ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 1.1. Предмет та значення курсу фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Метою  навчальної  дисципліни  «Фінансова  діяльність суб’єктів підприємництва» є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язування у цьому навчальному посібнику комплексу зав- дань:

  дати  студентам  загальні  обґрунтовані  навички  наукового

аналізу фінансової діяльності підприємств, викликати у них інте-

рес до наукових досліджень у цій сфері;

  сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні ре-

альності, раціональні знання про процеси, явища й тенденції у

фінансовій діяльності суб’єктів підприємництва  в нашій країні:

підприємництво, фінансова діяльність, власний капітал, позичко-

вий капітал, дивідендна політика, фінансове інвестування, реор-

ганізація підприємств;

  навчити студентів використовувати здобуті знання у конк-

ретних  процесах  управління  фінансовою  діяльністю  суб’єктів

підприємництва;

  сформувати на цій основі доцільне ставлення студентів до

способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його

фінансової рівноваги, методів формування власного та позичко-

вого капіталу підприємства, особливостей діяльності суб’єктів підп-

риємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та організа-

ції        фінансових    взаємовідносин         підприємств   з           державою,

оволодіння   практичними   навичками   використання   можливих

форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінан-

сового контролінгу.

Предметом     вивчення        дисципліни    «Фінансова    діяльність

суб’єктів підприємництва» є система фінансово-економічних ві-

дносин з приводу формування коштів для операційної та інвестицій-

ної діяльності підприємства.


Об’єктом  вивчення  дисципліни  «Фінансова  діяльність суб’єктів підприємництва» є сукупність теоретичних і практичних проблем формування фінансового потенціалу підприємства, за- безпечення ефективного його використання у процесі діяльності суб’єкта підприємництва з метою досягнення стабільних показників його роботи, високої ефективності економічної діяльності та економічного зростання країни.

Характеризуючи методологію вивчення дисципліни «Фінансо-

ва діяльність суб’єктів підприємництва» слід зауважити, що термін

«методологія» має два значення: 1) вчення про науковий метод

пізнання й перетворення світу і 2) сукупність методів досліджен-

ня, що застосовуються певною наукою відповідно до специфіки

об’єкта її пізнання.

Стосовно першого значення сутність методології фінансової

діяльності  полягає у дослідженні  найважливіших  наукових  по-

ложень, обумовлених об’єктивними законами розвитку економі-

ки, виборі для цього наукового методу пізнання, врахуванні цих

положень  при  прийнятті  рішень  у  сфері  фінансових  відносин

суб’єктів підприємництва. У зв’язку з цим доцільно виділити три

важливих положення:

1. Загальною  методологічною  основою  наукового  дослідження

процесів фінансової діяльності підприємств є діалектичний  ме-

тод, що включає такі базові положення: необхідність розглядати

фінансову  діяльність  у взаємозв’язку  та взаємообумовленості  з

іншими  видами  підприємницької  діяльності,  в  динаміці,  онов-

ленні і розвитку; врахування закону перетворення простих кіль-

кісних змін у комплексні якісні.

2. При вивченні сутності й трансформації фінансової діяльно-

сті необхідно враховувати історичний аспект розвитку нашої кра-

їни, а також світовий досвід гармонізації й регулювання фінансо-

вої діяльності підприємств.

3. Теоретичною   основою   вивчення   фінансової   діяльності,

опрацювання  основних  положень  регулювання  та  управління

нею має бути економічна теорія, яка вивчає економічні відноси-

ни, досліджує й формулює економічні закони, форми вияву їх у

фінансовій  сфері. Пізнання  й використання  цих законів, аналіз

об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на механізм їх

дії, є важливою умовою цілеспрямованої трансформації фінансової

діяльності підприємств відповідно до потреб соціальної ринкової

економіки.

У  своєму  другому  значенні  методологія  стає  сполучною

ланкою між теорією та практикою, за допомогою якої закони


суспільно-економічного розвитку реалізуються у політиці управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва. У цьому значенні методологія фінансової діяльності підпри- ємств – це сукупність загальних прийомів і методів дослі- дження  фінансових  відносин  та  процесів  і  опрацювання  рі- шень  щодо  їх  вдосконалення  з  метою  забезпечення ефективної діяльності суб’єктів підприємництва. У навчаль- ному посібнику використано історико-логічний метод (при дослідженні розвитку фінансової діяльності); класифікаційно- аналітичний метод (при дослідженні компонентів власного і позичкового капіталу); економіко-математичні методи (для виявлення взаємозв’язку між компонентами капіталу підпри- ємства); методи статистичного аналізу (для оцінки стану і ди- наміки змін різних показників фінансової діяльності підпри- ємств); графічно-аналітичний метод (для наочної ілюстрації досліджуваних процесів і явищ фінансової діяльності рисун- ками та діаграмами).