9.2. Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства

У світовій практиці оцінки вартості підприємств найбільшого поширення дістали методи, що засновані на одному з таких ме- тодичних підходів, як оцінка очікуваних доходів підприємства, майновий (витратний) підхід та ринковий (порівняльний) підхід.

У  рамках  цих  підходів  розрізняють  окремі  методи  оцінки

(рис. 9.1).


 


 

Подпись: ПІПДІХДОХДОИДИТАТАММЕЕТТООДДИИООЦЦІІННККИИВВААРРТТООССТТІІППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААДохідний підхід


метод дисконтування грошових потоків

метод капіталізації доходів


 

метод відновної вартості


Майновий підхід


метод розрахунку чистих  активів


 

метод ліквідаційної вартості


 

Ринковий підхід


метод зіставлення мультиплікаторів

метод порівняння транзакцій


 

Рис. 9.1. Методичні підходи до оцінювання вартості підприємства

Причому необхідно визнати, що жоден з таких підходів чи ме- тодів не має принципових переваг порівняно з іншими. Досить часто при організації процедури оцінки вартості підприємства оцінювач звертається до одночасного та/або паралельного вико- ристання кількох методичних підходів, що дає змогу найбільш адекватно врахувати конкретні специфічні умови проведення оцінки, його об’єкта та мети здійснення, наявності й достовірнос- ті інформаційного забезпечення процедури оцінки.

Основні критерії можливостей застосування підходів до оцін-

ки згруповано у табл. 9.2.


Таблиця 9.2

Основні критерії можливостей застосування підходів

до оцінки

 

Показник

існує практика продаж об’єктів на ринку, причо- му з моменту останніх продаж стан ринку сут- тє-во не змінив- ся

 

існує практика продаж об’єктів на ринку, причо- му з моменту останніх продаж стан ринку сут- тєво змінився

 

практично не існує практи- ки продаж об’єктів на ринку

об’єкт купляється з метою отримання доходу, причому цей дохід залежить в основному від самого об’єкту

 

Ринковий підхід,

доходний підхід

 

Доходний підхід

 

Доходний під- хід, перевірка результату за допомогою майнового

об’єкт купляється з метою отримання доходу, причому цей дохід не пов’я- заний лише з самим об’єктом

 

Ринковий підхід

 

Доходний підхід, порівняльний підхід

 

Доходний під- хід, перевірка результату за допомогою майнового

об’єкт не розгляда- ється як той, що приносить дохід

 

Ринковий підхід

 

Порівняльний підхід

 

Майновий під-

хід