2.5. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань

Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої дія- льності та обслуговування переважно членів кооперативу. В Україні


кількість членів кооперативу залежить від його виду та виду еконо- мічної діяльності. У Німеччині, наприклад, мінімальна кількість членів будь-якого кооперативу становить сім осіб. Вважається, що головною метою створення кооперативів є не стільки одержання прибутку, скільки фінансове, організаційне сприяння господарській діяльності та задоволення економічних потреб його членів.

Кооператив має всі ознаки підприємства: самостійний баланс, розрахунковий  та інші  рахунки  в установах  банків,  печатку  зі своїм найменуванням, виконавчі органи. Основним правовим до- кументом, що регулює діяльність кооперативу, є статут.

Засновниками та членами кооперативу можуть бути лише ре- зиденти України. Членом кооперативу може бути фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески в розмі- рах, визначених статутом кооперативу (чи спілки), визнає прин- ципи і цілі кооперативу, дотримується вимог його статуту і кори- стується правом ухвального голосу в кооперативі. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає схваленню загальними зборами.

Вступний внесок – внесок фізичної або юридичної особи в грошовій формі понад пай при вступі у кооператив для організа- ційного забезпечення його діяльності в розмірах, встановлених статутом. Вступний внесок зараховується в неподільний фонд і в разі виходу з кооперативу не повертається.

Статутний капітал кооперативів формується за рахунок пайо-

вих внесків. Пай – майновий внесок члена кооперативу у ство-

рення та розвиток капіталу кооперативу, який здійснюється шля-

хом передачі кооперативу майна, в т. ч. грошей, майнових прав, а

також  земельної  ділянки.  Розміри  пайових  внесків  встановлю-

ються в рівних частинах і/або пропорційно очікуваній участі чле-

на кооперативу в його господарській діяльності.

Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належ-

ним йому майном. Члени кооперативу (якщо інше не передбачено

статутом) відповідають за зобов’язаннями кооперативу тільки в ме-

жах пайового майнового внеску. Кооператив не несе відповіда-

льності за зобов’язаннями членів кооперативу.

Розрізняють три основні види кооперативів:

      виробничі, що здійснюють виробництво товарів, проду-

кції, робіт, а також надання платних послуг підприємствам, орга-

нізаціям, установам і громадянам (діяльність таких кооперативів

ґрунтується на засадах обов’язкової трудової участі його членів у

процесі виробництва);


       споживчі (обслуговуючі) – задовольняють потреби своїх членів та інших громадян у фінансово-кредитному, торговельному й побутовому обслуговуванні, а також членів кооперативів у житлі, садових ділянках, гаражах і стоянках для автомобілів тощо;

       універсальні, які розвивають різноманітну виробничу ді- яльність, а також здійснюють різного роду обслуговування своїх членів.

Вітчизняним  законодавством  передбачена  можливість  ство-

рення сільськогосподарських, обслуговуючих, промислових, тра-

нспортних, житлових та будівельних кооперативів, багатофунк-

ціональних товариств у системі споживчої кооперації; кредитних

спілок, кооперативних банків і товариств для взаємного страху-

вання.

До основних принципів діяльності кооперативів відносять такі:

добровільність  членства в кооперативі  та безперешкодний

вихід з нього;

       обов’язкова трудова участь членів кооперативу у діяльно-

сті виробничого кооперативу;

обов’язкова участь членів у господарській діяльності обслу-

говуючого кооперативу;

демократичний  характер управління, рівні права у прийнятті

рішень за правилом «один член кооперативу – один голос»;

розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх

участі в діяльності кооперативу;

контроль  членів  кооперативу  за його  роботою  в порядку,

передбаченому статутом.

Основними правами членів кооперативу є:

участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на

загальних зборах кооперативу, право обирати і бути обраним в

органи управління кооперативом;

користування послугами кооперативу;

одержання кооперативних виплат – частини доходу коопе-

ративу, що підлягає розподілу між його членами;

одержання частки доходу на пай (додатковий пай);

одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і тер-

мін, визначені статутом кооперативу.

Членами сільськогосподарського кооперативу можуть бути як

фізичні, так і юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у

сфері сільського господарства. Кількість членів кооперативу не

може бути меншою ніж три особи. Майно кооперативу відпові-

дно до його статуту поділяється на пайовий і неподільний капі-


тал. Неподільний капітал утворюється за рахунок вступних вне-

сків і майна кооперативу (за винятком землі).

Членами   виробничого   сільськогосподарського   кооперативу

можуть бути тільки фізичні особи (які досягли 16-річного віку),

а членами обслуговуючого кооперативу – як фізичні, так і юри-

дичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, ко-

ристуються послугами, формують фонди та беруть участь у дія-

льності            кооперативу.             Члени             кооперативу передають      право

користування належною їм земельною ділянкою кооперативу як

пайовий  внесок  у  порядку,  визначеному  Земельним  кодексом

України. За земельну ділянку, передану в користування, справля-

ється відповідна плата згідно з договором у розмірах, визначених

загальними зборами. За претензіями кредиторів звернення стяг-

нення на земельні ділянки, надані кооперативу в користування, не

допускається. Споживча кооперація – це добровільне об’єднання

громадян для спільного ведення господарської діяльності (торго-

вельної,  заготівельної,  виробничої)  з  метою  поліпшення  свого

економічного та соціального стану.

Членство у споживчому товаристві може бути індивідуальним

і колективним. Індивідуальне членство в споживчому товаристві

реалізується в такому ж порядку, як і в інших видах кооперативів.

Колективними членами споживчого товариства можуть бути се-

лянські  (фермерські)  господарства,  колективні  сільськогосподарські

підприємства,  господарські  товариства,  кооперативні,  державні

та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.

Одним з різновидів кооперативів є кредитні спілки. Членами

кредитної  спілки,  в  тому  числі  її  засновниками,  можуть  бути

громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства,

які постійно проживають в Україні, досягли 18 років, не обме-

жені у дієздатності. Кредитна спілка створюється у складі не ме-

нше ніж 50 осіб і об’єднує громадян за місцем їх роботи, прожи-

вання,  а  також  за  професійною  ознакою,  ознаками  членства  у

громадській організації, належності до релігійної організації то-

що. Членові спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі

його членські внески разом з належним доходом після відраху-

вання його заборгованостей перед спілкою.

До основних видів фінансової діяльності кредитної спілки ві-

дносять:

• приймання внесків від членів спілки;

• надання позичок членам спілки та іншим кредитним спіл-

кам;


• надання поручительств щодо виконання членами спілки зо-

бов’язань перед третіми особами.

Члени спілки несуть фінансову  відповідальність  щодо її зо-

бов’язань перед державними установами, кооперативними,  гро-

мадськими об’єднаннями та фізичними особами в межах своїх

членських внесків.

У кредитній спілці за рішенням загальних зборів створюється

кредитний комітет, який складається не менше ніж з трьох членів

спілки. Цей орган відповідає за реалізацію кредитної політики,

визначеної правлінням, та приймає рішення про надання позичок

або готує відповідні подання до розгляду правління.

Кошти кредитної спілки утворюються  здебільшого  із вступ-

них      і           членських      внесків           її          членів.            Вступний       внесок            –

обов’язковий незворотний внесок, що вноситься особою однора-

зово при її вступі до кредитної спілки та є однією з умов набуття

членства в кредитній спілці. Він сплачується членом одноразово

при прийнятті в спілку і не повертається при припиненні членст-

ва. Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів кредит-

ної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними

зборами кредитної спілки, як фіксована сума. Рішенням загаль-

них зборів може бути встановлена обов’язковість унесення всіма

членами  кредитної  спілки  з  визначеною  періодичністю  певної

суми членського внеску до резервного капіталу. Вступний внесок

повністю спрямовується на формування резервного капіталу та є

власністю  кредитної  спілки.  Членський  внесок,  який  належить

членові спілки на правах власності, визначає його частку в майні

та його особисту фінансову відповідальність  за зобов’язаннями

спілки. За рахунок коштів спілки формується позичковий (вико-

ристовується  для надання позичок) та резервний (використову-

ється для покриття втрат від неповернення позичок) капітал.

Регулятивний капітал (власні кошти) – сума фактично сфор-

мованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених по-

зичок та сума капіталу кредитної спілки, сформованого за раху-

нок резервного капіталу, нерозподіленого доходу (за наявності),

обов’язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за винятком

добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменше-

на на суму непокритого збитку (за наявності).

Залежно від ризиків діяльності кредитної спілки, обсягу та ха-

рактеру  проведення  операцій,  наявності  мережі  відокремлених

підрозділів     режими           регулювання кредитних      спілок,            окрім

об’єднаних кредитних спілок, поділяються  на три групи регу-

лювання:


      перша  група  –  для  кредитних  спілок,  діяльність  яких пов’язана з високими ризиками;

      друга  група  –  для  кредитних  спілок,  діяльність  яких пов’язана з середніми ризиками;

      третя  група  –  для  кредитних  спілок,  діяльність  яких пов’язана з незначними ризиками.

Основні параметри,  на основі яких приймають  рішення про віднесення до цих трьох груп, зведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Параметри віднесення кредитних спілок до груп режимів

регулювання та критерії дати віднесення

Група ре- жимів регу- лювання кредитних спілок

Параметри

Критерії ідентифіка- ції дати віднесення до групи режимів регу- лювання

Значення параметрів

1

2

3

4

перша

1. Розмір активів

Дата подання звітності

> 10 млн

грн

2. Наявність відокремлених під-

розділів за межами адміністрати- вно-територіальної  одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка

Внесення інформації

про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ

3. Провадження діяльності з

переказу коштів

Дата отримання ліцен-

зії.

4. Питома вага кредитів з вели-

ким ризиком (більше 10% капі- талу) у загальному кредитному портфелі

Дата подання звітності

> 60 %

друга

1. Розмір активів

Дата подання звітності

0,5–10 млн

грн. включ-

но

2. Наявність відокремлених під-

розділів за межами адміністрати- вно-територіальної  одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка

Внесення інформації

про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ

3. Провадження видів діяльності,

які підлягають обов’язковому ліцензуванню.

Дата отримання ліцен-

зії

третя

1. Розмір активів

Дата подання звітності

< 500 тис.

грн

2. Відсутність відокремлених

підрозділів

3. Непровадження видів діяльно-

сті, які підлягають обов’язковому ліцензуванню


Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого дохо- ду кредитної спілки. Пайовий капітал кредитної спілки форму- ється за рахунок обов’язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки. Розмір обов’язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встанов- люється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума. Для об’єднаної кредитної спілки роз- мір обов’язкового пайового внеску може бути встановлений у відсотках до загальної суми активів кредитних спілок. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж че- рез один місяць після прийняття загальними зборами або спосте- режною радою кредитної спілки відповідного рішення. Режим залучення додаткових пайових внесків встановлюється положен- ням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням. Обов’язковий пайовий внесок – обов’язковий  зворотний  внесок,  що  вноситься  особою  при  її вступі до кредитної спілки. У разі коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вва- жається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі. Додатковий пайовий внесок – необов’язковий або обов’язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управ- ління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням. Повернення додаткового пайового внеску провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж че- рез один місяць після прийняття загальними зборами або спосте- режною радою кредитної спілки відповідного рішення. За умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені че- рез касу кредитної спілки. Спрямування добровільних додатко- вих пайових внесків на погашення кредиту та процентів за його користування здійснюється за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу дос- татності капіталу. Рішенням загальних зборів за умови, якщо така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена обов’язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми додаткового па- йового внеску, який повертається  виключно  в разі припинення


членства в кредитній спілці. Додаткові пайові внески залучають-

ся на бездоговірній основі.

За підсумками фінансового року нерозподілений дохід, що за-

лишається у розпорядженні кредитної спілки, розподіляється між

членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внес-

ків у вигляді відсотків (процентів) у порядку, визначеному зага-

льними зборами кредитної спілки. Крім цього, протягом року на

додаткові пайові внески може розподілятися дохід у вигляді пла-

ти (процентів) у порядку та періодичністю, визначеними загаль-

ними зборами членів кредитної спілки. Умови залучення, повер-

нення додаткових пайових внесків та умови розподілу доходу у

вигляді плати (процентів) протягом року або розподілу нерозпо-

діленого доходу за підсумками фінансового року на ці внески є

однаковими для всіх членів кредитної спілки. Пайовий капітал є

власністю кредитної спілки.

Джерелами формування резервного капіталу кредитної спілки є:

1) вступні внески членів кредитної спілки;

2) частина доходу кредитної спілки;

3) інші джерела, перелік яких визначено статутом кредитної

спілки.

Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок

цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фі-

зичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необо-

ротних засобів. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу

на ці внески не здійснюються. Додатковий капітал може бути ви-

користаний на покриття збитків. У разі припинення членства фізи-

чної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається.

Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступ-

ного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кре-

дитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийнят-

тя загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки

відповідного рішення. Рішенням загальних зборів, за умови, якщо

така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бу-

ти встановлена обов’язковість унесення всіма членами кредитної

спілки з визначеною періодичністю певної суми цільового внеску

членів кредитної спілки в додатковий капітал, який повертається

виключно при виході з кредитної спілки. Цільовий внесок в додат-

ковий капітал залучається на бездоговірній основі. Цільовий внесок

у додатковий капітал – необов’язковий або обов’язковий зворот-

ний внесок цільового призначення   члена кредитної спілки, який

формує додатковий капітал кредитної спілки. Цільовий внесок в

додатковий капітал не є платним.


Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 % від капіталу кредитної спілки. Макси- мальний залишок за наданими кредитами одного члена кредитної спілки, окрім об’єднаної кредитної спілки, не може перевищува- ти 25 % від капіталу кредитної спілки. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена об’єднаної кредитної спілки не може перевищувати  30 % від капіталу об’єднаної  кредитної спілки. Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов’язані з великими ризиками, не має перевищувати 500 % капіталу кре- дитної спілки. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 % від загальних зобов’язань кредитної спілки. Загальна сума внесків кредитної спілки до ка- піталу об’єднаної кредитної спілки, внесків до капіталу коопера- тивного банку, внесків до капіталу бюро кредитних історій (юри- дичної особи, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію) та гро- шових коштів, розміщених у державних цінних паперах, не може перевищувати  60 % від капіталу кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на момент здійснен- ня інвестицій. Співвідношення нерозподіленого доходу поперед- нього періоду та фактично отриманих кредитною спілкою дохо- дів звітного періоду до суми витрат кредитної спілки, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіта- лу протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року, доходу, розподіленого на пайові внески протягом звітного періо- ду та за підсумками фінансового року не має становити менше

100 %. Кредитна спілка має право здійснювати благодійну діяль- ність за рахунок частини доходу кредитної спілки, отриманого в звітному періоді, за умови дотримання кредитною спілкою нор- мативів достатності капіталу, прибутковості, а також графіка фо- рмування резервного капіталу. Порядок формування  резерву за- безпечення покриття втрат від неповернених позичок.

Кредитною спілкою з метою покриття втрат від неповернення кредитів формується резерв забезпечення покриття втрат від не- повернених позичок за рахунок частини доходів. Кредит вважа- ється  простроченим, якщо за станом на дату, визначену умовами кредитного договору, очікуваний платіж не надійшов повністю або надійшов частково. До суми очікуваного платежу, залежно від визначеного договором порядку сплати процентів та суми кредиту, можуть входити, відповідно, проценти, або проценти та частина суми кредиту, або проценти та сума кредиту. Залишок основної суми за простроченим кредитом є базою для розрахунку


необхідного розміру резерву забезпечення покриття втрат від не-

повернених позичок.

Віднесення кредиту до певного рівня прострочення відбува-

ється в останній  день  кожного  місяця  (далі – дата визначення

прострочення). Покриття збитків, які не можуть бути покриті за

рахунок надходжень поточного року, здійснюється за рахунок капі-

талу кредитної спілки в такий черговості:

      залишку нерозподіленого доходу за попередній рік;

      резервного  капіталу,  сформованого  за  рахунок  частини

доходу;  резервного  капіталу,  сформованого  за  рахунок  інших

джерел, визначених статутом (крім вступних внесків);

      додаткового  капіталу,  крім внесків членів у додатковий

капітал;

      резервного  капіталу, сформованого  за рахунок вступних

внесків.

Покриття збитків за рахунок частини капіталу, сформованого

за рахунок зворотних внесків членів, відбувається в такій черго-

вості:

       внесків членів кредитної спілки у додатковий капітал;

       додаткового пайового капіталу;

       обов’язкового пайового капіталу.

Якщо залишок непогашеної суми збитків менший за залишок

того виду внеску, за рахунок якого він має бути погашений, то

здійснюється  пропорційне  зменшення  суми  відповідного  виду

внесків кожного члена кредитної спілки. Використання капіталу

кредитної  спілки  на  покриття  збитків  здійснюється  кредитною

спілкою за результатами фінансового року в зазначеному поряд-

ку за рішенням спостережної ради кредитної спілки.