ВСТУП

 

Мета вивчення курсу міжнародного менеджменту - сформува­ти уявлення про управління транснаціональними корпораціями та особливості використання умов і стилю менеджменту залежно від історичних та культурних умов країн базування.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» є нормативною для підготовки магістрів економічних спеціальностей. У даному на­вчальному посібнику представлений матеріал розглядається у тіс­ному взаємозв'язку з іншими економічними дисциплінами. Ви­вчення цього курсу створює основу для розгляду макроекономічних відносин з урахуванням особливостей національної економіки та системи інструментів її функціонування на світовому ринку. Ви­ходячи із загальних процесів глобалізації, автори намагалися по­дати нагромаджений міжнародний досвід і показати зростання рівня інтернаціоналізації для багатьох підприємств, що допоможе майбутнім фахівцям ефективно пристосовуватися до різноманітних умов зовнішнього середовища та активно використовувати скаляр­ні, синергетичні й освітні ефекти від міжнародної діяльності. Саме тому вони зосередили увагу на розкритті проблеми менеджмен­ту транснаціональних корпорацій, в межах яких центральними є питання оптимізації внутрішнього та іноземного engagements підприємства.

Пропонований навчальний посібник підготовлений у відпо­відності з програмою дисципліни «Міжнародний менеджмент» і сприяє вирішенню проблеми забезпечення цієї дисципліни на­вчально-методичними матеріалами. У ньому послідовно розкриті теми, які охоплюють всі змістові модулі, визначені стандартом: Міжнародний бізнес, його сутність, розвиток та сучасні особли­вості; Сутність міжнародного менеджменту; Середовище міжна­родного менеджменту; Стратегічне планування в міжнародних корпораціях; Прийняття рішень у міжнародних корпораціях; Організаційний розвиток міжнародних корпорацій; Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях; Керування і комунікації в міжнародних корпораціях; Контроль і звітність міжнародних корпорацій; Технологічна політика міжнародних корпорацій; Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій; Торговельні операції міжнародних корпорацій; Інвестиційні опе­рації міжнародних корпорацій; Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій; Становлення глобального менеджменту.

Разом з тим він містить теми, не включені до нормативної про­грами: Кроскультурний менеджмент; Досвід організації менедж­менту в різних країнах; Взаємовідносини міжнародних корпорацій з державою, в яких, з точки зору колективу авторів, більш ґрун­товно розкрито зміст основних положень навчальної дисципліни.

Для закріплення теоретичних основ курсу «Міжнародний ме­неджмент» та додаткового контролю повноти знань студентів авто­ри подають завдання для самостійної роботи - тести та контрольні запитання. Це дає можливість проаналізувати здатність студента використовувати в процесі прийняття економічних рішень вивчені методики та надбані навики.

Для зручності у посібнику наведено словник базової терміноло­гії. Наочний матеріал поданий у вигляді графіків, таблиць та схем.