3. Типи і моделі ринкового господарства

Вирішення більшості важливих економічних проблем пов'я­зано з функціонуванням ринку. Наприклад:

Чому на деяких ринках тільки декілька фірм конкурують одна з одною, а на деяких велика кількість?

Чи обов'язково достаток фірм означає вигоду для споживачів?

Чи слід уряду втручатися в дію ринку?

Чому на одному ринку ціни зростають і падають швидко, а на іншому залишаються практично на тому ж рівні?

Під ринковою розуміється така економіка, в якій економічні рі­шення приймаються в основному децентралізованим шляхом і якій притаманна єдність взаємодії ринку та державного регулювання.

Ринок — це сукупність взаємовідносин, зв'язків між окремими, самостійно приймаючими рішення господарюючими суб'єктами.

Класична модель ринку характеризується наступними рисами:

великою кількістю незалежних товаровиробників;

стихійним встановленням цін під впливом попиту і пропо­зиції;

великою кількістю самостійних споживачів;

еквівалентним обміном по вартості;

стихійним регулюванням відтворювальних пропорцій;

вільною конкуренцією, вільним «переливом капіталу». Суб'єкти ринкового господарства:

 

Домашнє господарство — це економічна одиниця в складі однієї або декількох осіб, яка:

забезпечує виробництво і відтворення людського капіталу;

самостійно приймає рішення;

є власником якого-небудь фактору виробництва;

прагне до максимального задоволення своїх потреб.

Підприємство — економічна одиниця, яка:

використовує фактори виробництва для виготовлення про­дукції з метою її продажу;

прагне до максимізації прибутку;

-   самостійно приймає рішення.

Держава — сукупність органів і осіб, що зосередили в своїх руках економічну владу, приймають економічні рішення в дер­жавному масштабі, розпоряджаються державною власністю.

Закордон — сукупність іноземних організацій і установ, а також іноземних державних інститутів, які приймають участь в господарському житті вітчизняної економічної системи.

Зв'язок «виробник-споживач» є одним з основних в системі ринкових відносин. Загальна модель взаємодії суб'єктів ринково­го господарства приведена на рисунку 1.8.

 

Закордон


Держава

 

 

 

Домашнє господарство


Підприємство

 


Рисунок 1.8. Модель взаємодії суб'єктів ринкового господарства

Об'єктами ринкового господарства являються: товари і по­слуги, фактори виробництва (праця, земля, засоби виробництва), гроші, капітал, цінні папери, державні пільги і субсидії, соціальні виплати і преференції.

Ринок характеризується складною структурою (таблиця 1.1).

Для функціонування ринку необхідна різноманітність форм власності і створення ринкової інфраструктури.

Інфраструктура ринкової економіки — це сукупність пов'яза­них між собою інститутів, що діють в межах особливих ринків і забезпечують нормальний режим їх функціонування (біржі, бан­ки, інвестиційні фонди, страхові компанії тощо).

Координацію всіх незалежно приймаємих рішень здійснює ринковий механізм. Він забезпечує доведення рішень окремих господарюючих суб'єктів один до одного та ув'язування цих рішень через систему цін і конкуренцію.

Переваги ринку:

Ефективний розподіл ресурсів.

Можливість функціонування за наявності обмеженої інформації (про ціни і витрати виробництва).

Гнучкість, адаптивність до змінних умов.

Оптимальне використання результатів науково-технічної революції.

Свобода вибору.

Здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості товарів і послуг, більш швидкого корегування нерівноваги.

Негативні сторони ринку:

Не сприяє збереженню невідновлюваних ресурсів.

Не має економічних механізмів захисту оточуючого середо­вища (тільки через законодавчі акти).

Не може регулювати використання ресурсів, що належать всьому людству (наприклад, рибних багатств океану).

Ігнорує потенційно негативні наслідки прийнятих рішень (будівництво хімічних виробництв).

Не створює умов для виробництва товарів і послуг колек­тивного використання (дороги, мости тощо).

Не гарантує право на працю і доход.

Не забезпечує фундаментальних досліджень в науці.

Орієнтований на задоволення запитів тих, хто має гроші.

Зазнає нестабільного розвитку з притаманними йому ре-цесійними та інфляційними процесами.


Усунення негативних наслідків функціонування ринку бере на себе держава.

Сучасне ринкове господарство засноване на взаємодії приват­ного і державного секторів, ринкового механізму саморегулюван­ня і державного регулювання економіки. В залежності від ступе­ню інтенсивності впливу на економіку і пріоритетних задач, що вирішуються державою, розрізняють декілька моделей сучасного ринкового господарства (рисунок 1.9).

 

 

 


 

 

Найбільш принципова різниця між «чистим» і соціальним рин­ковими господарствами визначається змінною роллю держави.

Питання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Вивченням яких проблем займається економіка?

Чи всі ресурси є обмеженими?

У чому полягає проблема вибору?

Що таке альтернативна вартість та граничний аналіз?

Що представляє собою крива виробничих можливостей?

Чим пояснюється падаючий характер кривої виробничих мож­ливостей та її випукла форма? Що може викликати її зсув?

Що виступає об'єктом вивчення мікроекономіки?

Розкрийте основні методи економічної теорії.

Що таке економічна модель? Які є види економічних моделей?

Чим відрізняються екзогенні та ендогенні змінні моделі?

Охарактеризуйте етапи створення моделі.

Дайте визначення поняттям «ринок», «ринкова економіка».

Які основні суб'єкти ринкового господарства?

Які переваги і які недоліки має ринок?

Як вирішується проблема взаємодії ринкового механізму і державного регулювання в різних економічних системах?

 

Завдання для самостійної роботи Тести

Що мають на увазі, стверджуючи, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів:

а)         деякі продукти можна купити тільки за дуже високими
цінами;

б)         бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів,
а багаті держави цієї проблеми не мають;

в)         виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб за-
довольнити всі людські потреби;

г)         у будь-якій економіці бувають спади, коли існує нестача
чого-небудь?

Якщо процес виготовлення товару Х не потребує відволі­кання ресурсів, які можна використати у виробництві інших то­варів, то можна зробити висновок, що:

а)         при виробництві товару Х витрати втрачених можливос-
тей є нескінченно великими;

б)         товар Х може виготовлятися будь-яким альтернативним
способом;

в)         в умовах обмеженості ресурсів цього не може бути;

г)         немає ніяких альтернативних способів виготовлення товару Х.

Як зміниться вигляд кривої виробничих можливостей, як­що у виробництві товару Х і товару У відбудеться підвищення ефективності використання ресурсів:

а)         крива зсунеться вліво;

б)         крива зсунеться вправо;

в)         крива стане крутішою;

г)         крива стане менш крутою?

Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, а частково державою, то економіка є:

а)         командною;

б)         ринковою;

в)         натуральною;

г)         змішаною.

Мікроекономіка, як частина економічної теорії, вивчає:

а)         тільки поведінку окремого споживача;

б)         економіку територіальної одиниці;

в)         економічні явища протягом короткого проміжку часу;

г)         економічну діяльність окремих господарюючих суб'єктів;

д)         взаємодію структурних одиниць економіки.

З перерахованих моделей не являється мікроекономічною:

а)         модель фірми;

б)         модель інфляції;

в)         модель споживача;

г)         модель ринкової рівноваги;

д)         модель виробника.

Володимир хоче придбати два квитки на концерт. Ціна квитка — 3 грош. од. за один, проте, на думку Володимира, йому доведеться постояти 30 хв. у черзі, щоб придбати квитки. Якщо його заробітна плата становить 2 грош. од. за годину, то альтерна­тивна вартість двох квитків:

а)         3;

б)         6;

в)         7;

г)         8;

д)         жодна з відповідей неправильна.

Питання про залежність зростання інфляції від зменшен­ня безробіття — це:

а)         питання мікроекономіки;

б)         питання макроекономіки;

в)         не економічна, а політична проблема;

г)         (а) і (б) разом;

д)         жодна з наведених відповідей не є правильною.

9. При прямуванні з точки С у точку О по кривій виробничих можливостей (рисунок 1.10) відбувається:

Товар А

а)         нарощування виробництва товару Б та збільшення альтер-
нативної вартості кожної додаткової одиниці товару А;

б)         нарощування виробництва товару А та збільшення альтер-
нативної вартості товару А;

в)         скорочення виробництва товару Б та зменшення альтерна-
тивної вартості кожної його одиниці;

г)         нарощування виробництва товару Б та збільшення альтер-
нативної вартості кожної його одиниці.

10. Альтернативні витрати на отримання освіти в універси­теті не містять в собі:

а)         заробітної плати, яку Ви отримували б, якби Вам не
потрібно було б відвідувати коледж;

б)         коштів, витрачених на підручники;

в)         коштів, витрачених на їжу;

г)         плати за навчання.

Задачі

Задача 1.

Які слова пропущені у наведеному тексті?

У будь-якому суспільстві люди мають різноманітні
            , які весь час розширюються та зростають. Для їх задо-
волення не вистачає . Це характерно як для багатого, так

і для бідного суспільства. Наука     допомагає знаходи-
ти шляхи найбільш ефективного використання ресурсів для
виробництва  . Випуск матеріальних благ та на-
дання послуг — і є    .

Задача 2.

Які слова пропущені у наведеному тексті?

Мікроекономіка — частина теорії, що вивчає

поведінку       господарських суб'єктів за умов    

ресурсів. Основними проблемами, що входять до кола питань
            , є розміщення           благ та            ре-
сурсів за умов досконалої та            конкуренції, ціно-
утворення на різних та взаємодія між ринками,

аналіз ступеня оптимальності розміщення            .

 

Задача 3.


Побудуйте та проаналізуйте криву виробничих можливостей, якщо є наступні дані (таблиця 1.2):

Задача 4.

В селі Макошино живе 100 осіб. Вони займаються збиранням картоплі і буряків. Протягом дня кожний збирає або 20 корзин картоплі або 40 корзин буряків.

Побудувати криву виробничих можливостей.

Припустимо, в село завезли техніку, за допомогою якої кожен з тридцяти працюючих жителів щоденно може збирати 50 корзин картоплі. Як зсунеться крива виробничих можливостей?

Як зміниться положення початкової кривої виробничих можливостей, якщо природний приріст населення складе 10 осіб, а еміграція — 6?

Задача 5.

Зобразити схематично криві виробничих можливостей для багатої та бідної країни, проілюструвати вплив технічного про­гресу на потенціал країни.