5.4. Двостороння монополія

Ринкова структура, в якій на ринку з боку попиту діє моно-псоніст, а з боку пропозиції — монополіст, має назву двостороння монополія.

Двостороння монополія, чи монополія-монопсонія, виникає на ринку праці при укладанні трудового договору між проф­спілкою і союзом підприємців.

Для графічного представлення виникаючої при цьому ситуації потрібно сполучити графіки для монополії та монопсонії. Резуль­тат такого сполучення представлений на рисунку 11.17. На ньому видно, що на ринку двосторонньої монополії ціна однозначно не визначається. Замість точки рівноваги існує область можливої угоди: в залежності від сили кожної зі сторін ринкової угоди рів­новажна ціна встановиться в інтервалі між ціною, запитуваною профспілкою (гьІір), і ціною, пропонованою монопсонією (гьмнпс).

Монополіст має криві МRпр та МСРпр і спостерігає криву по­питу на свої послуги. Монопсоніст має криві МСРЬ та МRРL і спостерігає криву пропозиції. Монополіст буде прагнути мак-симізувати прибуток на основі рівняння МRпр = МСРпр (точка М на рисунку 11.17), а монопсоніст — на основі рівняння МRРL = = МСР:_ (точка Р на рисунку 11.17). Ціна, запитувана профспіл­кою г^, завжди вище ціни, пропонованої союзом підприємців гімнпс. Що ж стосується запитуваних і пропонованих обсягів праці, то їхнє співвідношення однозначно не визначено. В залежності від нахилів кривих попиту та пропозиції обсяг пропозиції може бути більше, менше чи дорівнювати обсягу попиту.

МСРпр

 

В умовах двосторонньої монополії профспілки і підприємці намагаються заключити колективні угоди. Непоступливість під­приємців може обернутися страйком, а надлишкова жорсткість профспілок — загрозою локаука — масових звільнень робітників.

Наскільки швидко профспілки та підприємці прийдуть до згоди залежить від:

попиту на працю та її пропозиції;

наявності ресурсів — замінників праці;

здатності фірм перекладати зростання витрат виробництва на споживачів;

- рішучості профспілки вдатися до страйку, а підприємців — до локауку.

Для опису того, як в умовах двосторонньої монополії в ході торгів розподіляється різниця між цінами, що максимізують при­буток кожної зі сторін (на рисунку 11.17 різниця між гьІір — гьмнпс), використовуються ігрові моделі.

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Що таке фактори виробництва?

Якою є структура факторів виробництва?

Що таке прокатна і капітальна ціна фактору виробництва? В чому полягає відмінність між ними?

Від чого залежить кількість використання підприємством ре­сурсу?

Що таке гранична доходність ресурсу?

Що таке гранична вартість ресурсу?

Що лежить в основі формування пропозиції праці? Якими мотивами керується індивід, надаючи перевагу збільшенню кількості робочого часу?

Чим пояснюється форма кривої індивідуальної пропозиції праці?

В чому полягає специфіка формування індивідуальної пропо­зиції капіталу?

Чому крива індивідуальної пропозиції землі є абсолютно не-еластичною?

На чому базується вибір варіанту поєднання ресурсів?

Як формується попит на фактори виробництва?

Які фактори впливають на цінову еластичність попиту на ре­сурс?

Від чого залежать зміни в попиті на ресурси?

Яким чином статус фірми на ринку ресурсів і благ впливає на умову максимізації прибутку?

В чому полягає відмінність між трансфертною винагородою та економічною рентою?

Яким чином встановлюється рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція?

Чим пояснюється виникнення безробіття за умови монополії на ринку праці?

Чому зайнятість в умовах монопсонії не є ефективною?

Якими можуть бути наслідки монопсонізації ринку?

В чому полягає сутність конфлікту між профспілками та сою­зами підприємців за умов двосторонньої монополії?

Що представляють собою страйк і локаук?

Завдання для самостійної роботи Тести

Граничний продукт фактору виробництва в грошовому ви­разі:

а)         являє собою продажну ціну останньої одиниці продукту;

б)         дорівнює зміні загального розміру виручки при викорис-
танні додаткової одиниці фактору виробництва;

в)         дорівнює зміні обсягу виробництва при використанні до-
даткової одиниці виробничого фактору;

г)         неможливо визначити в умовах досконалої конкуренції;

д)         неможливо визначити в умовах недосконалої конкуренції.

Відповідно до теорії граничної продуктивності крива по­питу на працю на конкурентному ринку:

а)         збігається з кривою граничних витрат на оплату праці;

б)         збігається з кривою граничного продукту праці;

в)         збігається з кривою граничного продукту праці в грошово-
му вимірі;

г)         не залежить від вартості виробленого продукту;

д)         збігається з кривою граничних витрат виробленого про-
дукту.

Попит на ресурс залежить від:

а)         ціни продукту, виробленого за допомогою даного ресурсу;

б)         цін ресурсів-замінників;

в)         цін взаємодоповнюючих ресурсів;

г)         ціни даного ресурсу;

д)         усі відповіді вірні.

Чи можлива ситуація, коли зростання заробітної плати викликає скорочення обсягу пропозиції з боку робітника:

а)         ні, така ситуація неможлива;

б)         така ситуація можлива, якщо ефект доходу в разі вибору
між дозвіллям та доходом перевищує ефект заміни;

в)         така ситуація можлива, якщо ефект заміни у разі вибору
між дозвіллям та доходом перевищує ефект доходу;

г)         така ситуація можлива, якщо дозвілля виступає інфер-
нальним (неякісним) благом.

Граничні витрати на працю:

а)         являють собою збільшення змінних витрат при збільшенні
обсягу випуску продукції на одиницю;

б)         являють собою збільшення постійних витрат при
збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

в)         абсолютно нееластичні для монополіста;

г)         являють собою збільшення загальних витрат на працю при
найманні додаткового робітника;

д)         абсолютно еластичні для монополіста.

Якщо фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і ринку праці, то вона буде наймати додаткових робітників доти, поки не буде дотримуватися рівність:

а)         Р х МР^

б)         Р : МРь

в)         МR х МР!. =

г)         МR : МР! =

д)         гь: МR = МС.

У порівнянні з конкурентною фірмою монопсоніст буде платити:

а)         більшу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

б)         меншу ставку заробітної плати, але наймати більше робіт-
ників;

в)         меншу ставку заробітної плати, наймаючи ту ж кількість
робітників;

г)         меншу ставку заробітної плати і наймати менше робітників;

д)         більшу ставку заробітної плати і наймати більше робітників.

Коли процентні ставки падають, споживач, котрий прагне у будь-якій ситуації максимізувати свою корисність, буде:

а)         заощаджувати менше;

б)         заощаджувати більше;

в)         заощаджувати так само, як і раніше;

г)         заощаджувати менше, більше або так само, в залежності від
його смаків та переваг по відношенню до поточного і майбутньо-
го споживання.

Попит на ресурс виросте, якщо:

а)         збільшиться попит на товар, що виробляється з викорис-
танням даного ресурсу;

б)         зменшиться продуктивність ресурсу;

в)         ціна на ресурси-замінники зменшиться;

г)         ціни на взаємодоповнюючі ресурси підвищаться.

10. Еластичність попиту на ресурси зростає, якщо:

а)         еластичність попиту на товар, що виробляється з викорис-
танням даного ресурсу, зростає;

б)         значно зменшується частина витрат на ресурс в загальній
сумі витрат;

в)         зменшується заміщуваність ресурсів;

г)         період є короткостроковим.

Задачі

Задача 1.


Меблева фабрика реалізує крісла на досконало конкурентно­му ринку за незмінною ціною Р = 100 грош. од. При заданій кількості праці залежність загального випуску від кількості капіталу представлена в таблиці 11.2.

За допомогою кривих МИРК та ЛКРК побудуйте криву попи­ту на капітал.

Який попит на капітал буде мати фабрика, якщо прокатна ціна капіталу складатиме 400 грош. од.?

Яку максимальну ціну може платити фабрика за одиницю капіталу?

Задача 2.

Фірма «Дар» являється досконалим конкурентом на ринку благ і на ринку праці. її технологія характеризується виробничою функцією £) = 180-Е2. Фірма наймає працю по гЕ = 10 та продає виготовлену продукцію по Р = 30.

Скільки праці найматиме фірма «Дар»?

Задача 3.

Фірма «Імпульс» з метою максимізації прибутку збільшує кількість капіталу, прокатна ціна якого складає 15 грош. од. Зміна результативності виробництва при заданій кількості праці і змінних обсягах капіталу наведені в таблиці 11.3.Визначте обсяг попиту фірми на капітал, якщо:


Фірма є досконалим конкурентом на ринку капіталу і дос­коналим конкурентом на ринку благ, продаючи свою продукцію по 3 грош. од.

Фірма є досконалим конкурентом на ринку капіталу і мо­нополістом на ринку благ, де при продажу продукції одержує ви­ручку, розмір якої в залежності від обсягу проданої продукції представлено в таблиці 11.4.

Задача 4.

Регіональний попит на будматеріали характеризується функцією £)с = 12 - Р. Технологія виробництва фірми «Будівник» задається виробничою функцією £) = 2 • Р. Функція пропозиції праці має вигляд Ря = 0,5 • гь.


За умови максимізації прибутку визначте обсяги випуску і ціну будматеріалів, а також ціну і кількість використаної праці в ситуаціях, коли фірма має різні статуси на ринку благ і ринку праці (таблиця 11.5). Проаналізуйте отримані результати.


Задача 5.

На регіональному ринку печива фірма випускає продукцію згідно технології, яка характеризується виробничою функцією Кобба-Дугласа: (( = 7-К0,6 • Р. Витрати на одиницю робочої сили визначаються ставкою заробітної плати гь= 18, а витрати на оди­ницю капіталу — прокатною ціною капіталу гК = 3.

Вивести функції попиту фірми в довгостроковому періоді на працю та капітал.

Вивести рівняння кривої попиту на працю в короткостро­ковий період, якщо К = 110.