АННОТАЦІЯ

Міжнародний менеджмент

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2011


УДК 338.24:339.9(075.8) ББК 65.290-2я73 М 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-5994 від 23.07.2009 р.)

Рецензенти:

Старостенко А. Г. - доктор економічних наук, професор, (Національний університет державної податкової служби України);

Губенко В. І. - доктор економічних наук, професор, (Білоцерківський наці­ональний аграрний університет).

 

Автори: ВихорМ. В., Гацька Л. П., Гошовсъка В. В., Загурський О. М., Ло-бунець В. І., Романенко Л. Ф., ПівторакМ. В., Цибок В. О., Циганова Н. В., Шемігон О. І., Шишковська В. П., Юхименко Н. М., Юхименко П. І., Яки-мюк Ю. П.

 

Юхименко П. І., Гацька Л. П., Півторак М. В. та ін. М 58 Міжнародний менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 с.

ISBN 978-966-364-872-9

Даний навчальний посібник розкиває нагромаджений міжнародний досвід управ­ління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства . Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питання міжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу . В навчальний посібник включені контрольні запитання і тести для перевірки знань студентів, глоса­рій, список рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом на­вчальний посібник відповідає програмі навчального курсу "Міжнародний менеджмент", який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, нау­ковців, усіх, кого цікавлять питання міжнародного менеджменту.

УДК 338.24:339.9(075.8) ББК 65.290-2я73

ISBN 978-966-364-872-9

© Юхименко П. І., Гацька Л. П.,

Півторак М. В. та ін., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.