12.2. Типи контролю в ТНК

Типи здійснюваного у ТНК контролю можна класифікувати за різними ознаками.

І. В залежності від спрямованості виділяють: 1. Прямий контроль, який включає:

наради у головному офісі корпорації (рада керівників ТНК, вищий орган управління компанією);

організація перевірок на місцях через відрядження членів ради керівників до закордонних філій ТНК;

поточний контроль персоналу, здійснюється постійно на всіх ланках управління у різних формах;

контроль через створення в організації стимулюючого клі­мату, особливої культури (сувора ієрархічна підпорядко­ваність, ланцюги просування рішень і зворотного зв'язку.

2. Непрямий контроль

Щомісячна звітність, яка подається до офісу материнської країни (оперативна звітність);

Додатки до оперативної звітності (Ф-1, Ф-2, бюджети, ба­ланси тощо);

ІІ. В залежності від об'єкта контролю виділяють:

ринковий контроль, тобто контроль за ринковими показ­никами (ринкова ціна акцій, рентабельність інвестицій, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність);

контроль за продукцією (випуском) - (визначаються за­вдання дочірніх підприємств, функціональних відділів, окремих працівників - кожна група контролюється від­повідно до власних (визначених) показників;

бюрократичний контроль - через створення широкої сис­теми правил і процедур.

корпоративна культура, особливий психологічний клімат в організації без зовнішніх проявів, але за його допомоги приводять в дію офіційно затверджені (бюрократичні) ме­ханізми контролю.

Фірма «Інтернешнл Телефон енд Телеграф» («Ай Ті Ті»), на­приклад, щомісяця проводить наради менеджерів всіх своїх від­ділень у штаб-квартирі корпорації в Нью-Йорку. На ці наради за­прошуються керівники всіх прибуткових і збиткових структурних одиниць фірми. На них обговорюються звіти, підготовлені кожним таким підрозділом, у яких відображені детальні відомості про обсяг продаж, прибуток, відсотки на вкладений капітал і т.ін. Крім того, очікується, що всі менеджери повідомлять про свої поточні та очі­кувані проблеми, що виникають під час господарської діяльності. Більше того, вони повинні пояснити, чому виникли ці проблеми і як вони збираються їх вирішувати.

Загалом інформацію про зміст і типи контролю в ТНК доцільно подати у стислому вигляді в формі табл. 12.1.


Кожний із видів контролю виконує свої специфічні функції, зміст яких доцільно подати у вигляді табл. 12.2.

 

Таблиця 12.2


Функції видів контролю залежно від обраної стратегії ТНК

Організацій­на структура

Виділя­ється між­народний відділ

Глобальна географічна

Глобаль­на функ­ціональна структура

Глобаль­на ма­трична

Потреба в координації

Середня

Низька

Висока

Дуже ви­сока

Потреба у комплек­сному інте­граційному механізмі

Середня

Низька

Висока

Дуже ви­сока

Значення корпоратив­ної культури

Значення виникає

Не має зна­чення

Важлива

Дуже

важлива

Вплив на­ціональних культур на організацію

Існують проблеми в органі­зації через культурні відміннос­ті

Проблеми виникають, але вони сприяють розвитку конкурент­них переваг

Прак­тично не вплива­ють

Пробле­ми вини­кають, але вони спри­яють розвитку конку­рентних переваг

 

 

Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях

Корпорації США:

Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності за­рубіжних відділень.

Контролювання виконання планів, бюджетів у відповід­ності зі стандартами компанії.

Централізоване надходження інформації до штаб-квартири про стан виробничих процесів.

Істотний вплив кар'єрних аспектів на процес контролю.

Західноєвропейські МНК:

Тенденція до вимірювання якісних аспектів зарубіжних операцій.

Контролювання переважно поведінки та її впливу на до­сягнення цілей.

Переважно децентралізований характер виробничого контролю.

•          Короткі вертикальні відстані у каналах звітності. Японські МНК:

Менша, ніж в США, участь менеджерів і контролерів у процесі безпосереднього контролю.

Наявність довгострокових планів і бюджетів приводить до більш гнучкого їх використання в комунікаціях, що роз­ширює їх роль далеко за межі контрольних інструментів.