14.1. Сутність та особливості фінансового менеджменту в міжнародному бізнесі

У будь-якій організації керівникам усіх рівнів доводиться при­ймати фінансові рішення. Більше того, переважна більшість усіх рішень, що приймаються в організації, вимагає фінансових роз­рахунків. Тобто, більшість менеджерів у тій чи іншій мірі керують фінансами.

Глобалізація господарського життя в сучасних умовах при­зводить до того, що на сьогоднішній день фінансова діяльність:

Стає все більше інтегрованою та мінливою;

Вона є тим цементуючим елементом, який об'єднує в єдине ціле безліч різноманітних внутрішніх та зовнішніх процесів і видів діяльності, які здійснюються в ТНК.

Внаслідок цього фінансові проблеми набувають світового зна­чення. З 1980 р. система фінансових ринків, які існували в різних країнах, почала функціонувати на глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, яка об'єднала провідні фінансові центри різних країн (Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо та ін.).

Особливості сучасної глобальної фінансової системи:

Глобальна присутність міжнародних фінансових інститутів.

Міжнародна фінансова інтеграція.

3. Швидкий розвиток фінансових інновацій. Особливості світового фінансового середовища:

Чисельність валют.

Наростаючі валютні ризики.

Політичний ризик.

Різноманітні політичні та юридичні системи.

Функціонування євроринку.

Роль уряду.

Міжнародний фінансовий менеджмент є сукупністю певних ін­струментів, які використовують ТНК в своїй фінансовій діяльності на міжнародних ринках. До таких інструментів належать: фінан­сове планування фінансових потоків, купівля-продаж валют для обслуговування різних операцій, купівля-продаж акцій та інших цінних паперів на міжнародних фінансових ринках, оперування власними цінними паперами на закордонних ринках, управління валютними ризиками та ін.

До завдань фінансового менеджменту відносять:

фінансовий аналіз та систему прийняття рішень;

планування використання короткострокових фінансових ресурсів;

планування використання довгострокових фінансових ре­сурсів;

аналіз можливого ризику;

•          контроль та звіт про виконання рішення. Специфічні завдання міжнародного фінансового менеджменту:

оцінка положення країни відносно її зовнішньої позиції, тобто аналіз її платіжного балансу;

планування фінансових операцій з точки зору використан­ня в міжнародних розрахунках різних валют;

кредитування експортної діяльності;

міжнародне бюджетування капіталу, мотивація проведен­ня прямих та портфельних інвестицій;

операції на євровалютному, єврокредитному та єврооблі-гаційному ринках.

Основою міжнародного фінансового менеджменту з одного боку є система управління ТНК, куди крім фінансів ТНК, оскільки вони є частиною компанії, входять операційна діяльність, маркетинг, дослідження та розробки, персонал, а з іншого фінансові ресурси ТНК та її грошові потоки є складовою частиною міжнародних фі­нансових ринків.