ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності,

принципи та види

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів госпо- дарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

До основних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльно-

сті відносять: експорт, реекспорт, імпорт. Експорт (експорт това-

рів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоеконо-

мічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у

тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без

вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи

реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт това-

рів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльно-

сті та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпор-

товані   на   територію   України.   Експорт   (імпорт)   капіталу   –

вивезення за межі України (ввезення в межі України ) капіталу у

будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав

інтелектуальної  власності  та інших  немайнових  прав)  з метою

одержання прибутків від виробничої та інших форм господарсь-

кої діяльності. Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими   суб’єктами зовніш-

ньоекономічної  діяльності  в  іноземних  суб’єктів  господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на

територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для

власного споживання установами та організаціями України, розта-

шованими за її межами.

Суб’єкти        господарської            діяльності       України          та         іноземні

суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності керуються такими принципами:

1)         суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності (виключному праві народу України самостійно та не-

залежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на терито-

рії України);

2)         свободи   зовнішньоекономічного   підприємництва   (праві

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у

зовнішньоекономічні зв’язки, здійснювати її в будь-яких формах);


3)   юридичної рівності і недискримінації (рівності перед за- коном всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності);

4)   верховенства закону (регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України);

5)         захисту  інтересів  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяль-

ності (забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовніш-

ньоекономічної діяльності);

6)         еквівалентності  обміну,  неприпустимості  демпінгу  при

ввезенні та вивезенні товарів.

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

1)         фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни

та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і

дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на

території України;

2)         юридичні  особи,  зареєстровані  як  такі  в Україні  і які

мають постійне місцезнаходження на території України, в тому

числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у

власності іноземних суб’єктів підприємництва;

3)         об’єднання фізичних, юридичних,  фізичних і юридичних

осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України,

але які мають постійне місцезнаходження на території України і

яким цивільно-правовими законами України не заборонено здій-

снювати господарську діяльність;

4)         структурні  одиниці  іноземних  суб’єктів  підприємництва,

які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,

відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на те-

риторії України;

5)         спільні підприємства за участю суб’єктів господарської

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльно-

сті, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезна-

ходження на території України;

До видів зовнішньоекономічної  діяльності, які здійснюють в

Україні суб’єкти підприємництва, належать:

 експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

 надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Укра-

їни  послуг  іноземним  суб’єктам  підприємництва,  в тому  числі

виробничих,  транспортно-експедиційних,  страхових,  консульта-

ційних,  маркетингових,  експортних,  посередницьких,  брокерсь-

ких,  агентських,  консигнаційних,  управлінських,  облікових,  ауди-

торських,   юридичних,   туристських   та   інших,   що   прямо   і

виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених


послуг іноземними суб’єктами підприємництва суб’єктам зовні-

шньоекономічної діяльності України;

 наукова, науково-технічна, науково-виробнича,  виробнича,

навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами підприє-

мництва; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній ос-

нові;

 міжнародні фінансові операції та операції з цінними папе-

рами;

 кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовніш-

ньоекономічної  діяльності та іноземними  суб’єктами  підприєм-

ництва;  створення  суб’єктами  зовнішньоекономічної  діяльності

банківських, кредитних та страхових установ за межами України;

створення іноземними суб’єктами підприємництва зазначених уста-

нов на території України;

 спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовніш-

ньоекономічної  діяльності та іноземними  суб’єктами  підприєм-

ництва, що включає створення спільних підприємств різних видів

і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне

володіння майном як на території України, так і за її межами;

 підприємницька діяльність на території України, пов’язана

з наданням  ліцензій,  патентів,  ноу-хау,  торговельних  марок  та

інших   нематеріальних   об’єктів   власності   з   боку   іноземних

суб’єктів підприємництва; аналогічна діяльність суб’єктів зовні-

шньоекономічної діяльності за межами України;

 організація та здійснення діяльності в сфері проведення ви-

ставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та

інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі,

за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація

та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на

території України за іноземну валюту;

 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побу-

дована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньое-

кономічної діяльності та іноземними суб’єктами підприємництва;

 орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зо-

внішньоекономічної  діяльності  та іноземними  суб’єктами  підп-

риємництва;

 операції з придбання, продажу та обміну валюти на валют-

них аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському  валют-

ному ринку;

 роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іно-

земними  суб’єктами  господарської  діяльності  як  на  території

України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на


контрактній оплатній основі з суб’єктами  зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.

В Україні забороняється:

1)         експорт з території України предметів, які становлять на-

ціональне, історичне, археологічне або культурне надбання укра-

їнського народу;

2)         імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь

відомо, що вони можуть завдати шкоди суспільній моралі, здо-

ров’ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу

та рослинам або призвести до заподіяння шкоди навколишньому при-

родному середовищу, якщо стосовно транзитних товарів не вжи-

то необхідних заходів для запобігання такої шкоди;

3)         імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей

війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які су-

перечать відповідним нормам Конституції України;

4)         експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо об-

меження також застосовуються до внутрішнього споживання або

виробництва;

5)         експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушен-

ням прав інтелектуальної власності;

6)         експорт з території  України товарів у межах виконання

рішень Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй про застосування

обмежень або ембарго на поставки товарів у відповідну державу.

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення підп-

риємством зовнішньоекономічних операцій належать такі:

–          вибір найбільш прийнятної форми розрахунків та їх орга-

нізація;

–          здійснення операцій з придбання та продажу валюти на

валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському ва-

лютному ринку;

–          оптимізація фінансових відносин із посередниками (бро-

керами, агентами, консигнаторами тощо), страховиками та тран-

спортно-експедиційними  організаціями  при  здійсненні  зовніш-

ньоекономічних операцій;

–          фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій;

–          визначення  умов  здійснення  товарообмінних  операцій,

іншої діяльності, пов’язаної із зустрічною торгівлею між підпри-

ємством та іноземними суб’єктами підприємництва;


–     податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

–     оптимізація  фінансових  відносин  із державними  органа- ми, відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоеко- номічних операцій;

–          управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин.