4.3. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання методу нарахування

Сучасна теорія корпоративних фінансів розглядає грошовий потік як стійку сукупність розподілених у часі фактів надходження або вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб’єктом підприємництва у результаті здійснення його операцій- ної, інвестиційної та фінансової діяльності. Таким чином, грошо- вий потік можна представити як сукупність послідовних подій, які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів з приводу виконання договірних зо- бов’язань між суб’єктами підприємництва, іншими економічними агентами (державою, домогосподарствами, міжнародними органі- заціями). З іншого боку, грошові потоки, генеровані суб’єктом го- сподарювання протягом певного періоду, що аналізується, фор- мують  також  грошовий  потік,  який  називають  сукупним грошовим потоком підприємства. Відповідно, виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово- господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямо- ваного прояву сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними серед яких необхідно вважати такі: 1) рух грошових коштів відбувається у результаті виконання певної уго- ди між двома суб’єктами підприємництва, оформленої належним чином; 2) грошові потоки, що генеруються суб’єктом підприємни- цтва, мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, перерозподіл чи споживання фондів гро- шових коштів; 3) грошові потоки визначають порядок та особли- вості реалізації інших фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі формування фінансових результатів, забезпечення ліквідності та платоспроможності і т.д.


Коротко зупинимося на дослідженні основних (базових) фун- кціонально-організаційних характеристик грошових потоків, які генеруються суб’єктом підприємництва у результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Так, грошо- вий потік представляється як комплексна категорія із власною структурною характеристикою, яка включає у себе сукупність окремих складових елементів. Серед таких складових грошового потоку можна розглядати такі елементи, як: 1) причина форму- вання грошового потоку – визначає як джерело формування грошо- вого потоку (господарська операція суб’єкта підприємництва або їх сукупність, виконання якої пов’язано із відповідним формуван- ням руху грошових коштів), так і фактори формування грошово- го потоку; 2) форма узгодження грошового потоку – фінансово- математична процедура ідентифікації та структурування грошового потоку, забезпечення його співставності, а також групування та зведення грошових потоків з метою формування інформаційної бази для аналізу руху грошових коштів, наприклад розрахунку Cash Flow від основної діяльності, Free Cash Flow тощо; 3) на- прямок руху грошових коштів – форма впливу грошового потоку на фінансове положення суб’єкта підприємництва та основні фінан- сові показники його діяльності, зокрема зменшення абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів у розпорядженні, або ж їх збільшення; 4) кількісна оцінка грошового потоку пе- редбачає ідентифікацію абсолютної величини руху грошових коштів у рамках як одного грошового потоку, так і сукупності грошових потоків, зокрема шляхом кількісної оцінки абсолютної величини сальдо руху грошових коштів.

Базовою формою структурування грошових потоків є виді- лення вхідних (CashInflows) та вихідних (CashOutflows) грошо- вих потоків. Необхідність виокремлення як вхідного, так вихід- ного грошових потоків як окремого виду пояснюється, окрім функціонально-організаційних його особливостей, ще й методо- логічними потребами інформаційного забезпечення фінансового аналізу та управління грошовими потоками суб’єкта підприєм- ництва.

Вхідний грошовий потік є складовою частиною сукупного грошового потоку суб’єкта підприємництва у результаті здійс- нення його основної, інвестиційної та фінансової діяльності. При цьому грошовий потік класифікується як вхідний за умови, коли рух коштів у рамках такого грошового потоку призводить до збі- льшення абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів, що знаходяться у розпорядженні суб’єкта підприємництва на певний


момент часу. У якості прикладу вхідних грошових потоків підп- риємства можна навести такі: 1) надходження виручки від реалі- зації товарів, робіт та послуг; 2) отримання банківського кредиту;

3) отримання безповоротної фінансової допомоги; 4) надходжен- ня від емісії корпоративних облігацій та інші. Крім того, необ- хідно відмітити, що вхідний грошовий потік забезпечує виконан- ня сукупності функцій, у тому числі:

–  формування фінансових ресурсів суб’єкта підприємництва

– грошових коштів;

–  збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства;

–  фінансове забезпечення вихідних грошових потоків;

–  виконання  зобов’язань  між  суб’єктами  підприємництва  у

рамках господарських договорів тощо.

У свою чергу, вихідний грошовий потік також є складовою ча-

стиною сукупного грошового потоку суб’єкта підприємництва у

результаті здійснення його основної, інвестиційної та фінансової

діяльності. Грошовий потік класифікується як вихідний за такою

ознакою: рух коштів у рамках цього грошового потоку призво-

дить до зменшення абсолютної величини грошових коштів та їх

еквівалентів, які знаходяться у розпорядженні суб’єкта підприє-

мництва на певний момент часу. Наприклад, оплата рахунків пос-

тачальників, погашення банківського кредиту, виплати дивідендів

власникам корпоративних прав, викуп корпоративних облігацій,

фінансування  придбання  основних  засобів  та  інші.  Вихідний

грошовий потік забезпечує виконання сукупності функцій, у то-

му числі:

–  фінансування  потреби  підприємства  у  капіталі  на  основі

грошових коштів, сформованих у рамках вхідних грошових по-

токів;

–  забезпечення виконання поточних зобов’язань підприємства;

–  виконання  зобов’язань  між  суб’єктами  підприємництва  у

рамках господарських договорів тощо.

Виділяють два напрями кількісної оцінки грошового потоку:

1) оцінка грошового потоку як одиничного факту руху грошових

коштів; 2) узагальнююча оцінка грошових потоків – руху грошо-

вих коштів, об’єднаних спільною функціонально-організаційною

характеристикою.

Абсолютна величина грошового потоку як одиничного факту

руху грошових коштів має незначне практичне застосування, од-

нак і особливих складнощів щодо її кількісної оцінки не виникає:

достатньо  проаналізувати  первинний  документ,  який  засвідчує

проведення фінансово-господарської операції та, відповідно, міс-


тить усю необхідну інформацію. Основне її призначення – це ін- формаційне забезпечення управлінського фінансового обліку, а також формування основи розрахунку часткових та узагальнюю- чих показників руху грошових коштів з метою їх наступного аналізу.

Значно більше інформаційне навантаження несуть узагальнюючі показники руху грошових коштів суб’єкта підприємництва шля- хом формування зведених показників грошових потоків (напри- клад, грошовий потік від основної діяльності, Free Cash Flow та інші), кількісна оцінка таких показників реалізується як аналіз структури сукупності грошових потоків підприємства за таким алгоритмом:

1)    узгодження  грошових  потоків  суб’єкта  підприємництва, що передбачає проведення, перш за все, вибірки необхідних для подальшої оцінки грошових потоків за обраним критерієм групу- вання;

2)         визначення абсолютної величини окремих грошових потоків;

3)         ідентифікація форми впливу грошового потоку на фінан-

совий стан суб’єкта підприємництва, перш за все, класифікація

грошового потоку як вхідного або вихідного;

4)         математичний  розрахунок  кількісної  оцінки  абсолютної

величини грошового потоку.

У П(С)БО виділяють три види діяльності, відповідно до яких

формуються  грошові  потоки:  операційна  діяльність  (operating

activity),  інвестиційна  діяльність  (investing  activity),  фінансова

діяльність (financing activity).

Грошовий потік від операційної діяльності суб’єкта підприєм-

ництва розглядається  як основне джерело фінансового  забезпе-

чення його господарської діяльності у наступні періоди. Тому од-

нією   із   ключових   характеристик    ефективно   функціонуючого

підприємства є наявність протягом тривалого періоду часу пози-

тивного операційного грошового потоку (Operating Cash Flow) із

відносно стабільною абсолютною величиною, при цьому високий

рівень абсолютної  величини  операційного  Cash  Flow розгляда-

ється як позитивне явище.

Інвестиційна діяльність суб’єкта підприємництва не є основ-

ним джерелом формування його фінансових ресурсів. Тому її ро-

зглядають  як  обслуговуючу  відносно  передбаченої  статутними

документами  діяльності.  Абсолютна  величина  інвестиційного

грошового потоку (Investing Cashflow), як правило, незначна. У

випадку ж реалізації підприємством певного проекту (наприклад,


модернізації обладнання) формується значний негативний інвести-

ційний Cash Flow.

Величини фінансового грошового потоку (finance Cash Flow) є

основою для розрахунку як сукупного грошового потоку суб’єкта

підприємництва, так і більшості фінансових показників та коефі-

цієнтів, що використовуються  при управлінні грошовими пото-

ками  суб’єкта  підприємництва.  Грошовий  потік  від  фінансової

діяльності суб’єкта підприємництва розглядають як корегуючий

механізм формування фінансового забезпечення потреби підпри-

ємства у капіталі для фінансування операційної та інвестиційної

діяльності. При цьому у якості сигналу щодо формування перед-

умов потенційної фінансової кризи на підприємстві можна розг-

лядати наявність значного за абсолютною величиною позитивно-

го фінансового Cash Flow протягом відносно тривалого періоду

часу – загроза втрати платоспроможності суб’єкта підприємництва.

Так, перманентність  формування  позитивного  фінансового  Cash

Flow свідчить про значну частку зовнішнього (перш за все, пози-

кового) фінансування, що ставить питання про спроможність підп-

риємства забезпечити формування у майбутньому необхідної аб-

солютної        величини       операційного             грошового      потоку            –

забезпечити джерело погашення таких фінансових зобов’язань.

Важливим   показником   структурування   грошових   потоків

суб’єкта  підприємництва  є  чистий  сукупний  грошовий  потік

(Cash Flow), що є зміною абсолютної величини грошових коштів,

які знаходяться у розпорядженні підприємства, за певний період

часу. Така зміна грошової позиції суб’єкта підприємництва екві-

валентна  арифметичній  сумі грошових  потоків від його опера-

ційної, інвестиційної  та фінансової  діяльності,  кількісна оцінка

абсолютної величини яких і є основною для розрахунку чистого

сукупного грошового потоку підприємства. Розрахунок величини

грошового потоку може здійснюватися за одним із двох предста-

влених нижче алгоритмів.

1.         Прямий  метод  розрахунку  операційного  (інвестиційного

чи фінансового) грошового потоку, який передбачає аналіз кож-

ної окремої господарської операції, ідентифікацію грошового по-

току, який генерується у межах такої операції, та визначання на-

пряму  руху  грошових  коштів  (вхідний  грошовий  потік  або  ж

вихідний грошовий потік). Отримані абсолютні величин окремих

грошових потоків формують цільовий показник у такому порядку:

n          m


Cash


Flow =  ICFi     OCFj    ,         (4.3)


i =1


j =1


де Cash Flow – грошовий потік, що оцінюється;

ICFi – і-ий вхідний грошовий потік (Cash Inflows);

OCFj – j-тий грошовий потік (Cash Outflows).

2.         Непрямий метод розрахунку грошового потоку, перш за

все, операційного. Так, операційний грошовий потік суб’єкта пі-

дприємництва відповідно до непрямого методу визначається як

арифметична сума чистого прибутку підприємства, нарахованої

протягом періоду амортизації та приросту абсолютної величини

забезпечень:

Cash Flow=NI+D+∆S,           (4.4)

де Cash Flow – операційний грошовий потік суб’єкта підприємництва;

NI – чистий прибуток суб’єкта підприємництва за період, що

аналізується (Net Income);

D – нарахована протягом періоду амортизація (Depreciation);

∆S  –  приріст  абсолютної  величини  забезпечень  наступних

втрат та платежів суб’єкта підприємництва.

Для аналізу грошових потоків підприємства та їх складових

елементів для цілей прогнозування, планування та контролю за

останніми використовується сукупність фінансово-математичних

моделей, основу яких складають фінансові показники та коефіці-

єнти.  Окрім  розрахунку  сукупного  грошового  потоку  суб’єкта

підприємництва, можуть бути використані такі основні фінансові

показники, у тому числі:

1)         операційний грошовий потік (operating Cash Flow);

2)         інвестиційний грошовий потік (investing Cash Flow);

3)         фінансовий грошовий потік (finance Cash Flow);

4)         грошовий  потік  до фінансування  (Free  Cash  Flow):  Free

Cash Flow = operating Cash Flow + investing Cash Flow;

5)         нетто грошовий потік (netto Cash Flow): netto Cash Flow =

=Gash Flow - грошові дивіденди;

6)         корпоративний   грошовий  потік  (corporate  Cash  Flow):

Corporate  Cash  Flow  =  Finance  Cash  Outf1ows  +  interests,  де

Corporate Cash Flow – корпоративний  грошовий  потік суб’єкта

підприємництва, Finance Cash Outflows – вихідний грошовий по-

тік від фінансової діяльності суб’єкта підприємництва, interests –

абсолютна величини сплачених суб’єктом підприємництва відсо-

тків по кредитам та іншим позикам.

Для потреб моделі управління грошовими потоками, зокрема

оцінки  її  ефективності,  можуть  використовуватися  синтетичні

показники впливу грошових потоків суб’єкта господарювання на

інші фінансові аспекти його господарської діяльності, а саме:

1)         тривалість погашення заборгованості (Т)


T =       (debt cash)             ,           (4.8)

operating Cash Flow

де (debt–cash) – нетто заборгованість суб’єкта підприємництва;

debt – абсолютна величини позикового капіталу підприємства;

cash – наявні грошові кошти та їх еквіваленти;

operating Cash Flow – абсолютна величини операційного гро-

шового потоку.

2)         коефіцієнт самофінансування інвестицій (SF)

operating Cash Flow

SF =    ,           (4.9)

net investments

де, operating Cash Flow – абсолютна величини операційного гро-

шового потоку;

net investments – абсолютна величини чистих інвестицій (при-

росту  абсолютної  величини  першого  Розділу  активу  балансу

суб’єкта підприємництва).

3)         чиста Cash Flow маржа (CFM)

operating Cash Flow

CFM =            ,           (4.10)

total revenue

де operating Cash Flow – абсолютна величини операційного гро-

шового потоку;

total revenue – абсолютна  величини  доходів  від операційної

діяльності підприємства.