3.3. Особливості аналізу бізнес-середовища міжнародних компаній

Аналіз бізнес-середовища міжнародних компаній здійснюється з позицій стратегічних цілей компанії. Його висновки викорис­товуються як основа стратегічної оцінки для аналізу і розробки можливих варіантів планів стратегії розвитку її. Основна мета оцінки інформації про бізнес-середовище — з'ясування факторів негативного і позитивного впливу на майбутню діяльність фірми. В процесі оцінки фокус зміщується від розуміння сутності та скла­дових середовища як такого до усвідомлення того, що цей його стан середовища може означати для компанії, які становить загрози або створює нові можливості.

Існує декілька методів оцінки середовища бізнесу. Найбільш поширеним є метод «5х5». Він був запропонований у 1984 р. А. Мес-ком і включає п'ять питань про п'ять чинників зовнішнього серед­овища бізнесу.

Якщо ви володієте інформацією про чинники зовнішнього се­редовища бізнесу, назвіть хоча б п'ять з них:

1. Які п'ять чинників зовнішнього середовища бізнесу станов­лять для вас найбільшу небезпеку?

Які п'ять чинників із планів діяльності ваших конкурентів вам відомі?

Якщо ви вже визначили стратегічні цілі вашої компанії, то які п'ять чинників бізнес-середовища могли б стати найбільш важливими для досягнення ваших цілей?

Назвіть п'ять зовнішніх чинників бізнес-середовища, які б включали можливість сприятливих для вас змін.

Для того щоб дати достовірні відповіді на кожне з п'яти запи­тань, необхідно опрацювати вже існуючу інформацію про серед­овище бізнесу і спробувати дати прогнози її майбутнього стану.

Межі навколишнього середовища визначаються шляхом ана­лізу стратегічного місця розташування міжнародної корпорації стосовно товарних і географічних сегментів, у яких вона конкурує. Ці межі визначають широту, глибину і часові параметри аналізу. Під широтою розуміють тематичне охоплення напрямів аналізу, глибина — рівень детальності дослідження факторів зовнішнього середовища. Часові параметри аналізу поділяються на коротко-, середньо- і довгострокові.

Процес аналізу сегмента зовнішнього середовища складається з наступних етапів:

Збір даних про стан сегмента зовнішнього середовища.

Розподіл інформації відповідно до прийнятих критеріїв по групах: «критично важлива», «важлива», «відносно важлива», «не істотна».

Визначення ключових подій і тенденцій у сегменті. Подія — це важливе явище або випадок в окремій сфері.

Тенденція — це встановлена спрямованість подій, яку можна виділити й описати. Важливе значення має оцінка динаміки, стадії розвитку тенденції, значимості і залежності від інших факторів зовнішнього середовища. Прогресуючі тенденції звичайно викли­кають найбільший інтерес аналітиків і провокують прискорення процесів прийняття рішень. Значимість тенденції розглядається як мінімум з двох сторін: з точки зору впливу на діяльність між­народної корпорації і широкі або вузькі кола суспільства. Одне впливають на інші соціально-економічні процеси і знаходяться під впливом різних подій у регіональному, національному або глобаль­ному середовищі, інші є відносно ізольованими і відкрито не про­вокують змін в інших сферах.

Оцінка впливу тенденцій і подій на міжнародну корпорацію. Розрізняють негативний, позитивний та нейтральний впливи.

Негативні впливи можуть перешкоджати реалізації стратегії корпорації, збільшувати ризики, погіршувати техніко-економічні і фінансові показники діяльності.

Позитивні впливи позв'язані зі збільшенням можливостей організації в одержанні конкурентних переваг, розвитком бізнесу в суворій відповідності з розробленими планами, формуванням і реалізацією нових бізнесів-ідей. Нейтральні впливи не впливають на діяльність організації.

Оцінка взаємозв'язку між тенденціями.

Тенденції в окремих секторах зовнішнього середовища в біль­шості випадків впливають на різноманітні параметри діяльності міжнародних корпорацій. Так, наприклад, створення генетично модифікованих продуктів (технологічне середовище) вже сьогодні дозволяє підвищити якість життя, стимулює зміну демографічної ситуації, створює умови для виникнення попиту на товари спо­живчого призначення і формує нові ринки збуту. Програми ООН по зниженню кількості непрофесійних і наданню якісних медичних послуг у країнах, що розвиваються, сприяють підвищенню якості трудових ресурсів у цих регіонах і дозволяють міжнародним корпо­раціям знижувати витрати, пов'язані з підготовкою співробітників.

Оцінка рушійних сил тенденцій.

В якості рушійних сил виокремлюють причини змін і симп­томи. Під причинами розуміються явища і події, які викликають появу деяких трансформацій. Симптоми — це прояви змін.

Прогноз розвитку ситуації та оцінка її впливу на діяльність міжнародної корпорації та її конкурентів.

Формуються сценарії оптимістичного, нейтрального і песи­містичного розвитку подій з урахуванням змін у рушійних силах, оцінкою імовірності трансформації, а також впливу на особливості еволюції міжнародної корпорації.

Аналіз впливу зовнішнього середовища на ведення бізнесу дає можливість зробити висновки, які необхідно мати на увазі при здій­сненні міжнародної діяльності:

1. Контакти між різними країнами розширюються, чому спри­яє розвиток засобів транспорту і зв'язку, зростання доходів на­селення. Одночасно зростає глобальна конкуренція: посилюється боротьба міжнародних та транснаціональних компаній в різних частинах світу. На темпи змін суттєво впливають духовні і матері­альні чинники культурного середовища ведення бізнесу.

Цілі діяльності компаній, форми їх організації і використо­вувані технології все більше стандартизуються. Проте люди в цих організаціях продовжують дотримуватися власних культурних традицій. Іншими словами, деякі матеріальні чинники бізнесу ста­ють все універсальнішими, але способи, за допомогою яких під­приємці співпрацюють, вирішують проблеми і винагороджують діяльність, ніколи не стануть абсолютно універсальними.

Для підвищення ефективності бізнесу в країні-партнері необ­хідно орієнтуватися на соціальні групи, інтереси яких найбільш близькі вашому бізнесу.

Соціальний статус і належність до соціальних груп індивіда може мати велике значення для його кваліфікаційних характерис­тик і можливості отримати певну роботу.

Безліч варіацій культурного середовища бізнесу породжує специфічне ставлення до роботи в державних установах або при­ватних фірмах.

Найбільший інтерес часто виявляється до вивчення методов ведення бізнесу в розвинутих країнах.

Культурні чинники багато в чому визначають успіх чи невда­чу ведення бізнесу в інших країнах.

 

Питання для самоперевірки

Що таке бізнес-середовище міжнародного менеджменту і яка його структура?

Охарактеризуйте основні риси сучасного бізнес-середовища та тенденціїї його змін.

Які особливості аналізу бізнес-середовища міжнародних компаній? Які складові зовнішнього середовища менеджменту?

У чому полягають реальні можливості виходу українських фірм на зовнішні ринки?

Що треба знати менеджеру ТНК про аналіз економічного середовища?

Правовий аналіз середовища: що важливо враховувати при прийнятті управлінських рішень?

Що є важливим для міжнародного менеджера в політичних аспектах середовища?

Яка роль маркетингового аналізу для прийняття рішень у міжнародному бізнесі?

Якими є особливості зовнішнього середовища в Україні?

10.       Що таке культурна модель (кластер)?

 

Тести

Середовище міжнародного менеджменту це:

а)         сукупність різноманітних відносин та інтересів різних груп
і організацій, які складаються в усіх країнах, де корпорація здій-
снює свої ділові операції;

б)         сукупність економічних відносин та ресурсів країн-господа-
рів, що визначають можливості започаткування і розвитку відді-
лень транснаціональних корпорацій у цій країні;

в)         сукупність технологічних процесів, що використовуються
у приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для
виробництва товарів чи надання послуг.

Базовим елементом середовища є:

а)         політико-правове середовище міжнародних корпорацій;

б)         соціально-правове середовище міжнародних корпорацій;

в)         господарсько-правове середовище міжнародних корпорацій.

Політична складова політико-правового середовища вклю­чає такі фактори впливу на діяльність міжнародних корпорацій:

а)         політична стабільність;

б)         економічна самостійність;

в)         ефективність державного управління;

г)         правильна відповідь а, в.

Міжнародне право це:

а)         система міжнародних правових актів, а також неписаних
домовленостей, що регламентують міжнародний рух активів і за-
хист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб;

б)         система правових відносин, що ґрунтується на релігійних
заповідях;

в)         система правових відносин, що базується на детально роз-
роблених комплексах законів, зведені в певні кодекси.

Економічне середовище міжнародних корпорацій це:

а)         система міжнародних правових актів, а також неписаних
домовленостей, що регламентують міжнародний рух активів і за-
хист прав та інтересів юридичних і фізичних осіб;

б)         сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господа-
рів, що визначають можливості започаткування і розвитку відді-
лень транснаціональних корпорацій у цій країні;

в)         типова характеристика ділової поведінки, притаманні певній
національній культурі.

Інструментами економічного середовища є:

а)         індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного

форуму;

б)         індикатор структурних реформ Європейського банку рекон-
струкції та розвитку;

в)         індекс цін;

г)         правильна відповідь а, б.

Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій

це:

а)         сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господа-
рів, що визначають можливості започаткування і розвитку відді-
лень транснаціональних корпорацій у цій країні;

б)         сукупність різноманітних відносин та інтересів різних груп
і організацій, які складаються у всіх країнах, де корпорація здій-
снює свої ділові операції;

в)         сукупність етнічних і культурних характеристик населення
приймаючих країн, що створюють відповідні національні стерео-
типи поведінки.

Для фабрики кондитерських виробів ключовими при про­веденні аналізу зовнішнього середовища будуть виступати фак­тори:

а)         економічні, політичні, технологічні;

б)         екологічні, міжнародні, економічні;

в)         соціально-демографічні, економічні, міжнародні.

9. Конкуренти є складовою частиною середовища прямого впливу:

а)         так

б)         ні

10. Рівень безробіття — фактор соціально-демографічного се­редовища;

а)         так

б)         ні

 

Література

Акулич И.Л. Международный маркетинг: Учеб. пособие. — Мн.: Высшая шк., 2006. — 544 с.

Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд./Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 1088 с: ил. — (Серия «Классика МВА»).

Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу. — К., 2002. — 632 с.

Международний менеджмент/Под ред. Пивоварова С. З., Та-расевича Л. С., Майзеля А. И. — СПб.: Питер, 2001. — 576 с.

Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компа­ниях. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 384 с.

Міжнародний менеджмент: Навч. посіб./Білозубенко В. С, Озаріна О. В., Семенов А. А.; за редакцією професора О. Б. Черне-ги. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 592 с.