4.5. Особливості менеджменту в Фінляндії

Фінська школа менеджменту за останні два десятиліття досягла міжнародного рівня. Вона визначає ряд найважливіших факторів, необхідних для успішної діяльності керівника, а саме:

вміння досягати результатів та бажання наполегливо пра­цювати для досягнення поставленої мети;

бажання та здатність нести відповідальність за довірену роботу та приймати ризиковані рішення;

вміння розпочинати процеси змін, керувати ними та вико­ристовувати їх в інтересах організації;

вміння використовувати відкритий спосіб управління на підприємстві, розвивати співпрацю;

мистецтво швидко приймати рішення;

здатність зосереджуватися на нинішніх та майбутніх рішен­нях;

здатність визначати зміни всередині та зовні організації, ефективно використовувати їх;

готовність до тісних соціальних взаємовідносин;

здатність до спільного керівництва;

використання творчого підходу до своєї праці;

постійне самовдосконалення та добра загальна психологічна й фізична форма;

вміння правильно використовувати свій час;

здатність до мотивування себе та персоналу;

готовність очолювати добре підготовлений, професійний пер­сонал.

Фінській менеджмент використовує різні рівні управління, зокрема:

визначення результатів управління за ситуацією;

контроль за результатами управління.

Процес визначення результатів розпочинається з глибокого ана­лізу, на підставі якого визначаються бажані результати (ключові результати) для різних рівнів. До ключових результатів відносять: результати комерційної діяльності; результати функціональної ді­яльності; результати підтримки бізнесу.

Процес управління за ситуацією — це управління по днях. Ме­тою цього процесу є організація справ, для виконання яких керівники повинні вміти аналізувати і брати до уваги зовнішні та внутрішні ситуаційні фактори підприємства. На етапі процесу управління велику роль відіграє процес планування, який поділяється на стра­тегічне, річне та планування графіків роботи.

При управлінні за результатами, поряд з плануванням, оціню­ють виконання планів та контроль. Наполегливість, творчий підхід та обов'язковість при виконанні планів — це ті риси, які відрізняють дану систему управління від інших.

Управління за результатами — це сукупна система управління, мислення та розвитку, за допомогою якої досягаються визначені всіма працівниками підприємства цілі. При цій системі ефективно використовуються особливості господарської ситуації, творчі зді­бності персоналу, а також стилі та техніка управління.

Отже, для фінської школи управління можна визначити таку послідовну схему дій:

•          управління діяльністю фірми, включаючи планування ді­яльності, постановку виробничих завдань, створення систе­ми вимірювання виробничої праці, контроль за виконан­ням завдань;

управління персоналом, до якого відносять забезпечення співпраці між усіма членами трудового колективу, кадрову політику, інформування, мотивацію навчання працівни­ків;

управління важливими зв'язками організації;

постійне вдосконалення управління діяльністю фірми та персоналу, враховуючи поліпшення планування, дослі­дження та розвиток мікроклімату в організації, удоскона­лення розподілу праці.

 

Питання для самоконтролю

Назвіть особливості японського національного стереотипу.

Які характерні напрями менеджменту Японії?

Які характерні напрями менеджменту США?

Які характерні напрями менеджменту Німеччини?

Які характерні напрями менеджменту Швеції?

Які характерні напрями менеджменту Фінляндії?

Поясніть зміст «Моделі Гарцбурга».

Порівняйте японський і американський підхід до менедж­менту.

У чому полягає сутність японського духовного кодексу ком­панії?

10.       Дайте характеристику образу типового американця.

 

Міпі case studies 1

Молодий норвезький директор закордонної філії американ­ської компанії мав труднощі з делегуванням відповідальності і функцій своїм заступникам — італійцю і греку. Керівництво ком­панії, намагаючись вирішити проблему, вдалося до допомоги кон­сультантів по управлінню зі США, Німеччини, Японії, України.

Консультант із Німеччини порекомендував визначити не тіль­ки зону відповідальності кожного з замів, а і з максимально дета­лізовано описати їхні конкретні функціональні обов'язки. Строго розподілити ці обов'язки між ними, не допускаючи дублювання. Передбачити випадки, коли рішення, пов'язані з виконанням цих функцій, приймаються самостійно, і випадки, коли вони узгоджу­ються з директором.

Які поради, на вашу думку, дали б консультанти зі США, Япо­нії та України? Охарактеризуйте національні стереотипи вказаних країн.

 

Міпі case studies 2

Свідченням належності до якої культури є фраза Наполеона Бонапарта: «Спочатку вплутаємося в бій. А там подивимося»? Дайте відповіді на питання:

Чи узгоджується дана фраза з національним стереотипом Наполеона? (Тобто, чи можна його вважати типовим пред­ставником своєї нації?)Опишіть основні особливості фран­цузького національного стереотипу.

Визначте, які особливості побудови системи управління повинні бути в країні з високим рівнем запобігання неви­значеності?

 

Міпі case studies 3

Ви працюєте в одній із країн середземноморського узбережжя і запрошуєте на вечерю свого колегу з числа місцевих жителів з родиною. Вечеря готова до семи годин, однак ваші гості приїж­джають тільки о дев'ятій. Усі страви підгоріли і виглядають уже не апетитно. Ви повинні вирішити, як правильно поступити.

а)         Ви нічого не говорите і пригощаєте гостей, видаливши по-
передньо підгорілі шматки і додатково прикрасивши страви.

б)         Ви роздратовані і пояснюєте своїм гостям, чому страви під-
горіли: адже ви очікували їх на сьому вечора, а не на дев'яту.

в)         Ви пригощаєте гостей легкими закусками і напоями. Ви го-
ворите, що ви «спалили» м'ясо, що вам дуже шкода, і пропонуєте
усім піти повечеряти у вашому улюбленому ресторані.

Який варіант обрали б ви і чому? Чи могла трапитись подібна ситуація, скажімо, в Німеччині? Чи однаково реагували б ви на си­туацію, чекаючи гостей в Україні, в Іспанії, в Англії?

Література

Кузьмін О., Мельник О. Японський менеджмент: особливості функціонального підходу//Регіональна економіка. — 2002, № 1.

Панченко С. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международ­ный менеджмент. — СПб.: Питер, 2001.

Сравнительный менеджмент/Под ред. Пивоварова С. Э. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.

Радченко В.В. Международный менеджмент. — К., 2000.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підруч. — К.: Академви-дав, 2003. — (Альма — матер).

Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2006. — 592 с.