3.3. Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: формування та управління ним

Статутний капітал ТОВ поділений на частки, розмір яких ви- значається установчими документами. У ТОВ створюється стату- тний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не ме- нше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на мо- мент створення ТОВ. До моменту реєстрації ТОВ кожен з учас-

25 Акімова І. Структура власності, корпоративне управління та показники роботи підприємств: результати емпіричного дослідження роботи підприємств / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, липень 2003. – С. 4.


ників зобов’язаний внести до статутного (складеного) капіталу не менше 50 % вказаного в установчих документах вкладу. Внесен- ня до статутного (складеного) капіталу грошей підтверджується документами, виданими банківською установою. Частина статутно- го капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протя- гом першого року діяльності товариства. Якщо учасники протя- гом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинне оголосити про зменшен- ня свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про лік- відацію  товариства.  Учаснику  ТОВ,  який  повністю  вніс  свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Зменшення статутного капіталу ТОВ допускається після пові- домлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дост- рокового припинення або виконання відповідних зобов’язань то- вариства та  відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу ТОВ може здійснюватися двома основними способами:

1) у результаті виходу одного або кількох учасників зі складу товариства;

2) на основі зменшення частки у статутному капіталі всіх чи окремих учасників.

Статутний капітал ТОВ можна збільшувати шляхом здійснен- ня додаткових внесків чи реінвестування прибутку. Здійсню- ючи  внески  в  статутний  капітал,  учасники  не  змінюють  свого

юридичного статусу (не відбувається ні реорганізації, ні ліквіда-

ції). При збільшенні статутного капіталу товариства слід врахо-

вувати те, що, викупивши додаткову частку, новий учасник стає

співвласником  раніше створених  підприємством  резервів. Саме

тому,   окрім   номінальної   вартості   частки,   учасник   повинен

сплатити ажіо, яке відповідає належному на цю частку еквіва-

ленту раніше сформованих резервів. Величина ажіо може встано-

влюватися за результатами оцінки вартості підприємства та узго-

джуватися   зборами   учасників.   Перевищення   фактичної   ціни

продажу частки над її номіналом належить до іншого додатково-

го капіталу.

Учасник ТОВ може за згодою решти учасників уступити свою

частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж товари-

ства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і

третім особам.

Учасники товариства користуються  переважним правом на

здійснення додаткових внесків у статутний капітал чи на прид-


бання частки учасника, який її уступив пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

Збільшення статутного капіталу ТОВ допускається після вне-

сення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Учасник ТОВ має право продати чи іншим чином відступити

свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кіль-

ком учасникам цього товариства. Відчуження учасником това-

риства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини)

третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом

товариства.   Учасники   товариства   користуються   переважним

правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до ро-

змірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю

між  учасниками  не  встановлений  інший  порядок  здійснення

цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах,

на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім

особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм пе-

реважним правом протягом місяця з дня повідомлення про на-

мір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого

строку,  встановленого  статутом  товариства  чи  домовленістю

між його учасниками,  частка (її частина) учасника може бути

відчужена третій особі. Частка учасника товариства з обмеже-

ною відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати

лише в тій частині, в якій її уже сплачено. У разі придбання час-

тки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою від-

повідальністю воно зобов’язане реалізувати її іншим учасникам

або  третім  особам  протягом  строку,  що не перевищує  одного

року, або зменшити свій статутний капітал. Протягом цього пе-

ріоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кво-

руму у вищому органі проводяться без урахування частки, при-

дбаної товариством.

При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальні-

стю йому виплачується вартість частини майна товариства, про-

порційна його частці у статутному (складеному) капіталі. Випла-

та  провадиться  після  затвердження  звіту  за  рік,  в  якому  він

вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На ви-

могу учасника та за згодою товариства вклад може бути поверну-

то повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який

вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного

товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, пе-

редане учасником товариству тільки в користування, повертаєть-

ся в натуральній формі без винагороди.


Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про змен- шення його статутного  (складеного)  капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.

Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. Вони скла- даються з учасників товариства або призначених ними представ- ників. Представники учасників можуть бути постійними або при- значеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, спо- вістивши про це інших учасників. Учасник ТОВ вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представни- кові іншого учасника товариства. Учасники мають кількість го- лосів, пропорційну розміру їх часток у статутному (складеному) капіталі. Загальні збори учасників товариства обирають голову товариства. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності  більш як 60 % голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих ор- ганів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які бе- руть участь у  зборах, реєструються з зазначенням кількості голо- сів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Будь-хто з учасників ТОВ вправі вимагати розгляду  питання  на загальних  зборах  учасників  за умови,  що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку збо- рів. У випадках, передбачених установчими документами або за- твердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рі- шення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від остан- нього учасника голосування всі вони повинні бути проінформо- вані головою про прийняте рішення. Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь- який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні ви- даватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Загальні збори учасників ТОВ скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. По- зачергові загальні збори учасників скликаються головою товарис- тва при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому ін- шому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в ці- лому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статут-


ного (складеного) капіталу. Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасни- ки товариства, що володіють у сукупності більш як 20 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників. Про проведення загальних зборів товариства уча- сники повідомляються передбаченим статутом способом з зазна- ченням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Пові- домлення   повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства впра- ві вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних збо- рів учасникам товариства повинна бути надана можливість озна- йомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прий- матися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

У ТОВ створюється виконавчий орган: колегіальний (дирек- ція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і осо- би, які не є  учасниками товариства. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать

до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про переда-

чу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирек- ції (директора). Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників товарист-

ва. Дирекція (директор) діє від імені товариства у межах, встано-

влених законодавством та установчими документами. Генераль-

ний директор має право без довіреності виконувати дії від імені

товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим

правом. Генеральний директор (директор) не може бути одноча-

сно головою загальних зборів учасників товариства.

Контроль за діяльністю дирекції (директора) ТОВ здійснюєть-

ся  ревізійною  комісією,  що  утворюється  загальними  зборами

учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій   уста-

новчими  документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції (ди-

ректор) не можуть бути членами ревізійної комісії. Перевірка ді-

яльності дирекції (директора) товариства проводиться ревізійною


комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимо- гу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ре- візійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори  учасників  товариства  не мають права  затверджувати  ба- ланс товариства. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виник- ла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловжи- вання посадовими особами товариства. Учасника ТОВ, який сис- тематично не виконує або неналежним  чином виконує обов’язки, або  перешкоджає  своїми  діями  досягненню  цілей  товариства, може бути виключено з товариств на основі рішення, за яке про- голосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.