7.2. Особливості реорганізації акціонерних товариств

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерно- го товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відпові- дних органів влади. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворен- ня. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєд- нання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та ро- зміщуються  серед  його  акціонерів.  Не  підлягають  конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернули- ся до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонер- них товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворен- ні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався  ними до злиття, приєднання,  поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цін- них паперів не допускається. При конвертації акцій під час злит- тя, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акці-


онери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не по- винні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвер- туються в акції товариств-правонаступників та розміщуються се- ред їх акціонерів. Акції товариства, що перетворюється, конвер- туються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертують- ся в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товарис- тва, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товарист- ва, з якого здійснюється виділ. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виді- лилося.

На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства. Злиття, поділ або перетворення акціо- нерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерно- го товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич- них осіб – підприємців про припинення такого акціонерного то- вариства.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, роз- робляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити: 1) повне наймену- вання та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні; 2) порядок і коефіці-

єнти конвертації  акцій та інших цінних  паперів,  а також суми

можливих грошових виплат акціонерам; 3) відомості про права,

які надаватимуться підприємницьким  товариством-правонаступ-

ником власникам інших,  крім простих акцій, цінних паперів то-

вариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приє-


днання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів; 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднан- ня, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або  перетворенні, по- винна  підготувати  для акціонерів  пояснення  до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворен- ня). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення,

перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна

акціонерного товариства та обчислення   коефіцієнта конвертації

акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства. Наглядова

рада  акціонерного  товариства  з  кількістю  акціонерів-власників

простих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєд-

нанні,  поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежно-

го експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднан-

ня, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо

обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки

вартості  майна  кожного  з акціонерних  товариств  і обчислення

коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів. Матеріа-

ли, що надсилаються  акціонерам товариства,  що бере участь у

злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці

загальних  зборів,  на які виноситься  питання  про затвердження

умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу,

перетворення), передавального акта, повинні включати:

1) проект  договору  про  злиття  (приєднання),  плану  поділу

(виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або

плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєд-

нання, поділу або виділу;

4) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність ін-

ших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні),  за три

останні роки.

За поданням наглядової ради загальні збори затверджують пе-

редавальний акт (у разі злиття, приєднання та перетворення) або

розподільний  баланс  (у  разі  поділу  та виділу).  Передавальний

акт – це акт підприємства, що реорганізується, на день припинен-


ня його діяльності. Він має силу акта приймання-передачі, підпи- сується  директорами  та  головними  бухгалтерами  підприємства, що реорганізується, та підприємства-правонаступника. Розподі- льний баланс – це баланс підприємства, що реорганізується шля- хом поділу чи виділення, на день припинення його діяльності, в якому окремими позиціями відображаються активи і пасиви, роз- поділені між ним і підприємствами-правонаступниками. Отже, у роздільному балансі відображається частка майна, вимог і зо- бов’язань, яка передається підприємствам, що утворюються в ре- зультаті поділу чи виділення. У роздільному балансі показуються баланси новостворених підприємств на момент початку їх госпо- дарської діяльності. Перед складанням роздільного балансу слід провести підготовчу роботу щодо забезпечення реальності пози- цій, які будуть відображені в ньому. З цією метою проводиться інвентаризація всіх майнових прав і зобов’язань підприємства, що реорганізується. Особлива увага при цьому звертається на вияв- лення та списання майна, непридатного до використання, та без- надійної дебіторської заборгованості. За загальним правилом складання роздільних балансів усі активи та пасиви реорганізова- ного підприємства розподіляються пропорційно до встановленої бази для нарахування. Як правило, такою базою є сума основних засобів, якими наділяються підприємства, що створюються в ре- зультаті поділу. Наприклад, якщо вирішено, що в результаті поді- лу до новоствореного підприємства відійде окремий структурний підрозділ, вартість основних засобів якого становить 25 % загаль- ної суми першого розділу активу балансу, то це означає, що до да- ного підприємства у відповідній частці відійде власний капітал, зобов’язання та вимоги. Може бути встановлено й інший порядок визначення пропорцій обміну корпоративних прав, розподілу май- на, формування окремих статей активу та пасиву роздільного ба- лансу, зокрема виходячи з оціночної вартості новостворюваних підприємств. Загальні принципи, пропорції, строки та методи роз- поділу активів під час реорганізації підприємства шляхом поділу чи виділення визначаються в угоді про реорганізацію.

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рі- шення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що бе- руть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов’язане пи- сьмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному  друкованому  органі повідомлення  про ухвалене рі-


шення. Публічне товариство зобов’язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перет- ворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому пові- домлення про припинення товариства може звернутися з письмо- вою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення дого- ворів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо ін- ше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк до товариства з письмо- вою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчи- нення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можли- вості визначити до кого з правонаступників перейшло зо- бов’язання або чи залишилося за ним зобов’язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов’язанням.