12.4. Інформація для ефективної звітності

Керіництву ТНК необхідно періодично переоцінювати свої ін­формаційні потреби, щоб забезпечувати зниження витрат, а також реальне використання отримуваної інформації.

Крім інформації, яка необхідна для оцінки ефективності робо­ти філій та їх керівництва, потрібна додаткова інформація:

інформація, яка збирається для координації з центру (дані про готівку в касі і потреби у ній філій);

інформація, яка відноситься до зовнішнього середовища.

інформація, необхідна для реалізації зворотного зв'язку з філіями.

Дані по обміну інформацією між взаємопов'язаними філіями. В ТНК існують такі інформаційні проблеми:

Витрати на інформацію можуть виявитися занадто вели­кими порівняно з її цінністю.

Надлишок інформації.

Неможливість суміщення інформації та неспівпадіння ме­тодів опрацювання даних, що використовуються у різних країнах.

Багато країн приймають закони, які прямо чи не прямо обмежують міжнародні потоки даних для наступних ці­лей: щоб завадити порушенню прав особи на недоторкан­ність, забезпечити захист економіки, через стратегічні переконання (існує ймовірність передачі по каналам ТНК інформації, що містить комерційну чи військову таємницю держави-реципієнта).

 

Системи обліку країн світу

Існують різні методи трансляції звітності, які застосовуються міжнародними компаніями. Вони відрізняються по країнах, їх застосування залежить від того, для кого поставляється бухгал­терська інформація - для акціонерів, інвесторів чи держави в особі податкових органів.

Існують різні способи ведення обліку, які діють в різних кра­їнах. Причинами відмінностей в облікових системах країн є соці­ально-економічні, політичні та географічні фактори.

До соціально-економічних факторів належать:

характер розвитку ринків капіталу;

кількість інвесторів і кредиторів;

участь країни в міжнародних ринках капіталу;

рівень інфляції;

загальний рівень освіти;

типи законодавчих систем.

Так, ринки цінних паперів особливо розвинуті в США і Вели­кобританії. Тому для більшості числа некрупних інвесторів необ­хідна постійна і повна інформація про діяльність компаній для прийняття рішень про інвестування. У Германії і Японії історично сильні позиції банків при кредитуванні компаній. Інформація про діяльність компанії орієнтована перш за все на них. У Франції і Швеції орієнтація облікової інформації пов'язана із задоволенням вимог держави.

У цілому в слабо розвинутих країнах облікові системи прості­ші, як наслідок невеликих розмірів підприємств і невисокого рівня освіти. У високорозвинутих країнах облікова інформація значно складніша, що відображає різноманітну економічну реальність.

Облікові системи експортуються так, як і інші товари. Вплив облікових правил однієї країни на облікові правила іншої може бути обумовлений політичною та економічною її залежністю, гео­графічним положенням. Так, облікова система Індії близька до англійської, що є наслідком тривалої колоніальної залежності її від Великобританії; облікова система Канади перебуває під сильним впливом американської практики ведення обліку через географічне положення цих країн.

Хоча абсолютно однакових систем обліку не існує, виділяють три основні групи країн, які дотримуються однотипних підходів до побудови систем бухгалтерського обліку:

Англо-американська модель (Великобританія, США, Нідер­ланди, Канада, Австралія).

Континентальна модель (Німеччина, Австралія, Франція, Швейцарія, Італія).

Південноамериканська модель (Бразилія, Аргентина, Чилі і т.п.).

Англо-американська модель функціонує в умовах розвинутого фінансового ринку. Облік орієнтований, у першу чергу, на потреби інвесторів і кредиторів. У країнах, які використовують цю модель, принципи і правила ведення обліку та складання звітності регулю­ються національними загальноприйнятими стандартами, що розро­бляються незалежними професійними організаціями бухгалтерів, а не встановлюються національним законодавством.

У США такими стандартами є Загальноприйняті принципи об­ліку (ГААП), у Великобританії - Закон про компанії, Положення про стандартну практику ведення обліку та низки інших докумен­тів, які інколи називають загальноприйнятою практикою обліку. У Канаді бухгалтерські стандарти оформляє Комітет по дослідженнях в області бухгалтерських стандартів.

Таким чином, у країнах з даним типом ведення обліку існує багато варіантів в рамках професійно загальноприйнятої бухгал­терської методології.

Континентальна модель орієнтована на державні інтереси оподаткування і макроекономічне планування громадських ресур­сів. Вона має юридичну основу. Бухгалтерські стандарти затвер­джуються законодавчо і обов'язкові для виконання. Однорідність досягається єдиним планом рахунків і затвердженою методологією фінансової звітності. Професійні організації бухгалтерів відіграють значно меншу роль, ніж у Великобританії та США. Таким чином, у країнах з даною моделлю обліку превалює державна методологія.

Південноамериканська модель орієнтована на податкові дер­жавні інтереси, тому бухгалтерський облік законодавчо уніфіко­ваний. Особливістю бухгалтерських стандартів є розкриття мето­дології бухгалтерського обліку в умовах інфляції.

Останнім часом з'явилася ісламська модель бухгалтерського обліку, яка ще недостатньо представлена фінансовою звітністю на міжнародному рівні.

Наявність різних підходів до формування систем обліку усклад­нює аналіз стану підприємств, що знаходяться в різних країнах. Якщо ТНК має філії або дочірні компанії із наведених груп країн, то отримані підсумки їхньої діяльності можуть бути незіставні. Тому багато компаній, які прагнуть залучити іноземних інвесторів або здійснюють консолідацію фінансової звітності в єдиній валюті, поряд із прийнятими нормами обліку використовують міжнародні стандарти (МСБО).

Основні завдання МСБО - гармонізація і прийняття стандартів, які дозволяють збільшити схожість практики ведення бухгалтер­ського обліку в різних країнах.

Міжнародні стандарти обліку - документи, що визначають загальний підхід до складання фінансової звітності і пропонують варіанти обліку окремих засобів або операцій підприємства.

Міжнародні стандарти обліку не є обов'язковими і мають ре­комендаційний характер. Внаслідок прискорення інтеграційних процесів у світі вони відіграють все більшу роль як найзручніший засіб спілкування між підприємствами різних країн світу. До скла­ду міжнародних стандартів входять також концептуальні основи підготовки і подання фінансової звітності.

 

Питання для самоконтролю

У чому полягають особливості контролю ТНК?

Які відмінності у контролі існують у різних країнах?

Які існують основні системи контролю міжнародних кор­порацій?

Що являє собою техніка контролю в міжнародному менедж­менті?

Які існують проблеми в контролі діяльності відділень між­народних компаній?

Які складові інформаційного забезпечення звітності між­народних компаній?

У чому полягають обмеження потоків міжнародних даних?

У чому полягають завдання фінансового контролю міжна­родних компаній?

9.         Як контролюється якість товару у міжнародних корпора-
ціях?

10.       Як впливають національні стандарти бухгалтерського об-
ліку на процес контролю в українських відділеннях ТНК?

 

Тести

Складність реалізації функції контролю в міжнародному середовищі визначається наступними її особливостями:

а)         складністю здійснення контролю на міжнародному рівні;

б)         культурними відмінностями між країнами;

в)         необхідністю диверсифікації методів виробництва на місцях;

г)         наростанням кількості неконтрольованих факторів впливу
на виробництво;

д)         всі відповіді правильні.

За якими ознаками класифікують типи контролю, що здій­снюється в ТНК:

а)         залежно від спрямованості;

б)         залежно від об'єкта контролю;

в)         всі відповіді правильні;

г)         немає правильної відповіді.

Прямий контроль включає:

а)         наради у головному офісі корпорації;

б)         організація перевірок на місцях через відрядження членів
ради керівників до закордонних філій ТНК;

в)         поточний контроль персоналу, який здійснюється постійно
на усіх ланках управління у різних формах;

д)         всі відповіді правильні.

Вкажіть основні типи контролю в корпорації:

а)         ринковий контроль;

б)         бюрократичний контроль;

в)         контроль за продукцією;

г)         немає правильної відповіді;

д)         всі відповіді правильні.

Вкажіть основні типи стратегій ТНК:

а)         міжнародна;

б)         мультинаціональна;

в)         глобальна;

г)         транснаціональна;

д)         немає правильної відповіді;

е)         всі відповіді правильні.

Система звітності необхідна:

а)         для оцінки роботи операційних підрозділів;

б)         для оцінки діяльності керівників підрозділів;

в)         для забезпечення відповідних прибутків через виявлення від-
хилень від плану, що має сприяти виявленню сфер появи проблем;

г)         всі відповіді правильні.

Вкажіть види звітів, що складаються в процесі ведення фінансової діяльності ТНК:

а)         річний звіт;

б)         фінансовий звіт;

в)         всі відповіді правильні.

В ТНК існують наступні інформаційні проблеми:

а)         витрати на інформацію можуть виявитися занадто великими
порівняно з її цінністю;

б)         надлишок інформації;

в)         неможливість суміщення інформації і неспівпадіння методів
обробки даних, що використовуються у різних країнах;

г)         всі відповіді правильні.

Вкажіть основні світові систем обліку інформації у ТНК:

а)         Англо-американська модель;

б)         Континентальна модель;

в)         Південно-американська модель;

г)         всі відповіді правильні;

д)         немає правильної відповіді.

10.       Існують різноманітні способи ведення обліку, що діють в
різних країнах. Причинами відмінностей в облікових системах
країн є соціально-економічні, політичні і географічні фактори. До соціально-економічних факторів належать:

а)         характер розвитку ринків капіталу;

б)         кількість інвесторів і кредиторів;

в)         участь країни в міжнародних ринках капіталу;

г)         рівень інфляції;

д)         всі відповіді правильні.

 

Література

Гіл Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко

«Основи», 2001. — 856 с.

Макогон Ю. В., Орехова Т. В. Международный менеджмент: Курс лекций. — Донецк: Дон НУ, 2003. — 277 с.

Международный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Э. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. —

СПб.: Питер, 2000. — 624 с.

4.         Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. — К.:

КНЕУ, 2004. — 468 с.