13.3. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій

Головна увага під час вивчення питання має бути приділена державному страхуванню експорту. Для стимулювання експор­ту держава часто застосовує страхування експортних кредитів, яке здійснюється через державні та напівдержавньї організації, а також за допомогою гарантій і доручень уряду. Існування таких форм страхування пояснюється тим, що приватні страхові ком­панії не в змозі взяти на себе політичні й економічні ризики на тривалий період. Страхування експортного договору залежить від суті експортної угоди, що лежить в основі цього договору, плато­спроможності імпортера та його гарантії (банку чи уряду). У такому разі експортер може застрахувати ризик неплатежу за допомогою державного страхування на 85-95 % суми вимог.

Гарантії видаються при дотриманні таких умов:

заявник — резидент країни-експортера;

товари і послуги мають походження країни-експортера;

імпортер згоден сплатити аванс у розмірі 15-20 % від суми поставки;

графік погашення заборгованості по середньо- і довгостро­кових кредитах передбачає кілька дат погашення протягом строку дії кредиту;

учасники угоди зобов'язуються своєчасно надавати дані про неможливість своєчасного погашення кредиту, як на­слідок, можливі збитки;

дія гарантії починається після сплати збору, який отримує страхова організація.

Послуги з державного страхування експортних кредитів нада­ються практично в усіх розвинутих країнах, але найбільш актив­но вони представлені у Швейцарії, Німеччині, США, Франції, де існують спеціальні інститути, коштами яких управляє держава.

Цими організаціями страхуються звичайно такі види ризи­ків:

зовнішньополітичний;

заборони на переказ коштів, включаючи ризик морато­рію;»

кредитний, якщо замовник або боржник є державною уста­новою (кредитні ризики приватних замовників не страху­ються).


Способи страхування експортних ризиків. Існують різні способи зниження ризиків, пов'язаних зі здійсненням експортно-імпортних операцій, а саме: банківські інструменти страхування ризиків (акредитив, гарантія і т. ін.) і страховки, особливо спеціальних страхових товариств.

Зростаючих ви­трат при виробни­цтві товару

Примітка про зміну ціни в експортному контракті

Перенесення додаткових витрат на поста­чальників

Відсоткова своп-операція

Зміни відсоткових ставок

Перенесення додаткових витрат на поста­чальників

Відсоткова своп-операція

Фінансування з плаваючими відсотковими

ставками