3.4. Пайовий та резервний капітал підприємств

В окремих підприємств складовою власного капіталу є пайовий капітал. Ця стаття передбачена для кредитних спілок, споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, жит- лово-будівельних кооперативів, у яких статутний капітал форму- ється за рахунок пайових внесків. Пайовий капітал – це сукуп- ність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві відповідно до установчих документів для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Для забезпечення розви- тку господарської діяльності підприємства пайовиками можуть вноситися додаткові пайові внески на добровільних засадах. При щорічному розподілі прибутку за рішенням зборів пайовиків на обов’язкові та додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які можуть бути зараховані на поповнення паю.

При встановленні розміру індивідуального майнового паю кож- ної  особи  у  колективних  сільськогосподарських   підприємствах (КСП) необхідно виходити з її трудового внеску. Методика № 27426 пропонує два методи для визначення трудових внесків членів КСП:

26  Методика визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарсь-

ких підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена наказом Міністерства


1.         Використання загальної суми оплати праці за всі роки ро-

боти в господарстві та загальний стаж роботи.

2.         Урахування оплати праці кожного члена КСП за якомога

більший період. Цей метод вважається найбільш точним і соціа-

льно справедливим.

На підставі розмірів трудових внесків здійснюється обчислен-

ня розміру індивідуальних майнових паїв членів КСП згідно ме- тодики № 25227. З цією метою визначають норматив нарахування паю, для чого підраховується загальна скоригована оплата праці кожного працівника і загальна сума по КСП.

Майновий пай кожного члена КСП документально підтверджу- ється свідоцтвом, де вказуються акт розрахунку пайового фонду, структура пайового фонду, перелік майна пайового фонду.

Резервний капітал підприємства можна розглядати у широ-

кому та вузькому розумінні.

У  широкому  розумінні  до  резервного  капіталу  належать  усі

складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбут-

ньому непередбачених збитків і втрат. У вузькому розумінні з ре-

зервним капіталом ідентифікується капітал, який формується за

рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений за стат-

тею балансу «Резервний капітал». В економічній літературі резе-

рви підприємства прийнято класифікувати за такими ознаками:

       джерелами формування;

       способом відображення у звітності;

       обов’язковістю створення.

За джерелами формування резерви поділяють на:

капітальні резерви – формуються за рахунок коштів власни-

ків та інших осіб (відображаються за статтями «додатковий вкладе-

ний капітал» та «інший додатковий капітал»);

резервний капітал, сформований за рахунок чистого прибут-

ку підприємства (резервний капітал у вузькому розумінні);

резерви, які створюються за рахунок збільшення витрат під-

приємства.

За способом відображення у звітності резерви поділяють на

відкриті та приховані. Відкриті резерви можуть бути засвідчені в

аграрної політики від 21.06.2005 р. № 274. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник

України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т. 2.

27  Методика  обчислення  розмірів індивідуальних  майнових  паїв членів колектив-

них сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 07.06.2005 р. № 252. – Чинна з

14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т. 2.


балансі за статтями «Додатковий капітал» та «Резервний капітал»,

а приховані резерви жодним чином не фігурують у балансі.

За обов’язковістю створення виокремлюють обов’язкові та

необов’язкові резерви. Створення перших регламентується чин-

ними нормативними актами. Останні ж формуються з ініціативи

менеджменту  підприємства  та його  власників.  До обов’язкових

резервів належать резерв сумнівних боргів і резервний капітал.

Усі інші резерви, наприклад, резерв дивідендів, резерв виконання

гарантійних зобов’язань, є необов’язковими. Зрозуміло, що осно-

вне призначення резервів полягає в забезпеченні виконання захи-

сної функції власного капіталу підприємства. Акціонерне товари-

ство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше

ніж 15 % статутного капіталу, якщо інше не визначено статутом то-

вариства. Резервний  капітал формується шляхом щорічних відра-

хувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозпо-

діленого   прибутку.   До   досягнення   встановленого   статутом

розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не мо-

же бути меншим ніж 5 % суми чистого прибутку товариства за

рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків товари-

ства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати диві-

дендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у

разі ліквідації товариства тощо. Отже, резервний капітал (у вузь-

кому розумінні) – це сума резервів, сформованих за рахунок чис-

того прибутку  в розмірах, установлених  засновницькими  доку-

ментами підприємства та нормативними актами.

До  формування  мінімально  необхідного  розміру  резервів  їх

можна використовувати лише для покриття збитків. Інформація

про рух резервного капіталу міститься у Звіті про власний капі-

тал підприємства. У цьому ж звіті відображається динаміка капі-

тальних резервів.

До так званих капітальних резервів, тобто резервів, які ство-

рюються за рахунок капіталу власників (чи інших осіб), належить

додатковий капітал. Джерелом формування зазначених резервів

не є господарська діяльність підприємства. Поняття «додатковий

капітал» з’явилось у вітчизняній економічній практиці відносно

недавно. Згідно з визначенням, яке наводиться у стандартах бух-

галтерського обліку, додатковий капітал – це сума приросту. До-

датковий  вкладений  капітал  та  інший  додатковий  капітал

здебільшого  можна  використовувати  за  такими  основними  на-

прямами:

по-перше, на покриття балансових збитків, за умови, що на ці

цілі використані всі інші джерела;


по-друге, на збільшення статутного чи пайового капіталу;

по-третє,  на  покриття  різниці  між  фактичною  собівартість

вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

До основних обмежень щодо використання додаткового капі-

талу слід віднести заборону його спрямування на збільшення ста-

тутного капіталу чи викуп власних корпоративних прав, якщо у

балансі відображені непокриті збитки та недопустимість його ро-

зподілу з метою виплати дивідендів у грошовій формі.

До числа обов’язкових резервів, які повинні створюватися на

підприємстві, належить резерв сумнівних боргів, який формується з

метою покриття можливих збитків підприємства в результаті не-

погашення боржником сумнівної чи безнадійної дебіторської за-

боргованості. Нарахування суми резерву відображається у складі

інших  операційних  витрат.  Оскільки  у  результаті  формування

резерву сумнівних боргів зменшується чистий прибуток підпри-

ємства, опосередковано це впливає на розмір власного капіталу.

Сума дебіторської заборгованості підприємства відображається у

звітності за чистою реалізаційною вартістю, яка відповідає різни-

ці  між  сумою  поточної  дебіторської  заборгованості  за  товари

(роботи, послуги) та резервом сумнівних боргів. Величина резер-

ву сумнівних боргів може бути визначена за допомогою двох ме-

тодів: виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на

підставі  класифікації  дебіторської  заборгованості.  В  першому

випадку величина резерву визначається на підставі аналізу фак-

тичного непогашення дебіторської заборгованості в попередніх пері-

одах. Якщо резерв створюється на підставі класифікації дебіторсь-

кої       заборгованості,          здійснюється групування    дебіторської

заборгованості за термінами її непогашення з установленням ко-

ефіцієнта сумнівності для кожної групи, який визначається підп-

риємством, майна підприємства, яке виникло в результаті переоці-

нки (індексації), безоплатно одержаних необоротних активів та від

емісійного доходу. Вітчизняними нормативними актами не вста-

новлено жодних обмежень щодо розмірів капітальних резервів.

Розрізняють додатковий вкладений капітал та інший додатко-

вий  капітал.  Додатковий  вкладений  капітал  характеризує  суму

емісійного доходу (різниця між продажною і номінальною варті-

стю первісне розміщених акцій), отриманого у результаті реалі-

зації  акціонерними  товариствами  власних  корпоративних  прав.

До складу іншого додаткового капіталу належать такі складові:

 інший вкладений капітал;

 дооцінка (уцінка) необоротних активів;

 вартість безкоштовно отриманих необоротних активів.


До іншого додаткового капіталу належить інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, раніше внесений такими засно- вниками без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу. До додаткового капіталу слід відносити також капіта- льний дохід у вигляді різниці між номінальною вартістю викуп- лених та анульованих корпоративних прав та ціною викупу. При- рода цього доходу є такою самою, як і емісійного доходу. Окрім цього, до додаткового капіталу доцільно зараховувати суму пере- вищення курсу емісії конвертованих облігацій над їх номінальною вартістю. До складу дооцінки (уцінки) необоротних активів від- носиться сума дооцінки (уцінки) активів, яка проводиться у випад- ках, передбачених законодавством. Зазначимо, що дооцінку оборо- тних активів не можна розглядати як додатковий капітал підприємства, вона відображається за відповідними позиціями Звіту про фінансові результати. До складу вартості безкоштовно отриманих необоротних активів включається вартість необорот- них активів,  безкоштовно  одержаних  підприємством  від інших осіб.  Вона  вважається  додатковим  капіталом  і зменшується  на суму нарахованої амортизації, величина якої визнається доходом одночасно з її нарахуванням. Зауважимо, що безкоштовно отри- мані оборотні активи розглядаються як дохід підприємства і не можуть бути додатковим капіталом. Зі збільшенням термінів не- погашення дебіторської заборгованості коефіцієнт сумнівності зростає. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) відповідної групи на коефіцієнти сум- нівності відповідної групи. Якщо ж безнадійною визнано поточну дебіторську заборгованість, не пов’язану з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), то така заборгованість списується з балансу з відображенням втрат у складі інших операційних витрат. У разі, якщо дебітор відшкодував підприємству суму боргу, раніше ви- знаного безнадійним і списаного за рахунок резерву сумнівних боргів, суму боргу необхідно відновити у резерві сумнівних бор- гів із одночасним відображенням такої суми у складі доходів зві- тного періоду.


 

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. Що таке власний капітала підприємства?

2. Охарактеризуйте функції власного капіталу.

3. Дайте характеристику джерелам формування власного капі-

талу.

4. Назвіть види власного капіталу підприємства.

5. Яким чином можна визначити ціну власного капіталу підп-

риємства.

6. Що таке трансакційні витрати власного капіталу?

7. Охарактеризуйте  поняття «статутний капітал», «статутний

фонд», «складений капітал».

8. Що таке корпоративні права? Які Ви знаєте їх види?

9. Назвіть види акцій підприємства та дайте їм характеристику.

10.  Скільки відсотків від статутного капіталу можуть склада-

ти привілейовані акції?

11.  Вкажіть види курсів корпоративних прав підприємства.

12.  Які питання вирішуються на установчих зборах?

13.  Назвіть методи збільшення статутного капіталу акціонер-

них товариств.

14.  Що таке переважне право?

15.  Назвіть методи зменшення статутного капіталу акціонер-

них товариств.

16.  Хто такі міноритарії та стейкхолдери?

17.  Охарактеризуйте   механізм   функціонування   статутного капіталу ТОВ.

18.  Назвіть методи збільшення і зменшення статутного капі-

талу ТОВ.

19.  Які існують особливості скликання і проведення загаль-

них зборів учасників ТОВ?

20.  Назвіть органи управління товариством з обмеженою від-

повідальністю.

21.  Що таке пайовий і резервний капітал?

22.  За якими ознаками поділяються резерви підприємства?

23.  На які цілі може використовуватись резервний капітал?

24.  Охарактеризуйте  додатково  вкладений  капітал  та інший додатковий капітал.

25.  Що таке резерв сумнівних боргів?

26.  Які методи розрахунку резерву сумнівних боргів Ви знаєте?


 

 

 
Типові приклади розв’язування задач28

Задача 1

На початок звітного періоду власний капітал публічного акці-

онерного товариства «Зоря» характеризується такими даними.

I. Власний капітал

На початок періоду, грн

На кінець періоду, грн

Статутний капітал

600 000

 

Додатково вкладений

капітал

46 095

 

Інший додатковий капі-

тал

41 085

 

Резервний капітал

103 620

 

Нерозподілений прибу-

ток

38 440

 

Неоплачений капітал

(25 650)

(–)

Вилучений капітал

(52 590)

(–)

Усього за розділом I

пасиву

751 000

 

 

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1. Прибуток до оподаткування становив 258,75 тис. грн.

2. Чистий прибуток розподіляється за такими напрямами: по-

повнення резервного капіталу – 10 %; на виплату грошових диві-

дендів – 37,5 %; на виплату матеріального заохочення працівни-

кам – 12,75 %; решта – нерозподілений прибуток.

3. Отримано за лізингом обладнання вартістю 230,43 тис. грн.

4. Акціонери перерахували 42,75 тис. грн за передплаченими

раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної

вартості акцій становила 25,65 тис. грн).

5. Проведено  переоцінку  балансової  вартості нематеріальних

активів на суму 42,35 тис. грн (дооцінка).

6. Акціонерне товариство анулювало усі викуплені раніше ак-

ції, загальна номінальна вартість яких становила 52,59 тис. грн.

7. Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фон-

довій біржі купонні облігації у кількості 17 350 штук номіналь-

28 При розв’язуванні такого типу задач необхідно користуватись звітом про власний капітал. Роз’яснення окремих позицій власного капіталу подано в додатку Д.


ною вартістю 250 грн строком обігу 2,5 роки із річним купоном у розмірі 27,5 %.

Розв’язання

Визначимо  чистий  прибуток  підприємства  258,75– (258,75  х

х 0,25)  =  194,06  тис.  грн.  На  поповнення  резервного  капіталу

спрямовано 0,1 х 194,06 = 19,41 тис. грн, нерозподілений прибу-

ток   становить   (100 – (10 + 37,5 + 12,75)) х 194,06 /   100 = 77,14

тис.   грн.   Додатково   вкладений   капітал   становитиме   42,75 –

– 25,65 = 17,1 тис. грн.

 

I. Власний капітал

На початок

періоду, грн

Зміна, тис.

грн

На кінець

періоду, грн

Статутний капітал

600 000

-52,59

547 410

Додатково вкладений капітал

 

46 095

17,1

 

63 195

Інший додатковий капітал

 

41 085

42,35

 

83 435

Резервний капітал

103 620

19,41

123 030

Нерозподілений при-

буток

 

38 440

77,14

 

115 580

Неоплачений капітал

(25 650)

25,65

(—)

Вилучений капітал

(52 590)

52,59

(—)

Усього за розділом I

пасиву

 

751 000

 

181,65

 

932 650

 

Задача 2

Визначте вплив господарських операцій, що мали місце про-

тягом звітного періоду, на власний капітал публічного акціонер-

ного товариства «В’юльмі» та складіть на основі цього Звіт про

власний капітал (у тис. грн).

1. Проведено  переоцінку  балансової  вартості нематеріальних

активів на суму 58 тис. грн (дооцінка).

2. Решта неоплачених повністю акціонерами акцій у кількості

15 тис. штук номінальною вартістю 6 грн кожна у зв’язку із про-

строченням терміну оплати були викуплені товариством шляхом

повернення внесеної номінальної вартості акцій.

3. Підприємство анулювало усі викуплені акції.

4. Чистий прибуток за звітний період дорівнював 160 тис. грн і

був розподілений за такими напрямами: поповнення резервного

капіталу – 10 %; виплата грошових дивідендів – 30 %; на виплату

матеріального заохочення працівникам – 12,5 %; залишок суми –

нерозподілений прибуток.


5. Товариство  збільшило  статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій із 6 грн до 9 грн за рахунок додатко- вих внесків акціонерів.

 

 

Стаття, тис. грн

Статутний капітал

 

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капі-

тал

 

Резервний капітал

Нерозподілений прибу-

ток

 

Неоплачений капітал

 

Вилучений  капітал

 

Разом

Залишок на початок року

720

108

76

192

73

(87)

(—)

1082

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований   залишок  на  по-

чаток року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

— дооцінка необоротних активів;

— уцінка необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий   прибуток   (збиток)   за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

— виплати власникам (дивіденди);

— спрямування прибутку до статутного капіталу;

— відрахування   до  резервного

капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

— внески до капіталу;

— погашення  заборгованості   з капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

— викуп акцій (часток);

— перепродаж викуплених акцій;

— анулювання викуплених акцій;

— вилучення частки в капіталі;

— зменшення номінальної вартості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання

Визначимо, на скільки збільшило статутний капітал акціонерне

товариство шляхом збільшення номінальної вартості акцій:


(720 : 6 – 15) х (6 – 9) = 315 тис. грн.

Оскільки підприємство анулювало викуплені ним акції в сумі

15 х 6 = 90 тис. грн, то за позицією «Неоплачений капітал» запишемо

87 тис. грн, а 90 – 87 = 3 тис. грн відобразимо за позицією «Додатково

вкладений капітал».

 

Стаття, тис. грн

 

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений

капітал

 

Разом

Залишок на початок року

720

108

76

192

73

(87)

(—)

1082

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

— дооцінка необоротних активів;

— уцінка необоротних активів

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

Чистий прибуток  (збиток) за звіт-

ний період

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

Розподіл прибутку:

— виплати власникам (дивіденди);

— спрямування прибутку до ста-

тутного капіталу;

– матеріальне заохочення;

— відрахування до резервного капіталу

 

 

 

 

_

_

_

16

(48)

– (20)

(16)

 

 

 

Внески учасників:

— внески до капіталу;

— погашення заборгованості з капіталу

 

315

 

 

_

3

 

 

 

 

_

87

 

 

Вилучення капіталу:

— викуп акцій (часток);

— перепродаж викуплених акцій;

— анулювання викуплених акцій;

— вилучення частки в капіталі;

— зменшення номінальної варто-

сті акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

315

 

3

58

16

76

87

 

555

Залишок на кінець року

1 035

 

111

134

208

149

 

 

1 637


Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1

На початок звітного періоду власний капітал публічного акці-

 

I. Власний капітал

На початок періоду, грн

На кінець періоду, грн

Статутний капітал

420 000

 

Додатково вкладений капітал

30 035

 

Інший додатковий капітал

16 021

 

Резервний капітал

100 001

 

Нерозподілений прибуток

16 231

 

Неоплачений капітал

(20 000)

(–)

Вилучений капітал

(–)

(–)

Усього за розділом I пасиву

562 288

 

 

 
онерного товариства «Корсаж» характеризується такими даними.

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1.   Прибуток до оподаткування становив 148,65 тис. грн.

2.   Чистий  прибуток  розподіляється  за  такими  напрямами:

поповнення  резервного  капіталу  –  15 %;  на  виплату  грошових

дивідендів – 30 %; решта – нерозподілений прибуток.

3.   Акціонери  перерахували  14  тис.  грн  за  передплаченими

раніше простими акціями (заборгованість у частині номінальної

вартості акцій становила 20 тис. грн).

4.   Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних

активів на суму 3,25 тис. грн (уцінку).

5.   Акціонерне товариство викупило акції, загальна номінальна

вартість яких становила 6 тис. грн.

6.   Акціонерним товариством емітовано та розміщено на фон-

довій біржі конвертовані облігації у кількості 1200 штук номіналь-

ною вартістю 100 грн строком обігу 2 роки за курсом емісії 110 %.

Задача 2

Визначте вплив господарських операцій, що мали місце про-

тягом звітного періоду, на власний капітал публічного акціонер-

ного товариства «Мавекс» та складіть на основі цього Звіт про

власний капітал (у тис. грн).

1. Проведено  переоцінку  балансової  вартості нематеріальних

активів на суму 42 тис. грн (дооцінка).

2. Акціонери внесли 26,25 тис. грн на поповнення статутного

капіталу за курсом емісії 105 %.

3. Підприємство анулювало усі викуплені акції.


4. Прибуток  до оподаткування  за звітний  період  дорівнював

160 тис. грн і був розподілений за такими напрямами: поповнен-

ня резервного капіталу – 10 %; виплата грошових дивідендів –

30 %;   на   виплату   матеріального   заохочення   працівникам   –

12,5 %;  залишок  суми  –  нерозподілений  прибуток,  який  був

спрямований на поповнення статутного капіталу.

5. Товариство  збільшило  статутний капітал шляхом збільшення

номінальної вартості акцій із 5 грн до 8 грн за рахунок додатко-

вих внесків акціонерів.

 

 

Стаття, тис. грн

 

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладе-

ний капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

 

Разом

Залишок на початок року

600

104

58

93

20

(40)

(—)

835

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований   залишок   на  початок року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

— дооцінка необоротних активів;

— уцінка необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

— виплати власникам (дивіденди);

— спрямування прибутку до статут-

ного капіталу;

— відрахування  до  резервного  капі-

талу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

— внески до капіталу;

— погашення  заборгованості  з капі-

талу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

— викуп акцій (часток);

— перепродаж викуплених акцій;

— анулювання викуплених акцій;

— вилучення частки в капіталі;

— зменшення   номінальної   вартості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Задача 3

Статутний капітал акціонерного товариства становить 6 млн

грн (номінальна  вартість однієї акції 20 грн); сума збільшення

капіталу дорівнює 500 тис. грн; біржовий курс старих акцій –90

грн; курс емісії нових акцій – 40 грн. Який буде середній курс

акцій після емісії?

Задача 4

Статутний капітал було збільшено до 20 млн грн; для цього

був використаний додатковий капітал у розмірі 3 млн грн; балан-

совий (розрахунковий)  курс акцій перед збільшенням  становив

165 %. Як зміниться балансовий курс акцій після збільшення ста-

тутного капіталу?

Задача 5

Підприємство випустило акції номінальною вартістю 230 000

грн та розмістило за курсом 135 %. Чистий прибуток підприємст-

ва становить 48 тис. грн, 25 % його використано на поповнення

резервного капіталу, а 70 % – на виплату дивідендів. Підприємс-

тво отримало на безоплатній основі необоротні активи номіналь-

ною вартістю 10 тис. грн. Яку суму необхідно навести за позиці-

єю «інший додатковий капітал»?

Тести

1. Власний капітал – це:

а)         частина в активах підприємства, що залишається після ви-

рахування його зобов’язань;

б)         різниця між сукупною вартістю активів товариства та вар-

тістю його зобов’язань перед іншими особами;

в)         сума заборгованості власників (учасників) за внесками до

статутного капіталу;

г)         сума, на яку вартість реалізації випущених акцій переви-

щує їхню номінальну вартість;

д)         а), б);

е)         а), в);

ж)   б) г).

2. Строк переважного права, передбачений статутом акціонерно-

го товариства, не може бути меншим ніж:

а)         30 днів з дня отримання товариством відповідного пові-

домлення;


б)         20 днів з дня отримання товариством відповідного пові-

домлення;

в)         10 днів з дня отримання товариством відповідного пові-

домлення.

3. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-

щує 25 % вартості активів товариства, приймається

а)         наглядовою радою акціонерного товариства;

б)         ревізійною комісією акціонерного товариства;

в)         загальними зборами акціонерів.

4. Акціонерне  товариство  не має права приймати  рішення  про

викуп акцій, якщо:

а)         на  дату  викупу  акцій  товариство  має  зобов’язання  про

обов’язковий викуп акцій;

б)         товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслі-

док викупу акцій;

в)         власний капітал товариства є меншим, ніж сума його ста-

тутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення

ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номіналь-

ною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

г)         всі відповіді правильні;

д)         а), в);

е)         б), в);

ж)   а), б).

5. Інший додатковий капітал – це:

а)         сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, без-

коштовно  отриманих  підприємством  від  інших  юридичних

або фізичних осіб;

б)         капітал, який викуплений товариством у його учасників за

фактичною собівартістю акцій власної емісії або часток;

в)         сума, на яку вартість реалізації випущених акцій переви-

щує їхню номінальну вартість.


Література до теми

1.   Акімова І. Структура власності, корпоративне управління та показники роботи підприємств: результати емпіричного дослідження роботи підприємств  / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – Інститут Економіч- них Досліджень та Політичних Консультацій, липень 2003. – С. 4.

2.         Баланс: П(С)БО 2, затверджено наказом Міністерства фінансів

України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

3.    Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.- практ.  посіб.  [під ред.  С. Ф. Голова  ]. – Дніпропетровськ:  ТОВ  «Ба- ланс – Клуб», 2001. – С. 273.

4.         Висіцька І. Пайовий фонд майна членів КСП: правові аспекти /

І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 41–

45.

5.         Висіцька І. Правовий стату КСП: передумови створення та ос-

новні  засади  діяльності  /  І.  Висіцька  //  Справочник  экономиста.  –

2007. – № 8, август. – С. 49–53.

6.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. //

Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

7.    Загальні вимоги до фінансової звітності: П(С)БО 1, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чин- ний від 1999-03-31].

8.         Звіт про власний капітал підприємства: П(С)БО 5, затверджена

наказом  Міністерством  фінансів  України  від  31.03.1999  р.  №  87.  – [Чинний від 1999-03-31].

9.         Звіт про фінансові результати: П(С)БО 3, затверджено наказом

Міністерства  фінансів України від 31.03.1999  р. № 87. – [Чинний від

1999-03-31].

10.  Кулич Е. Игры в которые играют акционеры / Е. Кулич // Біз-

нес. – 2003. – № 47. – 4 нояб. – С. 66.

11.   Литвин Ю. Вихід із товариства з обмеженою відповідальністю /

Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 36–40.

12.  Литвин Ю. Зміна розміру статутного капіталу господарського товариства / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, ав- густ. – С. 40–43.

13.  Методика  визначення   трудових  внесків  членів  колективних

сільськогосподарських  підприємств,  у тому числі реорганізованих,  за-

тверджена  наказом  Міністерства  аграрної  політики  від  21.06.2005  р.

№ 274. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний  вісник України. – 2005. – 19

серп., № 31, Т.2.


14. Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 07.06.2005 р. № 252. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т.2.

15.   Про  акціонерні  товариства:  Закон  України  від  17.09.2008 р.

№ 514-VI. – Чинний з 29.04.09 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 жовт.,

№ 202.

16.  Про господарські  товариства:  Закон  України  від 19.09.1991 р.

№ 1576-XII. – Чинний з 01.10 1991 // Голос України. – 1991. – 11 жовт.

17.  Сірко  А.  Корпоративна  власність  у  транзитивній  економіці  /

А. Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57–64.

20.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.

посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

18.  Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:  Навч.

посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

19.  Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій,

В. Д. Чумак,  О. Ю. Смоленська,  Л. В. Черненко].  –  К.:  Професіонал,

2004. – 240 с.

21.  Фінансова  діяльність  підприємства:   Підручник  /  [О. М. Бан- дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

22. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка.  – К.: КНЕУ, 2006. –

312 с.

23.  Цивільний  кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-

ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –

2003. – №№ 40-44.