АНОТАЦІЯ

 

І8

О. М. Кравчук, В. П. Лещук

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010


УДК 658.14(075.8) ББК 65.290-93я73

К 77


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-349 від 27.05.2009 р.)


 

Рецензенти:

Юрій С. І. — доктор економічних  наук, професор (Тернопільський національний економічний університет);

Крупка М.  І. — доктор економічних  наук, професор  (Львівський національний університет імені Івана Франка);

Євтух О. Т.  —  доктор  економічних  наук,  професор  (Українська академія  бан- ківської справи Національного банку України).


 

К 77


Кравчук О. М., Лещук В. П.

Фінансова діяльність   суб’єктів  підприємництва: Навч.  посіб.  —  К.: Центр учбової літератури, 2010. — 504 с.

ISBN 978-611-01-0067-0


 

У посібнику  розглянуті актуальні  питання  розвитку  фінансової  діяльності суб’єктів підприємництва в Україні,  організація  фінансової  діяльності  суб’єктів під- приємництва, фінансування, управління власним  і позичковим капіталом, фінан- совими  інвестиціями, оцінка  вартості  підприємства,  фінансовий контролінг.  Значна увага  приділяється методам  оцінки  грошового  потоку,  доцільності  вкладення фінансових інвестицій, залучення власного чи позичкового капіталу у підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.

Для студентів економічних  спеціальностей вищих закладів  освіти, наукових  пра- цівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів,  аспірантів.

УДК 658.14(075.8) ББК 65.290-93я73


ISBN 978-611-01-0067-0


© Кравчук О. М., 2010

© Центр учбової літератури, 2010