14.3. Нетрадиційні методи фінансування

Зустрічна торгівля — зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких у документах фіксуються тверді зобов'язання екс­портерів та імпортерів зробити повний чи частково збалансований обмін товарами.

На долю зустрічної торгівлі припадає сьогодні від 25 до 30 % обсягу міжнародних торгових операцій.

У таких операціях закупівлі товару пов'язуються із зобов'я­заннями по прийому, а продажу — із зобов'язаннями по постачан­ню товарів. Оплата при цьому нерідко замінюється повністю або частково трансфертом товарів і послуг.

Експертами ООН виділяються три основні види міжнародних зустрічних операцій:

бартерні угоди;

торгові компенсаційні угоди;

промислові компенсаційні угоди. Подаємо їх коротку характеристику.

Основні форми міжнародних зустрічних операцій

Бартер. При обміні товарами експортер та імпортер укладають

один договір про прямий обмін товарами, тобто без оплати товару

грошима.

Клірингова угода. Полягає між двома державами і передбачає обмін товарами протягом визначеного терміну. Оплата товарів, які поставляються, здійснюється не в іноземній валюті, а у вітчизняній на рахунок відповідного центрального банку.

Рівнобіжні угоди. Рівнобіжні угоди, на відміну від бартерних, що передбачають прямий обмін товарами між експортером та ім­портером, передбачають підписання двох договорів, які викону­ються незалежно один від одного. При цьому в контракті перед­бачається грошова оцінка вартості товару, що поставляється.

Попередня закупівля. Попередня закупівля передбачає, що зустрічна операція й еквівалентне постачання погоджуються дво­ма окремими контрактами. Спочатку здійснюється закупівля то-варів-еквівалентів із країни-імпортера експортером, причому по­купна ціна нерідко вноситься на спеціальний фідуціарний рахунок (escrow account).

Експортер, який бере участь в такій угоді, зобов'язується за­купити товари імпортера на суму, що є визначеним, заздалегідь обумовлений процент від його власних постачань. При цьому в первісному експортному контракті фіксуються терміни і сума за­купівлі. Платежі за контрактом здійснюються одночасно.

Експортер може передати закупівлю товарів у імпортера третій стороні.

Зворотна закупівля. В цій угоді оплата експортованих інвес­тиційних товарів здійснюється за рахунок імпорту товарів, які виготовляються на устаткуванні, що було предметом початкової експортної угоди. Угода про зустрічне постачання при цьому може поширюватися на весь обсяг постачання або тільки на його частину.

Промислова кооперація. Промислова кооперація, на відміну від попередніх видів угод, здійснюваних в основному банками, ре­алізується самими експортерами. Зазвичай це угоди дуже великі за обсягом на мультинаціональному рівні.

 

Питання для самоконтролю

Що включає поняття «фінанси ТНК»?

Що таке «пряме зарубіжне інвестування»?

Назвіть основні мотиви здійснення прямих зарубіжних ін­вестицій ТНК.

У чому полягає сутність «правила ОІЛ»?

Дайте характеристику регіонального ризику ТНК.

Які організаційні форми зарубіжних підрозділів вам відомі. У чому полягають їх особливості?

Які фактори, впливають на вибір джерела фінансування

ТНК?

Охарактеризуйте види взаємодії філій ТНК з головною фір­мою.

Що являє собою сукупність всіх фінансових відносин ТНК?

 

Опишіть цикл руху грошових коштів.

Дайте визначення трансфертної ціни та опишіть особли­вості її встановлення.

У чому полягає основна мета контролю та регулювання між­народних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю?

Які стратегії й механізми підвищення ефективності контр­олю та регулювання грошових операцій вам відомі?

Як впливає оподаткування на міжнародну діяльність ТНК?

З якими видами валютних ризиків стискаються у своїй діяльності ТНК?

Що таке «фінансові аспекти інвестиційних рішень ТНК»?

 

Тести

Низькі витрати на працю в Україні є одним із факторів фінансової мотивації до міжнародного бізнесу, що належать до теорії...

а)         недосконалих ринків;

б)         міжнародного життєвого циклу товарів;

в)         порівняльних переваг;

г)         усіх перелічених теорій;

д)         не мають відношення до перелічених теорій.

Опціони на ф'ючерсні валютні контракти як новий фінан­совий інструмент були започатковані в січні 1984 р. на:

а)         Нью-йоркській фондовій біржі;

б)         Лондонській фондовій біржі;

в)         Токійській фондовій біржі;

г)         Чиказькій біржі «Mercantile Exchange»;

д)         Чиказькій опціонній біржі.

Трансферні ціни вперше почали використовуватися між­народними компаніями:

а)         «Дженерал Моторз» у 20-ті роки;

б)         «Брітіш Петролеум» у минулому столітті;

в)         «Дженерал Моторз» і «Дженерал Електрик» на початку 30-х
років;

г)         «Даймлер Бенц» у 50-ті роки;

д)         «Кока-Кола» і «Пепсі-Кола» у 30-ті роки.

Що з наведеного не входить до функцій трансферних цін:

а)         забезпечення зв'язку між відділеннями міжнародної кор-
порації;

б)         оцінка господарської діяльності шляхом визначення роз-
рахункового прибутку;

в)         забезпечення об'єктивної оцінки діяльності менеджерів;

г)         уникнення надмірного оподаткування;

д) узгодження інтересів відділень із загальнокорпоративними інтересами.

Що з наведеного не входить до системи критеріїв вибору банків для здійснення валютних операцій:

а)         швидкість виконання замовлення;

б)         надання спеціальних послуг і додаткових зручностей;

в)         співвідношення між ціною та якістю банківських послуг;

г)         конкурентна квота;

д)         оцінка банком міжнародного фінансового середовища.

Найбільш вузький «спред» існує на...

а)         товарних біржах;

б)         фондових біржах;

в)         міжбанківському ринку;

г)         у міжнародних готелях та аеропортах;

д)         міжбанківських валютних біржах.

 

Література

Банковское дело: Учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 672 с.

Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Учеб. пособ.: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2000. — С. 509-554.

Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы. — СПб.: Питер, 2002 — 544 с.

Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: вне­шняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. — М.: Дело,

1998. — с. 363-390, 433-692.

Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Мировые финансы: Пер с англ. — М.: ДеКА, 1998. — 768 с.

Міжнародна інвестиційні діяльність: Підруч. / Д. Г. Лук'яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук'яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

Міжнародні фінанси / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь,

2003. — 777 с.

Международные валютно-кредитные и финансовые отно­шения: Учеб. / Под. ред Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 608 с.

9.         Международный менеджмент / Под ред. С. Э. Пивоварова,
Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. — СПб.: Питер, 2002. — 576 с.

Международные финансы: Учеб. пособ. / А. Г. Семенов, Н. А. Бадурина. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 247 с.

Пищик В. Я. Евро и доллар США. Конкуренция и парт­нерство в условиях глобализации. — М.: Консалтбанкир, 2002. — с. 10-15 (с. 304).

Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.