1. Загальна економічна рівновага

До цих пір ринкова рівновага розглядалася на моделях част­кової рівноваги. При цьому не враховувалося, як зміна ціни одно­го блага впливає на ціни інших благ, ігнорувався зростаючий в цьому випадку ефект зворотних зв'язків.

Нерідко подібний аналіз часткової рівноваги достатній для розуміння поведінки та еволюції ринку. Однак ринкові взаємо­відносини можуть виявитись важливими при мікроекономічно-му аналізі. Наприклад, вже було досліджено в теорії еластич­ності, як зміна ціни одного товару змінює попит на інший, якщо обидва товари є взаємозамінними або взаємодоповнюючими.

Більш достовірні уявлення про процеси ринкового ціноутво­рення можна отримати на основі моделі загальної економічної рів­новаги, яка розглядає механізм формування системи (вектора) рівноважних цін, забезпечуючи рівність попиту та пропозиції одно­часно на всіх ринках з урахуванням ефекту зворотного зв'язку.

Ефектом зворотного зв'язку називається зміна цін і кількості товарів на деякому ринку у відповідь на аналогічні зміни, що ви­никають на суміжних (сполучених) ринках. Припустимо, напри­клад, Україна вводить податок на імпорт нафти. Це негайно зсу­нуло б криву пропозиції нафти вліво і підняло б ціни на нафту. На цьому наслідки введення податку не закінчуються. Більш ви­сока ціна нафти підвищила б попит, а значить і ціну на природ­ний газ. Це, в свою чергу, викликало б збільшення попиту на наф­ту (зсув вправо) і ще більше підвищення ціни нафти. Ринки наф­ти і природного газу продовжували б взаємодіяти до тих пір, по­ки не встановиться рівновага, за якої попит і пропозиція будуть вирівняні на обох ринках.

Практично рідко вдається провести повний аналіз загальної рівноваги. Було б дуже складно оцінити наслідки дій фірм для всіх інших ринків і відповідну реакцію всіх фірм на інших ринках.

Тому звичайно обмежуються ринками, тісно пов'язаними один з одним. Часто буває достатнім взяти два або три ринки. Напри­клад, у випадку з податком на нафту можна було б розглянути ринки природного газу, вугілля та електроенергії.

Розглянемо найбільш прості моделі для ринків в умовах дос­коналої конкуренції.