ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Баланс:  П(С)БО  2,  затверджено  наказом  Міністерства  фінансів

України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

2. Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відо-

мості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

3. Деякі питання розпорядження об’єктами державної власності: Ро-

зпорядження   КМУ  від  24  грудня  2007  р.  №  1231-р.  –  Чинний  з

28.12.2007 // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 груд., № 245.

4. Загальні вимоги до фінансової звітності: П(С)БО 1, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чин- ний від 1999-03-31].

5. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: національний ста-

ндарт  №1, затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від

10.09.2003 р. № 1440 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 жовт., № 193.

6. Звіт про власний капітал підприємства: П(С)БО 5, затверджена наказом Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

7. Звіт про рух грошових  коштів:  П(С)БО  4, затверджено  наказом

Міністерства  фінансів  України  від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний  від

1999-03-31].

8. Звіт  про  фінансові  результати:  П(С)БО  3,  затверджено  наказом

Міністерства  фінансів України від 31.03.1999  р. № 87. – [Чинний від

1999-03-31].

9. Зобов’язання: П(С)БО 11, затверджено наказом Міністерства фі-

нансів України від 31.01.2000 р. № 20. – [Чинний від 2000-01-31].

10.   ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних тер-

мінів Міжнародної  торгової палати (редакція 2000 року): Правила вiд

01.01.2000 р. – Чинні з 01.01.00 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 квіт.,

№ 68.

11.   Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національ- ній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за № 377/8976. – Чинна з 09.04.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 16 квіт., № 13.

12.   Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття раху-

нків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Пра-

вління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492. – Чинна з

01.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 02 січ., № 51, Т. 1.

13.   Інструкція про порядок регулювання діяльності банку в Україні

(Розділ  VI.  Глава  1):  постанова  Правління  НБУ  від  28.08.2001  р.


№ 368. – Чинна з 26.09.01  // Офіційний  вісник України.  – 2001. – 19

жовт., № 40.

14.  Класифікація інституційних секторів економіки України: Наказ Державного комітету статистики України від 18.04.2005 р. № 96 із змі- нами і доповненнями, внесеними 1.09.2005 р. № 249.

15. Методика визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських  підприємств,  у тому числі реорганізованих,  за-

тверджена  наказом  Міністерства  аграрної  політики  від  21.06.2005  р.

№ 274. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний  вісник України. – 2005. – 19

серп., № 31, Т. 2.

16. Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих,  затверджена  наказом Міністерства  аграрної політики

України від 07.06.2005 р. № 252. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник

України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т. 2.

17.   Митний  кодекс  України:  за  станом  на  01.08.09  //  Урядовий кур’єр. – 2002. – 14 серп., № 148.

18.   Об’єднання підприємств: П(С)БО 19, затверджено наказом Мі-

ністерства  фінансів  України  від  07.07.1999  р.  №  163.  – [Чинний  від

1999-07-07].

19.   Оцінка нерухомого майна: національний стандарт № 2, затвер-

джений   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від  28.10.2004   р.

№ 1442. – [Чинний від 2004-10-28] // Урядовий кур’єр. – 2004. – 10 лис-

топ., № 214.

20.   Положення з оцінки вартості майна в умовах вимушеного про-

дажу (проект) // Вісник оцінки. – 2002. – № 3. – C. 15–25.

21.   Положення про порядок виконання банками документів на пе- реказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та бан- ківських металів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. № 216 та зареєстроване в Міністерстві юстиції  України 01.10.2008  р. за № 910/15601).  – Чинне з 12.10.08  //

Офіційний вісник України. – 2008. – 17 жовт., № 76.

22.   Положення про порядок здійснення банками операцій за гаран- тіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою правління національного банку України від 15.12.2004 р. № 639 та заре- єстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 41/10321. – Чинне з 24.01.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 04 лют., № 3.

23.   Положення про порядок здійснення операцій з чеками в інозе-

мній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12. 2000 р. № 520 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.02. 2001 р. за № 152/5343. – Чинне з

22.04.06 // Офіційний вісник України. – 2006. – 26 квіт., № 15.


24.  Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовніш- ньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління На- ціонального банку України від 03.12.2003 р. № 514 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12/2003 р. за № 1213/8534. – Чинне з

04.01.04 // Офіційний вісник України. – 2004. – 09 січ., № 52, Т. 1.

25.   Положення про порядок формування  та використання  резерву для компенсації можливих втрат за кредитними операціями банків: по-

станова Правління НБУ від 6.06.2000  р. № 279. – Чинне з 03.08.00 //

Офіційний вісник України. – 2000. – 25 серп., № 32.

26.   Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії яко-

сті системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спі-

лок: Розпорядження  Державної комісії з регулювання  ринків фінансо- вих  послуг  України  від  16.01.2004  р.  № 7.  –  Чинний  з  14.02.04  // Офіційний вісник України. – 2004. – 20 лют., № 5.

27.   Порядок експертної оцінки нематеріальних активів, затвердже-

ний наказом Фонду державного майна України та Державного комітету

з питань  науки  і технологій  від  27.07.1995 р.  №  969/97.  –  Чинний  з

10.08.95         [Електронний         ресурс].         –         Режим         доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/  laws/main.cgi.

28. Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбарда-

ми: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 р. № 1 800. –

Чинна з 01.01.04 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 10 груд., № 233.

29.   Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ді-

лянок, затверджений  Наказом Держкомзему  України від 09.01.2003  р.

№ 2. – Чинний  з 23.05.03  // Офіційний  вісник України.  – 2003.  – 13

черв., № 22.

30.   Правила використання готівкової іноземної валюти на території

України:  Постанова  правління  НБУ  від 26.03.98  р. № 119.  – Чинні  з

29.06.07 // Офіційний вісник України. – 2007. – 02 лип., № 46.

31.   Про  акціонерні  товариства:  Закон  України  від  17.09.2008 р.

№ 514-VI. – Чинний з 29.04.09 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 жовт.,

№ 202.

32.   Про   банки    і   банківську    діяльність:    Закон    України    вiд

07.12.2000 р.  №  2121-III.  –  Чинний  з  17.01.01  //  Урядовий  кур’єр.  –

2001. – 17 січн., № 8.

33.   Про  благодійництво  та  благодійні  організації:  Закон  України вiд 16.09.1997 р. № 531/97-ВР. – Чинний з 15.10.97 // Голос України. –

1997. – 15 жовт.

34.   Про  відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання його банкрутом: Закон України вiд 14.05.1992 р. № 2343-XII у редакції


від 30.06.1999  р. – Чинний з 01.07.92 [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi.

35.   Про господарські  товариства:  Закон України  від 19.09.1991 р.

№ 1576-XII. – Чинний з 01.10 1991 // Голос України. – 1991. – 11 жовт.

36.   Про державну підтримку малого підприємництва: Закон Украї-

ни  від  19.10.2000  р.  №  2063-ІІІ.  –  Чинний  з  22.11.00  //  Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листоп.

37.   Про довірчі товариства:  Декрет КМ України вiд 17.03.1993  р.

№ 23-93. – Чинний з 01.04.93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 01 квіт.

38.   Про затвердження переліків господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають першочерговому продажу, дер- жавних підприємств і відкритих акціонерних товариств, що підлягають

першочерговій підготовці до продажу в 2008 році: Розпорядження Ка- бінету Міністрів України від 16.01.2008 р. № 81-р. – Чинний з 22.02.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi.

39.   Про   зовнішньоекономічну    діяльність:    Закон    України    від

16.04.1991 р. № 959-XII. – Чинний з 01.07.91 // Голос України. – 1991. –

12 черв.

40.  Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні  фонди):  Закон  України  вiд  15.03.2001 р.  №  2 299-III.  – Чинний з 24.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25квіт., № 74.

41.   Про кредитні спілки: Закон України вiд 20.12.2001 р. № 2 908-III. –

Чинний з 22.01.02 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 23 січ., № 14.

42.   Про митний тариф України: Закон України від 5.04.2001 р. № 2371- III. – Чинний з 01.07.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

43.   Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.

№ 679-XIV. – Чинний з 22.06.99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 01 лип.

44.   Про  недержавне   пенсійне  забезпечення:   Закон  України  вiд

09.07.2003  р. № 1 057-IV.  – Чинний  з 01.01.04  // Урядовий  кур’єр.  –

2003. – 11верес., № 169.

45.   Про  обіг  векселів  в  Україні:  Закон  України  від  5.04.2001  р.

№ 2374-ІІІ. – Чинний з 04.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 04 трав.,

№ 78.

46.   Про оподаткування  прибутку  підприємств:  Закон  України  вiд

28.12.1994 р. № 334/94-ВР. – Чинний з 01.01.1995 // Голос України. –

1995. – 14 лют.

47.   Про  оцінку  земель:  Закон  України  вiд 11.12.2003  р. № 1378– IV. – Чинний з 13.06.04 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 15.

48.   Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну дія-

льність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. N 2658-III. – Чинний з 07.09.01 // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 47.


49.   Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон Укра-

їни  із  змінами   і  доповненнями,   внесеними   Законами   України   від

5.06.2003 р. № 906-IV, від 6.10.2004 р. № 2 056-IV. – Чинний з 16.05.01

// Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 трав., № 84.

50.   Про податок на додану вартість: Закон України вiд 03.04.1997

р. № 168/97-ВР. – Чинний з 01.07.97 // Голос України. – 1997. – 15 трав.

51.   Про політичні партії в Україні: Закон України вiд 05.04.2001 р.

№ 2 365-III. – Чинний з 28.04.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 квіт.,

№ 77.

52.   Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України  від 23.09.1994  р. № 185/94-ВР.  – Чинний  з 05.10.94 // Голос України. – 1994. – 05 жовт.

53.   Про промислово-фінансові групи: Закон України вiд 21.11.1995

р. № 437/95-ВР. – Чинний з 21.05. 96 // Голос України. – 1996. – 21 трав.

54.   Про  складання  фінансових  планів  підприємств:  Розпоряджен-

ням  Кабінету  Міністрів  України  від  13.04.2005  р.  № 95-р. – Чинне  з

13.04. 05 // Урядовий кур’єр. –2005. – 27 квіт., № 78.

55.   Про   спрощену   систему   оподаткування,   обліку   і   звітності суб’єктів   малого   підприємництва:    Указ   Президента   України   від

03.07.1998 р. № 72 798 у редакції Указу Президента від 28.06.99 р. №

746/99 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 07 лип.

56.   Про страхування: Закон України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. –

Чинний з 11.04.96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 18 квіт.

57. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоеконо- мічних договорів (контрактів), які передбачають  розрахунки в інозем-

ній валюті: Постанова КМУ та НБУ від 21.06.1995 р. № 444. [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi.

58.   Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V. – Чинний з 18.10.06 // Урядовий кур’єр. –

2006. – 18 жовт., № 195.

59.   Про   фінансовий   лізинг:   Закон   України   вiд   16.12.1997   р.

№ 723/97-ВР. – Чинний з 10.01.98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 січ.

60.   Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-

сових послуг: Закон України вiд 12.07.2001 р. № 2 664-III. – Чинний з

22.08.01 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 29 серп., № 154.

61.   Про   цінні   папери   і   фондовий   ринок:   Закон   України   від

23.02.2006  р. № 3 480-IV.  – Чинний  з 19.05.06  // Урядовий  кур’єр.  –

2006. – 19 квіт., № 75.

62.   Фінансові інвестиції: П(С)БО 12, затверджено наказом Міністер-

ства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. – [Чинний від 2000-04-26].


63.   Цивільний  кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-

ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –

2003. – №№ 40-44.

Основна література

64.   Бригхем Ю. Финансовый  менеджмент:  в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалёва. – СПб.: Экономическая школа. – 2005. – Т. 1. – 2005. – 497 с.

65.   Бригхем Ю. Финансовый  менеджмент: в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалёва. – СПб.: Экономическая школа. – 2005. – Т. 2. – 2005. – 668 с.

66.   Ван         Хорн   Дж. К.             Основы          финансового менеджмента             /

Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович; пер. с англ. – [12-е изд.]. – М.: Виль-

ямс. – 2006. – 1 232 с.

67.  Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:

навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

68.  Євтух О. О. Оцінка нерухомості при іпотеці: монографія / О. О.

Євтух.  – Луцьк:  РВВ  «Вежа»  Волин.  держ.  ун-ту  ім.  Лесі  Українки,

2005. – 272 с.

69.   Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарюван-

ня: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

70.   Терещенко О. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств:

навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

71.   Філіна  Г. І.  Фінансова  діяльність  суб’єктів  господарювання:

Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

72.   Фінанси підприємств / [за наук. ред. А. М. Поддєрьо-гіна]. – [4-

те вид.]. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 60–78.

73.   Фінансова діяльність підприємств: навч. посіб. / [В. І. Аранчій,

В. Д. Чумак,  О. Ю. Смоленська,  Л. В. Черненко].  –  К.:  Професіонал,

2004. – 240 с.

74.   Фінансова   діяльність  підприємства:   підручник  /  [О. М. Бан- дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

75. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка.  – К.: КНЕУ, 2006. –

312 с.

76.   Фольмут  Х.  Инструменты  контроллинга  /  Х.  Фольмут.  –  М:

Финансы и статистика, 2001. – 288 с.

77.   Шершньова  З. Є.  Стратегічне  управління:  Підруч.  / З. Є. Шер-

шньова. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.


Додаткова література

78. Акімова І. Структура власності, корпоративне управління та показники  роботи  підприємств:  результати  емпіричного  дослідження

роботи підприємств  / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – Інститут Економіч-

них Досліджень та Політичних Консультацій, липень 2003. – С. 4.

79.   Ангелин Д. Мал золотник… / Д. Ангелин // Бизнес. – № 1–2. –

17 січ. – 2005. – С. 66–69.

80.   Антикризисное  управление:  учебник  / [под  ред.  Э. М. Корот-

кова.]. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 432 с.

81.   Афонін  А. С.  Технологія  реструктуризації  підприємства  /  А. С.

Афонін, В. П. Нестерчук. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, ін-

формаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 72 с.

82.   Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч.

посіб. / Л. О. Бакаєв. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.

83.   Балашов В. Г. Технологии повышения финансового результата предприятий   и   корпораций:   Практика   и   методы   /   В. Г. Балашов,

В. А. Ириков. – М.: ПРИОР, 2002. – 512 с.

84.  Белялов Т. Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю  у складі оперативних  фінансових  активів корпорації  / Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 (51). –

С. 30–36.

85.   Бесараб  О.  Роль  банку  у  формуванні  інвестиційних  ресурсів

ФПГ / О. Бесараб // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 116–120.

86.   Биконя С. Інститут факторингу в умовах переходу до економіч-

ного зростання / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 10–14.

87.   Блинов  А.  Малое  предпринимательство  /  А.  Блинов.  –  М.:

ИНФРА-М, 1997. – С. 32.

88.   Бурцев В. В. Внутренний контроль: основные понятия и орга-

низация проведения / В. В. Бурцев // Журнал Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 10–15.

89.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.- практ.  посіб.  [під ред.  С. Ф. Голова  ]. – Дніпропетровськ:  ТОВ  «Ба- ланс – Клуб», 2001. – С. 273.

90.   Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван

Хорн; пер. с англ. / гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1999. – 788 с.

91.   Василенко  В. О.  Антикризове  управління  підприємством:  Навч.

посіб. / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 368 с.

92.   Висіцька І. Пайовий фонд майна членів КСП: правовы аспекти /

І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 41–45.

93.   Висіцька І. Правовий стату КСП: передумови створення та ос-

новні  засади  діяльності  /  І.  Висіцька  //  Справочник  экономиста.  –

2007. – № 8, август. – С. 49–53.


94.   Герасимчук  З. В. Управління  фінансовими  ресурсами  регіону: Монографія / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 176 с.

95.   Герасимчук З. В. Фінансова політика сталого розвитку регіону: монографія / Герасимчук З. В., Вахович І. М., Камінська І. М.. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 220 с.

96.   Герасимчук  З. В. Фінансовий  менеджмент:  Навч. посіб. / З. В.

Герасимчук,  І. М. Вахович  – 2-ге вид., перероб.  і доп. – Луцьк: Над-

стир’я, 2007. – 412 с.

97.   Голов  С. Ф.  Управлінський  облік  /  С. Ф.  Голов.  –  К.:  Лібра,

2004. – 1 250 с.

98.  Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле. – М: Финансы и статистика, 2001. – 365 с.

99.   Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийн-

яття рішень / Дес. Дерлоу;  пер. з англ. – К.: Наукова  думка, 2001. –

242 с.

100. Друкер    П. Ф.    Управление,    нацеленное    на     результаты    /

П. Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: Технолог. школа бизнеса, 1993. – 192 с.

101. Економічна  історія України і світу: Підручник  / [за ред. Б. Д.

Лановика]. – К.: Вікар, 1999. – 737 с.

102. Законодавство  України  про банкрутство  та судова  практика  / [упорядн.  Б.М.  Поляков].  –  К.:  Концерн  «Видавничий  дім  «ІнЮре»,

2003. – 664 с.

103. Законодавство України про банкрутство. Бюлетень законодавст-

ва і юридичної практики України. – 2002. – № 4. – 336 с.

104. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підруч. / [за ред.

І. В. Багрової]. – К.:Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.

105. Іванов Ю. Підприємства та підприємці: взаємодія у рамках по- середницьких схем / Ю. Іванов // Збірник систематизо-ваного законо- давства. – Вип. 7., лип. – 2005. – С. 177–183.

106. Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей / Р. С. Ка-

план, Д. П. Нортон. – М: Олимп–Бизнес, 2005. – 320 с.

107. Карминский  А. М. Контроллинг  в бизнесе / А. М. Карминский  [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 270 с.

108. Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємст-

вах / В.П. Кодацький // Статистика України. – 2006. – № 2. – С. 95–97.

109. Колісник М. Дев’ять видів дивідендної політики [Електронний ресурс] / М. Колісник // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2002. – №

2. – Режим доступу: http://www.kmbs.kiev.ua/ journal.php?lang=eng.

110. Комаха   О.  Оцінка   для  фінансиста   /  О.  Комаха   //  Бізнес-

консультант. – 2004. – № 7(15) лип. – С. 21–23.


111. Контроллинг  в бизнесе: методологические  и практические  ос- новы  построения  контроллинга  в  организациях  /  [Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г.]. – М.: Финансы и статистика,

1998. – 256 с.

112. Контроллинг  как инструмент  управления  предприятием  / [под ред. Н. Г. Данилочкиной]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 210 с.

113. Король  Г. А. Финансовый  контроль:  учет,  проверка,  анализ  /

Король Г. А., Сокольская Р. Б., Зеликман В. Д. – Д.: Наука и образова-

ние, 2004. – 192 с.

114. Коропецький І.-С. Українські економісти ХІХ століття та захід-

на наука / І.-С. Коропецький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

115. Кулич Е. Игры в которые играют акционеры / Е. Кулич // Біз-

нес. – 2003. – № 47. – 4 нояб. – С. 66.

116. Куліш   А.П.   Формування   організаційної   структури   ФПГ   /

А. П. Куліш // Фінанси України. –2000. – № 9. – С. 35–39.

117. Ли  Ч. Ф.  Финансы  корпораций:  Теория,  методы  и  практика: учеб. для вузов / Ч. Ф. Ли, Д.И. Финнерти; пер. с англ. – М.: ИНФРА – М., 2000. – 686 с.

118. Литвин Ю. Вихід із товариства з обмеженою відповідальністю /

Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 36–

40.

119. Литвин Ю. Зміна розміру статутного  капіталу господарського товариства / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, ав- густ. – С. 40–43.

120. Лігоненко  Л. О. Дивідендна  політика  підприємства:  Навч. по-

сіб.   /   Л. О. Лігоненко.   –   К.,   Київський   державний   торговельно-

економічний університет, 2000. – 67 с.

121. Майер Э. Контроллинг  как система мышления и управления /

Э. Майер. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 452 с.

122. Манн  Р. Контроллинг  для  начинающих  / Р. Манн,  Э. Майер;

пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 892 с.

123. Мачеринскене И.М. Формирование малого и среднего бизнеса в Литве / И. М. Мачеринскене,  Ж. И. Симанавичене  // Вестн. Моск. ун- та. – Сер. 6. – 2006. – № 1. – С. 51–65.

124. Мескон  М. Х. Основы менеджмента  / М. Х. Мескон,  М. Аль- берт, Ф. Хедоури; пер. с англ. О. И. Медведь. – [3-е изд.]. – М.: Виль- ямс, 2006. – 672 с.: ил. – Парал. тит. анг.

125. Основные виды рисков во внешнеэкономической  деятельности

/ К. В. Захаров [и др.] // Митна справа. – 2000. – № 2. – С. 41–50.

126. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями / Ж. Перар;

пер. с фр. – М.: Финансы и статистика. – 1999. – 360 с.


127. Петленко Ю. В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві / Ю. В. Петленко // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 94–98.

128. Петренко С. Н. Контроллинг:  Учеб. пособ / С. Н. Петренко.  –

Киев: Кика–Центр, Эльга, 2003. – 140 с.

129. Портфельне   інвестування:    Навч.   посіб.   /   [А. А. Пересада,

О. Г. Шевченко,   Ю. М. Коваленко,   С. В. Урванцева].   –   К.:   КНЕУ,

2004. – 408 с.

130. Приходько   Е.  Оценка  финансовой   политики   организации   /

Е. Приходько // Банковский менеджмент. – 2006. – № 11. – С. 33–38.

131. Пулковський  Л.  Дослідження  специфіки  сімейного  бізнесу  в Польщі  / Л. Пулковський  // Регіональна  економіка.  – 2006.  – № 3. – С. 199–215.

132. Пушкар М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічно-

го менеджменту:  монографія  / М. Пушкар.  – Тернопіль:  Карт-бланш,

2004. – 370 с.

133. Пушкар М. С. Контролінг: Монографія / М. С. Пушкар. – Тер-

нопіль, 1997. – 146 с.

134. Разумнова И. Мелкое предпринимательство в промышленности

США  / И. Разумнова  // Проблемы  теории  и практики  управления.  –

№ 3. – 1990. – С. 7–10.

135. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной  деятельности предп-

риятия / Ж. Ришар; пер. с франц. под ред. Л. П. Белых. – М.: Аудит,

1997. – 562 с.

136. Росс С. Основы корпоративных финансов / С. Росс, Р. Вестер-

филд, Б. Джордан;  пер. с англ. – М.: Лаборатория  базовых знаний. –

2001. – 720 с.

137. Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці / А.

Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57–64.

138. Смачило  В.  Сутність  та  роль  факторингу  в сучасних  умовах

[Електронний  ресурс]  /  В.  Смачило,  Є.  Дубравська  //  Персонал.  –

2007. –            №        4.         –          Режим             доступу:         http://www.personal.in.ua/

article.php?ida=485.

139. Смирнов С. А. Контроллинг: Учеб.-практ. пособ. / С. А. Смир-

нов. – М., 2001. – 310 с.

140. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / [под общ. ред. А. П. Градова и Б. И. Кузина]. – Санкт-Петербург: Специаль- ная литература, 1996. – 510 с.

141. Трансформація інституціонального механізму природокористу- вання в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні супере- чності: монографія / [Герасимчук З. В., Вахович І. М., Голян В. А., Оле- ксюк А. О.]. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 228 с.


142. Туган-Барановський М. І. «Основи політичної економії». [наук. редактор, автор передмови і вступної статті С. М. Злупко]. – Львів: Ви- дав. Центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2003. – 628 с.

143. Управлінський   облік:  Навч.-метод.  посіб.  для  самост.  вивч.

дисц. / [за ред. В. М. Добровського]. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

144. Уткин Э. А. Контроллинг – российская практика / Э. А Уткин,

И. В. Мартынюк. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 432 с.

145.  ФАКТОРингПро: Факторингові компанії [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/ factoringcompanymenu.

146. Фалько  С.  Г.  Контроллинг   на  предприятии   /  С. Г. Фалько,

В. М. Носов. – М.: Знание России, 1995. – 80 с.

147. Фрайберг Ф. Финансовый контроллинг: концепция финансовой стабильности  фирмы  /  Ф.  Фрайберг  //  Финансовая  газета.  –  1999.  –

№ 13–18, 22, 23, 26–29, 32, 34, 35, 38, 48. – 2000. – № 1, 47.

148. Фридман П. Аудит: контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции / П. Фридман; пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

149. Хан  Д.  Планирование  и контроль:  концепция  контроллинга  /

Д.Хан; пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

150. Цигилик  І.  І.  Контролінг:  навч.  посіб.  у  схемах  і  таблицях  /

І. І. Цигилик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 74 с.

151. Юрловский        Д.        Как      правильно      платить           дивиденды     /

Д. Юрловский, М. Лагус. – Х: Консультант, 2003. – 76 с.

152. Goldratt  Eliyahu  M.,  Cox,  Jeff.  The  Goal:A  Process  of Ongoing Improvement  North River Press; 3rd Revised  Edition  / 20 th Anniversary Edition, 2004. – 384 p.