Передмова

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні забез- печили економічний поступ суспільства. У цей період сформува- лися нові наукові парадигми, набули подальшого розвитку апріорні положення, відбулося переосмислення догматичних положень, які бу- ли притаманні науковим колам у період адміністративної та тран- зитивної  економіки.  Процеси  глобалізації  світогосподарських зв’язків забезпечили уніфікацію та стандартизацію обліку опера- цій і видів діяльності до міжнародних стандартів. Тому фінансова діяльність суб’єктів підприємництва набула особливої актуаль- ності. В ринкових умовах все більше уваги приділяють на підп- риємствах питанням фінансової роботи. У зв’язку з чим зроста- ють вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми управління фінансовими ресурсами підприємств. Відповідно ви- никає потреба у створенні якісно нових навчальних посібників з економічних дисциплін.

Ви тримаєте в руках навчальний посібник з дисципліни «Фі- нансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів ви- щих  навчальних  закладів,  написаний  відповідно  до  програми цього курсу, за якою він читається у Луцькому національному техні- чному університеті. Зміст посібника за основними розділами від- повідає  Галузевому  стандарту  вищої  освіти:  «Освітньо- професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка та підприємництво» // Колектив авт. під загал. керівн. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьма- на, 2006. – 128 с. Основу навчального посібника складають мате- ріали, напрацьовані авторами у процесі багаторічного викладання фінансової діяльності суб’єктів господарювання та суміжних ди- сциплін на факультеті обліку і фінансів названого університету. Зокрема, к.е.н, доцентом, докторантом ТНЕУ Лещуком В. П. під- готовлено другу тему, де подані особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу; к.е.н., доцентом Кравчук О. М. висвітлені всі інші структурні частини.

Вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підпри- ємництва» дає змогу навчити студентів правильно орієнтуватися у великій кількості нормативно-правових актів і тим самим забез- печити основу знань у цій сфері діяльності. Цей курс викладаєть- ся у продовження таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підпри-


ємств», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Гро-

ші та кредит».

Вивчати і досліджувати проблеми фінансової діяльності ціка-

во, корисно і перспективно. Чому?

Цікаво, бо серед нормативних дисциплін економічного циклу

у   цьому   курсі   кожна   тема,   кожен   підрозділ   безпосередньо

пов’язані з важливими і нагальними питаннями фінансової діяль-

ності на підприємстві.

Корисно, бо сумлінно вивчаючи цей курс, Ви паралельно ви-

ховуватимете у собі управлінські якості, вміння приймати еконо-

мічні рішення у сфері фінансів, визначати пріоритетні напрями

розвитку  підприємства,  забезпечувати  конкурентоспроможність

його на ринку, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів та

самостверджуватись як кваліфікований фінансист.

Перспективно, бо саме ті проблеми, які Ви будете вивчати в

курсі «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» стають ви-

значальними, домінуючими у ринкових умовах. Тому вміння гра-

мотно досліджувати їх відкриває перед Вами широкі можливості

самореалізації у науковій та бізнесовій сферах, а навички ефек-

тивно вирішувати ці проблеми стають характеристикою, яка сут-

тєво підвищує Вашу кваліфікацію, Ваші шанси стати висококва-

ліфікованим фінансистом.

З метою кращого сприйняття матеріалу у посібнику здійсню-

валися посилання на нормативно-правові акти. Крім того, у роз-

ділах пропонується перелік основних, найвідоміших та найпоши-

реніших   джерел,   де  викладені   порушені   в  розділі  питання.

Читачі, які зацікавляться додатковою спеціальною літературою з

питань, що розглядаються у підручнику, зможуть знайти її у спи-

ску додаткової літератури.

Автори  сподіваються,  що  цей  навчальний  посібник  стане  у

пригоді не лише студентам і аспірантам вищих навчальних за-

кладів,  а  й  фахівцям-практикам  у  фінансові  сфері,  керівникам

підприємств,  фінансовим  директорам,  усім, хто зацікавлений  у

розв’язанні висвітлених у посібнику питань.

Майбутнє століття зажадає від кожного з нас творчості й ди-

намізму, що означає постійне вдосконалення й оновлення знань.

З книжки, яку ви тримаєте в руках, можна тільки почати вивчати

фінансову діяльність суб’єктів підприємництва. А подальше профе-

сійне вдосконалення залежить лише від Вас самих!

Успіхів!