15.1. Мета і напрям технологічної політики

Економічне зростання країни і рівень конкурентоспроможності продукції визначаються розвитком науки, швидкістю впроваджен­ня технологічних нововведень і гарантіями якості, які може забез­печити лише економіка, побудована на знаннях. Багато країн світу торгують не промисловою продукцією, а продуктами інтелектуаль­ної власності. Про потенціал української науки свідчать принаймні досягнення в матеріалознавстві, теоретичній фізиці, математиці, зварювальному виробництві, біотехнологіях.

Формують і здійснюють державну політику в науково-техніч­ній та інноваційній сфері Рада з питань науки та науково-техніч­ної політики при Президентові України, Комітет з питань науки та освіти Верховної Ради, наукові та експертні ради Міністерства освіти і науки України.

Технологічні та соціальні революції змінили підприємницьке середовище. Нові технології є не тільки причиною змін на підпри­ємствах, а й параметром їх стратегічного розвитку.

Сучасне ринкове середовище характеризується тим, що техно­логії безперервно розвиваються, змінюють ринок, формуючи нові потреби та видозміни зв'язані технологічні ланцюжки. Швидкість змін кидає виклик традиційним методам управління. Сьогодні не­достатньо орієнтуватися на попит та його еволюційний розвиток -необхідно від слідкувати виникнення потреб, тому що запізнення в цьому питанні можуть призвести до втрати лідерства на ринку.

Ринок інтелектуальної власності набуває все більшого значення в розвитку особливо міжнародного бізнесу.

Міжнародний менеджер повинен уміти приймати рішення, які стосуються діяльності фірми в технологічній сфері, таким чином, щоб використовувати національні відмінності та переваги міжна­родної кооперації для нарощування конкурентних переваг.

В сучасному міжнародному оточенні здатність компанії до технологічних нововведень стає основним джерелом її конкурен­тоспроможності. Під технологією розуміють науково-технічні, ви­робничі, управлінські та комерційні знання і досвід.

Технологічна політика підприємства чи організації - це набір принципів та дій, на основі якого обираються, розробляються та впроваджуються нові продукти та технологічні процеси.

Завдання технологічної політики фірми:

Моніторинг науково-дослідницьких досягнень та тенденцій.

Стимулювання підвищення рівня освіти та кваліфікації пер­соналу.

Визначення факторів, що сприяють інноваціям.

Формування організаційної структури підприємства, яка сприяє здійсненню безперервного інноваційного процесу, забез­печення мотивації персоналу.

Координація та досягнення узгодженості дій різних підроз­ділів компанії з проведення НДДКР.

 

Особливості сучасного технологічного розвитку

Основною силою, яка рухає економічне зростання фірми, є роз­виток технологій. Сучасні закономірності технологічного розвитку полягають у наступному:

нова технологія приходить разом з іншими;

набір технологій складається із взаємодоповнюючих базо­вих технологій;

кожна базова технологія - ядро багатьох прикладних тех­нологій;

прикладні технології використовуються для модернізації існуючих виробництв.

Особливостями нового етапу технологічного розвитку є роз­виток наступних технологій: інформаційно-комунікаційних, біо-технологічних та пов'язаних з новими матеріалами.

Технологічна революція, особливо в інформаційно-комуніка­тивній сфері, сприяла процесу глобалізації економіки. З одного боку, збільшення вартості НДДКР інтенсифікувало пошук компа­ніями можливостей розширення ринків, щоб виправдати зростаючі витрати, з іншого - сучасні засоби комунікації дозволяють швидко розширювати нові види поведінки, впливу на культуру як вироб­ництва, так і споживання в багатьох країнах. Спроби створення державою локального внутрішнього ринку рано чи пізно приводить до якісного розриву між товарами, що пропонуються на національ­ному та міжнародному ринках.

Взаємодія розглянутих факторів приводить до зміни в корпо­ративній культурі, сприяючи переходу на децентралізоване управ­ління багатонаціональних корпорацій.

Необхідність проведення сильної технологічної політики осо­бливо стосується роботи багатонаціональних корпорацій.

Передовими компаніями є не ті, що бачать конкурентні пере­ваги в розширенні масштабів своєї діяльності або вміло викорис­товують недосконалість конкуренції на світових ринках праці, капіталів, матеріальних ресурсів, а ті, що в змозі уважно відслід­ковувати всі ринкові та технологічні тенденції, творчо реагувати на можливості і погрози, які ці тенденції несуть в собі, постійно генерувати нові ідеї та продукти і швидко та ефективно викорис­товувати їх з урахуванням глобального масштабу.

Технологічна політика служить двоєдиній глобальній цілі фір­ми - по-перше, знизити ризики та вижити, по-друге, підвищити ефективність власної діяльності, стати прибутковішою. Інтерна­ціоналізація НДДКР створює для цього такі переваги:

полегшує доступ до дефіцитних ресурсів;

наближає компанію до її споживачів;

полегшує доступ до ринку;

знижує ризики та видатки;

дозволяє обходити законодавчі обмеження.