивність і напрями зарубіжного інвестування ТНК.

На окрему увагу заслуговує транснаціоналізація середніх та малих фірм. Сучасний етап транснаціоналізації світової економіки змушує по-новому подивитись на переваги дрібного виробництва, що дають можливість гнучко реагувати на зміни ринкового попиту, забезпечити диференціацію продукту для конкретного споживача. Окремі малі і середні підприємства, здійснюючи прорив на ринки високої технології, спеціалізуючись на окремих видах наукоміст-кого виробництва і науково-дослідних та дослідно-конструктивних розробках (далі — НДДКР), можуть набувати переваг власності, пов'язаних з володінням «невидимими активами» (науковими зна­ннями, секретами виробництва тощо). У сфері послуг, наприклад, головну роль відіграє не розмір фірми, а її репутація та досвід в об­слуговуванні «особливої ніші» ринку.

Логіка глобальної конкурентної боротьби змушує середні та малі фірми, що мають переваги власності, брати участь у міжнарод­ній виробничій діяльності, щоб відстояти чи закріпити свої позиції на ринку. Технічний прогрес розширює можливості трансгранич-них операцій для таких фірм завдяки подрібненню технологічного процесу, розвитку інформаційних і транспортних систем. Скоро­чення транспортних витрат та витрат, пов'язаних з передаванням інформації, дає змогу навіть невеликим фірмам користуватися перевагами інтерналізації за допомогою координації діяльності в різних країнах світу. Зростання витрат дрібного виробництва, пов'язаних з відсутністю економії на масштабах, а також із зростан­ням заробітної плати, робить для таких фірм особливо привабли­вим використання вигід від міждержавних відмінностей у вартості факторів виробництва, тобто переваг розміщення.

Значна кількість філій середніх і малих фірм розміщуються у країнах, що розвиваються. Враховуючи це, а також специфіку взаємовідносин таких фірм з приймаючими країнами (гнучкість, готовність йти на менше часткове володіння і т. д.), можна зрозу­міти особливості міжнародного руху капіталу ТНК.

Традиційним напрямом стратегії є не лише утвердження мате­ринської компанії, а й створення самостійних філій. Материнською називають компанію, яка частково чи повністю контролює активи інших компаній за кордоном. Для цього, звичайно, їй потрібно во­лодіти не менше 10% їхнього статутного капіталу. Подібні фірми називають закордонними філіями і поділяють на дочірні (мате­ринська компанія має в них понад 50%), асоційовані (10-50%) і відділення (не є самостійною юридичною особою). Таким чином, ТНК, на відміну від експортних фірм, забезпечує поєднання наці­онального та зарубіжного комплексу в єдиний міжнародний комп­лекс, у якому автономні центри, які знаходяться в різних країнах, працюють у рамках єдиної структури.

Відносини материнської компанії з філією у межах такої стра­тегії складаються, в основному, по лінії контролю (володіння) і можуть доповнюватися зв'язками у формі передачі технології чи надання довгострокових кредитів. Філія, маючи оперативну са­мостійність, саме несе відповідальність за всі стадії виробничого процесу. Цю стратегію можна показати таким чином: потенційно материнська компанія може формувати такі зв'язки контролю зі значною кількістю філій, створених нею за кордоном. Ця модель взаємовідносин, наприклад, досить типова для деяких видів імпор-тозаміщуючих філій, які орієнтуються на місцеві ринки приймаю­чих країн (особливо в ситуації, коли існують обмеження на імпорт компонентів від материнської фірми). У свою чергу, філії формують зв'язки з місцевими постачальниками і підрядниками.

Інший напрям стратегії ТНК — проста інтеграція, яка допускає винесення за кордон окремих технологічних стадій виробництва продукції. В межах внутрішньофірмового поділу праці на закор­донних філіях, наприклад, організовується виготовлення проміж­ної продукції, там же іноді відбувається складання готових виробів, які реалізуються в країні базування або в третіх країнах. Анало­гічні виробничі ланки складаються і в сировинних ТНК, де окремі філії можуть виконувати послідовні функції переробки сировини. Масштаби, напрями та характер зв'язків, що виникають у межах простої інтеграції, можуть бути різними, але головне, що відріз­няє цю стратегію від попередньої, — це неможливість самостійно­го функціонування філії, її інтегрованість у виробничий ланцюг ТНК. Головним стимулом для реалізації такої стратегії є викорис­тання переваг розміщення (доступу до сировини, дешевої робочої сили тощо.) щодо тих чи інших видів виробництва ТНК. Материн­ська компанія при цьому контролює весь виробничий ланцюг (через володіння капіталом чи неакціонерні форми), централізуючи деякі корпоративні функції.

З середини 80-х років дедалі виразніше виявляється орієнтація стратегії ТНК на створення інтегрованих систем міжнародного ви­робництва. У зв'язку з цим відбувається перебудова організаційних їх структур у напрямі посилення горизонтальних і вертикальних зв'язків між усіма елементами комплексів. Така стратегія комп­лексної інтеграції орієнтує транснаціональну компанію на операції в будь-якій частині світу, якщо вона надає оптимальні можливості реалізації переваг власності, розміщення чи інтернаціоналізації з точки зору глобальних інтересів ТНК. Будь-яка філія в будь-якій приймаючій країні потенційно може виконувати однакові функції для задоволення потреб усієї мережі підприємств ТНК.

Розширення експансії сприяє економічній інтеграції. Як плац­дарм освоєння нового ринку корпорації найчастіше використову­ють вільні економічні зони (ВЕЗ).

Фактором підвищеної уваги з боку ТНК до вільних економіч­них зон є те, що створений в них сприятливий інвестиційний клімат дозволяє їм реалізувати свої стратегічні цілі з великим економіч­ним ефектом.

Основна мета створення будь-якої вільної економічної зони — це залучення іноземного капіталу. Особливості економічного роз­витку країн, що розвиваються, обумовили поширення такої форми ВЕЗ, як експортно-промислові зони (ЕПЗ). Діючі ЕПЗ є продуктом співробітництва між транснаціональними корпораціями, як най­важливішими інвесторами капіталу, і урядом приймаючої країни. Однак ТНК мають значно більші конкурентні переваги, вони власне кажучи, є монопольними власниками інвестиційного капіталу і сучасної технології. В той же час вони вільні у своєму виборі країн і регіонів для розміщення інвестицій. Приймаючі ж країни змушені конкурувати. У зв'язку з цим можна говорити, що успіх ВЕЗ за­лежить насамперед від того, наскільки параметри зони відповіда­ють інтересам корпорації. Організаційна структура ВЕЗ повинна відповідати вимогам ТНК щодо інтернаціоналізації виробництва.

Результатом конкурентної боротьби за залучення іноземного капіталу стала така модель ЕПЗ. На приймаючу сторону лягають проблеми щодо створення первинної інфраструктури зони і підго­товки працівників. ТНК ж мають право безконтрольного оперуван­ня капіталом і прибутком. Експортно-промислові зони покликані максимально наблизити іноземних споживачів до такого мало­рухомого ресурсу, як робоча сила. Уніфікація принципів функ­ціонування зон у різних країнах ще більше посилює мобільність капіталів і виробництва, загострюючи при цьому конкуренцію між приймаючими країнами.

Досвід роботи ЕПЗ з іноземними інвесторами показав, що для них фінансові пільги мають далеко не першочергове значення. Зна­чну увагу вони приділяють спрощенню бюрократичних та органі­заційних процедур, стабільності діючого законодавства, зацікав­леності уряду і населення.

Проте очікування доступу до новітніх технологій з боку країн, які створили на своїй території виробничо-експортні ВЕЗ, часто виявляються марними. Досить часто технологія і устаткування, які імпортуються у вільні економічні зони, є застарілими. Як по­казує дослідження, навіть у разі створення високотехнологічного виробництва в окремих вільних економічних зонах не відбуваєть­ся істотного підвищення технологічного рівня економіки країни в цілому. Причини такого становища, на думку вчених, зокрема А. Кузнєцова та ін., полягають у тому, що ТНК не бажають по­ширювати новітні технології, оскільки фактично вони є основою їхньої могутності. Система розподілу праці дозволяє виокремити навіть з технологічного процесу такі операції, які не потребують високої кваліфікації, і саме виробництво на основі цих нескладних операцій розмістити у вільних економічних зонах. Як правило, ТНК ідуть шляхом створення у цих зонах простого виробництва, яке не потребує значних витрат на створення нових робочих місць. Як наслідок, отримані навички не мають ніякої цінності поза кон­кретним технологічним процесом.

У практичній діяльності ТНК використовують всі зазначені стратегії, але остання поступово набуває дедалі більшого поширен­ня, викликаючи модифікацію управлінських систем і посилення децентралізації управління. На зміну жорсткій ієрархічній системі управління всіма ланками корпорацій приходить менш централі­зована модель взаємозв'язків. Науково-технічний прогрес висуває на перший план такі риси сучасних виробничих сил, як багато-функціональність, пластичність. Це потребує нових форм органі­зації управління глобальними операціями корпорацій, характер­ною рисою яких є децентралізація. Децентралізація внутрішньої управлінської структури, у свою чергу, передбачає появу в межах цілого частин, ідентичних рівню макросистеми. Ілюстрацією цього є дедалі більше поширення регіональних штаб-квартир, які пере­бирають на себе функції центральної штаб-квартири і використову­ють, на додаток до цього, специфічні переваги розміщення даного регіону, що веде до зростання ефективності діяльності регіональних філій. Японські корпорації, наприклад, одними з перших створили в Сінгапурі регіональні офіси, які керують виробництвом автомо­білів та електропобутової техніки в країнах Південно-Східної Азії. Іншим проявом зміни структури управління є активне створення транснаціональними фірмами за кордоном центральних органів за основними напрямами господарської діяльності. Американ­ська транснаціональна корпорація «ІВМ» перенесла свою штаб-квартиру з виробництва комп'ютерних систем із країни базування, наприклад, в Англію.

Говорячи про роль ТНК у світовому розвитку, слід визнати, що розширення сфери їхньої діяльності сприяє росту світової еконо­міки, поширенню досягнень науки і техніки, зменшенню розбіж­ностей між країнами в рівні організації й ефективності суспільного виробництва. Розвиток і постійне зростання ролі ТНК в світово­му виробництві посилює інтерес до вивчення форм і особливостей управління їх глобальною діяльністю, що суттєво відрізняється від управління національними компаніями.

 

Питання для самоперевірки

Що таке міжнародний бізнес як явище і як процес міжна­родних економічних відносин?

Дайте характеристику етапів розвитку міжнародного біз­несу.

В чому полягають особливості сучасного міжнародного біз­несу?

Що таке ТНК та яка їх роль в сучасній світовій економіці?

Яку роль міжнародні компанії відіграють в сучасному між­народному бізнесі?

Які етапи (ери) включає в себе періодизація історичного роз­витку міжнародного бізнесу, запропонована Р. Робінсоном?

 

Тести

1. Що таке міжнародний бізнес?

а)         підприємницька діяльність, пов'язана з використанням ка-
піталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової актив-
ності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється
на міжнародну економічну сферу;

б)         група компаній приватної, державної або змішаної форм влас-
ності, розташована в різних країнах, при цьому одна чи більше з цих
компаній можуть суттєво впливати на діяльність інших, особливо
у сфері обміну знаннями і ресурсами;

в)         правильна відповідь відсутня.

Хто є суб'єктом міжнародного бізнесу?

а)         реальні учасники його як процесу взаємодії (окремі особи,
контактні групи або складні соціальні структури), яким прита-
манні внутрішні мотиви, інтереси, цілі та здатність до їх реалізації
у певній сфері міжнародної економічної діяльності;

б)         група компаній приватної, державної або змішаної форм влас-
ності, розташована в різних країнах, при цьому одна чи більше з
цих компаній може суттєво впливати на діяльність інших, особливо
у сфері обміну знаннями і ресурсами;

в)         всі відповіді правильні.

Вкажіть причини формування і розвитку міжнародного бізнесу:

а)         причини, що визначають необхідність (неминучість) виник-
нення такої категорії бізнесу;

б)         причини, що обумовлюють можливість здійснення міжна-
родного бізнесу;

в)         всі відповіді правильні;

г)         жодна з відповідей не правильна.

Основними аспектами мотивації, що спонукають міжнародну компанію здійснювати міжнародний бізнес, є:

а)         розширення збуту;

б)         придбання ресурсів;

в)         диверсифікація джерел постачання і збуту;

г)         всі відповіді правильні.

У чому полягає принципова відмінність міжнародного бізнесу від національного?

а)         жорсткому впливі взаємовідносин країн на можливість і
ефективність ведення бізнесу між фірмами;

б)         підтримці, яку уряд країни надає власним підприємцям в їх
зарубіжній діяльності;

в)         всі відповіді правильні.

Які етапи (ери) включає в себе періодизація історичного розвитку міжнародного бізнесу, запропонована Р. Робінсоном?

а)         ера національних держав;

б)         ера розвитку міжнародного бізнесу;

в)         ера розвитку фінансового менеджменту.

Вкажіть правильне визначення ТНК:

а)         це національні монополії із зарубіжними активами, вироб-
нича і торговельно-збутова діяльність яких виходить за рамки од-
нієї держави. Правовий режим ТНК передбачає ділову активність,
здійснювану за допомогою створення в них філій, дочірніх компа-
ній, які можуть мати форму змішаних підприємств із переважно
національною участю;

б)         це міжнародні корпорації, які об'єднують національні ком-
панії ряду держав на виробничій і науково-технічній основі;

в)         правильна відповідь відсутня.

Вкажіть головні критерії належності тієї чи іншої корпорації до ТНК:

а)         структурний критерій;

б)         критерій результативності;

в)         критерій поведінки;

г)         всі відповіді правильні.

За структурним критерієм ТНК це:

а)         фірма, яка має власні філії у двох і більше країнах, або це
фірма, власники чи вищий управлінський персонал якої є грома-
дянами різних країн;

б)         фірми визначаються як ТНК на основі абсолютних або від-
носних показників: ринкова вартість капіталу, обсяг продажу,
прибуток, активи;

в)         фірма може бути названа транснаціональною, якщо її вищий
менеджмент «мислить інтернаціонально».

10. Багатонаціональні корпорації (БНК) це:

а)         міжнародні корпорації, які об'єднують національні компанії
ряду держав на виробничій і науково-технічній основі;

б)         національні монополії із зарубіжними активами, виробнича
і торговельно-збутова діяльність яких виходить за рамки однієї
держави.

 

Література

Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд./Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 1088 с: ил. — (Серия «Классика МВА»).

Международний менеджмент/Под ред. Пивоварова С. З., Та-расевича Л. С., Майзеля А. И. — СПб.: Питер, 2001. — 576 с.

Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник/Білозу-бенко В. С., Озаріна О. В., Семенов А. А..; за ред. проф. О. Б. Чер-неги. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 592 с.

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник/І. О. Під-дубний, І. Е. Астахова, Л. М. Бондаренко, Н. М. Лисиця, А. І. Під-дубна Т. О. Резнікова, С. І. Стахорська. — 2-ге вид., Стереотип. — Х.: ІНЖЕК, 2006. — 252 с.

Руденко Л. В. Управління потоками капіталів у сучасній біз-нес-моделі функціонування транснаціональних компаній: Моно­графія. — К.: Кондор, 2004. — 480 с.

Хачатуров А.Е. Интеграционньй менеджмент: проблемы, которые необходимо решать//Менеджмент в России и за рубе­жом. — 2004. — № 2. — С. 9-20.

Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобаль­ному ринку/Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. — К.: Видавни­цтво С. Павличко «Основи», 2001. — 856 с.