12.3. Вимоги до звітності в міжнародних компаніях

В основі ефективного контролю, який дозволяє правильно роз­поділяти ресурси, коректувати плани і винагороджувати праців­ників, лежить своєчасна звітність.

Для того щоб не виникало проблем з інформаційним забезпе­ченням, до звітності висувають певні вимоги: рішення по вико­ристання капіталу, кадрова політика та особливості застосування технології приймаються постійно, тому періодичність надходження звітів має бути високою.

Звіти повинні реально і точно відображати стан справ для най­більш ефективного використання ресурсів.

Своєчасність подання звітів дозволяє адекватно реагувати на зміст повідомлень.

Система звітності необхідна:

Для оцінки операційних підрозділів.

Для оцінки керівників підрозділів.

Основне призначення системи звітності в ТНК - забезпечен­ня відповідних прибутків через виявлення відхилень від плану, що має сприяти виявленню сфер появи проблем.

Об'єктом уваги при цьому можуть бути поточні або перспек­тивні показники, що дозволяють коректувати уявлення про стра­тегічно важливі складові організації.

Види звітів, що подаються в структури управління ТНК

Річний звіт - виробництво і реалізація продукції, зміни в організаційній структурі та керівництві, фінансові результати ді­яльності. Фінансова звітність регламентується законами, решта звітності подається у довільній вормі.

Фінансовий звіт (як складова річного звіту) - дані про фінан­совий стан, результати фінансової діяльності, зміни фінансового стану.

Терміни подання фінансових звітів:

грошові кошти - інформація подається щодня (готівка в касі);

обсяг продаж - щодня, щомісяця, щокварталу;

поточні управлінські витрати - щомісяця, щокварталу;

•          фінансовий звіт - один раз у півроку, а також річний звіт. Основні документи фінансової звітності: баланс і рахунок

доходів та витрат.

Баланс - типова структура, активи (оборотні і необоротні), пасиви (позиковий і власний капітал). Рахунок доходів і збитків -визначення грошової вартості результатів торговельної діяльності за певний період, як правило, формується один раз на рік, резуль­тати публікуються.

У такому звіті відображається:

вартість реалізації продукції та послуг за звітній період та витрати виробництва;

адміністративні та інші витрати;

сума податкових платежів;

чистий прибуток та його розподіл.

Такий звіт буває в двох формах: одноступінчатий та багато-ступінчатий.

Рахунок надходжень і витрат коштів - відображає надходжен­ня коштів з різних джерел фінансування та їх використання протя­гом звітного періоду. Сформований у вигляді двох колонок: у правій відображено джерела надходження коштів, у лівій - напрями їх використання.

Майже всі ТНК використовують системи звітності філіалів, які схожі на прийняті у країні базування, тому що менеджери із штаб-квартири краще знайомі з ними, а одноманітність забезпечує порівняння результатів роботи.

Проблеми звітності:

Фірми повинні оцінювати менеджерів за показниками які вони здатні контролювати, проте існує розбіжність думок з приводу того, що саме перебуває під контролем місцевої влади.

Важко порівнювати філіали, які знаходяться в різних кра­їнах за допомогою стандартних показників діяльності (відмінною є структура витрат).

Фірми хочуть мати більший дохід з капіталу в країнах з підвищеним ризиком, проте відповідні ризики можуть перебувати поза сферою контролю управляючих.

Системи звітності в ТНК спираються на поєднання різних показників оцінки, що знижує ступінь надійності і потребує зна­чних змін.