РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. — К.: Четвер­та хвиля, 1998. — 248 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилиа-на. — 3-е изд. стереотип. — М.: Институт новой экономики, 1998. — 864 с.

Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Со­временный подход. — М. — 1997.

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэконо­мика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. С.-Пб.: Экономическая школа, 1994. Т.1. — 349 с.

Гамілтон Дж. Методичний посібник до «Мікроекономіки» Р.С. Піндайка та Д.Л. Рубінфелда / Пер з англ. А. Олійник та Р. Сільський. — К.: Основи, 1996. — 223 с.

Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэко­номика / Общая редакция Л.С. Тарасевича. С.-Пб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. — 352 с.

Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 236 с.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая мо­дель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Ли-совика и В. Лукашевича. С.-Пб., 1992. — 496 с.

Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посіб­ник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. — 2-ге вид., доп. — Львів: Інтереко, 1998. — 474 с.

Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 204 с.

Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. — К.: Вища школа,

1999.

Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — К.:

Центр навчальної літератури, 2003. — 208 с.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.1. — М.: Респуб­лика, 1992. — 399 с.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.2. — М.: Респуб­лика, 1992. — 400 с.

Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. Издание третье, проработанное и дополненное. — М.: «Соминтэк», 1996. — 328 с.

Микро- и макроэкономика. Практикум. / Под общ. ред

Ю.А. Огибина — С.-Пб.: «Премьера плюс», «Санкт-Петер­бург оркестр», 1994. — 432 с.

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. — К.: Видав­ництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 517 с.

Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка — К.: Основи,

1996. — 646 с.

Райхлин Э. Микроэкономическая теория рынков вводимых ресурсов. — М.: Наука, 1996. — 176 с.

Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономи­ческая теория рынков продукции. — М.: Наука, 1995. — 347 с.

Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроеко-номіки. — Київ: Лібра, 1998. — 256 с.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензин Р. Экономика: Пер. с англ. Со 2-го изд. — М.: «Дело ЛТД», 1993. — 864 с.

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и при­менение. В 2-х т. Т.І. Пер. с англ. — М.: Финансы и статисти­ка, 1992. — 384 с.

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и при­менение. В 2-х т. Т.ІІ. Пер. с англ. — М.: Финансы и статисти­ка, 1992. — 384 с.

Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. — М., 1993.

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Ре-ориентация теории стоимости / Пер. с англ. под ред. Ю.Я. Ольсевича. — М.: Экономика, 1996. — 351 с.

Экономика: Учебник / Под. ред. доц. А.С. Булатова. — М.: Издательство БЕК, 1995. — 632 с.

Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. — К.:

Знання, 1998.


навчальне видання

 

Олена Яківна БАЗІЛІНСЬКА Оксана Валеріївна МІНІНА

 

МІКРОЕКОНОМІКА

Навчальний посібник 3-тє видання, виправлене

 

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич Дизайнер обкладинки — Б. В. Борисов Коректор - С. С. Савченко

 

Підписано до друку 07.05.09. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 22. Умовн. вид. арк. 22.2. Наклад - 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002