5.4. Процедура дивідендних виплат

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акці- ями приймається загальними зборами акціонерного товариства. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визна- чається у статуті акціонерного товариства. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання ди- відендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може переду- вати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивіден- дів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) пере- буває таке товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден- дів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання ди- відендів залишається  в особи, зазначеної у такому переліку. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або пе- рераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх ви- плату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номі- нальним утримувачем.

За кордоном кожна корпорація розробляє процедуру дивіден-

дних виплат, яка зводиться до визначення:

дати декларації (declaration date);

дати реєстрації власників акцій (holder-of-record date);

дати початку продажу акцій без дивідендів (ex-dividend date);

дати виплати дивідендів (payment date).

Рада  директорів  корпорації  визначає  день  декларації,  тобто

повідомляє дату виплат і суму регулярних дивідендів. Наприклад,

корпорація «Кока-Кола» звичайно виплачує дивіденди 1 квітня,

1 липня, 1 жовтня і 15 грудня. У лютому 2001 р. на Раді директо-

рів квартальні дивіденди були збільшені на 18 % на одну акцію,

що еквівалентно щорічному дивіденду в розмірі 72 центи. У сво-

єму звіті корпорація повідомила, що за останні 39 років дивіден-

ди зростали щорічно.


Корпорація виплачує дивіденди всім акціонерам, які зареєст- ровані на встановлену дату. У тому разі, якщо акція продана ін- шій особі до дати реєстрації, дивіденди будуть виплачені першо- му власнику.

Дату початку продажу акцій без дивідендів визначають бро- керські компанії і фондові біржі. Вона встановлюється за чотири робочих дні до дати реєстрації. Установлення дати забезпечує порядок під час виплати дивідендів. Особи, котрі купили акції на вторинному ринку за чотири робочі дні до реєстрації, одержу- ють право на дивіденд. Якщо особа купує акцію після цієї дати, вона не одержує дивіденду, тому що акція придбана без нього (ex-dividend). Чотири робочі дні в цьому разі визначені для пере- міщення платіжних документів із продажу акцій.

У день виплати корпорація телеграфом або в інший спосіб ро-

зсилає дивідендні чеки акціонерам.