ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 11.1. Суть фінансового контролінгу

Контролінг – це спеціальна саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку мене- джменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, плану- вання, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Фінансо- вий   контролінг   (financial   controlling)   являє   собою   функціо- нальний блок фінансового менеджменту, організований у формі спеціальної саморегулівної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджме- нту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Каталог функ- ціонально-організаційних завдань фінансового контролінгу на підприємстві наведено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Функції та завдання фінансового контролінгу на підприємстві

Функції

Завдання

1

2

 

Координація

Регулювання інформаційних потоків. Координація діяльності окремих підрозділів. Координація процесу планування

 

Фінансова стратегія

Активна участь у розробленні фінансової стратегії під-

приємства.

«Продаж» цілей і планів.

Вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури підприємства до обраної стратегії розвитку

 

Планування та бюджетування

Розроблення та постійне вдосконалення внутрішньої ме-

тодики прогнозування та бюджетування.

Забезпечення процесу бюджетування.

Участь у розробленні первинного, основних та додатко-

вих бюджетів

 

Бюджетний контроль

Організація внутрішнього (управлінського) обліку. Участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів. Аналіз відхилень фактичних показників від запланованих. Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розроблення заходів щодо їх нейтралізації.

Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві


Продовження табл. 11.1

1

2

 

Своєчасне реагування на появу нових можливостей (ви-

явлення та розвиток сильних сторін).

Підготовка звіту про виконання бюджетів.

Розроблення пропозицій щодо коригування планів і дія-

льності

 

Внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення

Розроблення методичного забезпечення діяльності окре-

мих структурних підрозділів.

Надання консультацій і рекомендацій керівництву підп- риємства та структурним підрозділам у процесі розроб- лення фінансової стратегії, планування, розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем

 

У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг.

Стратегічний фінансовий контролінг на підприємстві забезпе-

чує виконання таких завдань:

1) розроблення фінансової стратегії;

2) ідентифікація та формування стратегічних факторів успіху

та забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому пе-

ріоді;

3) визначення горизонтів фінансового планування, формулю-

вання цільової методології стратегічного та оперативного плану-

вання на підприємстві відповідно до встановлених горизонтів;

4) упровадження  дієвої  системи  раннього  попередження  та

реагування;

5) довгострокове  управління  вартістю  підприємства  для  за-

безпечення зростання добробуту акціонерів (creating shareholder

value);

6) забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей

та оперативних завдань, які ставляться перед окремими праців-

никами та структурними підрозділами.

Дієвість стратегічного фінансового контролінгу на підприємс-

тві проявляється  через ефективне стратегічне фінансове плану-

вання і визначається такими чинниками:

чіткістю і реалістичністю поставлених стратегічних цілей;

цілеспрямованістю та обґрунтованістю планування;

координацією служб підприємств на етапах постановки ці-

лей,  їх  трансформації  у  планові  цільові  показники,  виконання

планів і контролю за виконанням таких планів.


У спрощеному вигляді функціонально-організаційні зв’язки у рамках  фінансового  контролінгу  на  підприємстві  наведено  на рис. 11.1.


Керівництво підприємством


Відділ контролінгу


 


Бажана мета (чого ми хочемо досягти?)


Можливості

(чого можна досягти?)


 


 

Узгодження стратегічних цілей (побудова «дерева цілей»)


Корекція планів та/або діяльності


 


 

Розроблення довгострокових планів


Звіт про виконання бюджету


 


Оперативне планування

(бюджетування)


 

Аналіз відхилень


 

Факт

(що досягнуто?)

Рис. 11.1. Система фінансового контролінгу на підприємстві

Оперативний фінансовий контролінг передбачає формування та реалізацію системи обґрунтування, прийняття, виконання та контролю за виконанням оперативних фінансових рішень з метою досягнення поточних (короткострокових) фінансових цілей (монета- рних і немонетарних). Процедура організації планування в межах оперативного фінансового контролінгу, виходячи з короткостро- кового характеру цільових завдань, які стоять перед таким конт- ролінгом, дещо змінюється порівняно зі стратегічним контролін- гом.