Анотація

В. В. Науменко, А. С. Дячинський, В. Ю. Демченко, І. Д. Дерев’янко

ФІЗІОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

За редакцією

І. Д. Дерев’янка, А. С. Дячинського

2-ге видання, перероблене і доповнене

ПІДРУЧНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей

«Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


ББК 45.2я73

УДК 636:591.1(075.8) Ф 50

Рецензенти:

Грибан В. Г. — доктор біологічних наук, професор;

Бусенко О. Т. — доктор біологічних наук, професор.


 

Ф 50


Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д. Фізіологія сільськогосподарських тварин: Підручник. — 2-ге вид., пере- роб. і допов. / За ред. І. Д. Дерев’янко, А. С. Дячинського. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

ISBN 978-966-364-967-2


 

У підручнику стисло, на сучасному науковому рівні викладено основні фізіологіч- ні процеси сільськогосподарських тварин кровообіг, травлення, дихання, обмін речовин та енергії, розмноження, виділення, лактація. Показано нейрогуморальні регуляторні механізми організму тварин. Значну увагу приділено фізіології м’язів і нервів, цен- тральній нервовій системі, вищій нервовій діяльності, аналізаторам (органам чуття).

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технологія вироб- ництва і переробки продукції тваринництва».

ББК 45.2я73

УДК 636:591.1(075.8)


ISBN 978-966-364-967-2


© Науменко В. В., Дячинський А. С., Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д., 2009

© Центр учбової літератури, 2009